Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
555 lines (422 sloc) 12 KB

Members

KEY_DOWN : Number

"S" taustiņš

KEY_UP : Number

"W" taustiņš

KEY_RIGHT : Number

"D" taustiņš

KEY_LEFT : Number

"A" taustiņš

KEY_ARROW_DOWN : Number

Taustiņš uz leju

KEY_ARROW_DOWN : Number

Taustiņš uz augšu

KEY_ARROW_DOWN : Number

Taustiņš pa labi

KEY_ARROW_DOWN : Number

Taustiņš pa kreisi

KEY_SPACEBAR : Number

"Spacebar" taustiņš

KEY_ENTER : Number

"Enter" taustiņš

COLOR_RED : Number

Sarkana krāsa

COLOR_BLUE : Number

Zila krāsa

COLOR_GREEN : Number

Zaļa krāsa

COLOR_PINK : Number

Rozā krāsa

COLOR_YELLOW : Number

Dzeltena krāsa

COLOR_WHITE : Number

Balta krāsa

COLOR_BLACK : Number

Balta krāsa

COLOR_GRAY : Number

Pelēka krāsa

COLOR_ORANGE : Number

Oranža krāsa

COLOR_PURPLE : Number

Violeta krasa

COLOR_BROWN : Number

Brūna krāsa

COLOR_TEAL : Number

Teal krāsa

Functions

init(width, height, options)

Sākt spēli.

animate(tick)

Iestatīt animācijas funkciju, kuru izsauc ar ļoti mazu laika starpību.

background(color)

Nokrāsot fonu.

point(x, y, color)

Iekrāsot pikseli.

line(x1, y1, x2, y2, width, color)

Vilkt līniju.

text(x, y, text, style)

Zīmēt tekstu.

rectangle(x, y, width, height, color)

Zīmēt četrstūri.

triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, color)

Zīmēt trijstūri.

polygon(points, color)

Zīmēt daudzstūri.

circle(x, y, radius, color)

Zīmēt riņķi.

elipse(x, y, width, height, color)

Zīmēt elipsi.

image(x, y, url)

Zīmēt attēlu.

onClick(g, fn)PIXI.Graphics

Pievienot klikšķa notikumu grafiskajamm elementam.

move(g, x, y)PIXI.Graphics

Pārvietot elementu uz pozīciju.

moveBy(g, x, y)PIXI.Graphics

Pārvietot elementu pa attālumu.

remove(g)

Izdzēst elementu.

isCollision(g1, g2, offset)Boolean

Pārbaudīt divu elementu sadursmi.

draggable(g)PIXI.Graphics

Iespējot elementa vilkšanu.

resume()

Atsākt spēles darbību.

pause()

Apstādināt spēles darbību.

onKeyDown(fn)

Pogas nospiešana uz leju.

onKeyUp(fn)

Pogas atlaišana.

KEY_DOWN : Number

"S" taustiņš

Kind: global variable

KEY_UP : Number

"W" taustiņš

Kind: global variable

KEY_RIGHT : Number

"D" taustiņš

Kind: global variable

KEY_LEFT : Number

"A" taustiņš

Kind: global variable

KEY_ARROW_DOWN : Number

Taustiņš uz leju

Kind: global variable

KEY_ARROW_DOWN : Number

Taustiņš uz augšu

Kind: global variable

KEY_ARROW_DOWN : Number

Taustiņš pa labi

Kind: global variable

KEY_ARROW_DOWN : Number

Taustiņš pa kreisi

Kind: global variable

KEY_SPACEBAR : Number

"Spacebar" taustiņš

Kind: global variable

KEY_ENTER : Number

"Enter" taustiņš

Kind: global variable

COLOR_RED : Number

Sarkana krāsa

Kind: global variable

COLOR_BLUE : Number

Zila krāsa

Kind: global variable

COLOR_GREEN : Number

Zaļa krāsa

Kind: global variable

COLOR_PINK : Number

Rozā krāsa

Kind: global variable

COLOR_YELLOW : Number

Dzeltena krāsa

Kind: global variable

COLOR_WHITE : Number

Balta krāsa

Kind: global variable

COLOR_BLACK : Number

Balta krāsa

Kind: global variable

COLOR_GRAY : Number

Pelēka krāsa

Kind: global variable

COLOR_ORANGE : Number

Oranža krāsa

Kind: global variable

COLOR_PURPLE : Number

Violeta krasa

Kind: global variable

COLOR_BROWN : Number

Brūna krāsa

Kind: global variable

COLOR_TEAL : Number

Teal krāsa

Kind: global variable

init(width, height, options)

Sākt spēli.

Kind: global function

Param Type
width Number
height Number
options Object

animate(tick)

Iestatīt animācijas funkciju, kuru izsauc ar ļoti mazu laika starpību.

Kind: global function

Param Type
tick function

background(color)

Nokrāsot fonu.

Kind: global function

Param Type
color Number

point(x, y, color) ⇒

Iekrāsot pikseli.

Kind: global function
Returns: PIXI.Graphics

Param Type
x Number
y Number
color Number

line(x1, y1, x2, y2, width, color) ⇒

Vilkt līniju.

Kind: global function
Returns: PIXI.Graphics

Param Type
x1 Number
y1 Number
x2 Number
y2 Number
width Number
color Number

text(x, y, text, style) ⇒

Zīmēt tekstu.

Kind: global function
Returns: PIXI.Text

Param Type
x Number
y Number
text String
style Object

rectangle(x, y, width, height, color) ⇒

Zīmēt četrstūri.

Kind: global function
Returns: PIXI.Graphics

Param Type
x Number
y Number
width Number
height Number
color Number

triangle(x1, y1, x2, y2, x3, y3, color) ⇒

Zīmēt trijstūri.

Kind: global function
Returns: PIXI.Graphics

Param Type
x1 Number
y1 Number
x2 Number
y2 Number
x3 Number
y3 Number
color Number

polygon(points, color) ⇒

Zīmēt daudzstūri.

Kind: global function
Returns: PIXI.Graphics

Param Type
points Array
color Number

circle(x, y, radius, color) ⇒

Zīmēt riņķi.

Kind: global function
Returns: PIXI.Graphics

Param Type
x Number
y Number
radius Number
color Number

elipse(x, y, width, height, color) ⇒

Zīmēt elipsi.

Kind: global function
Returns: PIXI.Graphics

Param Type
x Number
y Number
width Number
height Number
color Number

image(x, y, url) ⇒

Zīmēt attēlu.

Kind: global function
Returns: PIXI.Sprite

Param Type
x Number
y Number
url String

onClick(g, fn) ⇒ PIXI.Graphics

Pievienot klikšķa notikumu grafiskajamm elementam.

Kind: global function

Param Type
g PIXI.Graphics
fn function

move(g, x, y) ⇒ PIXI.Graphics

Pārvietot elementu uz pozīciju.

Kind: global function

Param Type
g PIXI.Graphics
x Number
y Number

moveBy(g, x, y) ⇒ PIXI.Graphics

Pārvietot elementu pa attālumu.

Kind: global function

Param Type
g PIXI.Graphics
x Number
y Number

remove(g)

Izdzēst elementu.

Kind: global function

Param Type
g PIXI.Graphics

isCollision(g1, g2, offset) ⇒ Boolean

Pārbaudīt divu elementu sadursmi.

Kind: global function

Param Type
g1 PIXI.Graphics
g2 PIXI.Graphics
offset Number

draggable(g) ⇒ PIXI.Graphics

Iespējot elementa vilkšanu.

Kind: global function

Param Type
g PIXI.Graphics

resume()

Atsākt spēles darbību.

Kind: global function

pause()

Apstādināt spēles darbību.

Kind: global function

onKeyDown(fn)

Pogas nospiešana uz leju.

Kind: global function

Param Type
fn function

onKeyUp(fn)

Pogas atlaišana.

Kind: global function

Param Type
fn function
You can’t perform that action at this time.