Skip to content
Permalink
Browse files

GitBook: [master] 3 pages modified

  • Loading branch information
yedhrab authored and gitbook-bot committed Feb 3, 2020
1 parent f4e0dcd commit 9f4b5a2a5741e769ecece80bf16dea5b25089f3b
Showing with 2 additions and 9 deletions.
  1. +1 −1 SUMMARY.md
  2. +0 −7 kullanim/baglantilar.md
  3. +1 −1 kullanim/emoji-soezluegue-kullanimi.md
@@ -5,7 +5,7 @@


## Kullanım ## Kullanım


* [🎀 Emoji Sözlüğü Kullanımı](kullanim/emoji-soezluegue-kullanimi.md) * [📖 Emoji Sözlüğü \(👨‍🔬\)](kullanim/emoji-soezluegue-kullanimi.md)
* [🔗 Bağlantılar](kullanim/baglantilar.md) * [🔗 Bağlantılar](kullanim/baglantilar.md)
* [👨‍💻 Geliştirici Commit'leri](kullanim/gelistirici-commitleri.md) * [👨‍💻 Geliştirici Commit'leri](kullanim/gelistirici-commitleri.md)
* [🔗 Faydalı Bağlantılar](kullanim/faydali-baglantilar.md) * [🔗 Faydalı Bağlantılar](kullanim/faydali-baglantilar.md)
@@ -1,7 +1,5 @@
# 🔗 Bağlantılar # 🔗 Bağlantılar


## 🎌 YEmoji Kullanımları

| 💞 YEmoji | 📝 Açıklama | | 💞 YEmoji | 📝 Açıklama |
| :--- | :--- | | :--- | :--- |
| 👨‍🏫 | Eğitici çalışmalar | | 👨‍🏫 | Eğitici çalışmalar |
@@ -10,11 +8,6 @@
| 📃 | Makaleler | | 📃 | Makaleler |
| ✍ | El yazıları | | ✍ | El yazıları |
| 👨‍🔬 | Test içerikleri | | 👨‍🔬 | Test içerikleri |
| 👪 | Topluluk veya gruplar |


## 🐣 Kullanımı Belirtme


{% hint style="success" %}
🚀 Bu alandaki bağlantılar [YEmoji ~Bağlantılar](https://emoji.yemreak.com/kullanim/baglantilar) yapısına uygundur
{% endhint %}


@@ -2,7 +2,7 @@
description: Emojleri kullanma adına kişiselleştirilmiş notlarımı barındırır description: Emojleri kullanma adına kişiselleştirilmiş notlarımı barındırır
--- ---


# 🎀 Emoji Sözlüğü Kullanımı # 📖 Emoji Sözlüğü \(👨‍🔬\)


## 🙋‍♂️ Emojilerle Tanışın ## 🙋‍♂️ Emojilerle Tanışın


0 comments on commit 9f4b5a2

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.