Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 114 lines (114 sloc) 955 Bytes
اما
با
تا
را
از
در
و
که
به
است
کن
کرد
کردن
باش
بود
بودن
شو
شد
شدن
دار
داشت
داشتن
خواه
خواست
خواستن
گوی
گفت
گفتن
می‌گفت
گیر
گرفت
گرفتن
آی
آمد
آمدن
توان
توانست
توانستن
یاب
یافت
یافتن
آور
آورد
آوردن
نداشتم
باید
مرا
چنان
ای
می‌کند
میان
اینکه
اصلا
گردیده
گاهی
بکند
اینها
بکنند
بدهد
کرده
کردم
همه‌ی
هدایت
حالا
رو
از به
از با
باز
بودم
حتی
بسیار
شدم
بشود
برایم
میکرد
می‌کرد
کردند
تو
آنکه
ها
بر
نیز
می
نمی
آن
این
کنیم
کنید
برای
ها
های
باشد
باشم
باش
چه
اند
خواهید
یا
همان
همین
همانطور
خواهد
دارند
دارم
دارد
هستند
هر
شود
ولی
دیگر
دهد
هایی
بی
یی
You can’t perform that action at this time.