Permalink
Browse files

vn.rules: minor update

  • Loading branch information...
icy committed Sep 14, 2014
1 parent 26e37e2 commit 1dd2cd0037fa2b8df6bb964c6f48dbe718eccae4
Showing with 2 additions and 2 deletions.
  1. +2 −2 content/vn/rules.html
@@ -29,8 +29,8 @@
ai cũng có thể đọc được, bất kỳ lúc nào. Vì thế, hãy phát biểu hợp lý,
trước hết là để bảo vệ chính bạn. Đó là lời khuyên, còn thực tế
bạn có thể phát biểu gì tùy thích, đó là quyền của bạn:
nếu mọi người trên nhóm thư thấy không hợp lý, thì đơn giản là họ sẽ
đề nghị loại bạn khỏi nhóm thư;
nếu mọi người trên nhóm thấy không hợp lý, thì đơn giản là họ sẽ
đề nghị loại bạn khỏi nhóm, kênh liên lạc;
## Quy tắc ứng xử

0 comments on commit 1dd2cd0

Please sign in to comment.