Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
32 lines (23 sloc) 1.49 KB

Web-Satranc

Arda Mavi - ardamavi.com

C++, Python 3 ve Django ile yaptığım web için bir satranç oyunudur.

Bilgisayarınızda Projeyi Çalıştırmak :

Projenin çalışması için SatrançProgramı dosyası içerisindeki C++ oyununun derlenmesi lazım bu nedenle projeye bir make file eklenmiştir.

C++ Satranç Programı : github.com/ardamavi/Satranc

Django kullandığımız için bilgisayarınıza Django kurmayı unutmayınız.

C++ Satranç Programını Derleme Ve Çalıştırma:
(Compiling And Running)

Derleme :

(Compiling)

  1. SatrancProgrami/Satranc dizine giriniz.
  2. Kodları derlemek için make yazmanız yeterli.
  3. Derleme sonrasında SatrancProgrami dizininde Satranc diye uygulamamız oluştu.
Uygulamayı çalıştırmak için :

Django kullandığımızdan manage.py dosyasını kullanarak Server'ı başlatmamız gerekli. python3 manage.py runserver Komutu ile Server'i başlatabiliriz.

İnternet sayfası ile C++ programımızın iletişimini sağlamak amacıyla sProcess uygulamamızı başlatmamız gerekli. Daha sonra sProcess.py 'u çalıştırıyoruz. sProcess uygulaması başladığında Satranç oyunumuzuda başlatılacaktır. python3 sProcess.py Komutu ile sProcess uygulamamızı çalıştırabiliriz.

Hazırlanma Sürecinde :

Atom(Editor), Xcode (IDE), g++(derleyici), Python 3.5, C++ ve Mac Terminal (Sürüm 2.6.1 (361.1)) kullanılmıştır.

You can’t perform that action at this time.