Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
194 lines (170 sloc) 16.7 KB
[
{
"entropy": "00000000000000000000000000000000",
"mnemonic": "あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あおぞら",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "a262d6fb6122ecf45be09c50492b31f92e9beb7d9a845987a02cefda57a15f9c467a17872029a9e92299b5cbdf306e3a0ee620245cbd508959b6cb7ca637bd55",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K258jAiWPAM6JYT9hLA91MV3AZUKfxmLZJCjCHeSjBvMbDy8C1mJ2FL5ytExyS97FAe6pQ6SD5Jt9SwHaLorA8i5Eojokfo1"
},
{
"entropy": "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f",
"mnemonic": "そつう れきだい ほんやく わかす りくつ ばいか ろせん やちん そつう れきだい ほんやく わかめ",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "aee025cbe6ca256862f889e48110a6a382365142f7d16f2b9545285b3af64e542143a577e9c144e101a6bdca18f8d97ec3366ebf5b088b1c1af9bc31346e60d9",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K3ra1D6uGQyST9UqtUscH99GK8MBh5RrgPkrQo83QG4o6H2YktwSKvoZRVXDQZQrSyCDpHdA2j8i3PW5M9LkauaaTKwym1Wf"
},
{
"entropy": "80808080808080808080808080808080",
"mnemonic": "そとづら あまど おおう あこがれる いくぶん けいけん あたえる いよく そとづら あまど おおう あかちゃん",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "e51736736ebdf77eda23fa17e31475fa1d9509c78f1deb6b4aacfbd760a7e2ad769c714352c95143b5c1241985bcb407df36d64e75dd5a2b78ca5d2ba82a3544",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K2aDKfG8hpfvRXzANmyBQWoqoUXWaSwVZcKtnmX5xTVkkHAdD9yykuuBcagjCFK6iLcBdHHxXC1g3TT9xHSu4PW6SRf3KvVy"
},
{
"entropy": "ffffffffffffffffffffffffffffffff",
"mnemonic": "われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる ろんぶん",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "4cd2ef49b479af5e1efbbd1e0bdc117f6a29b1010211df4f78e2ed40082865793e57949236c43b9fe591ec70e5bb4298b8b71dc4b267bb96ed4ed282c8f7761c",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K4WxYzpW3izjoq6e51NSZgN6AHxoKxZStsxBvtxuQDxPyvb8o4pSbxYPCyJGKewMxrHWvTBY6WEFX4svSzB2ezmatzzJW9wi"
},
{
"entropy": "000000000000000000000000000000000000000000000000",
"mnemonic": "あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あらいぐま",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "d99e8f1ce2d4288d30b9c815ae981edd923c01aa4ffdc5dee1ab5fe0d4a3e13966023324d119105aff266dac32e5cd11431eeca23bbd7202ff423f30d6776d69",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K2pqcK1QdBVm9r4gL4yQX6KFTqHWctvfZa9Wjhxow63ZGpSB27mVo1BBH4D1NoTo3gVAHAeqmhm5Z9SuC8xJmFYBFz978rza"
},
{
"entropy": "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f",
"mnemonic": "そつう れきだい ほんやく わかす りくつ ばいか ろせん やちん そつう れきだい ほんやく わかす りくつ ばいか ろせん やちん そつう れいぎ",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "eaaf171efa5de4838c758a93d6c86d2677d4ccda4a064a7136344e975f91fe61340ec8a615464b461d67baaf12b62ab5e742f944c7bd4ab6c341fbafba435716",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K34NWKwHe5cBVDYuoKZ6iiqWczDMwGA9Ut57iCCTksDTnxE5AH3qHHvfcgwpRhyj4G7Y6FEewjVoQqq4gHN6CetyFdd3q4CR"
},
{
"entropy": "808080808080808080808080808080808080808080808080",
"mnemonic": "そとづら あまど おおう あこがれる いくぶん けいけん あたえる いよく そとづら あまど おおう あこがれる いくぶん けいけん あたえる いよく そとづら いきなり",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "aec0f8d3167a10683374c222e6e632f2940c0826587ea0a73ac5d0493b6a632590179a6538287641a9fc9df8e6f24e01bf1be548e1f74fd7407ccd72ecebe425",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K4RABcYmYKbZybgJrvpcnricsuNaZvsGVo7pupfELFY6TJw5G5XVswQodBzaRtfPkTi6aVCmC349A3yYzAZLfT7emP8m1RFX"
},
{
"entropy": "ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff",
"mnemonic": "われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる りんご",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "f0f738128a65b8d1854d68de50ed97ac1831fc3a978c569e415bbcb431a6a671d4377e3b56abd518daa861676c4da75a19ccb41e00c37d086941e471a4374b95",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K2ThaKxBDxUByy4gNwULJyqKQzZXyF3aLyGdknnP18KvKVZwCvBJGXaAsKd7oh2ypLbjyDn4bDY1iiSPvNkKsVAGQGj7G3PZ"
},
{
"entropy": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000",
"mnemonic": "あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん あいこくしん いってい",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "23f500eec4a563bf90cfda87b3e590b211b959985c555d17e88f46f7183590cd5793458b094a4dccc8f05807ec7bd2d19ce269e20568936a751f6f1ec7c14ddd",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K3skSyXVw9CTTUHgKnsysvKiJw9MQjvTSY6ysTk4sFz58htMAcqHrjLdnUhqxRtmRy5AMJyWGeuQrDGSSfmcNh7cbfnrbDty"
},
{
"entropy": "7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f7f",
"mnemonic": "そつう れきだい ほんやく わかす りくつ ばいか ろせん やちん そつう れきだい ほんやく わかす りくつ ばいか ろせん やちん そつう れきだい ほんやく わかす りくつ ばいか ろせん まんきつ",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "cd354a40aa2e241e8f306b3b752781b70dfd1c69190e510bc1297a9c5738e833bcdc179e81707d57263fb7564466f73d30bf979725ff783fb3eb4baa86560b05",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K2y9p1D6KuxqypMjbiBKkiALERahpxvb46x9giqkvmv5KxGvGJZG2mdcMunmHaazYyEqYmkx9SnfndimSmgJv5EL24X1DGqV"
},
{
"entropy": "8080808080808080808080808080808080808080808080808080808080808080",
"mnemonic": "そとづら あまど おおう あこがれる いくぶん けいけん あたえる いよく そとづら あまど おおう あこがれる いくぶん けいけん あたえる いよく そとづら あまど おおう あこがれる いくぶん けいけん あたえる うめる",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "6b7cd1b2cdfeeef8615077cadd6a0625f417f287652991c80206dbd82db17bf317d5c50a80bd9edd836b39daa1b6973359944c46d3fcc0129198dc7dc5cd0e68",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K2TuQM4HcbBBtvC19SaDgqn6cL16KTaPEazB26iCDfxABvBi9driWcbnF4rcLVpkx5iGG7zH2QcN7qNxL4cpb7mQ2G3ByAv7"
},
{
"entropy": "ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff",
"mnemonic": "われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる われる らいう",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "a44ba7054ac2f9226929d56505a51e13acdaa8a9097923ca07ea465c4c7e294c038f3f4e7e4b373726ba0057191aced6e48ac8d183f3a11569c426f0de414623",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K3XTGpC53cWswvhg6GVQ1dE1yty6F9VhBcE7rnXmStuKwtaZNXRxw5N7tsh1REyAxun1S5BCYvhD5pNwxWUMMZaHwjTmXFdb"
},
{
"entropy": "77c2b00716cec7213839159e404db50d",
"mnemonic": "せまい うちがわ あずき かろう めずらしい だんち ますく おさめる ていぼう あたる すあな えしゃく",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "344cef9efc37d0cb36d89def03d09144dd51167923487eec42c487f7428908546fa31a3c26b7391a2b3afe7db81b9f8c5007336b58e269ea0bd10749a87e0193",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K2fhvZfecKw8znj6QkGGV2F2t17BWA6VnanejVWBjQeV5DspseWdSvN49rrFpocPGt7aSGk9R5wJfC1LAwFMt6hV9qS7yGKR"
},
{
"entropy": "b63a9c59a6e641f288ebc103017f1da9f8290b3da6bdef7b",
"mnemonic": "ぬすむ ふっかつ うどん こうりつ しつじ りょうり おたがい せもたれ あつめる いちりゅう はんしゃ ごますり そんけい たいちょう らしんばん ぶんせき やすみ ほいく",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "b14e7d35904cb8569af0d6a016cee7066335a21c1c67891b01b83033cadb3e8a034a726e3909139ecd8b2eb9e9b05245684558f329b38480e262c1d6bc20ecc4",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K25BDHG8fiLEPvKD9QCWqqs8V4yz2NeZXHbDgnAYW1EL5k8KWcn1kGKmsHrqbNvePJaYWEgkEMjJEepwTFfVzzyYRN7cyJgM"
},
{
"entropy": "3e141609b97933b66a060dcddc71fad1d91677db872031e85f4c015c5e7e8982",
"mnemonic": "くのう てぬぐい そんかい すろっと ちきゅう ほあん とさか はくしゅ ひびく みえる そざい てんすう たんぴん くしょう すいようび みけん きさらぎ げざん ふくざつ あつかう はやい くろう おやゆび こすう",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "32e78dce2aff5db25aa7a4a32b493b5d10b4089923f3320c8b287a77e512455443298351beb3f7eb2390c4662a2e566eec5217e1a37467af43b46668d515e41b",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K2gbMb94GNwdogai6fA3vTrALH8eoNJKqPWn9KyeBMhUQLpsN5ePJkZdHsPmyDsECNLRaYiposqDDqsbk3ANk9hbsSgmVq7G"
},
{
"entropy": "0460ef47585604c5660618db2e6a7e7f",
"mnemonic": "あみもの いきおい ふいうち にげる ざんしょ じかん ついか はたん ほあん すんぽう てちがい わかめ",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "0acf902cd391e30f3f5cb0605d72a4c849342f62bd6a360298c7013d714d7e58ddf9c7fdf141d0949f17a2c9c37ced1d8cb2edabab97c4199b142c829850154b",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K2Ec1okKMST9mN52SKEybSCeacWpAvPHMS5zFfMDfgwpJVXa96sd2sybGuJWE34CtSVYn42FBWLmFgmGeEmRvDriPnZVjWnU"
},
{
"entropy": "72f60ebac5dd8add8d2a25a797102c3ce21bc029c200076f",
"mnemonic": "すろっと にくしみ なやむ たとえる へいこう すくう きない けってい とくべつ ねっしん いたみ せんせい おくりがな まかい とくい けあな いきおい そそぐ",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "9869e220bec09b6f0c0011f46e1f9032b269f096344028f5006a6e69ea5b0b8afabbb6944a23e11ebd021f182dd056d96e4e3657df241ca40babda532d364f73",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K2KKucNRqjGFooHw87xXFQpZGNZ1W7Vwtkr2YMkXFuxnMvqc8cegm8jkrVswEWuNEsGtFkaEedAG2cRTTtsz1bM6o8fCu3Pg"
},
{
"entropy": "2c85efc7f24ee4573d2b81a6ec66cee209b2dcbd09d8eddc51e0215b0b68e416",
"mnemonic": "かほご きうい ゆたか みすえる もらう がっこう よそう ずっと ときどき したうけ にんか はっこう つみき すうじつ よけい くげん もくてき まわり せめる げざい にげる にんたい たんそく ほそく",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "713b7e70c9fbc18c831bfd1f03302422822c3727a93a5efb9659bec6ad8d6f2c1b5c8ed8b0b77775feaf606e9d1cc0a84ac416a85514ad59f5541ff5e0382481",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K2MXrVTP5hyWW9js9D8qipo9vVRTKYPCB8Mtw4XE57uepG7wuHRk3ZJLGAq1tdJ4So8hYHu4gBaJ4NANPjb1CJCpDd3e9H87"
},
{
"entropy": "eaebabb2383351fd31d703840b32e9e2",
"mnemonic": "めいえん さのう めだつ すてる きぬごし ろんぱ はんこ まける たいおう さかいし ねんいり はぶらし",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "06e1d5289a97bcc95cb4a6360719131a786aba057d8efd603a547bd254261c2a97fcd3e8a4e766d5416437e956b388336d36c7ad2dba4ee6796f0249b10ee961",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K3ZVFWWSR9XVXY8EMqCNdj7YUx4DKdcCFitEsSH18aPcufobUfP3w9xz1XTUThwC4cYuf8VWvSwYWs8aTTAi7mr9jDsGHYLU"
},
{
"entropy": "7ac45cfe7722ee6c7ba84fbc2d5bd61b45cb2fe5eb65aa78",
"mnemonic": "せんぱい おしえる ぐんかん もらう きあい きぼう やおや いせえび のいず じゅしん よゆう きみつ さといも ちんもく ちわわ しんせいじ とめる はちみつ",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "1fef28785d08cbf41d7a20a3a6891043395779ed74503a5652760ee8c24dfe60972105ee71d5168071a35ab7b5bd2f8831f75488078a90f0926c8e9171b2bc4a",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K3CXbNxjnq5iemN7AzZrtE71rvBAuZ4BnebovyS2hK3yjbAzsX6mrdxK8fa4kXPjnCC9FHpwgaPwZuCbrUJ4sj6xdPPYNeKK"
},
{
"entropy": "4fa1a8bc3e6d80ee1316050e862c1812031493212b7ec3f3bb1b08f168cabeef",
"mnemonic": "こころ いどう きあつ そうがんきょう へいあん せつりつ ごうせい はいち いびき きこく あんい おちつく きこえる けんとう たいこ すすめる はっけん ていど はんおん いんさつ うなぎ しねま れいぼう みつかる",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "43de99b502e152d4c198542624511db3007c8f8f126a30818e856b2d8a20400d29e7a7e3fdd21f909e23be5e3c8d9aee3a739b0b65041ff0b8637276703f65c2",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K2WyZ5cAUSqkC89FeL4mrEG9N9VEhh9pR2g6SQjWbXNufkfBwwaZtMfpDzip9fZjm3huvMEJASWviaGqG1A6bDmoSQzd3YFy"
},
{
"entropy": "18ab19a9f54a9274f03e5209a2ac8a91",
"mnemonic": "うりきれ さいせい じゆう むろん とどける ぐうたら はいれつ ひけつ いずれ うちあわせ おさめる おたく",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "3d711f075ee44d8b535bb4561ad76d7d5350ea0b1f5d2eac054e869ff7963cdce9581097a477d697a2a9433a0c6884bea10a2193647677977c9820dd0921cbde",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K49xMPBpnqsaXt6EECMPzVAvr18EiiJMHfgEedw28JiSCpB5DLGQB19NU2iiG4g7vVnLC6jn75B4n3LHCPwhpU6o7Srd6jYt"
},
{
"entropy": "18a2e1d81b8ecfb2a333adcb0c17a5b9eb76cc5d05db91a4",
"mnemonic": "うりきれ うねる せっさたくま きもち めんきょ へいたく たまご ぜっく びじゅつかん さんそ むせる せいじ ねくたい しはらい せおう ねんど たんまつ がいけん",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "753ec9e333e616e9471482b4b70a18d413241f1e335c65cd7996f32b66cf95546612c51dcf12ead6f805f9ee3d965846b894ae99b24204954be80810d292fcdd",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K2WyY1Me9W7T8Wg7yQa9WFVAEn1vhoDkkP43dBVhsagabzEKMaz7UNtczbKkNowDLXSyVipJXVEBcpYJGBJ6ZaVDXNGoLStz"
},
{
"entropy": "15da872c95a13dd738fbf50e427583ad61f18fd99f628c417a61cf8343c90419",
"mnemonic": "うちゅう ふそく ひしょ がちょう うけもつ めいそう みかん そざい いばる うけとる さんま さこつ おうさま ぱんつ しひょう めした たはつ いちぶ つうじょう てさぎょう きつね みすえる いりぐち かめれおん",
"passphrase": "㍍ガバヴァぱばぐゞちぢ十人十色",
"seed": "346b7321d8c04f6f37b49fdf062a2fddc8e1bf8f1d33171b65074531ec546d1d3469974beccb1a09263440fc92e1042580a557fdce314e27ee4eabb25fa5e5fe",
"bip32_xprv": "xprv9s21ZrQH143K2qVq43Phs1xyVc6jSxXHWJ6CDJjod3cgyEin7hgeQV6Dkw6s1LSfMYxoah4bPAnW4wmXfDUS9ghBEM18xoY634CBtX8HPrA"
}
]