Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
53 lines (28 sloc) 1.92 KB

CardGate

CardGate extensie voor Opencart 3.x

Support

Deze extensie is geschikt voor OpenCart versie 3.x .

Voorbereiding

Voor het gebruik van deze module zijn CardGate RESTful gegevens nodig.
Bezoek hiervoor Mijn CardGate en haal daar je gegevens op,
of neem contact op met je accountmanager.

Installatie

 1. Download en unzip de meest recente source code op je bureaublad.

 2. Upload de inhoud van de zipfile naar de gelijknamige mappen op je webshop.

Configuratie

 1. Ga naar het admin gedeelte van je webshop en kies Extensies, Betaalmethoden.

 2. Scroll naar de CardGate Generic betaalmethode and kies Installeren.

 3. Klik nu op de Edit knop van de betaalmethode en ga naar de General tab.

 4. Vul de site ID, hash key, merchant ID, en de API key in.

 5. Deze variabelen zijn de vinden bij Sites op Mijn CardGate.

 6. Vul de andere waarden in, en stel de Plugin Status in op Active.

 7. Ga naar de Order Status tab en vul de juiste status waarden in.

 8. Klik nu op de Save knop.

 9. Kies nu de CardGate betaalmethode die je wilt gebruiken en klik op Install.

 10. Klik op de Edit knop van deze betaalmethode en stel de Plugin Status in op Active.

 11. Herhaal stappen 9 en 10 voor elke betaalmethode die je wilt activeren.

 12. Ga naar Mijn CardGate, en kies Sites en selecteer de juiste site.

 13. Ga naar Technische koppeling en vul dezelfde hash key in, die je ingevuld hebt bij de CardGate Generic betaalmethode.

 14. Als je klaar bent met testen schakel dan alle geactiveerde betaalmethoden van Test Mode naar Live mode en sla het op (Save).

Vereisten

Geen verdere vereisten.