Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
12 lines (5 sloc) 650 Bytes

Explosioner där man tittar

Det här exemplet visar hur man kan använda muspekarens plats och spelarens siktlinje för att skapa effekter. Håll i en "slimeball" och högerklicka. Vad händer?

Kan du använda samma teknik för att få en mer elegant effekt?

Du testkör genom att lägga kodfilen i en mapp med ditt namn i craftbukkit/plugins/scriptcraft/plugins/. Glöm inte /js refresh() när du ändrar din kod.

2015-09-28_19 59 19