Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
278 lines (218 sloc) 6.66 KB
# Copyright (c) 2017 GoDaddy Operating Company, LLC. All Rights Reserved.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Contact Widgets 1.4.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: https://github.com/godaddy/wp-contact-widgets/issues\n"
"POT-Creation-Date: 2018-01-03 19:51:49+00:00\n"
"PO-Revision-Date: 2017-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-KeywordsList: __;_e;_x:1,2c;_ex:1,2c;_n:1,2;_nx:1,2,4c;_n_noop:1,2;"
"_nx_noop:1,2,3c;esc_attr__;esc_html__;esc_attr_e;esc_html_e;esc_attr_x:1,2c;"
"esc_html_x:1,2c;\n"
"X-Generator: grunt-wp-i18n1.0.0\n"
#: contact-widgets.php:93
msgid ""
"Contact widgets requires PHP version %s or higher. Please deactivate the "
"plugin and contact your system administrator."
msgstr ""
"Widget liên hệ yêu cầu phiên bản PHP %s trở lên. Hãy tắt trình cắm và liên "
"hệ với quản trị viên hệ thống."
#: includes/class-base-widget.php:491
msgid "Edit"
msgstr "Sửa"
#: includes/class-contact.php:29
msgid "Display your contact information."
msgstr "Hiển thị thông tin liên hệ của bạn."
#: includes/class-contact.php:35
msgid "Contact Details"
msgstr "Chi tiết liên hệ"
#: includes/class-contact.php:173 includes/class-social.php:217
msgid "Title:"
msgstr "Tiêu đề:"
#: includes/class-contact.php:174 includes/class-social.php:218
msgid "The title of widget. Leave empty for no title."
msgstr "Tiêu đề widget. Để trống nếu không có tiêu đề."
#: includes/class-contact.php:179
msgid "Email:"
msgstr "Email:"
#: includes/class-contact.php:186
#, fuzzy
msgid "An email address where website visitors can contact you."
msgstr ""
"Địa chỉ email mà khách truy cập trang có thể sử dụng để liên hệ với bạn."
#: includes/class-contact.php:189
msgid "Phone:"
msgstr "Điện thoại:"
#: includes/class-contact.php:191
#, fuzzy
msgid "A phone number that website visitors can call if they have questions."
msgstr "Số điện thoại mà khách truy cập trang có thể gọi nếu họ có thắc mắc."
#: includes/class-contact.php:194
msgid "Fax:"
msgstr "Fax:"
#: includes/class-contact.php:196
#, fuzzy
msgid "A fax number that website visitors can use to send important documents."
msgstr ""
"Số fax mà khách truy cập trang có thể sử dụng để gửi những tài liệu quan "
"trọng."
#: includes/class-contact.php:199
msgid "Address:"
msgstr "Địa chỉ:"
#: includes/class-contact.php:204
#, fuzzy
msgid ""
"A physical address where website visitors can go to visit you in person."
msgstr ""
"Địa chỉ thực tế mà khách truy cập trang có thể đến để gặp bạn trực tiếp."
#: includes/class-contact.php:207 includes/class-social.php:228
msgid "Display labels?"
msgstr "Hiển thị nhãn?"
#: includes/class-contact.php:217
msgid "Display map of address?"
msgstr "Hiển thị bản đồ địa chỉ?"
#: includes/class-social.php:20
msgid "Display links to your social media profiles."
msgstr "Hiển thị các liên kết đến hồ sơ phương tiện xã hội của bạn."
#: includes/class-social.php:26
msgid "Social Profiles"
msgstr "Hồ sơ Xã hội"
#: includes/social-networks.php:17
msgid "Facebook"
msgstr "Facebook"
#: includes/social-networks.php:22
msgid "Twitter"
msgstr "Twitter"
#: includes/social-networks.php:28
msgid "Google+"
msgstr "Google+"
#: includes/social-networks.php:34
msgid "LinkedIn"
msgstr "LinkedIn"
#: includes/social-networks.php:39
msgid "RSS feed"
msgstr "Nguồn cấp RSS"
#: includes/social-networks.php:43
msgid "Pinterest"
msgstr "Pinterest"
#: includes/social-networks.php:48
msgid "YouTube"
msgstr "YouTube"
#: includes/social-networks.php:54
msgid "Vimeo"
msgstr "Vimeo"
#: includes/social-networks.php:59
msgid "Flickr"
msgstr "Flickr"
#: includes/social-networks.php:64
msgid "500px"
msgstr "500px"
#: includes/social-networks.php:69
msgid "Foursquare"
msgstr "Foursquare"
#: includes/social-networks.php:74
msgid "GitHub"
msgstr "GitHub"
#: includes/social-networks.php:79
msgid "Slack"
msgstr "Slack"
#: includes/social-networks.php:84
msgid "Skype"
msgstr "Skype"
#: includes/social-networks.php:91
msgid "SoundCloud"
msgstr "SoundCloud"
#: includes/social-networks.php:96
msgid "TripAdvisor"
msgstr "TripAdvisor"
#: includes/social-networks.php:100
msgid "WordPress"
msgstr "WordPress"
#: includes/social-networks.php:105
msgid "Yelp"
msgstr "Yelp"
#: includes/social-networks.php:110
msgid "Amazon"
msgstr "Amazon"
#: includes/social-networks.php:114
msgid "Instagram"
msgstr "Instagram"
#: includes/social-networks.php:119
msgid "Vine"
msgstr "Vine"
#: includes/social-networks.php:124
msgid "reddit"
msgstr "reddit"
#: includes/social-networks.php:129
msgid "XING"
msgstr "XING"
#: includes/social-networks.php:133
msgid "Tumblr"
msgstr "Tumblr"
#: includes/social-networks.php:138
msgid "WhatsApp"
msgstr "WhatsApp"
#: includes/social-networks.php:142
msgid "WeChat"
msgstr "WeChat"
#: includes/social-networks.php:146
msgid "Medium"
msgstr "Phương tiện"
#: includes/social-networks.php:151
msgid "Dribbble"
msgstr "Dribbble"
#: includes/social-networks.php:156
msgid "Twitch"
msgstr "Twitch"
#: includes/social-networks.php:161
msgid "VK"
msgstr "VK"
#: includes/social-networks.php:165
msgid "Trello"
msgstr "Trello"
#: includes/social-networks.php:171
msgid "Unsplash"
msgstr ""
#. Plugin Name of the plugin/theme
msgid "Contact Widgets"
msgstr "Widget liên hệ"
#. Description of the plugin/theme
msgid ""
"Beautifully display social media and contact information on your website "
"with these simple widgets."
msgstr ""
"Hiển thị phương tiện xã hội và thông tin liên hệ thật bắt mắt trên website "
"của bạn với những widget đơn giản này."
#. Author of the plugin/theme
msgid "GoDaddy"
msgstr "GoDaddy"
#. Author URI of the plugin/theme
msgid "https://godaddy.com"
msgstr "https://godaddy.com"
#: includes/class-social.php:163
msgctxt ""
"1. Title of website (e.g. My Cat Blog), 2. Name of social network (e.g. "
"Facebook)"
msgid "Visit %1$s on %2$s"
msgstr "Truy cập %1$s trên %2$s"
#: includes/social-networks.php:9
msgctxt "Must be lowercase and use url-safe characters"
msgid "username"
msgstr "tên người dùng"
#: includes/social-networks.php:10
msgctxt "Must be lowercase and use url-safe characters"
msgid "channel"
msgstr "kênh"
#: includes/social-networks.php:11
msgctxt "Must be lowercase and use url-safe characters"
msgid "company"
msgstr "công ty"
#: includes/social-networks.php:12
msgctxt "Must be lowercase and use url-safe characters"
msgid "board"
msgstr "diễn đàn"
You can’t perform that action at this time.