Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 161 lines (101 sloc) 6.1 KB

Oversikt over norsk sokkel etter funntiår

Olje

Oljeproduksjonen

Oljeproduksjonen per april 2017 er på 1,63 millionar fat/dag, som er 52,2% av nivået i januar 2001 (3,13 millionar fat/dag). Dette gjev ein årleg produksjon på 0,6 milliardar fat.

Produsert og reserver

Dei opphavlege utvinnbare oljereservane er på 32,5 milliardar fat. Totalt 80,9% av desse er utvunne. Gjenverande reservar er på 6,2 milliardar fat. Med noverande produksjonstempo er desse reservane utvunne på 10,4 år.

Gass

Gassproduksjonen

Gassproduksjonen per april 2017 er på 2,01 millionar fat oljeekvivalentar/dag, som er 95,4% av nivået i mai 2016 (2,10 millionar fat oljeekvivalentar/dag). Dette gjev ein årleg produksjon på 0,7 milliardar fat.

Produsert og reserver

Dei opphavlege utvinnbare gassreservane er på 25,2 milliardar fat oljeekvivalent. Totalt 55,6% av desse er utvunne. Gjenverande reservar er på 11,2 milliardar fat oljeekvivalent. Med noverande produksjonstempo er desse reservane utvunne på 15,3 år.

Petroleum

Petroleumproduksjonen

Petroleumproduksjonen per april 2017 er på 4,02 millionar fat oljeekvivalentar/dag, som er 86,9% av nivået i juli 2004 (4,62 millionar fat oljeekvivalentar/dag). Dette gjev ein årleg produksjon på 1,5 milliardar fat.

Produsert og reserver

Dei opphavlege utvinnbare petroleumreservane er på 62,1 milliardar fat oljeekvivalent. Totalt 69,6% av desse er utvunne. Gjenverande reservar er på 18,9 milliardar fat oljeekvivalent. Med noverande produksjonstempo er desse reservane utvunne på 12,9 år.

Prosent av nåværende produksjon

Tabellen under angir prosentvis bidrag til petroleumsproduksjon på norsk sokkel. Disse er gruppert på funntiår. Man kan med andre ord se at funn gjort på 1970-tallet noenlunde dominerer produksjonen.

Funntiår Olje Gass Petroleum
1960 9,2 0,8 4,2
1970 33,3 40,6 36,6
1980 22,3 28,7 28,0
1990 18,6 27,9 23,0
2000 16,6 1,6 8,0
2010 0,0 0,3 0,2

Oversikt over norsk sokkel etter produksjonsstartår

Olje

Produksjon Felt med produksjonsstart før år 2000 står for 60% av dagens oljeproduksjon.

Produsert og reserver

Reservane for felt med produksjonsstart før år 2000 er på 2,8 milliardar fat olje, og totalt har desse felta produsert 24,0 milliardar fat olje.

Reservane for felt med produksjonsstart etter år 2000 er på 3,4 milliardar fat olje. Johan Sverdrup (med planlagt produksjonsstart i 2019) har 52% av desse (1,8 milliardar fat olje).

Gass

Produksjon Felt med produksjonsstart før år 2000 står for 52% av dagens gassproduksjon.

Produsert og reserver

Reservane for felt med produksjonsstart før år 2000 er på 7,3 milliardar fat oljeekvivalentar, og totalt har desse felta produsert 10,9 milliardar fat oljeekvivalentar.

Reservane for felt med produksjonsstart etter år 2000 er på 3,9 milliardar fat oljeekvivalentar. Johan Sverdrup (med planlagt produksjonsstart i 2019) har 1% av desse (0,1 milliardar fat oljeekvivalentar).

Petroleum

Produksjon Felt med produksjonsstart før år 2000 står for 55% av dagens petroleumproduksjon.

Produsert og reserver

Reservane for felt med produksjonsstart før år 2000 er på 10,8 milliardar fat oljeekvivalentar, og totalt har desse felta produsert 37,2 milliardar fat oljeekvivalentar.

Reservane for felt med produksjonsstart etter år 2000 er på 8,1 milliardar fat oljeekvivalentar. Johan Sverdrup (med planlagt produksjonsstart i 2019) har 23% av desse (1,9 milliardar fat oljeekvivalentar).

Oversikt over norsk sokkel etter region

Olje

Produksjon Nordsjøen står for 81% av oljeproduksjonen, Norskehavet 15% og Barentshavet 4%.

Produsert og reserver Nordsjøen har 85% (5,3 milliardar fat olje) av oljereservane.

Norskehavet har 13% (0,8 milliardar fat olje) av oljereservane.

Barentshavet har 3% (0,2 milliardar fat olje) av oljereservane.

Gass

Produksjon Nordsjøen står for 62% av gassproduksjonen, Norskehavet 33% og Barentshavet 5%.

Produsert og reserver Nordsjøen har 69% (7,7 milliardar fat oljeekvivalentar) av gassreservane.

Norskehavet har 21% (2,4 milliardar fat oljeekvivalentar) av gassreservane.

Barentshavet har 10% (1,1 milliardar fat oljeekvivalentar) av gassreservane.

Petroleum

Produksjon Nordsjøen står for 69% av petroleumproduksjonen, Norskehavet 26% og Barentshavet 5%.

Produsert og reserver Nordsjøen har 73% (13,8 milliardar fat oljeekvivalentar) av petroleumreservane.

Norskehavet har 19% (3,6 milliardar fat oljeekvivalentar) av petroleumreservane.

Barentshavet har 8% (1,5 milliardar fat oljeekvivalentar) av petroleumreservane.

Oversikt over kumulativ produksjon vs nye felt sidan år 2000

Sidan årtusenskiftet har produksjonen på norsk sokkel vore fleire gonger større enn funna som er gjort.

olje

gass

petroleum

Noter

Alle data som er brukt er henta frå Oljedirektoratets faktasider.

Spørsmål, kontakt eller bruk? refsdal.ivar@gmail.com