Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
93 lines (64 sloc) 4.1 KB
layout title longtitle weight
index_sv
Startsida
Julien Moeys
1

Photo of Julien Moeys

en · fr

Sidinnehåll: [Presentation](#presentation) · [Webbplatsinnehåll](#sitecontent) · [Kontaktinformation](#contact)

Presentation

Jag är forskningsingenjör (PhD) på Institutionen för mark och miljö (Biogeofysik och vattenvård avdelningen), på Sveriges lantbruksuniversitet, i Uppsala, Sverige.

Jag deltar i KompetensCentrum för Kemiska Bekämpningsmedel (CKB), ett samarbetsforum som tillföra expertis till Svenska myndigheter och intresseorganisation om miljöförekomst och miljöpåverkan av bekämpningsmedel som används i jordbruk.

Jag är huvudutvecklare av en regional-skala verktyg för riskbedömning av bekämpningsmedel läckage till ytvatten och mot grundvatten, från åkermark i Sverige (MACRO-SE). Jag har också utveckla geografisk dataset (markegenskaper, grödarealer) för modellering av bekämpningsmedel öden i Sverige.

Webbplatsinnehåll

På denna hemsida presenterar jag min curriculum vitae, en list av publikationer (på engelska. Se även ▸ Google Scholar) och en presentation av mina aktiviteter på SLU (på engelska).

Jag presentera allmän R paket (på engelska. Mjukvaror moduler) jag har utveckla.

En list av anteckningar ('memo') finns också, om olika arbetsämne (på engelska. [modellering referenser]({% post_url 2015-01-29-modelling-references %}), [vetenskapliga citat]({% post_url 2015-01-18-quotations %}) och [konsultfirmor]({% post_url 2015-01-29-consulting-firms %})).

Du kan också vara intresserad av ▸ min bildgalleri (på Flickr).

Kontact

Julien MOEYS
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
Institutionen för mark och miljö
box 7014; 750 07 Uppsala, Sverige.
email: contact{AT}julienmoeys{DOT}info

Besökadress: Lennart Hjelms väg 9. Se på ▸ Google Maps, ▸ Hitta.se eller på ▸ Lantmäteriet.

orcid.org/0000-0001-9644-4383