Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Youtube: wykrywanie aktualnego czasu filmu i autoprzewijanie dolnego banera #33

Open
KrzysztofMadejski opened this issue Jul 6, 2017 · 0 comments

Comments

@KrzysztofMadejski
Copy link
Member

@KrzysztofMadejski KrzysztofMadejski commented Jul 6, 2017

Trzeba by podjąć próbę przechwytywania aktualnego czasu wideo. Taka informacja jest na pewno dostępna w html, po kliknięciu Share/Udostępnij. Pytanie, czy jest to dostępne także bez rozwinięcia panelu udostępniania.

Informację tę można by wykorzystać do automatycznego przewijania dolnego banera do aktualnie wypowiadanej wypowiedzi. [Wymagałoby to pewnie jakiegoś chwilowego podświetlenia do przyciągnięcia uwagi].

Pomysł od @blueeyedgirl. Odnosi się do #29

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
1 participant
You can’t perform that action at this time.