Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
2026 lines (1499 sloc) 67.9 KB
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Laurent Cozic
# This file is distributed under the same license as the Joplin-CLI package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Joplin-CLI 1.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"Last-Translator: \n"
"Language-Team: \n"
"Language: bg_BG\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.2.3\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
msgid "To delete a tag, untag the associated notes."
msgstr "За да изтриете таг, премахнете го от всички бележки."
msgid "Please select the note or notebook to be deleted first."
msgstr ""
"Моля първо изберете бележката или тетрадката, която искате да изтриете."
msgid "Press Ctrl+D or type \"exit\" to exit the application"
msgstr "Натиснете Ctrl+D или напишете \"exit\" за да напуснете приложението"
#, javascript-format
msgid "More than one item match \"%s\". Please narrow down your query."
msgstr ""
"Повече от едно нещо съответства на \"%s\". Моля рафинирайте търсенето си."
msgid "No notebook selected."
msgstr "Няма избрани тетрадки."
msgid "No notebook has been specified."
msgstr "Няма зададени тетрадки."
msgid "Y"
msgstr "Д"
msgid "n"
msgstr "н"
msgid "N"
msgstr "Н"
msgid "y"
msgstr "д"
msgid "Cancelling background synchronisation... Please wait."
msgstr "Отменя се синхронизацията течаща на заден план... Моля изчакайте."
#, javascript-format
msgid "No such command: %s"
msgstr "Няма такава команда: %s"
#, javascript-format
msgid "The command \"%s\" is only available in GUI mode"
msgstr "Командата \"%s\" е приложима само в графичен режим"
msgid "Cannot change encrypted item"
msgstr "Криптираният обект не може да бъде променен"
#, javascript-format
msgid "Missing required argument: %s"
msgstr "Липсващ задължителен параметър: %s"
#, javascript-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
msgid "Your choice: "
msgstr "Вашият избор: "
#, javascript-format
msgid "Invalid answer: %s"
msgstr "Невалиден отговор: %s"
msgid "Attaches the given file to the note."
msgstr "Прикачва зададения файл към бележката."
#, javascript-format
msgid "Cannot find \"%s\"."
msgstr "Не успях да намеря \"%s\"."
msgid "Displays the given note."
msgstr "Показва зададената бележка."
msgid "Displays the complete information about note."
msgstr "Показва пълната информация за бележката."
msgid ""
"Gets or sets a config value. If [value] is not provided, it will show the "
"value of [name]. If neither [name] nor [value] is provided, it will list the "
"current configuration."
msgstr ""
"Показва или променя конфигурационна стойност. Ако [стойност] не е дадена, ще "
"покаже стойността на [име]. Ако нито [име] нито [стойност] са дадени, "
"изрежда цялата настояща конфигурация."
msgid "Also displays unset and hidden config variables."
msgstr "Показва също и конфигурации, които нямат стойност, или са скрити."
#, javascript-format
msgid "%s = %s (%s)"
msgstr "%s = %s (%s)"
#, javascript-format
msgid "%s = %s"
msgstr "%s = %s"
msgid ""
"Duplicates the notes matching <note> to [notebook]. If no notebook is "
"specified the note is duplicated in the current notebook."
msgstr ""
"Дуплицира бележките съответстващи на <бележка> в [тетрадка]. Ако тетрадка не "
"е зададена, бележките ще бъдат дуплицирани в настоящата тетрадка."
msgid "Marks a to-do as done."
msgstr "Маркира задача като изпълнена."
#, javascript-format
msgid "Note is not a to-do: \"%s\""
msgstr "Бележката не е задача: \"%s\""
msgid ""
"Manages E2EE configuration. Commands are `enable`, `disable`, `decrypt`, "
"`status`, `decrypt-file` and `target-status`."
msgstr ""
"Управлява E2EE конфигурацията. Командите са `enable`, `disable`, `decrypt`, "
"`status`, `decrypt-file` и `target-status`."
msgid "Enter master password:"
msgstr "Въведете главната парола:"
msgid "Operation cancelled"
msgstr "Действието бе отменено"
msgid ""
"Starting decryption... Please wait as it may take several minutes depending "
"on how much there is to decrypt."
msgstr ""
"Започвам да декриптирам... Моля изчакайте, защото това може да отнеме "
"няколко минути, в зависимост от колко има за декриптиране."
msgid "Completed decryption."
msgstr "Завърших декриптирането."
msgid "Enabled"
msgstr "Включено"
msgid "Disabled"
msgstr "Изключено"
#, javascript-format
msgid "Encryption is: %s"
msgstr "Криптирането е: %s"
msgid "Edit note."
msgstr "Редактиране на бележка."
msgid ""
"No text editor is defined. Please set it using `config editor <editor-path>`"
msgstr ""
"Няма зададен текстови редактор. Моля задайте го с командата: `config editor "
"<път-до-редактора>`"
msgid "No active notebook."
msgstr "Няма активна тетрадка."
#, javascript-format
msgid "Note does not exist: \"%s\". Create it?"
msgstr "Бележката не съществува:\"%s\". Да я създам ли?"
msgid "Starting to edit note. Close the editor to get back to the prompt."
msgstr ""
"Започваме редакция на бележката. Затворете редактора за да се върнете към "
"командния ред."
#, javascript-format
msgid "Error opening note in editor: %s"
msgstr "Грешка при отварянето на бележката в редактор: %s"
msgid "Note has been saved."
msgstr "Бележката бе запазена."
msgid "Exits the application."
msgstr "Напуска приложението."
msgid ""
"Exports Joplin data to the given path. By default, it will export the "
"complete database including notebooks, notes, tags and resources."
msgstr ""
"Експортира данните от Joplin в зададения път. По подразбиране ще експортира "
"пълната база данни, включително тетрадки, бележки, тагове и ресурси."
#, javascript-format
msgid "Destination format: %s"
msgstr "Целеви формат: %s"
msgid "Exports only the given note."
msgstr "Експортира само зададената бележка."
msgid "Exports only the given notebook."
msgstr "Експортира само зададената тетрадка."
msgid "Displays a geolocation URL for the note."
msgstr "Показва URL на геолокацията на бележката."
msgid "Displays usage information."
msgstr "Показва информация за употребата."
#, javascript-format
msgid "For information on how to customise the shortcuts please visit %s"
msgstr "За информация как да промените кратките команди, моля посетете %s"
msgid "Shortcuts are not available in CLI mode."
msgstr "Кратките команди са приложими само в режим на команден ред."
msgid ""
"Type `help [command]` for more information about a command; or type `help "
"all` for the complete usage information."
msgstr ""
"Въведете `help [команда]` за повече информация относно командата, или "
"въведете `help all` за пълната информация за ползването на командния ред."
msgid "The possible commands are:"
msgstr "Възможните команди са:"
msgid ""
"In any command, a note or notebook can be referred to by title or ID, or "
"using the shortcuts `$n` or `$b` for, respectively, the currently selected "
"note or notebook. `$c` can be used to refer to the currently selected item."
msgstr ""
"Във всяка команда може да реферирате бележка или тетрадка по заглавие или по "
"идентификатор, или използвайки някоя от кратките команди `$n` и `$b`, "
"представляващи съответно настоящата бележка и настоящата тетрадка. `$c` може "
"да се ползва за рефериране на избрания обект."
msgid "To move from one pane to another, press Tab or Shift+Tab."
msgstr "За да се преместите от един панел в друг, настинете Tab или Shift+Tab."
msgid ""
"Use the arrows and page up/down to scroll the lists and text areas "
"(including this console)."
msgstr ""
"Използвайте стрелките и page up/down to за да прелистите списъци и текстови "
"полета (включително тази конзола)."
msgid "To maximise/minimise the console, press \"tc\"."
msgstr "За да максимизирате или минимизирате конзолата, натиснете \"tc\"."
msgid "To enter command line mode, press \":\""
msgstr "За да влезете в режим на команден ред, натиснете \":\""
msgid "To exit command line mode, press ESCAPE"
msgstr "За да излезете от режим на команден ред, натисне ESCAPE"
msgid ""
"For the list of keyboard shortcuts and config options, type `help keymap`"
msgstr ""
"За списък от клавиатурните команди и конфигурации, въведете `help keymap`"
msgid "Imports data into Joplin."
msgstr "Импортира данни в Joplin."
#, javascript-format
msgid "Source format: %s"
msgstr "Формат на източника: %s"
msgid "Do not ask for confirmation."
msgstr "Не питай за потвърждение."
#, javascript-format
msgid "Found: %d."
msgstr "Намерени: %d."
#, javascript-format
msgid "Created: %d."
msgstr "Създадени: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated: %d."
msgstr "Обновени: %d."
#, javascript-format
msgid "Skipped: %d."
msgstr "Пропуснати: %d."
#, javascript-format
msgid "Resources: %d."
msgstr "Ресурси: %d."
#, javascript-format
msgid "Tagged: %d."
msgstr "Тагнати: %d."
msgid "Importing notes..."
msgstr "Импортирам на бележки..."
#, javascript-format
msgid "The notes have been imported: %s"
msgstr "Бележките бяха импортирани: %s"
msgid ""
"Displays the notes in the current notebook. Use `ls /` to display the list "
"of notebooks."
msgstr ""
"Показва бележките в настоящата тетрадка. Използвайте `ls /` за да покажете "
"списъка от тетрадки."
msgid "Displays only the first top <num> notes."
msgstr "Показва първите <брой> бележки."
msgid "Sorts the item by <field> (eg. title, updated_time, created_time)."
msgstr ""
"Сортира обектите по <поле>. Напр. title (заглавие), updated_time (последна "
"промяна), created_time (създадена)."
msgid "Reverses the sorting order."
msgstr "Обръща реда на сортиране."
msgid ""
"Displays only the items of the specific type(s). Can be `n` for notes, `t` "
"for to-dos, or `nt` for notes and to-dos (eg. `-tt` would display only the "
"to-dos, while `-ttd` would display notes and to-dos."
msgstr ""
"Показва само обекти от даден тип или типове. Може да е `n` за бележки, `t` "
"за задачи, или `nt` за бележки и задачи (напр. `-tt` би показало само "
"задачи, а `-ttd` би показало бележки и задачи."
msgid "Either \"text\" or \"json\""
msgstr "Или \"text\" или \"json\""
msgid ""
"Use long list format. Format is ID, NOTE_COUNT (for notebook), DATE, "
"TODO_CHECKED (for to-dos), TITLE"
msgstr ""
"Използване на дългия формат на списъци. Форматът е ID, NOTE_COUNT (брой "
"бележки, за тетрадки), DATE (дата), TODO_CHECKED (брой завършени, за "
"задачи), TITLE (заглавие)"
msgid "Please select a notebook first."
msgstr "Моля първо изберете тетрадка."
msgid "Creates a new notebook."
msgstr "Създава нова тетрадка."
msgid "Creates a new note."
msgstr "Създава нова бележка."
msgid "Notes can only be created within a notebook."
msgstr "Бележки могат да бъдат създавани само в тетрадка."
msgid "Creates a new to-do."
msgstr "Създава нова задача."
msgid "Moves the notes matching <note> to [notebook]."
msgstr "Премества бележките съответстващи на <бележка> в [тетрадка]."
msgid "Renames the given <item> (note or notebook) to <name>."
msgstr "Преименува дадения <обект> (бележка или тетрадка) на <име>."
msgid "Deletes the given notebook."
msgstr "Изтрива дадената тетрадка."
msgid "Deletes the notebook without asking for confirmation."
msgstr "Изтрива тетрадката без да пита за потвърждение."
msgid ""
"Delete notebook? All notes and sub-notebooks within this notebook will also "
"be deleted."
msgstr ""
"Да изтрия ли тетрадката? Всички бележки и под-тетрадки в нея също ще бъдат "
"изтрити."
msgid "Deletes the notes matching <note-pattern>."
msgstr "Изтрива бележките съответстващи на <шаблон-бележки>."
msgid "Deletes the notes without asking for confirmation."
msgstr "Изтрива бележките без да пита за потвърждение."
#, javascript-format
msgid "%d notes match this pattern. Delete them?"
msgstr "%d бележки съответстват на този шаблон. Да ги изтрия ли?"
msgid "Delete note?"
msgstr "Да изтрия ли бележката?"
msgid "Searches for the given <pattern> in all the notes."
msgstr "Търси всред всички бележки за зададения <шаблон>."
#, javascript-format
msgid ""
"Sets the property <name> of the given <note> to the given [value]. Possible "
"properties are:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Задава зададената [стойност] за атрибут <име> на дадената <бележка>. "
"Възможните атрибути са:\n"
"\n"
"%s"
msgid "Displays summary about the notes and notebooks."
msgstr "Показва обобщение относно бележките и тетрадките."
msgid "Synchronises with remote storage."
msgstr "Синхронизира с отдалеченото хранилище."
msgid "Sync to provided target (defaults to sync.target config value)"
msgstr ""
"Синхронизира със зададената цел (по подразбиране със стойността от "
"конфигурационната стойност sync.target)"
msgid ""
"Authentication was not completed (did not receive an authentication token)."
msgstr "Оторизирането не беше завършено (не получих оторизационен жетон)."
msgid ""
"To allow Joplin to synchronise with Dropbox, please follow the steps below:"
msgstr ""
"За да позволите на Joplin да синхронизира с Dropbox, моля изпълнете следните "
"стъпки:"
msgid "Step 1: Open this URL in your browser to authorise the application:"
msgstr "1ва стъпка: Отворете този адрес в браузър и оторизирайте приложението:"
msgid "Step 2: Enter the code provided by Dropbox:"
msgstr "2ра стъпка: Въведете кода предоставен от Dropbox:"
#, javascript-format
msgid "Not authentified with %s. Please provide any missing credentials."
msgstr ""
"Не сме оторизирани за %s. Моля въведете липсващите оторизационни данни."
msgid "Synchronisation is already in progress."
msgstr "Вече се извършва синхронизация."
#, javascript-format
msgid ""
"Lock file is already being hold. If you know that no synchronisation is "
"taking place, you may delete the lock file at \"%s\" and resume the "
"operation."
msgstr ""
"Файла за заключване е зает. Ако знаете че друга синхронизация не се извършва "
"в момента, може да изтриете файла за заключване намиращ се на \"%s\" и да "
"продължите с процеса."
#, javascript-format
msgid "Synchronisation target: %s (%s)"
msgstr "Цел за синхронизация: %s (%s)"
msgid "Cannot initialize synchroniser."
msgstr "Не успях да инициализирам синхронизатора."
msgid "Starting synchronisation..."
msgstr "Започвам синхронизация..."
msgid "Downloading resources..."
msgstr "Свалям ресурси..."
msgid "Cancelling... Please wait."
msgstr "Отменям... Моля изчакайте."
msgid ""
"<tag-command> can be \"add\", \"remove\" or \"list\" to assign or remove "
"[tag] from [note], or to list the notes associated with [tag]. The command "
"`tag list` can be used to list all the tags (use -l for long option)."
msgstr ""
"<таг-команда> може да е \"add\", \"remove\" или \"list\" за да добавите или "
"премахнете [таг] от [бележка], или за да изредите бележките които имат "
"[таг]. Командата `tag list` може да се използва за да изредите всички тагове "
"(използвайте -l за дългия формат)."
#, javascript-format
msgid "Invalid command: \"%s\""
msgstr "Невалидна команда: \"%s\""
msgid ""
"<todo-command> can either be \"toggle\" or \"clear\". Use \"toggle\" to "
"toggle the given to-do between completed and uncompleted state (If the "
"target is a regular note it will be converted to a to-do). Use \"clear\" to "
"convert the to-do back to a regular note."
msgstr ""
"<задача-команда> може да е \"toggle\" или \"clear\". Използвайте \"toggle\" "
"за да сменяте състоянието на задачата между изпълнена и неизпълнена (ако "
"целевия обект е обикновена бележка, тя ще бъде конвертирана в задача). "
"Използвайте \"clear\" за да конвертирате задача обратно в обикновена бележка."
msgid "Marks a to-do as non-completed."
msgstr "Маркира задача като неизпълнена."
msgid ""
"Switches to [notebook] - all further operations will happen within this "
"notebook."
msgstr ""
"Превключва на [тетрадка] - всички нататъчни команди ще се извършват в тази "
"тетрадка."
msgid "Displays version information"
msgstr "Показва информация за версията"
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s)"
msgstr "%s %s (%s)"
msgid "Enum"
msgstr "Изброим"
#, javascript-format
msgid "Type: %s."
msgstr "Тип: %s."
#, javascript-format
msgid "Possible values: %s."
msgstr "Възможни стойности: %s."
#, javascript-format
msgid "Default: %s"
msgstr "Стойност по подразбиране: %s"
msgid "Possible keys/values:"
msgstr "Възможни ключове/стойности:"
msgid "Type `joplin help` for usage information."
msgstr "Въведете `joplin help` за информация за употребата."
msgid "Fatal error:"
msgstr "Фатална грешка:"
msgid ""
"The application has been authorised - you may now close this browser tab."
msgstr "Приложението бе оторизирано - може да затворите таба в браузъра."
msgid "The application has been successfully authorised."
msgstr "Приложението бе успешно оторизирано."
msgid ""
"Please open the following URL in your browser to authenticate the "
"application. The application will create a directory in \"Apps/Joplin\" and "
"will only read and write files in this directory. It will have no access to "
"any files outside this directory nor to any other personal data. No data "
"will be shared with any third party."
msgstr ""
"Моля отворете следния адрес в браузър и оторизирайте приложението. "
"Приложението ще създаде директория \"Apps/Joplin\" и ще чете и пише файлове "
"в тази директория. Приложението няма да има достъп до файлове извън тази "
"директория, нито до друга лична информация. Никакви данни няма да бъдат "
"споделени с трети страни."
msgid "Search:"
msgstr "Търсене:"
msgid ""
"Welcome to Joplin!\n"
"\n"
"Type `:help shortcuts` for the list of keyboard shortcuts, or just `:help` "
"for usage information.\n"
"\n"
"For example, to create a notebook press `mb`; to create a note press `mn`."
msgstr ""
"Добре дошли в Joplin!\n"
"\n"
"Въведете `:help shortcuts` за списък от клавиатурни команди, или само `:"
"help` за информация за ползването на приложението.\n"
"\n"
"Например, за да създадете тетрадка, натиснете `mb`; за да създадете бележка, "
"натиснете `mn`."
msgid ""
"One or more items are currently encrypted and you may need to supply a "
"master password. To do so please type `e2ee decrypt`. If you have already "
"supplied the password, the encrypted items are being decrypted in the "
"background and will be available soon."
msgstr ""
"Един или повече обекти са криптирани в момента и може да е необходимо да "
"въведете главната парола. За да го направите, напишете `e2ee decrypt`. Ако "
"вече сте задали паролата, то криптираните обекти вече се декриптират на "
"заден план и скоро ще са на разположение."
#, javascript-format
msgid "Exporting to \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "Експортирам към \"%s\" във формат \"%s\". Моля изчакайте..."
msgid "Sidebar"
msgstr "Страничен панел"
msgid "Note list"
msgstr "Списък бележки"
msgid "Note title"
msgstr "Заглавие на бележката"
msgid "Note body"
msgstr "Съдържание на бележката"
#, javascript-format
msgid "Importing from \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "Импортирам от \"%s\" във формат \"%s\". Моля изчакайте..."
msgid "PDF File"
msgstr "PDF файл"
msgid "Synchronisation status"
msgstr "Състояние на синхронизацията"
msgid "New note"
msgstr "Нова бележка"
msgid "New to-do"
msgstr "Нова задача"
msgid "New notebook"
msgstr "Нова тетрадка"
msgid "Print"
msgstr "Принтиране"
msgid "General Options"
msgstr "Общи настройки"
msgid "Encryption options"
msgstr "Настройки за криптиране"
msgid "Web clipper options"
msgstr "Настройки на уеб клипера"
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s, %s)"
msgstr "%s %s (%s, %s)"
msgid "&File"
msgstr "Файл(&F)"
msgid "About Joplin"
msgstr "Относно Joplin"
msgid "Preferences..."
msgstr "Настройки..."
msgid "Check for updates..."
msgstr "Провери за обновления..."
msgid "Import"
msgstr "Импортиране"
msgid "Export"
msgstr "Експортиране"
msgid "Synchronise"
msgstr "Синхронизация"
#, javascript-format
msgid "Hide %s"
msgstr "Скрий %s"
msgid "Quit"
msgstr "Изход"
msgid "Close Window"
msgstr "Затвори прозорец"
msgid "&Edit"
msgstr "Редактиране(&E)"
msgid "Copy"
msgstr "Копирай"
msgid "Cut"
msgstr "Изрежи"
msgid "Paste"
msgstr "Постави"
msgid "Select all"
msgstr "Избери всичко"
msgid "Bold"
msgstr "Удебелен"
msgid "Italic"
msgstr "Курсив"
msgid "Link"
msgstr "Линк"
msgid "Code"
msgstr "Код"
msgid "Insert Date Time"
msgstr "Постави датата и часа"
msgid "Edit in external editor"
msgstr "Редактирай във външен редактор"
msgid "Tags"
msgstr "Тагове"
msgid "Search in all the notes"
msgstr "Търсене във всички бележки"
msgid "Search in current note"
msgstr "Търсене в настоящата бележка"
msgid "&View"
msgstr "Изглед(&V)"
msgid "Toggle sidebar"
msgstr "Страничен панел"
msgid "Toggle editor layout"
msgstr "Промени изгледа на редактора"
msgid "Focus"
msgstr "Фокусирай"
msgid "&Tools"
msgstr "Инструменти (&T)"
msgid "&Help"
msgstr "Помощ (&H)"
msgid "Website and documentation"
msgstr "Уебсайт и документация"
msgid "Make a donation"
msgstr "Искам да направя дарение"
msgid "Toggle development tools"
msgstr "Инструменти за разработка"
#, javascript-format
msgid "Open %s"
msgstr "Отвори %s"
msgid "Exit"
msgstr "Изход"
msgid "OK"
msgstr "Добре"
msgid "Cancel"
msgstr "Отмени"
msgid "Current version is up-to-date."
msgstr "Настоящата версия е най-новата."
#, javascript-format
msgid "%s (pre-release)"
msgstr "%s (експериментална)"
msgid "An update is available, do you want to download it now?"
msgstr "Има обновление, искате ли да го свалите сега?"
#, javascript-format
msgid "Your version: %s"
msgstr "Вашата версия: %s"
#, javascript-format
msgid "New version: %s"
msgstr "Нова версия: %s"
msgid "Yes"
msgstr "Да"
msgid "No"
msgstr "Не"
msgid "Token has been copied to the clipboard!"
msgstr "Жетона бе копиран в клипборда!"
msgid "The web clipper service is enabled and set to auto-start."
msgstr ""
"Услугата за уеб-клипера бе включена и конфигурирана да се стартира "
"автоматично."
#, javascript-format
msgid "Status: Started on port %d"
msgstr "Статус: Стартирано на порт %d"
#, javascript-format
msgid "Status: %s"
msgstr "Статус: %s"
msgid "Disable Web Clipper Service"
msgstr "Спри услугата за уеб-клипера"
msgid "The web clipper service is not enabled."
msgstr "Услугата за уеб-клипера не е пусната."
msgid "Enable Web Clipper Service"
msgstr "Пусни услугата за уеб-клипера"
msgid ""
"Joplin Web Clipper allows saving web pages and screenshots from your browser "
"to Joplin."
msgstr ""
"Уеб-клиперът на Joplin позволява за да запазвате уеб-страници и снимки на "
"екрана от браузъра директно в Joplin."
msgid "In order to use the web clipper, you need to do the following:"
msgstr "За да използвате уеб-клипера, трябва да направите следното:"
msgid "Step 1: Enable the clipper service"
msgstr "1ва стъпка: Пуснете услугата на клипера"
msgid ""
"This service allows the browser extension to communicate with Joplin. When "
"enabling it your firewall may ask you to give permission to Joplin to listen "
"to a particular port."
msgstr ""
"Услугата позволява на браузърски разширения да комуникират с Joplin. Когато "
"я включите, защитната ви стена може да ви попита да дадете разрешение на "
"Joplin да слуша на определен порт."
msgid "Step 2: Install the extension"
msgstr "2ра стъпка: Инсталирайте браузърско разширение"
msgid "Download and install the relevant extension for your browser:"
msgstr "Свалете и инсталирате разширението за вашия браузър:"
msgid "Advanced options"
msgstr "Настройки за напреднали"
msgid "Authorisation token:"
msgstr "Оторизационен жетон:"
msgid "Copy token"
msgstr "Копирай жетона"
msgid ""
"This authorisation token is only needed to allow third-party applications to "
"access Joplin."
msgstr ""
"Оторизационният жетон е необходим само ако искате да дадете достъп до Joplin "
"на приложения от трети страни."
#, javascript-format
msgid "Notes and settings are stored in: %s"
msgstr "Бележките и настройките са запазени в: %s"
msgid "Check synchronisation configuration"
msgstr "Провери настройките за синхронизация"
msgid "Browse..."
msgstr "Търсене..."
msgid "Apply"
msgstr "Приложи"
msgid "Submit"
msgstr "Предай"
msgid "Save"
msgstr "Запази"
msgid ""
"Disabling encryption means *all* your notes and attachments are going to be "
"re-synchronised and sent unencrypted to the sync target. Do you wish to "
"continue?"
msgstr ""
"Изключването на криптирането означава че *всички* бележки и прикачени "
"файлове ще бъдат синхронизирани наново и изпратени некриптирани на целта за "
"синхронизация. Искате ли да продължите?"
msgid ""
"Enabling encryption means *all* your notes and attachments are going to be "
"re-synchronised and sent encrypted to the sync target. Do not lose the "
"password as, for security purposes, this will be the *only* way to decrypt "
"the data! To enable encryption, please enter your password below."
msgstr ""
"Пускането на криптирането означава че *всички* бележки и прикачени файлове "
"ще бъдат синхронизирани наново и изпратени криптирани на целта за "
"синхронизация. Не губете паролата си, защото от съображения за сигурност, тя "
"е *единственият* начин да декриптирате данните си! За да пуснете "
"криптирането, моля въведете парола по долу."
msgid "Disable encryption"
msgstr "Изключване на криптирането"
msgid "Enable encryption"
msgstr "Включване на криптирането"
msgid "Master Keys"
msgstr "Главни ключове"
msgid "Active"
msgstr "Активен"
msgid "ID"
msgstr "Идентификатор"
msgid "Source"
msgstr "Източник"
msgid "Created"
msgstr "Създаден"
msgid "Updated"
msgstr "Обновен"
msgid "Password"
msgstr "Парола"
msgid "Password OK"
msgstr "Паролата е правилна"
msgid ""
"Note: Only one master key is going to be used for encryption (the one marked "
"as \"active\"). Any of the keys might be used for decryption, depending on "
"how the notes or notebooks were originally encrypted."
msgstr ""
"Имайте предвид: Само един главен ключ ще се ползва за криптиране (маркирания "
"като \"активен\"). Всички ключове могат да бъдат ползвани за декриптиране, в "
"зависимост от как бележките и тетрадките са били създадени."
msgid "Missing Master Keys"
msgstr "Липсващи главни ключове"
msgid ""
"The master keys with these IDs are used to encrypt some of your items, "
"however the application does not currently have access to them. It is likely "
"they will eventually be downloaded via synchronisation."
msgstr ""
"Главните ключове с тези идентификатори са били използвани за криптиране на "
"някои от обектите ви, но приложението в момент няма достъп до тях. Вероятно "
"ще бъдат свалени тепърва чрез синхронизация."
msgid ""
"For more information about End-To-End Encryption (E2EE) and advices on how "
"to enable it please check the documentation:"
msgstr ""
"За повече информация относно криптирането от край до край (E2EE) и за съвети "
"относно как да го пуснете, вижте документацията:"
msgid "Status"
msgstr "Статус"
msgid "Encryption is:"
msgstr "Криптирането е:"
msgid "Usage"
msgstr "Употреба"
msgid "Back"
msgstr "Назад"
#, javascript-format
msgid ""
"New notebook \"%s\" will be created and file \"%s\" will be imported into it"
msgstr ""
"Нова тетрадка \"%s\" ще бъде създадена и файл \"%s\" ще бъде импортиран в нея"
msgid "Please create a notebook first."
msgstr "Моля първо създайте тетрадка."
msgid "Please create a notebook first"
msgstr "Моля първо създайте тетрадка"
msgid "Notebook title:"
msgstr "Заглавие на тетрадка:"
msgid "Add or remove tags:"
msgstr "Добавяне и махане на тагове:"
msgid "Rename notebook:"
msgstr "Преименуване на тетрадка:"
msgid "Rename tag:"
msgstr "Преименуване на таг:"
msgid "Set alarm:"
msgstr "Задаване на аларма:"
msgid "Layout"
msgstr "Разположеня"
msgid "Search..."
msgstr "Търсене..."
msgid "Some items cannot be synchronised."
msgstr "Някои обекти не можаха да бъдат синхронизирани."
msgid "View them now"
msgstr "Покажи ги сега"
msgid "One or more master keys need a password."
msgstr "Поне един главен ключ се нуждае от парола."
msgid "Set the password"
msgstr "Задаване на паролата"
msgid "No notes in here. Create one by clicking on \"New note\"."
msgstr ""
"Тук няма бележки. Може да натиснете \"Нова бележка\" за да създадете първата."
msgid ""
"There is currently no notebook. Create one by clicking on \"New notebook\"."
msgstr ""
"В момента нямата тетрадки. Може да натиснете \"Нова тетрадка\" за да "
"създадете първата."
msgid "Location"
msgstr "Местоположение"
msgid "URL"
msgstr "Уеб адрес (URL)"
msgid "Note History"
msgstr "История на бележката"
msgid "Previous versions of this note"
msgstr "Предишни версии на бележката"
msgid "Note properties"
msgstr "Атрибути на бележката"
#, javascript-format
msgid "The note \"%s\" has been successfully restored to the notebook \"%s\"."
msgstr "Бележка \"%s\" бе успешно създадена и сложена в тетрадка \"%s\"."
msgid "This note has no history"
msgstr "Тази бележка няма история"
msgid "Restore"
msgstr "Възстанови"
#, javascript-format
msgid ""
"Click \"%s\" to restore the note. It will be copied in the notebook named "
"\"%s\". The current version of the note will not be replaced or modified."
msgstr ""
"Натиснете \"%s\" за да възстановите бележката. Тя ще бъде копирана в "
"тетрадка с име \"%s\". Настоящата версия на бележката няма да бъде подменена "
"или променена."
msgid "Open..."
msgstr "Отвори..."
#, javascript-format
msgid "This file could not be opened: %s"
msgstr "Файла не можа да се отвори: %s"
msgid "Save as..."
msgstr "Запазаи като..."
msgid "Copy path to clipboard"
msgstr "Копирай пътя в клипборда"
msgid "Copy Link Address"
msgstr "Копирай адреса на линка"
msgid "This attachment is not downloaded or not decrypted yet."
msgstr "Прикаченият файл не е свален или все още не е декриптиран."
#, javascript-format
msgid "Unsupported link or message: %s"
msgstr "Неподдържан линк или съобщение: %s"
#, javascript-format
msgid ""
"This note has no content. Click on \"%s\" to toggle the editor and edit the "
"note."
msgstr ""
"Тази бележка няма съдържание. Натиснете \"%s\" за да покажете редакторя и да "
"редактирате бележката."
msgid "Only one note can be printed or exported to PDF at a time."
msgstr ""
"Принтирането и експортирането към PDF не може да бъде извършено с повече от "
"една бележка."
msgid "strong text"
msgstr "силно наблегнат текст"
msgid "emphasized text"
msgstr "наблегнат текст"
msgid "List item"
msgstr "Елемент на списък"
msgid "Insert Hyperlink"
msgstr "Вкарай линк"
msgid "Attach file"
msgstr "Прикачи файл"
msgid "Set alarm"
msgstr "Задай аларма"
#, javascript-format
msgid "In: %s"
msgstr "В: %s"
msgid "Hyperlink"
msgstr "Линк"
msgid "Numbered List"
msgstr "Номериран списък"
msgid "Bulleted List"
msgstr "Неномериран списък"
msgid "Checkbox"
msgstr "Поле за отметка"
msgid "Heading"
msgstr "Заглавие"
msgid "Horizontal Rule"
msgstr "Хоризонтална черта"
msgid "Click to stop external editing"
msgstr "Натиснете за да спрете външното редактиране"
msgid "Watching..."
msgstr "Наблюдаване..."
msgid "to-do"
msgstr "задача"
msgid "note"
msgstr "бележка"
#, javascript-format
msgid "Creating new %s..."
msgstr "Създаване на нова %s..."
msgid "Refresh"
msgstr "Обнови"
msgid "Clear"
msgstr "Изчисти"
msgid "OneDrive Login"
msgstr "Вписване в OneDrive"
msgid "Dropbox Login"
msgstr "Вписване в Dropbox"
msgid "Options"
msgstr "Конфигурация"
msgid "Synchronisation Status"
msgstr "Статус на синхронизацията"
msgid "Encryption Options"
msgstr "Конфигурация на криптирането"
msgid "Clipper Options"
msgstr "Конфигурация на клипера"
#, javascript-format
msgid ""
"Delete notebook \"%s\"?\n"
"\n"
"All notes and sub-notebooks within this notebook will also be deleted."
msgstr ""
"Да изтрия ли тетрадка \"%s\"?\n"
"\n"
"Всички бележки и под-тетрадки също ще бъдат изтрити."
#, javascript-format
msgid "Remove tag \"%s\" from all notes?"
msgstr "Да премахна ли таг \"%s\" от всички бележки?"
msgid "Remove this search from the sidebar?"
msgstr "Да премахна ли това търсене от страничния панел?"
msgid "Delete"
msgstr "Изтрий"
msgid "Rename"
msgstr "Преименувай"
msgid "Notebooks"
msgstr "Тетрадки"
#, javascript-format
msgid "Decrypting items: %d/%d"
msgstr "Декриптиране на обекти: %d/%d"
#, javascript-format
msgid "Fetching resources: %d/%d"
msgstr "Взимане на ресурси: %d/%d"
msgid "Please select where the sync status should be exported to"
msgstr "Моля изберете къде да бъде експортиран статуса на синхронизацията"
msgid "Retry"
msgstr "Нов опит"
msgid "Add or remove tags"
msgstr "Добавяне и махане на тагове"
msgid "Duplicate"
msgstr "Дуплицирай"
#, javascript-format
msgid "%s - Copy"
msgstr "%s - Копие"
msgid "Switch between note and to-do type"
msgstr "Конвертирай между бележка и задача"
msgid "Switch to note type"
msgstr "Конвертирай към бележка"
msgid "Switch to to-do type"
msgstr "Конвертирай към задача"
msgid "Copy Markdown link"
msgstr "Копирай Markdown линк"
#, javascript-format
msgid "Delete note \"%s\"?"
msgstr "Да изтрия ли бележка \"%s\"?"
#, javascript-format
msgid "Delete these %d notes?"
msgstr "Да изтрия ли тези %d бележки?"
msgid ""
"Type a note title to jump to it. Or type # followed by a tag name, or @ "
"followed by a notebook name."
msgstr ""
"Напишете заглавие на бележка на която да идем. Или напишете # следвано от "
"име на таг, или @ следване от име на тетрадка."
msgid "Goto Anything..."
msgstr "Отиди на нещо..."
#, javascript-format
msgid "Usage: %s"
msgstr "Употреба: %s"
#, javascript-format
msgid "Unknown flag: %s"
msgstr "Неизвестен флаг: %s"
msgid "Dropbox"
msgstr "Dropbox"
msgid "File system"
msgstr "Файловата система"
msgid "Nextcloud"
msgstr "Nextcloud"
msgid "OneDrive"
msgstr "OneDrive"
msgid "OneDrive Dev (For testing only)"
msgstr "OneDrive Dev (само за тестови цели)"
msgid "WebDAV"
msgstr "WebDAV"
#, javascript-format
msgid "Unknown log level: %s"
msgstr "Неизвестно ниво на логване: %s"
#, javascript-format
msgid "Unknown level ID: %s"
msgstr "Неизвестен идентификатор на ниво: %s"
msgid ""
"Cannot refresh token: authentication data is missing. Starting the "
"synchronisation again may fix the problem."
msgstr ""
"Неуспешно обновление на жетон: данните за оторизация липсват. Възможно е "
"пускането на синхронизацията наново да оправи проблема."
msgid "Untitled"
msgstr "Без заглавие"
msgid ""
"Could not synchronize with OneDrive.\n"
"\n"
"This error often happens when using OneDrive for Business, which "
"unfortunately cannot be supported.\n"
"\n"
"Please consider using a regular OneDrive account."
msgstr ""
"Не успях да синхронизирам с OneDrive.\n"
"\n"
"Тази грешка често се случва когато се ползва OneDrive for Business, което за "
"съжаление не поддържаме.\n"
"\n"
"Може да опитате да ползвате обикновен OneDrive акаунт."
#, javascript-format
msgid "Cannot access %s"
msgstr "Няма достъп до %s"
#, javascript-format
msgid "Created local items: %d."
msgstr "Създадени локални обекти: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated local items: %d."
msgstr "Обновени локални обекти: %d."
#, javascript-format
msgid "Created remote items: %d."
msgstr "Създадени отдалечени обекти: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated remote items: %d."
msgstr "Обновени отдалечени обекти: %d."
#, javascript-format
msgid "Deleted local items: %d."
msgstr "Изтрити локални обекти: %d."
#, javascript-format
msgid "Deleted remote items: %d."
msgstr "Изтрити отдалечени обекти: %d."
#, javascript-format
msgid "Fetched items: %d/%d."
msgstr "Взети обекти: %d/%d."
msgid "Cancelling..."
msgstr "Отменям..."
#, javascript-format
msgid "Completed: %s"
msgstr "Завършена: %s"
#, javascript-format
msgid "Last error: %s"
msgstr "Последна грешка: %s"
msgid "Idle"
msgstr "В момента не прави нищо"
msgid "In progress"
msgstr "В момента върви"
#, javascript-format
msgid "Synchronisation is already in progress. State: %s"
msgstr "Синхронизация вече се извършва. Статус: %s"
msgid ""
"Unknown item type downloaded - please upgrade Joplin to the latest version"
msgstr ""
"Неизвестен тип на свален обект - моля обновете Joplin до най-новата версия"
msgid "Encrypted"
msgstr "Криптирана"
msgid "Encrypted items cannot be modified"
msgstr "Криптирани обекти не могат да бъдат променяни"
msgid "title"
msgstr "заглавие"
msgid "updated date"
msgstr "дата на промяна"
msgid "Conflicts"
msgstr "Конфликти"
msgid "Cannot move notebook to this location"
msgstr "Тетрадката не може да бъде преместена на това място"
#, javascript-format
msgid "Notebooks cannot be named \"%s\", which is a reserved title."
msgstr "Тетрадки не могат да имат име \"%s\", защото това е запазено заглавие."
msgid "created date"
msgstr "дата на създаване"
msgid "This note does not have geolocation information."
msgstr "Тази бележка няма информация за геолокация."
#, javascript-format
msgid "Cannot copy note to \"%s\" notebook"
msgstr "Не можах да копира бележката в тетрадка \"%s\""
#, javascript-format
msgid "Cannot move note to \"%s\" notebook"
msgstr "Не можах да преместя бележката в тетрадка \"%s\""
#, javascript-format
msgid ""
"Attention: If you change this location, make sure you copy all your content "
"to it before syncing, otherwise all files will be removed! See the FAQ for "
"more details: %s"
msgstr ""
"Внимание: Ако смените това местоположение, трябва да копирате цялото "
"съдържание там преди да синхронизирате, иначе всички файлове ще бъдат "
"премахнати! Вижчте ЧЗВ за повече подробности: %s"
msgid "Synchronisation target"
msgstr "Цел за синхронизация"
msgid ""
"The target to synchonise to. Each sync target may have additional parameters "
"which are named as `sync.NUM.NAME` (all documented below)."
msgstr ""
"Целта за синхронизация. Всяка цел за синхронизация може да има допълнителни "
"параметри с имена `sync.NUM.NAME` (всички такива са документирани по долу)."
msgid "Directory to synchronise with (absolute path)"
msgstr "Директория с която да се синхронизира (абсолютен път)"
msgid "Nextcloud WebDAV URL"
msgstr "Уеб адрес (URL) за Nextcloud WebDAV"
msgid "Nextcloud username"
msgstr "Потребителско име за Nextcloud"
msgid "Nextcloud password"
msgstr "Парола за Nextcloud"
msgid "WebDAV URL"
msgstr "Уеб адрес (URL) за WebDAV"
msgid "WebDAV username"
msgstr "Потребителско име за WebDAV"
msgid "WebDAV password"
msgstr "Парола за WebDAV"
msgid "Attachment download behaviour"
msgstr "Режим на сваляне на прикачени файлове"
msgid ""
"In \"Manual\" mode, attachments are downloaded only when you click on them. "
"In \"Auto\", they are downloaded when you open the note. In \"Always\", all "
"the attachments are downloaded whether you open the note or not."
msgstr ""
"В режим \"Ръчен\" прикачените файлове се свалят само ако натиснете на тях. В "
"режим \"Автоматичен\" се свалят, когато отворите бележката. В режим \"Винаги"
"\" се свалят независимо дали отворите бележката или не."
msgid "Always"
msgstr "Винаги"
msgid "Manual"
msgstr "Ръчен"
msgid "Auto"
msgstr "Автоматичен"
msgid "Max concurrent connections"
msgstr "Максимален брой едновременни връзки"
msgid "Language"
msgstr "Език"
msgid "Date format"
msgstr "Формат за дати"
msgid "Time format"
msgstr "Формат за време"
msgid "Theme"
msgstr "Визуална тема"
msgid "Light"
msgstr "Светла"
msgid "Dark"
msgstr "Тъмна"
msgid "Uncompleted to-dos on top"
msgstr "Неизпълнените задачи най-отгоре"
msgid "Show completed to-dos"
msgstr "Покажи изпълнените задачи"
msgid "Sort notes by"
msgstr "Сортирай бележките по"
msgid "Reverse sort order"
msgstr "Обратен ред на сортиране"
msgid "Sort notebooks by"
msgstr "Сортирай тетрадките по"
msgid "Save geo-location with notes"
msgstr "Запазвай геолокация в бележките"
msgid "When creating a new to-do:"
msgstr "Когато се създава нова задача:"
msgid "Focus title"
msgstr "Фокусирай заглавието"
msgid "Focus body"
msgstr "Фокусирай съдържанието"
msgid "When creating a new note:"
msgstr "Когато се създава нова бележка:"
msgid "Enable soft breaks"
msgstr "Пусни меките краища (soft breaks)"
msgid "Enable math expressions"
msgstr "Пусни математическите изрази"
msgid "Enable ==mark== syntax"
msgstr "Пусни синтаксис ==маркиране=="
msgid "Enable footnotes"
msgstr "Пусни бележки под линията"
msgid "Enable table of contents extension"
msgstr "Пусни разширението за генерирано съдържание"
msgid "Enable ~sub~ syntax"
msgstr "Пусни синтаксис ~ниско~"
msgid "Enable ^sup^ syntax"
msgstr "Пусни синтаксис ^високо^"
msgid "Enable deflist syntax"
msgstr "Пусни синтаксис за списък от дефиниции"
msgid "Enable abbreviation syntax"
msgstr "Пусни синтаксис за съкращения"
msgid "Enable markdown emoji"
msgstr "Пусни markdown емоджи"
msgid "Enable ++insert++ syntax"
msgstr "Пусни синтаксис ++вметка++"
msgid "Enable multimarkdown table extension"
msgstr "Пусни разширението за multimarkdown таблици"
msgid "Show tray icon"
msgstr "Покажи иконка до часовника"
msgid "Note: Does not work in all desktop environments."
msgstr "Внимание: Не работи с всички десктоп среди."
msgid ""
"This will allow Joplin to run in the background. It is recommended to enable "
"this setting so that your notes are constantly being synchronised, thus "
"reducing the number of conflicts."
msgstr ""
"Това позволява на Joplin да върви на заден план. Препоръчва се да пуснете "
"тази настройка, за да се синхронизират бележките ви постоянно, и така да "
"намалите вероятността да се появят конфликти."
msgid "Start application minimised in the tray icon"
msgstr "Пускай приложението минимизирано до иконката"
msgid "Global zoom percentage"
msgstr "Процент за глобално уголемяване"
msgid "Editor font size"
msgstr "Размер на шрифта на редактора"
msgid "Editor font family"
msgstr "Шрифт на редактора"
msgid ""
"This must be *monospace* font or it will not work properly. If the font is "
"incorrect or empty, it will default to a generic monospace font."
msgstr ""
"Това трябва да е *monospace* шрифт, иначе няма да работи правилно. Ако "
"шрифта е неправилен или празен, по подразбиране ще се използва някакъв "
"monospace шрифт."
msgid "Automatically update the application"
msgstr "Автоматично обновление на приложението"
msgid "Get pre-releases when checking for updates"
msgstr "Взимане на експериментални версии при проверка за обновления"
#, javascript-format
msgid "See the pre-release page for more details: %s"
msgstr "Вижте страницата за експерименталните версии за повече подробности: %s"
msgid "Synchronisation interval"
msgstr "Интервал на синхронизация"
#, javascript-format
msgid "%d minutes"
msgstr "%d минути"
#, javascript-format
msgid "%d hour"
msgstr "%d час"
#, javascript-format
msgid "%d hours"
msgstr "%d часа"
msgid "Text editor command"
msgstr "Команда за стартиране на текстов редактор"
msgid ""
"The editor command (may include arguments) that will be used to open a note. "
"If none is provided it will try to auto-detect the default editor."
msgstr ""
"Команда за стартиране на текстов редактор (може да включва параметри), която "
"ще бъде използвана за отваряне на бележка. Ако е празно, приложението ще се "
"опитва автоматично да засече кой е текстовия редактор по подразбиране на "
"системата ви."
msgid "Show advanced options"
msgstr "Покажи настройките за напреднали"
msgid "Custom TLS certificates"
msgstr "Допълнителни TLS сертификати"
msgid ""
"Comma-separated list of paths to directories to load the certificates from, "
"or path to individual cert files. For example: /my/cert_dir, /other/custom."
"pem. Note that if you make changes to the TLS settings, you must save your "
"changes before clicking on \"Check synchronisation configuration\"."
msgstr ""
"Разделен със запетайки списък от пътища до директории, откъдето да бъдат "
"заредени сертификати, или пътища до отделни файлове със сертификати. "
"Например: /my/cert_dir, /other/custom.pem. Имайте предвид, че ако направите "
"промени в настройките за TLS, трябва да запазите промените преди да "
"натиснете \"Провери настройките за синхронизация\"."
msgid "Ignore TLS certificate errors"
msgstr "Игнорирай грешки в TLS сертификати"
msgid "Enable note history"
msgstr "Пусни история за бележките"
msgid "days"
msgstr "дни"
#, javascript-format
msgid "%d days"
msgstr "%d дни"
msgid "Keep note history for"
msgstr "Пази историята на бележките"
#, javascript-format
msgid "Invalid option value: \"%s\". Possible values are: %s."
msgstr ""
"Невалидна стойност на настройката: \"%s\". Възможните стойности са: %s."
msgid "General"
msgstr "Общи"
msgid "Synchronisation"
msgstr "Синхронизация"
msgid "Appearance"
msgstr "Външен вид"
msgid "Note"
msgstr "Бележки"
msgid "Plugins"
msgstr "Разширения"
msgid "Application"
msgstr "Приложение"
#, javascript-format
msgid "The tag \"%s\" already exists. Please choose a different name."
msgstr "Тагът \"%s\" вече съществува. Моля изберете друго име."
msgid "Joplin Export File"
msgstr "Joplin експорт файл"
msgid "Markdown"
msgstr "Markdown"
msgid "Joplin Export Directory"
msgstr "Joplin експорт директория"
msgid "Evernote Export File"
msgstr "Evernote експорт файл"
msgid "Json Export Directory"
msgstr "Json експорт директория"
msgid "File"
msgstr "Файл"
msgid "Directory"
msgstr "Директория"
#, javascript-format
msgid "Cannot load \"%s\" module for format \"%s\""
msgstr "Не можах да заредя модул \"%s\" за формат \"%s\""
#, javascript-format
msgid "Please specify import format for %s"
msgstr "Моля задайте формата за импортиране от %s"
#, javascript-format
msgid ""
"This item is currently encrypted: %s \"%s\". Please wait for all items to be "
"decrypted and try again."
msgstr ""
"Този обект в момента е криптиран: %s \"%s\". Моля изчакайте всички обекти да "
"бъдат декриптирани и тогава опитайте отново."
msgid "There is no data to export."
msgstr "Няма какво да се експортира."
msgid "Please specify the notebook where the notes should be imported to."
msgstr "Моля задайте тетрадка, в която да бъдат импортирани бележките."
msgid "Restored Notes"
msgstr "Възстановени бележки"
msgid "Items that cannot be synchronised"
msgstr "Някои обекти не можаха да бъдат синхронизирани"
msgid ""
"These items will remain on the device but will not be uploaded to the sync "
"target. In order to find these items, either search for the title or the ID "
"(which is displayed in brackets above)."
msgstr ""
"Тези обекти ще останат на устройството, но няма да бъдат качени на целта за "
"синхронизация. За да намерите тези обекти, потърсете за заглавията или "
"идентификаторите им (може да ги видите в скобите по горе)."
#, javascript-format
msgid "%s (%s) could not be uploaded: %s"
msgstr "%s (%s) не можа да бъде качен: %s"
#, javascript-format
msgid "Item \"%s\" could not be downloaded: %s"
msgstr "Обект \"%s\" не можа да бъде свален: %s"
msgid "Items that cannot be decrypted"
msgstr "Обекти, които не могат да бъдат декриптирани"
msgid ""
"Joplin failed to decrypt these items multiple times, possibly because they "
"are corrupted or too large. These items will remain on the device but Joplin "
"will no longer attempt to decrypt them."
msgstr ""
"Joplin не успя да декриптира тези обекти след няколко опита. Възможните "
"причини са че са данните са развалени или че обектите са прекалено големи. "
"Тези обекти ще останат на устройството, но Joplin вече няма да се опитва да "
"ги декриптира."
msgid "Sync status (synced items / total items)"
msgstr "Статус на синхронизацията (синхронизирани / всички)"
#, javascript-format
msgid "%s: %d/%d"
msgstr "%s: %d/%d"
#, javascript-format
msgid "Total: %d/%d"
msgstr "Общо: %d/%d"
#, javascript-format
msgid "Conflicted: %d"
msgstr "Конфликти: %d"
#, javascript-format
msgid "To delete: %d"
msgstr "За изтриване: %d"
msgid "Folders"
msgstr "Папки"
#, javascript-format
msgid "%s: %d notes"
msgstr "%s: %d бележки"
msgid "Coming alarms"
msgstr "Идни аларми"
#, javascript-format
msgid "On %s: %s"
msgstr "На %s: %s"
msgid "Permission to use camera"
msgstr "Разрешение за употреба на камерата"
msgid "Your permission to use your camera is required."
msgstr "Трябва да разрешените употребата на камерата."
msgid "There are currently no notes. Create one by clicking on the (+) button."
msgstr "В момента няма бележки. Натиснете бутон (+) за да създадете бележка."
msgid "Delete these notes?"
msgstr "Да изтрия ли тези бележки?"
msgid "Log"
msgstr "Лог"
msgid "Export Debug Report"
msgstr "Експортиране на доклад за откриване на грешки"
msgid "Encryption Config"
msgstr "Настройки за криптиране"
msgid "Configuration"
msgstr "Настройки"
msgid "Move to notebook..."
msgstr "Премести в тетрадка..."
#, javascript-format
msgid "Move %d notes to notebook \"%s\"?"
msgstr "Да преместя ли %d бележки в тетрадка \"%s\"?"
msgid "Press to set the decryption password."
msgstr "Натиснете за да зададете паролата за декриптиране."
msgid "Clear alarm"
msgstr "Премахни алармата"
msgid "Save alarm"
msgstr "Запази алармата"
msgid "Select date"
msgstr "Избор на дата"
msgid "Confirm"
msgstr "Потвърди"
msgid "Cancel synchronisation"
msgstr "Отмени синхронизацията"
msgid "Checking... Please wait."
msgstr "Проверявам... Моля изчакайте."
msgid "Success! Synchronisation configuration appears to be correct."
msgstr "Успех! Изглежда че настройките за синхронизация са правили."
msgid ""
"Error. Please check that URL, username, password, etc. are correct and that "
"the sync target is accessible. The reported error was:"
msgstr ""
"Грешка. Моля проверете дали уеб адреса(URL), потребителското име, паролата и "
"т.н. са правили и че целта за синхронизация е достъпна. Получената грешка "
"беше:"
msgid "The application has been authorised!"
msgstr "Приложението бе оторизирано!"
#, javascript-format
msgid ""
"Could not authorise application:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Please try again."
msgstr ""
"Неуспешно оторизиране на приложението:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Моля опитайте пак."
#, javascript-format
msgid "Decrypted items: %s / %s"
msgstr "Декриптирани обекти: %s / %s"
msgid "New tags:"
msgstr "Нови тагове:"
msgid "Type new tags or select from list"
msgstr "Напишете нови тагове или изберете от списъка"
msgid "More information"
msgstr "Още информация"
msgid ""
"To work correctly, the app needs the following permissions. Please enable "
"them in your phone settings, in Apps > Joplin > Permissions"
msgstr ""
"Приложението има нужда от следните разрешения за да работи правилно. Моля "
"дайте ги от настройките на телефона в Приложения > Joplin > Разрешения"
msgid ""
"- Storage: to allow attaching files to notes and to enable filesystem "
"synchronisation."
msgstr ""
"- Място за съхранение: за да могат да се прикачват файлове към бележките и "
"за синхронизация с файловата система."
msgid "- Camera: to allow taking a picture and attaching it to a note."
msgstr ""
"- Камера: за да може директно да бъдат снимани снимки и прикачвани към "
"бележки."
msgid "- Location: to allow attaching geo-location information to a note."
msgstr "- Местоположение: за прикачване на геолокации към бележки."
msgid "Joplin website"
msgstr "Уебсайта на Joplin"
#, javascript-format
msgid "Database v%s"
msgstr "Версия на базата данни: %s"
#, javascript-format
msgid "FTS enabled: %d"
msgstr "FTS пуснат: %d"
msgid "Login with Dropbox"
msgstr "Вписване с Dropbox"
msgid "Enter code here"
msgstr "Въведете кода тук"
#, javascript-format
msgid "Master Key %s"
msgstr "Главен ключ %s"
#, javascript-format
msgid "Created: %s"
msgstr "Създаден: %s"
msgid "Password:"
msgstr "Парола:"
msgid "Password cannot be empty"
msgstr "Паролата не може да е празна"
msgid "Enable"
msgstr "Включи"
#, javascript-format
msgid "The notebook could not be saved: %s"
msgstr "Тетрадката не може да бъде запазена: %s"
msgid "Edit notebook"
msgstr "Редактиране на тетрадка"
msgid "Show all"
msgstr "Покажи всички"
msgid "Errors only"
msgstr "Само грешки"
msgid "This note has been modified:"
msgstr "Тази бележка беше променена:"
msgid "Save changes"
msgstr "Запази промените"
msgid "Discard changes"
msgstr "Отхвърли промените"
#, javascript-format
msgid "No item with ID %s"
msgstr "Няма обект с идентификатор %s"
#, javascript-format
msgid "The Joplin mobile app does not currently support this type of link: %s"
msgstr ""
"Мобилното приложение на Joplin в момента не поддържа този вид линкове: %s"
#, javascript-format
msgid "Links with protocol \"%s\" are not supported"
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Unsupported image type: %s"
msgstr "Този тип изображения не се поддържа: %s"
msgid "Take photo"
msgstr "Снимане"
msgid "Attach photo"
msgstr "Прикачи снимка"
msgid "Attach any file"
msgstr "Прикачи файл"
msgid "Share"
msgstr "Сподели"
msgid "Convert to note"
msgstr "Конвертиране към бележка"
msgid "Convert to todo"
msgstr "Конвертиране към задача"
msgid "Hide metadata"
msgstr "Скрий метаданни"
msgid "Show metadata"
msgstr "Покажи метаданни"
msgid "View on map"
msgstr "Покажи на карта"
msgid "Go to source URL"
msgstr "Иди на уеб адреса (URL)"
msgid "Edit"
msgstr "Редактиране"
msgid "Delete notebook"
msgstr "Изтрий тетрадка"
msgid "Login with OneDrive"
msgstr "Вписване в OneDrive"
msgid "Search"
msgstr "Търсене"
msgid ""
"Click on the (+) button to create a new note or notebook. Click on the side "
"menu to access your existing notebooks."
msgstr ""
"Натиснете бутона (+) за да създадете нова бележка или тетрадка. Натиснете "
"страничното меню за да достъпите съществуваща тетрадка."
msgid "You currently have no notebook. Create one by clicking on (+) button."
msgstr ""
"В момента нямате тетрадки. Натиснете бутон (+) за да създадете тетрадка."
msgid "Welcome"
msgstr "Добре дошли"
You can’t perform that action at this time.