Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1757 lines (1296 sloc) 41.6 KB
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR Laurent Cozic
# This file is distributed under the same license as the Joplin-CLI package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Joplin-CLI 1.0.0\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"Last-Translator: Morten Juhl-Johansen Zölde-Fejér <mjjzf@syntaktisk."
"dk>Language-Team: \n"
"Language: da_DK\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Poedit 2.0.6\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
msgid "To delete a tag, untag the associated notes."
msgstr "For at slette et mærke, afmærk de tilhørende noter."
msgid "Please select the note or notebook to be deleted first."
msgstr "Vælg først en note eller en notesbog der skal slettes."
msgid "Press Ctrl+D or type \"exit\" to exit the application"
msgstr "Tast Ctrl+D eller tast \"exit\" for at afslutte app'en"
#, javascript-format
msgid "More than one item match \"%s\". Please narrow down your query."
msgstr "Mere end et emne matcher \"%s\". Præciser din søgning."
msgid "No notebook selected."
msgstr "Ingen notesbog er valgt."
msgid "No notebook has been specified."
msgstr "Ingen notesbog er specificeret."
msgid "Y"
msgstr "J"
msgid "n"
msgstr "n"
msgid "N"
msgstr "N"
msgid "y"
msgstr "j"
msgid "Cancelling background synchronisation... Please wait."
msgstr "Annullerer baggrunds synkronisering... Vent venligst."
#, javascript-format
msgid "No such command: %s"
msgstr "Kommando findes ikke: %s"
#, javascript-format
msgid "The command \"%s\" is only available in GUI mode"
msgstr "Kommando \"%s\" er kun til rådighed i GUI tilstand"
msgid "Cannot change encrypted item"
msgstr "Kan ikke ændre krypteret emne"
#, javascript-format
msgid "Missing required argument: %s"
msgstr "Mangler krævet argument: %s"
#, javascript-format
msgid "%s: %s"
msgstr "%s: %s"
msgid "Your choice: "
msgstr "Dit valg:"
#, javascript-format
msgid "Invalid answer: %s"
msgstr "Forkert svar: %s"
msgid "Attaches the given file to the note."
msgstr "Vedhæfter valgt fil til noten."
#, javascript-format
msgid "Cannot find \"%s\"."
msgstr "Kan ikke finde \"%s\"."
msgid "Displays the given note."
msgstr "Viser valgt note."
msgid "Displays the complete information about note."
msgstr "Viser komplet note information."
msgid ""
"Gets or sets a config value. If [value] is not provided, it will show the "
"value of [name]. If neither [name] nor [value] is provided, it will list the "
"current configuration."
msgstr ""
"Henter eller tilføjer konfigurations værdi. Hvis [value] er tilføjet, vises "
"værdien af [name]. Hvis hverken [name] eller [value] er tilføjet, vises "
"aktuel konfiguration."
msgid "Also displays unset and hidden config variables."
msgstr "Viser også tomme eller skjulte konfigurations variabler."
#, javascript-format
msgid "%s = %s (%s)"
msgstr "%s = %s (%s)"
#, javascript-format
msgid "%s = %s"
msgstr "%s = %s"
msgid ""
"Duplicates the notes matching <note> to [notebook]. If no notebook is "
"specified the note is duplicated in the current notebook."
msgstr ""
"Kopierer alle noter der matcher <note> til [notebook]. Hvis notesbog ikke er "
"udfyldt, kopieres til aktuel notesbog."
msgid "Marks a to-do as done."
msgstr "Markerer en opgave som udført."
#, javascript-format
msgid "Note is not a to-do: \"%s\""
msgstr "Noten er ikke en opgave: \"%s\""
msgid ""
"Manages E2EE configuration. Commands are `enable`, `disable`, `decrypt`, "
"`status` and `target-status`."
msgstr ""
"Udfører E2EE konfiguration. Kommandoer er `enable`(aktiver), "
"`disable`(sluk), `decrypt`(dekrypter), `status` og `target-status` (modtager-"
"status)."
msgid "Enter master password:"
msgstr "Indtast Hoved kodeord:"
msgid "Operation cancelled"
msgstr "Udførelse annulleret"
msgid ""
"Starting decryption... Please wait as it may take several minutes depending "
"on how much there is to decrypt."
msgstr ""
"Dekryptering startet... Vent venligst da kan tage adskillige minutter "
"afhængig af mængden der skal dekrypteres."
msgid "Completed decryption."
msgstr "Dekryptering færdig."
msgid "Enabled"
msgstr "Aktiveret"
msgid "Disabled"
msgstr "Deaktiveret"
#, javascript-format
msgid "Encryption is: %s"
msgstr "Kryptering er: %s"
msgid "Edit note."
msgstr "Rediger note."
msgid ""
"No text editor is defined. Please set it using `config editor <editor-path>`"
msgstr ""
"Ingen teksteditor er valgt. Vælg en ved at indstille `config editor <editor-"
"path>`"
msgid "No active notebook."
msgstr "Ingen aktiv notesbog."
#, javascript-format
msgid "Note does not exist: \"%s\". Create it?"
msgstr "Note eksisterer ikke: \"%s\". Skal den oprettes?"
msgid "Starting to edit note. Close the editor to get back to the prompt."
msgstr ""
"Noteredigering startet. Luk redigering for at komme tilbage til kommando "
"prompten."
#, javascript-format
msgid "Error opening note in editor: %s"
msgstr "Fejl ved åbning af note i editor: %s"
msgid "Note has been saved."
msgstr "Note gemt."
msgid "Exits the application."
msgstr "Forlad/luk program."
msgid ""
"Exports Joplin data to the given path. By default, it will export the "
"complete database including notebooks, notes, tags and resources."
msgstr ""
"Eksporterer Joplin data til valgt sti. Standard er eksport af hele databasen "
"inkl. notesbøger, noter, mærker og ressourcer."
#, javascript-format
msgid "Destination format: %s"
msgstr "Destinations format: %s"
msgid "Exports only the given note."
msgstr "Eksporter kun valgt note."
msgid "Exports only the given notebook."
msgstr "Eksporter kun valgt notesbog."
msgid "Displays a geolocation URL for the note."
msgstr "Vis geolokations URL for noten."
msgid "Displays usage information."
msgstr "Viser årsags information."
#, javascript-format
msgid "For information on how to customise the shortcuts please visit %s"
msgstr "For info om tilpasning af links, besøg %s"
msgid "Shortcuts are not available in CLI mode."
msgstr "Links er ikke til rådighed i GUI tilstand."
msgid ""
"Type `help [command]` for more information about a command; or type `help "
"all` for the complete usage information."
msgstr ""
"Tast `help[kommando]` for mere info om en kommando; eller tast `help all` "
"for fuld hjælpe liste ."
msgid "The possible commands are:"
msgstr "Mulige kommandoer er:"
msgid ""
"In any command, a note or notebook can be referred to by title or ID, or "
"using the shortcuts `$n` or `$b` for, respectively, the currently selected "
"note or notebook. `$c` can be used to refer to the currently selected item."
msgstr ""
"I enhver kommando kan en note eller notesbog refereres med titel eller ID, "
"eller ved at bruge links `$n` eller `$b` for valgte noter eller notesbøger. `"
"$c` kan bruges som reference til aktuel/valgt emne."
msgid "To move from one pane to another, press Tab or Shift+Tab."
msgstr "For flytte fra et panel til et andet, tryk Tab eller Skift+Tab."
msgid ""
"Use the arrows and page up/down to scroll the lists and text areas "
"(including this console)."
msgstr ""
"Brug pilene og PageUp/PageDown for at rulle lister og tekst-områder (inkl. "
"denne konsol)"
#, fuzzy
msgid "To maximise/minimise the console, press \"tc\"."
msgstr "For at maximere/ninimere konsollen, tryk \"TC\"."
msgid "To enter command line mode, press \":\""
msgstr "For at skifte til kommandolinje tilstand, tryk \":\""
msgid "To exit command line mode, press ESCAPE"
msgstr "For at forlade kommandolinje tilstand, tryk Esc"
msgid ""
"For the list of keyboard shortcuts and config options, type `help keymap`"
msgstr ""
"For at få vist listen af tastatur genveje og konfigurations muligheder, test "
"`help keymap`"
msgid "Imports data into Joplin."
msgstr "Importerer data til Joplin."
#, javascript-format
msgid "Source format: %s"
msgstr "Kildeformat: %s"
msgid "Do not ask for confirmation."
msgstr "Spørg ikke om bekræftelse."
#, javascript-format
msgid "Found: %d."
msgstr "Fundet: %d."
#, javascript-format
msgid "Created: %d."
msgstr "Oprettet: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated: %d."
msgstr "Opdateret %d."
#, javascript-format
msgid "Skipped: %d."
msgstr "Droppet %d."
#, javascript-format
msgid "Resources: %d."
msgstr "Ressourcer: %d."
#, javascript-format
msgid "Tagged: %d."
msgstr "Markeret: %d."
msgid "Importing notes..."
msgstr "Importerer noter..."
#, javascript-format
msgid "The notes have been imported: %s"
msgstr "Noterne er importeret: %s"
msgid ""
"Displays the notes in the current notebook. Use `ls /` to display the list "
"of notebooks."
msgstr ""
"Viser noterne i den aktuelle notesbog. Brug `ls /` for at vise en liste med "
"notesbøger."
msgid "Displays only the first top <num> notes."
msgstr "Viser kun de første <num> noter."
msgid "Sorts the item by <field> (eg. title, updated_time, created_time)."
msgstr ""
"Sorterer emner ud fra <field> (fx titel, opdateret_tid, oprettelses_tid)."
msgid "Reverses the sorting order."
msgstr "Modsat sortering."
msgid ""
"Displays only the items of the specific type(s). Can be `n` for notes, `t` "
"for to-dos, or `nt` for notes and to-dos (eg. `-tt` would display only the "
"to-dos, while `-ttd` would display notes and to-dos."
msgstr ""
"Vis kun emner af specifik(ke) type(r). Kan være `n` for noter. `t` for "
"opgaver eller `nt` for noter og opgaver (tilsvarende `-tt` vil kun vise "
"opgaver, mens `-ttd` vil vise noter og opgaver)."
msgid "Either \"text\" or \"json\""
msgstr "Enten \"text\" eller \"json\""
msgid ""
"Use long list format. Format is ID, NOTE_COUNT (for notebook), DATE, "
"TODO_CHECKED (for to-dos), TITLE"
msgstr ""
"Brug lang liste format. Formatet er ID,NOTE_TÆLLER (for notesbøger), DATO, "
"MARKEREDE_OPGAVER (for opgaver), TITEL"
msgid "Please select a notebook first."
msgstr "Vælg først en notesbog."
msgid "Creates a new notebook."
msgstr "Opretter en ny notesbog."
msgid "Creates a new note."
msgstr "Opretter en ny note."
msgid "Notes can only be created within a notebook."
msgstr "Noter kan kun oprettes i en notesbog."
msgid "Creates a new to-do."
msgstr "Opretter en ny opgave."
msgid "Moves the notes matching <note> to [notebook]."
msgstr "Flytter alle noter der matcher <note> til [notebook]."
msgid "Renames the given <item> (note or notebook) to <name>."
msgstr "Omdøber det aktuelle <item> (note eller notesbog) til <name>."
msgid "Deletes the given notebook."
msgstr "Sletter aktuelle notesbog."
msgid "Deletes the notebook without asking for confirmation."
msgstr "Sletter notesbogen uden at bede om bekræftelse."
#, fuzzy
msgid ""
"Delete notebook? All notes and sub-notebooks within this notebook will also "
"be deleted."
msgstr "Slet notesbog? Alle noter i notesbogen bliver også slettet."
msgid "Deletes the notes matching <note-pattern>."
msgstr "Sletter alle noter der matcher <note-pattern>."
msgid "Deletes the notes without asking for confirmation."
msgstr "Sletter noterne uden at bede om bekræftelse."
#, javascript-format
msgid "%d notes match this pattern. Delete them?"
msgstr "%d noter der matcher dette mønster. Slet dem?"
msgid "Delete note?"
msgstr "Slet note?"
msgid "Searches for the given <pattern> in all the notes."
msgstr "Søger efter <pattern> mønster i alle noter."
#, javascript-format
msgid ""
"Sets the property <name> of the given <note> to the given [value]. Possible "
"properties are:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Sætter ejerskab <name> af valgt <note> til aktuel [value]. Mulige ejerskab "
"er:\n"
"\n"
"%s"
msgid "Displays summary about the notes and notebooks."
msgstr "Viser opsummering om noter og notesbøger."
msgid "Synchronises with remote storage."
msgstr "Synkroniserer med fjern-lager."
msgid "Sync to provided target (defaults to sync.target config value)"
msgstr "Synk til valgt mål (standard er sync.target config.value)"
msgid ""
"Authentication was not completed (did not receive an authentication token)."
msgstr "Godkendelse blev ikke fuldført (modtog ikke godkendelses token)."
msgid ""
"To allow Joplin to synchronise with Dropbox, please follow the steps below:"
msgstr ""
"For at Joplin kan synkronisere med Dropbox, skal man igennem nedenstående "
"trin:"
msgid "Step 1: Open this URL in your browser to authorise the application:"
msgstr "Trin 1: Åben denne URL i din browser for at autorisere applikationen:"
msgid "Step 2: Enter the code provided by Dropbox:"
msgstr "Trin 2: Indtast koden, som er oplyst af Dropbox:"
#, javascript-format
msgid "Not authentified with %s. Please provide any missing credentials."
msgstr "Ikke godkendt med %s. Indtast venligst manglende koder/info."
msgid "Synchronisation is already in progress."
msgstr "Synkronisering er allerede i gang."
#, javascript-format
msgid ""
"Lock file is already being hold. If you know that no synchronisation is "
"taking place, you may delete the lock file at \"%s\" and resume the "
"operation."
msgstr ""
"Låsefil er allerede i brug. Hvis du ved at ingen synkronisering er i gang "
"kan du slette låsefilen \"%s\" og genoptage synkroniseringen."
#, javascript-format
msgid "Synchronisation target: %s (%s)"
msgstr "Synkroniserings mål: %s (%s)"
msgid "Cannot initialize synchroniser."
msgstr "Kan ikke initialisere synkroniseringen."
msgid "Starting synchronisation..."
msgstr "Starter synkronisering."
msgid "Downloading resources..."
msgstr ""
msgid "Cancelling... Please wait."
msgstr "Annullerer... Vent venligst."
#, fuzzy
msgid ""
"<tag-command> can be \"add\", \"remove\" or \"list\" to assign or remove "
"[tag] from [note], or to list the notes associated with [tag]. The command "
"`tag list` can be used to list all the tags (use -l for long option)."
msgstr ""
"<tag-command> (mærke-kommando) kan enten være \"add\" (tilføj), \"remove"
"\" (slet) eller \"list\" (liste) for at tilføje eller fjerne mærke [tag] fra "
"[note], eller for at liste de noter der bruger mærket [tag]. Kommandoen `tag-"
"list` kan bruges til at vise alle mærker."
#, javascript-format
msgid "Invalid command: \"%s\""
msgstr "Ulovlig kommando: \"%s\""
msgid ""
"<todo-command> can either be \"toggle\" or \"clear\". Use \"toggle\" to "
"toggle the given to-do between completed and uncompleted state (If the "
"target is a regular note it will be converted to a to-do). Use \"clear\" to "
"convert the to-do back to a regular note."
msgstr ""
"<todo-command> (Opgave-kommando) kan enten være \"toggle\" eller \"clear\". "
"Brug \"toggle\" for at skrifte opgavens status mellem udført og ikke udført "
"(Hvis resultatet er en almindelig note, bliver den konverteret til en "
"opgave). Brug \"clear\" til at konvertere en opgave til en alm. note."
msgid "Marks a to-do as non-completed."
msgstr "Markerer en opgave som ikke udført."
msgid ""
"Switches to [notebook] - all further operations will happen within this "
"notebook."
msgstr ""
"Skifter til [notebook] - alle fremtidige handlinger sker i denne notesbog."
msgid "Displays version information"
msgstr "Viser versions info"
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s)"
msgstr "%s %s (%s)"
msgid "Enum"
msgstr "Enum"
#, javascript-format
msgid "Type: %s."
msgstr "Tast: %s."
#, javascript-format
msgid "Possible values: %s."
msgstr "Mulige værdier: %s."
#, javascript-format
msgid "Default: %s"
msgstr "Standard: %s"
msgid "Possible keys/values:"
msgstr "Mulige nøgler/værdier:"
msgid "Type `joplin help` for usage information."
msgstr "Tast `Joplin help` for alm. info."
msgid "Fatal error:"
msgstr "Kritisk fejl:"
msgid ""
"The application has been authorised - you may now close this browser tab."
msgstr "Denne app er godkendt - du kan nu lukke dette faneblad."
msgid "The application has been successfully authorised."
msgstr "Denne app er succesfuldt godkendt."
msgid ""
"Please open the following URL in your browser to authenticate the "
"application. The application will create a directory in \"Apps/Joplin\" and "
"will only read and write files in this directory. It will have no access to "
"any files outside this directory nor to any other personal data. No data "
"will be shared with any third party."
msgstr ""
"Åben venligst flg. ULR i en browser for at bekræfte app'en. App'en vil "
"oprette en mappe i \"Apps/Joplin\" og vil kun skrive/læse filer i denne "
"mappe. Den får ingen adgang til filer udenfor denne mappe, heller ikke til "
"andre persondata. Ingen data deles med nogen 3.part."
msgid "Search:"
msgstr "Søg:"
msgid ""
"Welcome to Joplin!\n"
"\n"
"Type `:help shortcuts` for the list of keyboard shortcuts, or just `:help` "
"for usage information.\n"
"\n"
"For example, to create a notebook press `mb`; to create a note press `mn`."
msgstr ""
"Velkommen til Joplin!\n"
"\n"
"Tast `:help shortcuts` for listen over tastaturgenveje, eller bare `:help` "
"for alm. hjælp.\n"
"\n"
"For eksempel, for at oprette en notesbog; tryk `mb` eller tryk `mn` for at "
"oprette en note."
msgid ""
"One or more items are currently encrypted and you may need to supply a "
"master password. To do so please type `e2ee decrypt`. If you have already "
"supplied the password, the encrypted items are being decrypted in the "
"background and will be available soon."
msgstr ""
"Et eller flere emner er krypteret og du skal evt. angive et hoved-kodeord. "
"For at gøre det; tast è2ee decrypt`. Har du allerede indtastet password, "
"bliver emnerne i øjeblikket dekrypteret i bagrunden og vil snart være klar."
#, javascript-format
msgid "Exporting to \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "Eksporterer til \"%s\" som \"%s\"-format. Vent venligst..."
#, javascript-format
msgid "Importing from \"%s\" as \"%s\" format. Please wait..."
msgstr "Importerer fra \"%s\" som \"%s\"-format. Vent venligst..."
msgid "PDF File"
msgstr "PDF fil"
msgid "File"
msgstr "Fil"
msgid "New note"
msgstr "Ny note"
msgid "New to-do"
msgstr "Ny opgave"
msgid "New notebook"
msgstr "Ny notesbog"
msgid "Import"
msgstr "Importer"
msgid "Export"
msgstr "Eksporter"
msgid "Print"
msgstr "Udskriv"
#, javascript-format
msgid "Hide %s"
msgstr "Skjul %s"
msgid "Quit"
msgstr "Afslut"
msgid "Edit"
msgstr "Ret"
msgid "Copy"
msgstr "Kopier"
msgid "Cut"
msgstr "Klip"
msgid "Paste"
msgstr "Indsæt"
#, fuzzy
msgid "Select all"
msgstr "Vælg dato"
msgid "Bold"
msgstr ""
msgid "Italic"
msgstr ""
msgid "Insert Date Time"
msgstr ""
msgid "Edit in external editor"
msgstr ""
msgid "Search in all the notes"
msgstr "Søg i alle noter"
msgid "View"
msgstr "Vis"
msgid "Toggle sidebar"
msgstr ""
msgid "Toggle editor layout"
msgstr "Skift editor layout"
msgid "Tools"
msgstr "Værktøjer"
msgid "Synchronisation status"
msgstr "Synkroniserings status"
msgid "Web clipper options"
msgstr ""
msgid "Encryption options"
msgstr "Krypterings muligheder"
msgid "General Options"
msgstr "Generelle indstillinger"
msgid "Help"
msgstr "Hjælp"
msgid "Website and documentation"
msgstr "Joplins hjemmeside og dokumentation"
msgid "Make a donation"
msgstr "Giv en donation"
msgid "Check for updates..."
msgstr "Checker om der er opdateringer.."
msgid "About Joplin"
msgstr "Om Joplin"
#, javascript-format
msgid "%s %s (%s, %s)"
msgstr "%s %s (%s, %s)"
#, javascript-format
msgid "Open %s"
msgstr "Åben %s"
msgid "Exit"
msgstr "Afslut"
msgid "OK"
msgstr "OK"
msgid "Cancel"
msgstr "Fortryd"
msgid "Current version is up-to-date."
msgstr "Aktuel version er nyeste."
msgid "An update is available, do you want to download it now?"
msgstr "Opdatering er til rådighed, vil du hente den nu?"
msgid "Yes"
msgstr "Ja"
msgid "No"
msgstr "Nej"
msgid "Token has been copied to the clipboard!"
msgstr ""
msgid "The web clipper service is enabled and set to auto-start."
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Status: Started on port %d"
msgstr ""
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Status: %s"
msgstr "Tilstand: %s."
msgid "Disable Web Clipper Service"
msgstr ""
msgid "The web clipper service is not enabled."
msgstr ""
msgid "Enable Web Clipper Service"
msgstr ""
msgid ""
"Joplin Web Clipper allows saving web pages and screenshots from your browser "
"to Joplin."
msgstr ""
msgid "In order to use the web clipper, you need to do the following:"
msgstr ""
msgid "Step 1: Enable the clipper service"
msgstr ""
msgid ""
"This service allows the browser extension to communicate with Joplin. When "
"enabling it your firewall may ask you to give permission to Joplin to listen "
"to a particular port."
msgstr ""
msgid "Step 2: Install the extension"
msgstr ""
msgid "Download and install the relevant extension for your browser:"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Advanced options"
msgstr "Vis avancerede indstillinger"
msgid "Authorisation token:"
msgstr ""
msgid "Copy token"
msgstr ""
msgid ""
"This authorisation token is only needed to allow third-party applications to "
"access Joplin."
msgstr ""
msgid "Check synchronisation configuration"
msgstr "Check synkroniserings Indstillinger"
#, javascript-format
msgid "Notes and settings are stored in: %s"
msgstr "Noter og indstillinger er gemt i: %s"
msgid "Apply"
msgstr ""
msgid "Submit"
msgstr "Gem"
msgid "Save"
msgstr "Gem"
msgid ""
"Disabling encryption means *all* your notes and attachments are going to be "
"re-synchronised and sent unencrypted to the sync target. Do you wish to "
"continue?"
msgstr ""
"Slås kryptering fra, vil *alle* dine noter og vedhæftelser blive re-"
"synkroniseret og sendt ukrypteret til synk-modtager. Vil du fortsætte?"
msgid ""
"Enabling encryption means *all* your notes and attachments are going to be "
"re-synchronised and sent encrypted to the sync target. Do not lose the "
"password as, for security purposes, this will be the *only* way to decrypt "
"the data! To enable encryption, please enter your password below."
msgstr ""
"Slås kryptering til, vil *alle* dine noter og vedhæftelser blive re-"
"synkroniseret og sendt krypteret til synk-modtager. Glem ikke kodeordet, da "
"det er *eneste* mulighed for dekryptering af data\". For at slå kryptering "
"til, indtast kodeord herunder."
msgid "Disable encryption"
msgstr "Slå kryptering fra"
msgid "Enable encryption"
msgstr "Start kryptering"
msgid "Master Keys"
msgstr "Hovednøgle"
msgid "Active"
msgstr "Aktiv"
msgid "ID"
msgstr "ID"
msgid "Source"
msgstr "Kilde"
msgid "Created"
msgstr "Oprettet"
msgid "Updated"
msgstr "Opdateret"
msgid "Password"
msgstr "Kodeord"
msgid "Password OK"
msgstr "Kodeord OK"
msgid ""
"Note: Only one master key is going to be used for encryption (the one marked "
"as \"active\"). Any of the keys might be used for decryption, depending on "
"how the notes or notebooks were originally encrypted."
msgstr ""
"Bemærk: Kun en hoved-nøgle vil blive brugt til kryptering (den der er "
"markeret med \"active\"), Alle øvrige nøgler kan bruges til dekryptering, "
"afhængig af hvilken blev anvendt til den oprindelige kryptering af note "
"eller notesbog."
msgid "Missing Master Keys"
msgstr "Manglende hovednøgle"
msgid ""
"The master keys with these IDs are used to encrypt some of your items, "
"however the application does not currently have access to them. It is likely "
"they will eventually be downloaded via synchronisation."
msgstr ""
"Hoved-nøglen til disse ID'er er brugt til at kryptere nogle af dine emner; "
"app'en har ikke pt adgang til dem. Det er sandsynligt at de vil blive hentet "
"(på et eller andet tidspunkt) via synkroniseringen."
msgid ""
"For more information about End-To-End Encryption (E2EE) and advices on how "
"to enable it please check the documentation:"
msgstr ""
"Se dokumentationen for nærmere oplysninger om End-To-End-kryptering (E2EE) "
"og vejledning om hvordan det skal opsættes_"
msgid "Status"
msgstr "Status"
msgid "Encryption is:"
msgstr "Kryptering er:"
msgid "Back"
msgstr "Tilbage"
#, javascript-format
msgid ""
"New notebook \"%s\" will be created and file \"%s\" will be imported into it"
msgstr "Ny notesbog \"%s\" bliver oprettet og filen \"%s\" importeres til den"
msgid "Please create a notebook first."
msgstr "Opret først en notesbog."
msgid "Please create a notebook first"
msgstr "Opret først en notesbog"
msgid "Notebook title:"
msgstr "Notesbogs titel:"
msgid "Add or remove tags:"
msgstr "Tilføj eller slet mærker:"
msgid "Separate each tag by a comma."
msgstr "Adskil hver mærke med komma."
msgid "Rename notebook:"
msgstr "Omdøb notesbog:"
#, fuzzy
msgid "Rename tag:"
msgstr "Omdøb"
msgid "Set alarm:"
msgstr "Indstil alarm:"
msgid "Layout"
msgstr "Layout"
#, fuzzy
msgid "Search..."
msgstr "Søg"
msgid "Some items cannot be synchronised."
msgstr "Nogle emner kan ikke synkroniseres."
msgid "View them now"
msgstr "Vis dem nu"
msgid "Some items cannot be decrypted."
msgstr "Nogle emner kan ikke krypteres."
msgid "Set the password"
msgstr "Indstil kodeord"
msgid "Add or remove tags"
msgstr "Tilføj eller slet mærker"
msgid "Duplicate"
msgstr ""
#, fuzzy, javascript-format
msgid "%s - Copy"
msgstr "Kopier"
msgid "Switch between note and to-do type"
msgstr "Skift mellem note- og opgave type"
#, fuzzy
msgid "Switch to note type"
msgstr "Skift mellem note- og opgave type"
#, fuzzy
msgid "Switch to to-do type"
msgstr "Skift mellem note- og opgave type"
#, fuzzy
msgid "Copy Markdown link"
msgstr "Markdown"
msgid "Delete"
msgstr "Slet"
msgid "Delete notes?"
msgstr "Slet noter?"
msgid "No notes in here. Create one by clicking on \"New note\"."
msgstr "Der er ingen noter her. Opret en ved at klikke på \"Ny note\"."
msgid ""
"There is currently no notebook. Create one by clicking on \"New notebook\"."
msgstr "Der er ingen notesbog. Opret en ved at klikke på \"Ny Notesbog\"."
msgid "Location"
msgstr ""
msgid "URL"
msgstr ""
msgid "Note properties"
msgstr ""
msgid "Open..."
msgstr "Åben..."
#, fuzzy, javascript-format
msgid "This file could not be opened: %s"
msgstr "Notesbogen kan ikke gemmes: %s"
msgid "Save as..."
msgstr "Gem som..."
msgid "Copy path to clipboard"
msgstr ""
msgid "Copy Link Address"
msgstr ""
msgid "This attachment is not downloaded or not decrypted yet."
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Unsupported link or message: %s"
msgstr "Ugyldigt- eller ulovligt link eller besked: %s"
#, javascript-format
msgid ""
"This note has no content. Click on \"%s\" to toggle the editor and edit the "
"note."
msgstr "Denne note er tom. Klik på \"%s\" for at starte editor og rette noten."
msgid "strong text"
msgstr ""
msgid "emphasized text"
msgstr ""
msgid "List item"
msgstr ""
msgid "Insert Hyperlink"
msgstr ""
msgid "Attach file"
msgstr "Vedhæft fil"
msgid "Tags"
msgstr "Mærker"
msgid "Set alarm"
msgstr "Indstil alarm"
#, fuzzy, javascript-format
msgid "In: %s"
msgstr "%s: %s"
msgid "Hyperlink"
msgstr ""
msgid "Code"
msgstr ""
msgid "Numbered List"
msgstr ""
msgid "Bulleted List"
msgstr ""
msgid "Checkbox"
msgstr ""
msgid "Heading"
msgstr ""
msgid "Horizontal Rule"
msgstr ""
msgid "Click to stop external editing"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "Watching..."
msgstr "Annullerer..."
msgid "to-do"
msgstr "opgave"
msgid "note"
msgstr "note"
#, javascript-format
msgid "Creating new %s..."
msgstr "Opretter ny %s..."
msgid "Refresh"
msgstr "Opfrisk"
msgid "Clear"
msgstr "Ryd/slet"
msgid "OneDrive Login"
msgstr "OneDrive login"
msgid "Dropbox Login"
msgstr "Dropbox Login"
msgid "Options"
msgstr "Muligheder"
msgid "Synchronisation Status"
msgstr "Synkroniserings status"
msgid "Encryption Options"
msgstr "Krypterings indstillinger"
#, fuzzy
msgid "Clipper Options"
msgstr "Generelle indstillinger"
msgid "Remove this tag from all the notes?"
msgstr "Slet denne markering fra alle noter?"
msgid "Remove this search from the sidebar?"
msgstr "Slet denne søgning fra sidebjælke?"
msgid "Rename"
msgstr "Omdøb"
msgid "Synchronise"
msgstr "Synkroniser"
msgid "Notebooks"
msgstr "Notesbøger"
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Decrypting items: %d/%d"
msgstr "Hentede emner: %d/%d."
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Fetching resources: %d"
msgstr "Ressourcer: %d."
msgid "Please select where the sync status should be exported to"
msgstr "Vælg hvor sync status skal eksporteres til"
#, javascript-format
msgid "Usage: %s"
msgstr "Forbrug: %s"
#, javascript-format
msgid "Unknown flag: %s"
msgstr "Ukendt flag: %s"
msgid "Dropbox"
msgstr "Dropbox"
msgid "File system"
msgstr "Fil system"
msgid "Nextcloud"
msgstr "Nextcloud"
msgid "OneDrive"
msgstr "OneDrive"
msgid "OneDrive Dev (For testing only)"
msgstr "OneDrive Dev (kun test)"
msgid "WebDAV"
msgstr "WebDAV"
#, javascript-format
msgid "Unknown log level: %s"
msgstr "Ukendt log niveau: %s"
#, javascript-format
msgid "Unknown level ID: %s"
msgstr "Ukendt niveau ID: %s"
msgid ""
"Cannot refresh token: authentication data is missing. Starting the "
"synchronisation again may fix the problem."
msgstr ""
"Kan ikke opdatere token: Godkendelses data mangler. Prøv at starte "
"synkronisering igen, det kan løse problemet."
msgid ""
"Could not synchronize with OneDrive.\n"
"\n"
"This error often happens when using OneDrive for Business, which "
"unfortunately cannot be supported.\n"
"\n"
"Please consider using a regular OneDrive account."
msgstr ""
"Kunne ikke synkronisere med OneDrive.\n"
"\n"
"Denne fejl skyldes ofte brug af OneDrive for Business, hvilket desværre ikke "
"supporteres af Joplin.\n"
"\n"
"Overvej at bruge en privat OneDrive konto."
#, javascript-format
msgid "Cannot access %s"
msgstr "Kan ikke tilgå %s"
#, javascript-format
msgid "Created local items: %d."
msgstr "Oprettede lokale emner: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated local items: %d."
msgstr "Opdaterede lokale emner: %d."
#, javascript-format
msgid "Created remote items: %d."
msgstr "Oprettede fjern-emner: %d."
#, javascript-format
msgid "Updated remote items: %d."
msgstr "Opdaterede fjern-emner: %d."
#, javascript-format
msgid "Deleted local items: %d."
msgstr "Slettede lokale emner: %d."
#, javascript-format
msgid "Deleted remote items: %d."
msgstr "Slettede fjern-emner: %d."
#, javascript-format
msgid "Fetched items: %d/%d."
msgstr "Hentede emner: %d/%d."
msgid "Cancelling..."
msgstr "Annullerer..."
#, javascript-format
msgid "Completed: %s"
msgstr "Fuldført: %s"
#, javascript-format
msgid "Last error: %s"
msgstr "Sidste fejl: %s"
msgid "Idle"
msgstr "Ledig"
msgid "In progress"
msgstr "I gang"
#, javascript-format
msgid "Synchronisation is already in progress. State: %s"
msgstr "Synkronisering er allerede i gang: Tilstand: %s"
msgid "Encrypted"
msgstr "Krypteret"
msgid "Encrypted items cannot be modified"
msgstr "Krypteret emner kan ikke rettes"
msgid "Conflicts"
msgstr "Konflikter"
#, fuzzy
msgid "Cannot move notebook to this location"
msgstr "Kan ikke flytte note til \"%s\" notesbog"
#, javascript-format
msgid "Notebooks cannot be named \"%s\", which is a reserved title."
msgstr "Notesbøger kan ikke få navnet \"%s\", da det er en beskyttet titel."
#, fuzzy
msgid "title"
msgstr "Samlet"
#, fuzzy
msgid "updated date"
msgstr "Opdateret %d."
#, fuzzy
msgid "created date"
msgstr "Oprettet: %d."
msgid "Untitled"
msgstr "Samlet"
msgid "This note does not have geolocation information."
msgstr "Denne note har ingen geolokations oplysninger."
#, javascript-format
msgid "Cannot copy note to \"%s\" notebook"
msgstr "Kan ikke kopiere note til \"%s\" notesbog"
#, javascript-format
msgid "Cannot move note to \"%s\" notebook"
msgstr "Kan ikke flytte note til \"%s\" notesbog"
msgid "Language"
msgstr "Sprog"
msgid "Date format"
msgstr "Dato format"
msgid "Time format"
msgstr "Time format"
msgid "Theme"
msgstr "Tema"
msgid "Light"
msgstr "Lyst"
msgid "Dark"
msgstr "Mørkt"
msgid "Uncompleted to-dos on top"
msgstr "Ufærdige opgaver øverst"
#, fuzzy
msgid "Show completed to-dos"
msgstr "Ufærdige opgaver øverst"
msgid "Sort notes by"
msgstr "Sorter noter efter"
msgid "Reverse sort order"
msgstr "Modsat sorterings orden"
msgid "Save geo-location with notes"
msgstr "Gem geo-lokation i noter"
msgid "When creating a new to-do:"
msgstr "Ved oprettelse af ny opgave:"
msgid "Focus title"
msgstr "Fokuser på titel"
msgid "Focus body"
msgstr "Fokuser på brødtekst"
msgid "When creating a new note:"
msgstr "Ved oprettelse af ny note:"
msgid "Show tray icon"
msgstr "Vis ikon på bundbjælke"
msgid "Note: Does not work in all desktop environments."
msgstr ""
msgid ""
"This will allow Joplin to run in the background. It is recommended to enable "
"this setting so that your notes are constantly being synchronised, thus "
"reducing the number of conflicts."
msgstr ""
msgid "Start application minimised in the tray icon"
msgstr ""
msgid "Global zoom percentage"
msgstr "Global zoom procent"
msgid "Editor font family"
msgstr "Rediger skrifttype"
#, fuzzy
msgid ""
"This must be *monospace* font or it will not work properly. If the font is "
"incorrect or empty, it will default to a generic monospace font."
msgstr ""
"Skrifttypenavn checkes ikke. Hvis tom eller ukorrekt, standard vil returnere "
"til monospace font."
msgid "Automatically update the application"
msgstr "Automatisk app update"
msgid "Synchronisation interval"
msgstr "Synkroniserings interval"
#, javascript-format
msgid "%d minutes"
msgstr "%d minutter"
#, javascript-format
msgid "%d hour"
msgstr "%d time"
#, javascript-format
msgid "%d hours"
msgstr "%d timer"
#, fuzzy
msgid "Text editor command"
msgstr "Tekst editor"
#, fuzzy
msgid ""
"The editor command (may include arguments) that will be used to open a note. "
"If none is provided it will try to auto-detect the default editor."
msgstr ""
"Editor der bruges til at åbne note. Hvis ingen valgt/udfyldt, vil auto-"
"funktion søge efter standard editor."
msgid "Show advanced options"
msgstr "Vis avancerede indstillinger"
msgid "Synchronisation target"
msgstr "Synkroniserings mål"
msgid ""
"The target to synchonise to. Each sync target may have additional parameters "
"which are named as `sync.NUM.NAME` (all documented below)."
msgstr ""
"Synkroniserings mål. Hver synk. mål kan have ekstra parametre som navngives "
"som `sync.NUM.NAME` (se dokumentation herunder)."
msgid "Directory to synchronise with (absolute path)"
msgstr "Mappe der skal synkroniseres med (absolut sti)"
msgid ""
"The path to synchronise with when file system synchronisation is enabled. "
"See `sync.target`."
msgstr ""
"Sti til synkronisering, når filsystem synkronisering er slået til. Se `sync."
"target`."
msgid "Nextcloud WebDAV URL"
msgstr "Nextcloud WebDAV URL"
#, javascript-format
msgid ""
"Attention: If you change this location, make sure you copy all your content "
"to it before syncing, otherwise all files will be removed! See the FAQ for "
"more details: %s"
msgstr ""
msgid "Nextcloud username"
msgstr "Nextcloud brugernavn"
msgid "Nextcloud password"
msgstr "Nextcloud kodeord"
msgid "WebDAV URL"
msgstr "WebDAV URL"
msgid "WebDAV username"
msgstr "WebDAV brugernavn"
msgid "WebDAV password"
msgstr "WebDAV kodeord"
msgid "Custom TLS certificates"
msgstr ""
msgid ""
"Comma-separated list of paths to directories to load the certificates from, "
"or path to individual cert files. For example: /my/cert_dir, /other/custom."
"pem. Note that if you make changes to the TLS settings, you must save your "
"changes before clicking on \"Check synchronisation configuration\"."
msgstr ""
msgid "Ignore TLS certificate errors"
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Invalid option value: \"%s\". Possible values are: %s."
msgstr "Ulovlig værdi: \"%s\". Mulige valg er: %s."
#, javascript-format
msgid "The tag \"%s\" already exists. Please choose a different name."
msgstr ""
msgid "Joplin Export File"
msgstr "Joplin eksport fil"
msgid "Markdown"
msgstr "Markdown"
msgid "Joplin Export Directory"
msgstr "Joplin eksport mappe"
msgid "Evernote Export File"
msgstr "Evernote eksport fil"
#, fuzzy
msgid "Json Export Directory"
msgstr "Joplin eksport mappe"
msgid "Directory"
msgstr "Indeks"
#, javascript-format
msgid "Cannot load \"%s\" module for format \"%s\""
msgstr "Kan ikke åbne \"%s\" modul for format \"%s\""
#, javascript-format
msgid "Please specify import format for %s"
msgstr "Specificer import format for %s"
#, javascript-format
msgid ""
"This item is currently encrypted: %s \"%s\". Please wait for all items to be "
"decrypted and try again."
msgstr ""
"Dette emne krypteret: %s \"%s\". Vent til alle emner er dekrypteret og prøv "
"igen."
msgid "There is no data to export."
msgstr "Der er ingen data at eksportere."
msgid "Please specify the notebook where the notes should be imported to."
msgstr "Angiv hvilken notesbog, noter skal importeres til."
msgid "Items that cannot be synchronised"
msgstr "Emner kan ikke synkroniseres"
#, javascript-format
msgid "%s (%s): %s"
msgstr "%s (%s): %s"
msgid ""
"These items will remain on the device but will not be uploaded to the sync "
"target. In order to find these items, either search for the title or the ID "
"(which is displayed in brackets above)."
msgstr ""
"Disse emner bliver på enheden, og bliver ikke overført til synk-modtager. "
"For at finde disse emner; enten søg efter titel eller ID (som er vist i "
"klammer herover)"
msgid "Sync status (synced items / total items)"
msgstr "Synk status (synk' emner / emner i alt)"
#, javascript-format
msgid "%s: %d/%d"
msgstr "%s: %d/%d"
#, javascript-format
msgid "Total: %d/%d"
msgstr "I alt: %d %d"
#, javascript-format
msgid "Conflicted: %d"
msgstr "Konflikter: %d"
#, javascript-format
msgid "To delete: %d"
msgstr "Til sletning: %d"
msgid "Folders"
msgstr "Mapper"
#, javascript-format
msgid "%s: %d notes"
msgstr "%s: %d noter"
msgid "Coming alarms"
msgstr "Kommende alarmer"
#, javascript-format
msgid "On %s: %s"
msgstr "På %s: %s"
msgid "Permission to use camera"
msgstr ""
msgid "Your permission to use your camera is required."
msgstr ""
msgid "There are currently no notes. Create one by clicking on the (+) button."
msgstr "Der er ingen noter. Opret note ved at klikke på (+) knappen."
msgid "Delete these notes?"
msgstr "Slet disse noter?"
msgid "Log"
msgstr "Log"
msgid "Export Debug Report"
msgstr "Eksporter undersøgelses rapport"
msgid "Encryption Config"
msgstr "Krypterings indstillinger"
msgid "Configuration"
msgstr "Indstillinger"
msgid "Move to notebook..."
msgstr "Flyt til notesbog..."
#, javascript-format
msgid "Move %d notes to notebook \"%s\"?"
msgstr "Flyt %d noter til notesbogen \"%s\"?"
msgid "Press to set the decryption password."
msgstr "Klik for at gemme dekrypterings kodeord."
#, fuzzy
msgid "Clear alarm"
msgstr "Indstil alarm"
#, fuzzy
msgid "Save alarm"
msgstr "Indstil alarm"
msgid "Select date"
msgstr "Vælg dato"
msgid "Confirm"
msgstr "Bekræft"
msgid "Cancel synchronisation"
msgstr "Afbryd synkronisering"
#, fuzzy
msgid "Checking... Please wait."
msgstr "Annullerer... Vent venligst."
#, fuzzy
msgid "Success! Synchronisation configuration appears to be correct."
msgstr "Check synkroniserings Indstillinger"
msgid ""
"Error. Please check that URL, username, password, etc. are correct and that "
"the sync target is accessible. The reported error was:"
msgstr ""
#, fuzzy
msgid "The application has been authorised!"
msgstr "Denne app er succesfuldt godkendt."
#, javascript-format
msgid ""
"Could not authorise application:\n"
"\n"
"%s\n"
"\n"
"Please try again."
msgstr ""
#, fuzzy, javascript-format
msgid "Decrypted items: %s / %s"
msgstr "Hentede emner: %d/%d."
msgid "New tags:"
msgstr "Nye tags:"
msgid "Type new tags or select from list"
msgstr "Indtast nye tags eller vælg fra listen"
msgid ""
"To work correctly, the app needs the following permissions. Please enable "
"them in your phone settings, in Apps > Joplin > Permissions"
msgstr ""
msgid ""
"- Storage: to allow attaching files to notes and to enable filesystem "
"synchronisation."
msgstr ""
msgid "- Camera: to allow taking a picture and attaching it to a note."
msgstr ""
msgid "- Location: to allow attaching geo-location information to a note."
msgstr ""
msgid "Joplin website"
msgstr "Joplin hjemmeside"
#, fuzzy
msgid "Login with Dropbox"
msgstr "Log på med OneDrive"
#, javascript-format
msgid "Master Key %s"
msgstr "Hoved nøgle %s"
#, javascript-format
msgid "Created: %s"
msgstr "Oprettet: %s"
msgid "Password:"
msgstr "Kodeord:"
msgid "Password cannot be empty"
msgstr "Kodeord må ikke være tomt"
msgid "Enable"
msgstr "Tænd"
#, javascript-format
msgid "The notebook could not be saved: %s"
msgstr "Notesbogen kan ikke gemmes: %s"
msgid "Edit notebook"
msgstr "Rediger notesbog"
msgid "Show all"
msgstr "Vis alt"
msgid "Errors only"
msgstr "Kun fejl"
msgid "This note has been modified:"
msgstr "Denne note er ændret:"
msgid "Save changes"
msgstr "Gem ændringer"
msgid "Discard changes"
msgstr "Fortryd ændringer"
#, javascript-format
msgid "No item with ID %s"
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "The Joplin mobile app does not currently support this type of link: %s"
msgstr ""
#, javascript-format
msgid "Unsupported image type: %s"
msgstr "Ulovlig billedtype: %s"
msgid "Attach photo"
msgstr "Vedhæft foto"
msgid "Attach any file"
msgstr "Vedhæft fil"
msgid "Share"
msgstr ""
msgid "Convert to note"
msgstr "Konverter til note"
msgid "Convert to todo"
msgstr "Konverter til opgave"
msgid "Hide metadata"
msgstr "Skjul metadata"
msgid "Show metadata"
msgstr "Vis metadata"
msgid "View on map"
msgstr "Vis på kort"
msgid "Go to source URL"
msgstr ""
msgid "Delete notebook"
msgstr "Slet notesbog"
msgid "Login with OneDrive"
msgstr "Log på med OneDrive"
msgid "Search"
msgstr "Søg"
msgid ""
"Click on the (+) button to create a new note or notebook. Click on the side "
"menu to access your existing notebooks."
msgstr ""
"Klik på (+) knappen for at oprette ny note eller notesbog. Klik på side menu "
"for at åbne eksisterende notesbøger."
msgid "You currently have no notebook. Create one by clicking on (+) button."
msgstr "Du har ingen notesbøger. Opret en ved at klikke på (+) knappen."
msgid "Welcome"
msgstr "Velkommen"
#~ msgid "State: %s."
#~ msgstr "Tilstand: %s."
#~ msgid "A notebook with this title already exists: \"%s\""
#~ msgstr "En notesbog bruger allerede dette navn: \"%s\""
#~ msgid ""
#~ "For more information about End-To-End Encryption (E2EE) and advices on "
#~ "how to enable it please check the documentation"
#~ msgstr ""
#~ "Se dokumentationen for nærmere oplysninger om End-To-End-kryptering "
#~ "(E2EE) og vejledning om hvordan det skal opsættes"
#~ msgid "Searches"
#~ msgstr "Søgninger"