Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1922 lines (1381 sloc) 38.9 KB

#AB2014 - Ruby101

Bu Notlar Akademik Bilişim eğitimlerinden Sıtkı Bağdat hocamızın notlarından düzenlenmiştir. ##Ruby bir programlama dilidir.

 • Ruby, okunabilirliği yüksek bir dildir.
 • 1993 yılında geliştirilmeye başlandı ve 1995 yılında yayınlandı.
 • 2013 yılı en parlak yıl olarak belirlendi, nedeni ise 2.0 ve 2.1 sürümlerinin ortaya çıkmasıdır.
 • Ruby dili, 2004 yılında Ruby on Rails ile entegre edilmiştir.
 • Japon Yukihirato Matsumoto (Matz) tarafından geliştirilmiştir.
 • Tamamıyla nesne yönelimlidir. (Birkaç istisna hariç)
 • Diğer dillerin aksine yorumlayıcı bir dildir. Yorumlayıcı satırlarda hata olan yere kadar çalışır.
 • Dinamik tipleme içerir. Bunun anlamı, herhangi bir tipten diğer tipe kolaylıkla geçebiliyoruz, önceden tanımlanmıs olması gerekmiyor.
 • Ruby paket yöneticileri içerir. (RubyGems)
 • Ruby on Rails ve Sinatra gelişimini sağlar.

Ayrıca

 • Metaprogramming (Kodun kod yazması)
 • DSL (Domain Specific Language)
 • DRY (Don't repeat yourself)
 • TIMTOWTDI (There is more than one way to do it)

Ruby.philosopy[]

 • **Ruby.philosopy[1] **

Perl'den daha güçlü Phyton'dan daha fazla nesne yönelimli betik bir dildir.

Perl + Smalltalk + Phyton + Lisp + Ada + ... = Ruby

 • Ruby.philosopy[2]

Ruby tıpkı insan vücudu gibi, görünüşte basit ama içinde komplex bir yapı vardır.

 • Ruby.philosopy[3]

Amaç programlama yaparken, kendi düşüncelerini sade ve okunabilir bir şekilde ifade edebilmektir.

Irb ve Repl İşlevleri

irb
irb(main):001:0> 2+2
=> 4
exit
irb --simple -prompt
>> 12.class
=> Fixnum
>> exit
irb(main):003:0> 2*9/3+7
=> 13
irb(main):004:0> _ * 3
=>39

Yukarıda görüldüğü üzere irb, ruby terminalinin açılmasını; exit çıkmamızı sağlar. Bununla birlikte irb --simple -prompt ise terminalin daha düzgün görünmesini sağlar . Gözümüze çarpan diğer bir öge _ işareti bir önceki işlemi alıp onunla işlem yapmamızı sağlıyor .

system('clear')

ile de terminalin temizlenmesini sağlayacaktır.

irb(main):008:0> self
=> main

main classta yazdığımızı gösterir.

Ayrıca

irb(main):010:0> a = "Ruby"
=> "Ruby"
irb(main):011:0> a.reverse
=> "ybuR"
irb(main):012:0> "I love
irb(main):013:0" ruby"
=> "I love\nruby

Yukarıdaki kodda görüldüğü üzere .reverse metodu girilen ifadeyi tersten yazdırmayı sağlar. Ayrıca Eğer açılan tırnak ifade yazıldıktan sonra kapatılmadı ise > yerine " ifadesi olmaktadır .

Mantıksal ifadeler

 • False veya nil, false kabul edilir.
 • False ve nil dışındaki herşey true olarak kabul ediliyor. (0, [], ... gibi ifadeler true olarak kabul ediliyor.)
 • Diger dillerde olduğu gibi karşılaştırma yaparken <,>, ==,! (küçük,büyük,eşit,değil) ifadeleri kullanılır.
irb(main):001:0 3 > 5
=> false
irb(main):002:0 3 < 5
=> true
irb(main):003:0 3 == 5
=> false
irb(main):004:0 !13
=> false
irb(main):005:0 true.class
=> TrueClass
irb(main):006:0 false.class
=> FalseClass
irb(main):007:0 nil.class
=> NilClass

Ruby dilinde herşeyin bir nesne olduğundan ve bir sınıftan türediğinden bahsetmiştik, burda gözümüze çarpan true, false, nil bile bir classtan türediğini görmekteyiz.

Ayrıca nil' den bahsedecek olursak nil diğer dillerdeki null, undefined, ...vs gibidir, yani hiçbirşey anlamına gelir.

Ruby de mantıksal değerlerle alakalı Boolean veya Bool gibi sınıflar bulunmaz, bunuda yukarıda görmekteyiz. Ayrıca mantıksal ifadeler kullanılırken &&, ||, ! (and, or, not) ifadelerde kullanılır.

##Metodlarla Tanışma

 • Metodların tanımlanması def ile başlar , end ile biter.
def metod_adi
...
end

Eğer parametre alacaksa

def metod_adi(param1)
...
end
def metod_adi(param1, param2)
...
end

şeklindedir.

Ayrıca parantez kullanımı zorunlu değildir.

def metod_adi param1, param2, ...
...
end

şeklindedir.

def topla sayi1, sayi2
  sayi1 + sayi2
end
puts "Toplam Sonucu: ", topla(3, 5)

Yukarıdaki kodları bir bir dosyaya atıp orda calıstırınız, bunun içinde terminal üzerinden dosyanın bulunduğu dizine gidip

ruby proje_adi

komutlarını yazmalısınız.

Yukarıdaki topla metodu tanımlanmıs ve bu metod iki değişken alıp toplama işlemini yapıp ekrana yazdırmıştır.

 • Metod isimleri ?, ! veya = karakterlerinden biri ile bitiyorsa özel anlamları vardır.
sorgulama?  #True veya false değeri döndürür.
deger_degisikligi= ...  #bir değiskenin degerini değiştirmeye yönelik kullanılır, atama operatördür.
tehlikeli!  #ifadesi kullandığımız metnin orjinalini değiştirir.
irb(main):001:0> a = "Ruby"
=> "Ruby"
irb(main):002:0> a.reverse
=> "ybuR"
irb(main):003:0> a
=> "Ruby"
>> exit
irb(main):004:0> a.reverse!
=> "ybuR"
irb(main):005:0> a
=> "ybuR"

Yukarıdaki örnekte girilen a değerinin ! karakteri kullanılarak orjinalini değiştirmiştir.

##İsimlendirme Kuralları

 • Sınıf, module ve sabit isimler büyük harfle başlar.
class SinifAdi
...
end 
module ModulAdi
...
end
PI_SABITI = 3,14156

seklinde tanımlanmalıdır, ayrıca sabitler bilindiği üzre değiştirilmezler, değiştirilmek istense hata verirler.

irb(main):001:0> PI_SABITI = 3,14156
=> [3,14156]
irb(main):002:0> PI_SABITI = 2
(irb):47: warning: already initialized constant PI_SABITI
(irb):46: warning: previous definition of PI_SABITI was here
=> 2

olacaktır.

 • Yerel değişkenler küçük harfle veya '_' ile başlar.
yerel_degisken = "bu şekildedir."
plaka = 20 

gibidir.

 • Global değişkenler $ ile başlar.
$global_degisken 

seklindedir.

 • Örnek(instance) değişkenleri '@' ile sınıf değişkenleri '@@' ile başlar.
@ornek_degisken
@@sınıf_degisken 

seklindedir.

Ayrıca terminalde irb açmadanda ruby kodu yazılabilir.

ruby -e "puts 'Merhaba'" 
=> Merhaba

yapılabiilir. Ancak bu yöntem çok tercih edilen bir yöntem değildir.


def degistir(deger)
  degisken = deger
end
puts "Degiskenin degeri: #{degistir(20)}"
=> Degiskenin degeri: 20

cıktıyı almaktayız.

##Baska bir dosyanın dahil edilmesi

harici_dosya.rb adlı ruby dosyamız olsun , ek olarak ta üzerinde çalışacagımız dosyamız olsun calıstıgımız_dosya.rb olsun.

Eger biz harici_dosya.rb içindekileri calıstıgımız_dosya.rb içine embed etmek istiyorsak load komutu kulanılarak yapılabilir.

harici_dosya.rb      

ise

calıstıgımız_dosya.rb
load 'harici-dosya.rb' 

seklinde olacaktır.

load komutu yerine require komutu kullanılarakta yazılabilir. Ama load kullanılırken bir defadan fazla kullanılabilir, require ise sadece var olan dosyayı bir kere yükler. Ve genellikle require daha fazla tercih edilir.

Ek olarak eger ruby kutuphaneleri kullanılacaksa

require 'kutuphane_adi'

seklinde kullanılır. Rails'te genellikle autoload kullanırız. autoload dosyayı otomatik olarak yukler.

ENV ile kullanılabileceğimiz tüm path ve metodları görebiliriz.

Gem ile ilgili bir kac komut yazmakta yarar var gibi ,

gem -v  	#alınan gem'in versiyonunu görmek amacıyla kullanılır
gem update --system #system update etmeyi saglar, eger hata veriyorsa **update** yerine **upgrade** kullanılabilir.
gem list 	#paketlerin listesini gösterecektir.
gem list -r 	#yuklenebilecek gemleri gösterr.
gem install pry 	#terminale daha fazla renk gelmesini renkli yazımı saglar.
gem install pry --no-doc 	#denilerek pry'in sahip olduğu dokumantasyonu kurmamak için kullanıyoruz (ruby'nin son versiyonlarında **--no-ri**) dir.
gem uninstall paket_adi 	#paket kaldırmak için kullanılır.

Eger herhangi bir ruby paketi kullanılacaksa önce

gem install paket_Adi

komutu kullanılarak paket indirilir, sonra onu calıstıgımız_dosya.rb içine embed etmek için

require 'paket_adi'

seklinde kullanabiliriz.

**Projemde herhangi 10 tane paket kullanmam gerekiyorsa hepsinin teker teker install edip require mı etmem gerekli ? **

Tabiki hayır bunu yerine, olusturduğumuz projede GemFile içine

source ('http://ruby-gems.org')
gem 'paket_adi'

komutları ile dosyanın otomatik olarak otomatik olarak indirilmesini saglıyor.

Ayrıca Eger ben ruby dosyası olusturacaksam istedigim dizine gidip asagıdaki kodlar yazıldıgında otomatik olarak istediğim dizinde ruby dosyası olusturmayı saglar.

gem install bundler
cd Desktop  		#desktop dizinin içine yuklemek istiyorum
bundle gem proje_adi

denilerek Desktop üzerinde bir ruby dosyası olusturbiliriz. Ayrıntılı incelemek için Bundler inceleyebilirsiniz.

Dosyayı acıp , yapılacakları yaptıktan sonra paketi push edip RubyGems te görebiliyoruz.

Dipnot :

 • Ayrıca Thor ruby için bir pakettir.
 • ARGV is argumentlerin saklandığı sabittir.
 • Dokumantasyon kısmında ri komutu kullanılarak yazılmaktadır, genellikle method içinde ararken kullanılır.
ri Class#method

seklinde diyebiliriz.

Girdi - Cıktı işlemleri

Çıktı işlemleri asağıdaki komutlar kullanılarak yapılır.

puts 	#satıra \n atarak cıktı almamızı saglar.
print 	#satırı olduğu gibi ekrana yazmayı sağlar.
p 		#'.inspect' metodu kullanmak gerektiğinde kullanılabilir.
printf #Ekrana direk yazmamızı sağlar.

Girdi işlemleri için

gets 	#Direk kullanıcıdan girdi almamızı sağlar.

Yukarıda p 'nin kullanımında .inspect yerine kullanacak olursak

puts "ruby".inspect 
puts 3.inspect  

.inspect metodu ile tam saklandığı halini veriyor.Yukarıda çıktı methodlarında "p" ; ".inspect"'in kısa halidir. Bunun anlamı eger ".inspect" metodu kullanacaksam bunun yerine "p" kullanmam yerinde olur.

 • chomp sadece son karakterde "\n" varsa son karakteri temizlemeyi sağlar.
 • chom ise sonda ne varsa onu temizler.
   		    Basic Object
   			    ||
   			   Object
   			    ||
   			   Numeric
   			    ||
   	Integer		float	Rational	Complex
   
	Fixnum Bignum			    

Sınıfların gösterimini genel olarak bu şekilde gösterebiliriz.

 • Ruby 2.0 sürümünde rasyonel sayı tanımlamak için 30/2r seklinde tanımlanabilir.
 • Ruby para sistemlerinde BigDecimal kütüphanesini kullanmamız gerekmektedir.
1.0e7 		#10.000.000
3.methods  	#3 için geçerli metodları getiriyor.
__________________
require 'yaml'			#yaml dosyası ekleniyor.
puts 2.methods.to_yaml  #2'nin dahil oldugu yaml kutuphanesi ile birlikte olan methodları göstermektedir.

 • sayi1 diye bir değiskenimiz olsun ve bu değişkenimizin değeri sayi1 = 1,39 olsun
sayi1.round 	#normal degerini veriyor. => 1
sayi1.ceil 		#bir üst sayiya yuvarlıyor.=> 2
sayi1.floor 		#bir asagıya yuvarlıyor 	=> 1

seklinde görmekteyiz.

 • <=>(space ship) operatörü karşılaştırma operatörüdür.
a <=> b
a < b ; -1
a > b ; 1
a =b ; 0

ifadelerini döndürür.


a = 5 && b = 10
a <=> b 			#-1

çıktısı olacaktır.

 • Kısaca times ve upto metodlarından bahsedecek olursak
10.times do |i|
...
end

veya

10.times {|i| ...}

seklinde kullanılabilir. Yukarıdaki işlemde times ile bir döngü yazılmıstır. times kelime anlamındanda anlaşılacağı gibi 10 defa yazdır anlamına gelmektedir.

irb(main):001:0> 10.times do |i|
irb(main):002:1* puts "ruby"+i.to_s
irb(main):013:1> end
ruby0
ruby1
ruby2
ruby3
ruby4
ruby5
ruby6
ruby7
ruby8
ruby9
=>10   

seklinde çıktısı olur.

 • 1.upto(10){...} ile de 'times' benzer bir kullanım sunar.
irb(main):001:0> 10.upto(10) {puts "ruby"}
ruby
ruby
ruby
ruby
ruby
ruby
ruby
ruby
ruby
ruby
=>1   

veya

irb(main):001:0> 1.upt0(10) do |i|
irb(main):002:1* puts "Ruby"+i.to_s
irb(main):013:1> end
Ruby1
Ruby2
Ruby3
Ruby4
Ruby5
Ruby6
Ruby7
Ruby8
Ruby9
Ruby10
=> 1

##Metinler

 • İçinde herhangi bir işlem yapılmıyorsa tek tırnak(' '); yapılıyorsa cift tırnak(" ") kullanılır.
 • Metinleri birleştirirken stringleri içine gömerek yapabiliriz.
puts "#{'akademik'.capitalize} #{'bilisim'.upcase}"

=>	Akademik BILISIM   

seklinde olacaktır. -Ayrıca metinlerde türkçe karakter desteği için de Unicode-Utils kutuphanesi vardır.Bunu da

gem install unicode_utils	   

seklinde indirip, dosyanın içine

require 'unicode_utils'

seklinde diyebiliriz. Daha sonra

UnicodeUtils.upcase("ruby")
=> RUBY

şeklinde kullanabiliriz.

-%q => tek tırnak için kullanılabilir.

metin = %q<Merhaba>
=> 'Merhaba'

seklinde olacaktır.

metin=%Q{Merhaba}
=> "Merhaba"

seklindedir.

 • Eger içinde cıktı ifadesinde tek tırnak, çift tırnak,...vs kullanılacaksa ozaman '' (backslash) kullanılabilir. Tab için \t ; bir alt satıra inmek için \n seklindedir.

irb(main):002:0> ?a
=> "a"

olacaktır.

 • Metnin içine herşey gömebiliriz.
puts "Metnin içine herşey gömebiliriz #{def isim 
$ad.capitalize + " "+$soyad.upcase
end} puts "benim adım #{isim}""

seklindedir.


ad="Ruby"
soyad="Rails"
metin = << FALAN
Ben uzun bir metinim
#{$ad} #{$soyad}
FALAN
p metin	

şeklindede kullanabiliriz.

 • Bir metnin uzunluğunu bulabilmek için length veya count metodları kullanılır.
 • Method isimleri symbol olarak kullanılabiliyor, şimdilik symbollerin
:symbol

seklinde tenımlandığını bilmeniz yeterlidir.

swapcase

komutu ise büyük harfi küçüğe, küçük harfi büyüğe çevirir.

puts metin.split.inspect

metodu ise metni istediğimiz karaktere göre ayırır. Yukarıda hiçbir karakter belirtilmediğinden bosluklara göre ayırma yapıyor.

metin.sub 'm', 'a' 	#ilk gördüğü "m=>a" ceviriyor.
metin.gsub 'm', 'a' 		#tüm "m"leri "a" 'ya ceviriyor. 
 • Düzenli ifadeler /.../ blokları arasına yazılır.
 • Süslü parantezler sadece bloklarda kullanılır.
 • Her zaman metodların sonunda end vardır.
 • Ruby 1.9 süürmünden önce Ruby daha yavaştı, Ama 2.0'dan sonra performance artırıldı ve garbage collection yeniden inşa edildi, Bu da ruby deki sorunları ortadan kaldırdı.
 • Herhangi bir degiskeni Integer'a çevirmek için
.to_i
 • String'e çevirmek için
.to_s
 • Array'a çeirmek için
.to_a
 • Hash'a çevirmek için
.to_h

kullanılır.

Semboller

 • Semboller oluşturulurken
:sembol_isim

şeklinde oluşturulur.

 • Eger metnin içeriği herzaman değiştiriliyorsa o zaman sembol kullanmama gerek yok, zorluk yaratır. Ama değişmeyecek olan işlemler de kullanılırç ve RAM'da tutulur.
object_id

ile RAM'de tutulan yeri gösteriyor.

 • Eger string ifadeyi symbol'e cevireceksem o zaman
.to_sym

metodunu kullanırız. Ama symbol olanı

.to_s

ile stringe çevirebiliriz.

 • Metinleri Symbol olarak tanımladıktan sonra değiştirmek için freeze metodu kullanılabilir.
.equal? 

metodu ile aynı nesneye sahip olup olmadığını ve symbol olarak aynımı deilmi onu karşılaştırır.

##Düzenli ifadeler

 • Düzenli ifadeler
/ ... /

tagları arasına yazılırlar.

 • Bir metnin düzenli ifade ile eşlenip eşlenmediğini anlamak için =~ veya match metodu kullanılır.
{2, 5} 		#en az 2 en fazla 5 demektir.
/.{2,5}/ =~ #"ali" girildiği zaman eşleşir. "ali"2 ile 5 arasındadır.  

Eger metin içerinde . kullanmak istesem o zman noktayı düzenli ifadede "." olarak kullanırım. ```

^a$b => a ile başlayıp b ile biten demektir.İfadesi yerine 
\A\Z şeklinde kullanılabilir.
(+) => kaçtane geleceği
[^0-9] sayı olmayanları yaz demek. '^' değil demektir.
[A-Za-z0-9_] = \w  	#word character
[Â-Za-z0-9_] = \W 		#not a word character
ifade1 = /.*\.$/ 		#seklinde nokta ile bitecek demek.
ifade2 = Regexp.new('^[a-z]+$')   #ifadesi a ile baslayıp z ile bitecek anlamına gelmektedir.
ifade3 = %r{^[a-z]+$} 		#a ile baslayacak ama z ile bitmeyecek demektir.

Aralıklar

Başlangıç ve bitiş degerleri arasında kalan değerleri alır.

baslangıc..bitis

seklindedir.

1..10 			#1, 2, 3,...,10
(1..10).class  	#Range
1...10 			#1, 2, 3,..., 9 kadar olur.son degeri almaz.
 • Aralıklar
.to_a

ile diziye çevrilir.

("a".."f").to_a 		#["a", "b", "c", "d", "e", "f"]

seklinde olacaktır.

 • Aralıklarda Enumerable modülunu içerir.
irb(main):001:1> (1..10).step(4) {|i| puts i}	#1'den 10'a kadar 4'er 4'er artır. 
1			
5						
9
=>1..10	 

seklinde olacaktır.

.include? 

metodu aralıkta olup olmadığını kontrol eder, genellikle sayılarda kullanılır.

aralik=(2 .. 8)
puts aralik.to_a.inspect  #{2,3,4, ...,8}
puts aralik.include? 7  	#true
aralik.each{|i| puts "Deger: #{i}" if i>4}	

seklinde kullanılır.

veya

(1..10).each do |sayi|
puts sayi
end

seklindede kullanılır.

.reject

metodu geriye dizi döndürüyor ve diziden eleman çıkarıyor.

aralik2 = aralik.reject{|u| (u%2)==0}
puts aralik2.inspect
#[3,4,5]

olacaktır.

.class #Array

seklinde olmaktadır.


harfler = ('a' .. 'z')
sesli = %w{a e i o u}
sessiz =harfler.reject{|letter| sesli.include?(letter)}
puts sessiz.inspect
#Sessiz harfleri verecektir.		

sessiz.each{|ch| puts ch, if (ch == 'c')..(ch=='m')}
#eger ch(karakter) c ve m arasında ise yazdır  

=== komutu ile include aynı anlama gelmektedir.include ile aynı mantıkta calısır.

Diziler

Diziler, array sınıfı kullanılarak üretilir.

dizi = ["ali", 12, true, /\Aab\Z/, [1,2,3]]  

seklinde tanımlanabilir.

dizi[-1] 	#son elemanı döndürür.
dizi[0 .. 2]	#0. indisten baslayıp iki tane eleman al diyor. 
 • Dizilerde metinler gibi
+ 

veya

<<  

kullanılarak birleştirilebilir.

dizi.flatten 	#[1,2,3,4,5,6]  #hepsini aynı hizada 	olusmasını saglar. 
 • Array sınıfının objelerini görmek için
Array.ancestors 

kullanılabilir.

 • Atama işlemlerini
a, b = 3, 5   		# a=3 ; b=5

atıyor, eger yerlerin değiştirmek istersem,

a, b = b, a  		#a = 5; b = 3

seklinde olacaktır.

a,b,c = [3,5] 	#[3,5]  

ifadesinde c'ye "nil " ataması yapar.

.splat  

operatoru ile

a, *b=[1,2,3,4,5] 	# a=1 ; b=[2,3,4,5]

seklinde olur.

c = 1,[2,3,4]  =>#[1,[2,3,4]]
c = 1, *[2,3,4] =>[1,2,3,4]

seklinde tanımlanabilir.

dizi = Array.new(3, 'x')  

ifadesi 3 elemanlı dizi oluşturur ve hepsine 'x' atar.

dizi = ["A", "B", "C", "D"]  

ise

dizi[0] = 'A'
dizi[1]='B'
dizi[2]='C'
dizi[3]='D'
dizi[-1]='D'
dizi[-2]='C'
dizi[-3]='B'
dizi[-4]='A' 

çagrılmaktadır.

 • Eger diziye ekleme yapılacaksa
dizi[4] = 'E'
dizi << 'F' 

seklinde, veya

dizi.push 'G'

seklinde de eklenebilir.

dizi.pop 	#sondaki elemanı cıkarıyoruz. 
dizi.unshift " "	#başa ekleme
dizi.shift 		#bastan cıkarma 

komutlardır.

renkler = %w/mavi, acık\mavi, sarı, acık\sarı 
renkler[1] 			#acık mavi

gunler = ["pzt","salı","çar","per", "cum","cumr","pazr"]
veya
gunler = %w("pzt", "sal", "çar", "per", "cum", "cumr","pzr")   

seklindede tanımlanabilir.

dizi = %w(#{1+1} #{2+2})		#=> ["2", "4"]


seklinde olur. Yukarıdaki özellik 2.0 ile gelen bir özelliktir.

sembol = %i*ali veli nuri* 		#semboller seklinde tanımlanabilir.
puts sembol.inspect  	#[:ali, :veli, :nuri]

yaml özelliği ile tree seklinde bir görünüm sağlanır.

##Sözlükler(Hash)

ogrenci = {'ad'=> Ali', 'soyad'=> 'Kara'}  	
#ad, soyad => key
#Ali, Kara => value

Sözlükler iki parametreden oluşur, bunlar key ve value'dur. Key'ler herhangi bir türden olabilir.

eql? metoduna göre eşit olan sadece bir anahtar bulunabilir.Kısaca aynı hash'a sahipse true dondurur.

 • Sözlüklerde anahtar olarak genelliklesemboller kullanılır. Bu durumda iki farkı yazım türü karsımıza çıkmaktadır.
#Ruby 1.9'dan önce
ogrenci={:ad =>'Ali', :soyad ='Kara'}   

yerine

ogrenci={ad: 'Ali', soyad: 'Kara'}	   

seklindedir.

 • Anahtarlara erişebilmek için keys, değerlere ulaşabilmek için values metodları kulanılır.
ogrenci.keys  		#[:ad, :soyad]
ogrenci.values 		#["Ali", "Kara"]	   

olacaktır.

 • Eger bos bir sözlğk tanımlayacak olursak
params={}   

seklinde tanımlanabilir.

 • Anahtar kullanılarak erişim yapıldığında istediğimiz atama işlemini yapabiliyoruz.
"*" => tek dizi olarak atamayı saglar.
"**" => sözlük olarak atama yapmamızı saglar.	   
ogrenci.each do |anahtar, deger| 
#dizilerden farkli olarak 2 deger alıyor , nedeni hem key hemde value'ya sahip olması.	   
h1.merge h2  

dedigimizde h1 ve h2'yi birleştiriyor. veya

h3={ad: "Ayten"}
h1.merge h3 	#"Ayten", "Kara"	   		   	  

olacaktır. Bir nevi üzerine yazıyor gibide düşünülebilir.

 • Dizide sözlüğe çevirmek için
.to_h  

metodu ile çevirebiliriz.

Uygulama - 1

Palidrom kelime: Baştan veya sondan okunuşu aynı olan kelimelerdir. ÖR : kazak, madam => palidrom kelimelerdir.

#palidrom.rb
print "Enter the sentences: "
str = gets.chomp
def palidrom?(str)
if str.reverse == str
return true
else
return false
end
puts palidrom?(str)	   

olacaktır.

##Uygulama - 2

Palidrom cümle: Baştan veya sondan okunuşu aynı olan cümlelerdir.

#palidrom.rb
print "Enter the sentences: "
str = gets.chomp
def palidrom?(str)
buyuk_harf=str.downcase
kelime_ayır=buyuk_harf.split
kelime_birlestir=kelime_ayır.join
#ifadesi yerine direk *str1=str.downcase.split.join* denilerekte yapılabilir.
if kelime_birlestir == kelime_birlestir.reverse
return true
else
return false
end
puts palidrom?(str)	   
#Traş niçin şart, Ey edip adanada pide ye gibi

seklinde girilen bir cümlenin palidron olup olmadıgını verecektir.

 • Eger türkçe karakter kullanılacaksa calısılan dizine gidip calıstıgımız dosyanın içine
require 'unicode-utils/upcase' 

ifadesi yazılarak bulunabilir.

##Uygulama - 3

 • Kac adet Uygulamasında girilen cümlede aynı olan kelimeleri geri döndüren bir uygulama geliştiriniz.
puts "Cumleyi girin: "
str1=gets.chomp
puts "Aranacak kelime:"
str2=gets.chomp
def kac_adet(str1,str2)
str1.downcase.count(str2.downcase)
end
puts "Cumle: ", kac_adet(str1,str2) 

seklinde olacaktır.

##Kontrol Yapıları

if,else, elsif

if kosul
yapılacaklar
end  

yukarıda if kosul dogru ise yapılacakların yapılmasını sağlıyor.

Yukarıdaki ifadeyi

if kosul then yapilacak end

yazılabilir, veya

yapilacak if kosul

seklinde de olabilir.

if kosul1 
... #kosul1 dogru ise yapılacaklar.
elsif kosul2  
...  #kosul2 dogru ise yapılacaklar.
else
...  #yukarıdaki kosullar dogru deilse yapılacaklar
end 		

seklinde olacaktır.

unless

Unless, kosulun false oldugu durumlarda çalıstırılır.

unless kosul
yapılacaklar
end  

Unless ile else kullanmak pek akıllıca değildir, bunu nededi aslında "unless = !if "olmasıdır. unless ile else kullanmak gerekiyorsa onun yerine if-else kullanılması gerekmektedir.

Üçlü Operatör(?, : )

kosul ? kosul_true_ise_yapılacak : kosul_false_ise_yapılacak

seklindedir.

Yukarda anlatılanları kod dizininde görecek olusak :

gun ='pazartesi'
puts (gun == 'pazartesi' ? "Sendrom" : "Yupppi :)")
end  
#Sendrom

ifadesinde gun degiskeninin degeri pazartesi oldugunda kontrol yapısına girdiginde degeri true olacağından cıktıyı Sendrom olarak verecektir.

case-when

 • Çok sayıda dallanma kontrolu gerekliyse kullanılacaktır.
degisken = 12,5
puts case degisken
when String then "Bu bir metin"
when Integer then "Bu bir tamsayı"
when Float then "Bu bir ondalık sayi" 
 seklinde olacaktır, veya yukarıdaki ifade yerine 	
String === degisken 
 kullanıldığında 	 
true  
 degerini döndürür. Bunun nedeni 
=== 

ifadesinin

.include?  

ifadesine eşdeğer olmasıdır.

Ruby de de diger dillerde oldugu gibi for, while döngülerini içerir ancak zorunlu olmadıkça kullanılmazlar.

puts "Ruby" while i<10

seklinde sonsuz döngü oluşturulabilir.

loop döngüsü

loop do
puts "ruby"
end

seklinde sonsuz bir döngü oluşturulabilir.

Tüm döngülerde geçerli olmak üzre döngüden çıkmak için break bir sonraki adım için next geçerli adım için redo, döngünün tekrarlanması için retry kullanılır.

Enumerable Modülu

 • Enumerable modülu klasik döngülerin yerine kullanacağımız metodlerı barındırır.
(1..10).each do |sayi|
print sayi
end 
# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 ifadesinde 1den 10'a kadar her sayiyi ekrana yazdırmayı sağlar.

all? metodu verilen komutu içermesi gerekir. yani

d=[13,35,65]
d.all?{|x| x>20}  #false
B.instance_methods.size 	#56
Object.instance_methods.size 		#54	   

yukarıda ki all? metodunda tum d degerlerinin 20 den buyuk olması gereklidir, ama yukardaki ifade bu kurala uymadığı için false döndürecektir. Ama yukardaki ifade yerine

d=[13,35,65]
d.all?{|x| x>10}  #true

ifadesi olursa bu sefer tum degerler 10 'dan buyuk olacağından true döndürecektir.

any? metodunda ise birinin verilen kurala uyması yeterlidir.

d=[13,35,65]
d.any?{|x| x>20}  #true

ifadesi all? farklı olarak true degerini döndürecektir.

select metodu seçimi sağlıyor.

d.select{|x| x>50}  #65  

x'in 50'den buyuk olan degerlerini yazdırır.

collect metodu ifade içerisinde dogru degerlere true yanlıs degerler false

d=[13,35,65]
d.collect{|x| x>50}   #[false,false,true]

olacaktır.

find metodu bulma işleminin yapılmasını sağlıyor.

d.find{|x| x>50} #65  

ifadesi 50'den buyuk ilk elemanı geri döndürüyor.

find all metodu find metodundan farklı olarak verilen kosula uyan tum degerleri geri donduruyor.

d=[13,35,65,85]
d.find all{|x| x>50}  #[]65, 85]  

olacaktır.

reduce metodu ise

d=[13,35,65,85]
d.reduce{|sum,x| sum +=x} 
#198	 

ifadesinde her x elemanını sum'a ekleyip en son sum ifadesini döndürüyor.

d.reduce(10){|sum, x| sum *= x}  #25138750

ifadesi çarpma işlemini yapacaktır.

d=[13,35,65,85]
d.reduce(:+)
#198

seklindede yazılabilir.

.zip metodu ise

d2.zip d1 

ifadeside iki metodu birleştirmeyi sağlar.

.map metodu orjinal dizinlerde işlem yapıyor.

d.map
d=[13,35,65,85,45]
d.map{|x| x+5}
#[18,40,70,90,50]
m=["ali","veli","nuri"]
m.map{|x| x.upcase}
#["ALI","VELI","NURI"]

seklinde olacaktır.

rand(0..2) metodu ile 0 ile 2 arasında rastgele değer üretir.

.max metodu dizideki max değerini döndürüyor.

d.zip.max  	#birleştirilen dizideki max değerini döndüyor. #85

Class Çagırma

class Ogrenci
def sayi
end 
end
a=Ogrenci.new("ali","veli")	
a.sayi 	#class içindeki metoda ulaşmayı sağlar. 
Ogrenci.ancestors 
#Class'ın soyağacını göstermeye çalışır. 
p a 	#Adres ve bilgileri verir.
puts a 	#Sadece Adresi verir.
 • Bir üst sınıfı görmek için super komutunu kullanabiliriz.

 • Sınıflarda kalıtım

<

işareti ile yapılabilir.

class A
end
class B < A
end	   

ifadesinde B'nin A'dan türediğini görmekteyiz. Ayrıca

olur.Aslında B objenin instance methodlarından türemiş diyebiliriz.

class Dikdörtgen
 def initialize(uzunluk,yukseklik)
 @uzunluk,@yukseklik=uzunluk,yukseklik
end
 def cevre() 2*(@uzunluk+@yukseklik)end
end
class Kare < Dikdörtgen
 def initialize(uzunluk)
 @uzunluk =(@uzunluk)*(@uzunluk)
end
end

ifadesinde Dikdörtgen classından türetilen Kare sınıfı ve hesaplanan dikdörtgen cevresi ve kare alanıdır.

class Ornek
	def initialize(params={})
		@ad=params[:ad] if params[:ad]
		@armut=params[:armut] if params[:armut]
	end
end

o=Ornek.new(ad: "Ali")
 • Ruby çoğul kalıtımı desteklemez.
 • super metodu sadece initialize metodu için geçerli değildir. Herhangi bir metodta da kullanılabilir.
 • Direk class üzerinden erişmek istiyorsak self komutunu kullanabiliriz. Ama o zamanda nesne üzerinden çağıramayız.
def self.sayac_goster
...
end
puts Ornek.sayac_goster

şeklinde direk çağırabilirim. Ama yukarıdaki metodu

p=Ornek.new(" ")
puts p.sayac_goster

seklinde kullanamayız hata verecektir.

Modüller

Modüller sınfların aksine sadece metodları ve sabitleri barındırmak için kullanılırlar.

module Ornek
SABIT = 26
end

erişim içinde direk :: kullanabiliriz.

Ornek::SABIT

veya

LyricsParts::FIRST[0] #Modülu ile LyricsParts 'in içindeki FIRST adli değişkenin 0. elemanını döndürüyor. 

seklindedir.

Ama Örnek modülunun içinden örnek metodu çağıramayız.

char metod direk karakterlerine ayırıyor.

"abc".char #["a","b","c"] 

seklinde olacaktır.

.split metodu kelimeliyi harflerine ayırmayı sağlıyor, char ile aynı işi görüyo diyebiliriz.

Bloklar

 • Bloklar isimsiz metodlardır.
 • Metodları tek satırda yazabiliyoruz.
def topla(a,b) a+b end
topla(3,5)

Bloklar nesne değildir, ancak nesne haline proc ve lambda getirilebilirler.

 • Bir blok oluşturmak için kullanabileceğimiz en kolay yöntem lambdadır.
topla = lambda{|a,b| a+b}

veya

topla = -> a,b {a+b}

ikiside aynı şekilde yazılabilir.

lambda bir nesnedir.

 • Bir blok nesnesini çalıştırmak istediğimizde call metodunu kullanabiliriz.
topla = lambda{|a,b| a+b}
topla.call(2,3)

veya

def topla(a,b) a+b end
topla.to_proc

Blogun parametre olarak gönderilmesi

def hesapla(s1,s2,islem) 
islem.call(s1,s2)
end
toplam=hesapla(3,5,lamba{|a,b| a+b})
fark=hesapla(3,5,lambda{|a,b| a-b})
çarpma=hesapla(3,5,lambda{|a,b| a*b})

seklinde hesaplanabilir.

 • Eger lambda kelimesinin kullanmadan çagırmak istersek, metodu lambda kullandığımızdan haberdar etmek için

aşagıdaki şekilde kullanılmalıdır.

def hesapla(s1,s2,&islem)
	islem.call(s1,s2)
	end
	toplam=hesapla(3,5){|a,b| a+b}
fark=hesapla(3,5){|a,b| a-b}

seklinde olmalıdır..

veya

def hesapla(s1,s2,&islem)
	block_given?islem.call(s1,s2); s1+s2
topla=hesapla(3,5)

seklindede çagrılabilir.

yield

Gönderilen isimsiz bloğu kullanabilmemizi sağlıyor.

def hesapla(s1,s2)
	block_given? yield(s1,s2); s1+s2
end
toplam=hesapla(3,5)
fark=hesapla(3,5){|a,b| a-b}

şeklinde kullanılır.

 • Ayrıca proc kullanımı performansın artmasınıda sağlıyor.
Proc

-Proc nesnesi oluşturmak için Proc.new kullanılır. -lambda, proc'un özel halidir. Aralarında cok küçük bir fark var.

lambda ile proc arasındaki fark bir metod içerisinde return kullanıldığında ortaya çıkmaktadır.lambda kendini metodun bir parçası olarak görmektedir. Ama proc ise metodun asıl kendisi olarak görmektedi, bu nedenle proc return gördüğü zaman direk metodtan çıkmaktadır. Eger metodun direk return den sonra cıkmasını istiyorsak Proc kullanılır. Kısacası return olmadığı sürece ikiside aynı şeylerdir.

class Kisi
	attr_accessor ad, soyad
	def isim 
		@ad +" "+@soyad
	end
end
a=Kisi.new
a.ad = "Ali"
a.soyad = "Kara"

seklinde olur, yukarıda kullanılan attr_accessor komutu degiskenlerin encapsulation olmasını yani get ve set lerini olusturmaktadır.

class Kisi
	attr_accessor :ad, :soyad
	def initialize(ad, soyad)
		@ad=ad
		@soyad=soyad
	end
	def isim
		"#{ad} #{soyad}"
	end
end
class Ogrenci < Kisi
end

seklinde de yazılabilir.

Hata Yönetimi

 • Hata yönetimini rescue kullanarak yakalayabiliriz, rescue kullanımı break ve end tagları arasına yazılabilir.
begin
rescue
end
 • Ayrıca begin ve end taglarını blok oluştururken de kullanabiliriz.
 • raise ilede olası bir hata durumuna karşı hata oluşturmayı sağlıyor.
class X < Y  	#ifadesi Y'den türeyen X anlamına gelmektedir.
end 

ensure metodu ile bir hata olması durumunda kesinlike çalışmasını istediğimiz kodları çalıştırır.

Class ve Girişler

def initialize
end

yukardaki metod ile encapsulation yapabiliyoruz,yani initialize metodu kullanılarak getter ve setter oluşturabiliyoruz.

class Kisi
	def initialize(ad,soyad)
		@ad=ad
		@soyad=soyad
	end
end
kisi=Kisi.new("Ali","Kara")

seklinde Kisi adlı classın initialize metodu kullanılarak getter ve setter olusturulabilir.

veya MultiMatching olarak yazılarakta yapılabilir.

class Kisi
	def ad
		@ad
	end
end

seklinde de ulasılabilir. veya önceden kullandığımız attr_accessor ilede olusturabiliriz.

class Kisi
def initialize(@ad,@soyad)
@ad, @soyad =ad,soyad
@@sinif_ad += 1
end
end

ifadesinde sınıf değişkenlerini geri döndürür.

.end_with? satır sonu veya paragraf sonu kontrolleri yapmamızı sağlayan metodtur..

start_with? satır başı kontrollerin yapılmasını sağlayan metodtur.

İsimlendirme yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi de buyuk , kucuk harflerdir. Çünkü Buyuk harf ile girilen bir degişkeni program sonra sabit olarak kabul edebiliyor.

uniq metodu bir cümlede fazladan kullanılan kelimeleri atmamızı sağlıyor.

@words=['mavi','yeşil','mavi','kırmızı']
@words.uniq 		#['mavi','yesil','kırmızı']

seklinde olacaktır.

Modül içerinde örnek bir metod kullanacaksam self komutunu kullanmam gereklidir.

module Ornek
 def metod
 end
end
Ornek.metod 		#ifadesi seklinde metoda erişemeyiz hata verecektir.

ama

module Ornek
	def self.metod
	end
end

seklinde erişilebilir.

Modul içindeki class lara ulaşmak için "::" kullanılması gerektiğinden bahsetmiştik.

module A
	class Ornek
		def metod?()
		end
	end
end
nesne = A::Ornek.new
puts nesne.metod?

seklinde kullanılabilir.

Ayrıca modulleri dahil etmenin iki yolu vardır. include ve extend ile sağlıyor.

include kullanarak Örnek metod haline geliyor, soyagacında değişikliğe neden oluyor. extend kullanarak sınıf metodu olarak kullanılıyor, yani soyagacında bir değişiklik olmuyor.

Eger soyagacında **Kernel -> Module ** şekilinde bir ifade çıkıyorsa burdan include ile eklenmiştir, diyebiliriz, değilse de extend ile eklenmiştir, deriz.

 • Örnek olarak Math dosyasını içindeki Pi sayısına ulaşmak için Math::PI şeklinde kullanabiliriz.
module A
	module B
		def b_metod
			puts "b metod"
		end
	end
	module C
		def public_metod
			puts "c metod"
		end
	end
end
class Ornek 
	include A::B
end
o=Ornek.new
o.b_metod

seklinde ulaşabiliriz.

Modüller, metodların, sınıfların ve sabitlerin gruplanmasını sağlar.

module A
	def a1
	end
	def a2
	end
end
module B
	def b1
	end
	def b2
	end
end
class Sample
	include A
	include B
		def s1
		end
end

smp=Sample.new
smp.a1
smp.a2
smp.b1
smp.b2
smp.s1

seklinde ulaşabiliriz.

class Foo
	@count=0
	def self.yeni
		@count +=1
	end
	def self.current_count
		@count
	end
end
class Bar < Foo
	@count = 0
end

Foo.yeni
Foo.current_count
Bar.yeni
Bar.current_count

seklinde de yazılabilir.

DateTime ve İşlemleri

Time sınıfı zaman göstermek amaçlı kullanılmaktadır.

DateTime sınıfı ile her türlü zaman hesaplanabilir.

Time.now

yukarıdaki ifade şimdiki zamanı verecektir.

Bu gibi Time metodları genellikle ingilizce kelime anlamlarıyla da kullanılabilir.

Dosyalama İşlemleri

main puts => $STDOUT main gets => $STDN seklinde Standart output ve standart output vermektedir.

 • File.delete(' ') #dosya silinebilir.

 • File.open('dosya_adi', 'acma modu') #dosya w(write), r(read) ve a(add) modlarıyla acılabilir.

 • File.close #dosyayı kapatmayı saglıyor.

 • f=File.open('','w')

 • f.puts("hello file operation") #dosyaya veri yazmamızı sağlıyor.

 • f.readlines[1] #dosyadaki 1. satırı geri döndürecektir.

 • File.exist? #ile de dosyanın var olup olmadığını kontrol ediyoruz.

 • file.size # ile dosyanın boyutunu öğrenmeyi sağlıyoruz.