Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

4 lines (4 sloc) 0.326 kB
<p align="center"><b>Skommel Vrae</b></p>
<p>As jy die opsie in werking stel sal die vrae in die toets elke keer in 'n ander volgorde verskyn.</p>
<p>Dit is nie dieselfde as Willekeurige Vrae nie, die opsie gaan slegs oor die vrae se volgorde.</p>
<p>Dit maak dit vir studente 'n bietjie moeliker om by mekaar af te skryf.</p>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.