Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

128 lines (124 sloc) 7.12 KB
<?PHP // $Id$
// grades.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['addcategory'] = 'Magdagdag ng Kategoriya';
$string['addcategoryerror'] = 'Hindi makapagdagdag ng kategoriya.';
$string['addexceptionerror'] = 'May error na naganap habang nagdadagdag ng eksepsiyon para sa userid:gradeitem';
$string['allgrades'] = 'Lahat ng marka ayon sa kategoriya';
$string['allstudents'] = 'Lahat ng mag-aaral';
$string['average'] = 'Katamtaman';
$string['bonuspoints'] = 'Bonus na puntos';
$string['categories'] = 'Mga Kategoriya';
$string['category'] = 'Kategoriya';
$string['choosecategory'] = 'Piliin ang Kategoriya';
$string['creatinggradebooksettings'] = 'Nililikha ang mga kaayusan ng Markahan';
$string['curveto'] = 'Kumurba sa';
$string['deletecategory'] = 'Burahin ang Kategoriya';
$string['displaylettergrade'] = 'Ipakita ang mga Markang Titik';
$string['displaypercent'] = 'Ipakita ang mga Bahagdan';
$string['displaypoints'] = 'Ipakita ang mga Puntos';
$string['displayweighted'] = 'Ipakita ang mga May-timbang na Marka';
$string['dropped'] = 'Inalis';
$string['dropxlowest'] = 'Alisin ang X na Pinakamababa';
$string['dropxlowestwarning'] = 'Tandaan: Kapag ginamit mo ang alisin ang x na pinakamababa, inaakala ng pagmamarka na ang lahat ng aytem sa kategoriya ay may pare-parehong halaga ng puntos. Kung magkakaiba ang mga halaga ng puntos, magiging unpredictable ang mga resulta';
$string['errorgradevaluenonnumeric'] = 'Nakatanggap ng di-bilang para sa mababa o mataas na marka para sa';
$string['errornocategorizedid'] = 'Hindi makakuha ng walang kategoriyang id!';
$string['errornocourse'] = 'Hindi makakuha ng impormasyon ng kurso';
$string['errorreprintheadersnonnumeric'] = 'Nakatanggap ng di-bilang na halaga para sa reprint-headers';
$string['exceptions'] = 'Eksepsiyon';
$string['excluded'] = 'Iniliban';
$string['extracredit'] = 'Dagdag na Marka';
$string['extracreditwarning'] = 'Tandaan: Kapag itinakda mong maging dagdag na marka ang lahat ng aytem ng isang kategoriya, matatanggal ang mga ito sa kuwentahan ng marka. Dahil walang magiging kabuuang puntos.';
$string['forstudents'] = 'Para sa mga Mag-aaral';
$string['gradebook'] = 'Markáhan';
$string['gradebookhiddenerror'] = 'Kasalukuyang nakatakda ang markáhan na itago ang lahat sa mga mag-aaral.';
$string['gradecategoryhelp'] = 'Tulong sa Kategoriya ng Marka';
$string['gradeexceptions'] = 'Mga Eksepsiyon ng Marka';
$string['gradeexceptionshelp'] = 'Tulong sa mga Eksepsiyon ng Marka';
$string['gradehelp'] = 'Tulong sa Marka';
$string['gradeitem'] = 'Aytem ng Marka';
$string['gradeitemaddusers'] = 'Iliban sa Pagkuwenta';
$string['gradeitemmembersselected'] = 'Iniliban sa Pagkuwenta';
$string['gradeitemnonmembers'] = 'Isinama sa Pagkuwenta';
$string['gradeitemremovemembers'] = 'Isama sa Pagkuwenta';
$string['gradeitems'] = 'Mga Aytem ng Marka';
$string['gradeletter'] = 'Titik na Marka';
$string['gradeletterhelp'] = 'Tulong sa Titik na Marka';
$string['gradeletternote'] = 'Para mabura ang titik na marka, blangkuhin lamang <br />ang alinman sa tatlong text area para sa titik na iyon <br />at iklik ang \"isave ang mga pagbabago\".';
$string['gradepreferenceshelp'] = 'Tulong sa Mas-ibig para sa Marka';
$string['grades'] = 'Mga Marka';
$string['gradeweighthelp'] = 'Tulong sa May-timbang na Marka';
$string['hideadvanced'] = 'Itago ang mga Abanteng Katangian';
$string['hidecategory'] = 'Nakatagò';
$string['highgradeascending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa pinakamataas na marka pataas';
$string['highgradedescending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa pinakamataas na marka pababa';
$string['highgradeletter'] = 'Mataas';
$string['incorrectcourseid'] = 'Malî ang ID ng Kurso';
$string['item'] = 'Aytem';
$string['items'] = 'Mga Aytem';
$string['lettergrade'] = 'Titik na Marka';
$string['lettergradenonnumber'] = 'Ang Mababa at/o Mataas na marka ay di-bilang para sa ';
$string['letters'] = 'Mga Titik';
$string['lowest'] = 'Pinakamababa';
$string['lowgradeletter'] = 'Mababa';
$string['max'] = 'Pinakamataas';
$string['maxgrade'] = 'Maks na Marka';
$string['median'] = 'Median';
$string['min'] = 'Pinakamababa';
$string['mode'] = 'Mode';
$string['no'] = 'Hindi';
$string['nocategories'] = 'Hindi maidagdag o walang makitang kategoriya ng marka para sa kursong ito';
$string['nocategoryview'] = 'Walang kategoriya na tatanawin ayon sa ';
$string['nogradeletters'] = 'Walang itinakdang titik ng marka';
$string['nogradesreturned'] = 'Walang ibinalik na marka';
$string['nolettergrade'] = 'Walang titik na marka para sa ';
$string['nomode'] = 'NA';
$string['nonnumericweight'] = 'Nakatanggap ng di-bilang na halaga para sa ';
$string['nonweightedpct'] = 'walang-timbang %%';
$string['notteachererror'] = 'Dapat ay guro ka para magamit ang katangiang ito.';
$string['pctoftotalgrade'] = '%% ng kabuuang marka';
$string['percent'] = 'Bahagdan';
$string['percentascending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa bahagdan pataas';
$string['percentdescending'] = 'Pagsunudsunurin ayon sa bahagdan pababa';
$string['percentshort'] = '%%';
$string['points'] = 'mga puntos';
$string['pointsascending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa mga puntos pataas';
$string['pointsdescending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa mga puntos pababa';
$string['preferences'] = 'Mas-ibig';
$string['rawpct'] = 'Hilaw %%';
$string['reprintheaders'] = 'Muling iprint ang mga Header';
$string['savechanges'] = 'Isave ang mga Pagbabago';
$string['savepreferences'] = 'Isave ang mga Mas-ibig';
$string['scaledpct'] = 'Iniskala %%';
$string['setcategories'] = 'Itakda ang mga Kategoriya';
$string['setcategorieserror'] = 'Kailangan mo munang itakda ang mga kategoriya ng kurso mo bago mo ito bigyan ng mga timbang.';
$string['setgradeletters'] = 'Itakda ang mga Titik na Marka';
$string['setpreferences'] = 'Itakda ang mga Mas-ibig';
$string['setting'] = 'Kaayusan';
$string['settings'] = 'Mga kaayusan';
$string['setweights'] = 'Itakda ang mga Timbang';
$string['showallstudents'] = 'Ipakita ang Lahat ng Mag-aaral';
$string['showhiddenitems'] = 'Ipakita ang mga Nakatagong Aytem';
$string['sort'] = 'pagsunud-sunurin';
$string['sortbyfirstname'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa unang pangalan';
$string['sortbylastname'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa apelyido';
$string['standarddeviation'] = 'Standard Deviation';
$string['stats'] = 'Estadistika';
$string['statslink'] = 'Mga Istat';
$string['student'] = 'Mag-aaral';
$string['total'] = 'Kabuuan';
$string['totalweight100'] = 'Ang kabuuang timbang ay katumbas ng 100';
$string['totalweightnot100'] = 'Ang kabuuang timbang ay hindi katumbas ng 100';
$string['uncategorised'] = 'Walang kategoriya';
$string['useadvanced'] = 'Gamitin ang mga Abanteng Katangian';
$string['usepercent'] = 'Gamitin ang Bahagdan';
$string['useweighted'] = 'Gamitin ang May-timbang';
$string['viewbygroup'] = 'Pangkat';
$string['viewgrades'] = 'Tingnan ang mga Marka';
$string['weight'] = 'timbang';
$string['weightedascending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa may-timbang na bahagdan pataas';
$string['weighteddescending'] = 'Pagsunud-sunurin ayon sa may timbang na bahagdan pababa';
$string['weightedpct'] = 'may-timbang %%';
$string['weightedpctcontribution'] = 'may-timbang %% na kontribusyon';
$string['writinggradebookinfo'] = 'Isinusulat ang mga kaayusan ng Markahan';
$string['yes'] = 'Oo';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.