Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

17 lines (13 sloc) 0.841 kb
<p><b>Paquets</b></p>
<p>El paquet és un fitxer amb extensió <b>zip</b> (o pif) que conté fitxers vàlids de definició de cursos AICC o SCORM.</p>
<p>Un paquet <b>SCORM</b> ha de contenir en l'arrel del zip un fitxer anomenat <b>imsmanifest.xml</b>, el qual defineix l'estructura del curs SCORM, la ubicació dels recursos i moltes altres coses.</p>
<p>Un paquet <b>AICC</b> consta de diversos fitxers (de 4 a 7) amb extensions predefinides. Ací teniu el significat d'aquestes extensions:</p>
<ul>
<li>CRS - Course Description (obligatori)</li>
<li>AU - Assignable Unit (obligatori)</li>
<li>DES - Descriptor (obligatori)</li>
<li>CST - Course Structure (obligatori)</li>
<li>ORE - Objective Relationship (opcional)</li>
<li>PRE - Prerequisites (opcional)</li>
<li>CMP - Completition Requirements (opcional)</li>
</ul>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.