Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

38 lines (34 sloc) 1.549 kb
<?PHP // $Id$
// scorm.php - created with Moodle 1.4 development (2004060400)
$string['autocontinue'] = 'Ga automatisch verder';
$string['browse'] = 'Bladeren';
$string['browsed'] = 'Gebladerd';
$string['browsemode'] = 'Blader modus';
$string['chooseapacket'] = 'Kies of update een SCORM pakket';
$string['completed'] = 'Volledig';
$string['coursepacket'] = 'Cursuspakket';
$string['coursestruct'] = 'cursusstructuur';
$string['datadir'] = 'Fout van het bestandssysteem: de gegevensfolder van de cursus kan niet gemaakt worden';
$string['entercourse'] = 'Voeg een SCORM cursus toe';
$string['failed'] = 'Mislukt';
$string['incomplete'] = 'Onvolledig';
$string['mode'] = 'Modus';
$string['modulename'] = 'Scorm';
$string['modulenameplural'] = 'Scorms';
$string['next'] = 'Ga verder';
$string['nomanifest'] = 'Manifest niet gevonden';
$string['noreports'] = 'Er is geen rapport om te tonen';
$string['normal'] = 'Normaal';
$string['notattempted'] = 'Niet geprobeerd';
$string['packagedir'] = 'Fout van het bestandssysteem: kan geen map voor het pakket maken';
$string['passed'] = 'Geslaagd';
$string['prev'] = 'Vorige';
$string['regular'] = 'Normaal manifest';
$string['report'] = 'Rapport';
$string['review'] = 'Herzien';
$string['score'] = 'Score';
$string['trackingloose'] = 'WAARSCHUWING: de gegevens voor opvolging van dit SCORM-pakket zullen verloren gaan';
$string['validateascorm'] = 'Bevestig een SCORM-pakket';
$string['validation'] = 'Bevestigingsresultaat';
$string['viewallreports'] = 'Bekijk de rapporten voor $a pogingen';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.