Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
324 lines (320 sloc) 21.4 KB
<?PHP // $Id$
// workshop.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
$string['absent'] = 'Vắng mặt';
$string['accumulative'] = 'Tổng hợp';
$string['action'] = 'Hoạt động ';
$string['addacomment'] = 'Thêm nhận xét';
$string['addcomment'] = 'Thêm nhận xét';
$string['afterdeadline'] = 'Sau lời hướng dẫn: $a';
$string['ago'] = 'Cách đây $a ';
$string['agrade'] = 'Đánh giá <br />điểm ';
$string['agreetothisassessment'] = 'Đồng ý đánh giá này ';
$string['allgradeshaveamaximumof'] = 'Tất cả các điểm có một gía trị lớn nhất là: $a';
$string['allowresubmit'] = 'Cho phép nộp bài lại';
$string['allsubmissions'] = 'Tất cả các bài nộp';
$string['alreadyinphase'] = 'Ngay khi bước vào giai đoạn $a';
$string['amendassessmentelements'] = ' Thay đổi các cơ sơ đánh giá ';
$string['amendtitle'] = 'Sửa đổi tiêu đề';
$string['analysis'] = 'Bản phân tích';
$string['analysisofassessments'] = 'Bản phân tích các đánh giá ';
$string['assess'] = 'Đánh giá';
$string['assessedon'] = 'Được đánh giá vào ngày $a';
$string['assessment'] = 'Sự đánh giá';
$string['assessmentby'] = 'Đánh giá bởi $a';
$string['assessmentdropped'] = 'Đánh giá được giảm dần ';
$string['assessmentend'] = 'Kết thúc các đánh giá';
$string['assessmentendevent'] = 'Kết thúc các đánh giá đối với $a';
$string['assessmentgrade'] = 'Điểm đánh giá : $a';
$string['assessmentnotyetagreed'] = 'Sự đánh giá chưa phù hợp';
$string['assessmentnotyetgraded'] = 'Đánh giá chưa được cho điểm';
$string['assessmentof'] = 'Đánh giá về $a';
$string['assessmentofresubmission'] = 'Đây là một đánh giá của một phần bài làm được sửa lại. <br />Biểu mẫu ở đây được điền đầy với các điểm và các lời nhận xét trước đó. <br /> Vui lòng đánh giá những bài này sau khi xem chúng đã được sửa đổi lại.';
$string['assessmentofthissubmission'] = 'Đánh giá về bài tập nộp này';
$string['assessments'] = 'Các đánh giá ';
$string['assessmentsareok'] = 'Các đánh giá được chấp nhận';
$string['assessmentsby'] = 'Các đánh giá của $a';
$string['assessmentsdone'] = ' Các đánh giá được thực hiện ';
$string['assessmentsexcluded'] = 'Số đánh giá bị loại ra đối với $a';
$string['assessmentsmustbeagreed'] = 'Các đánh giá phải được đồng ý ';
$string['assessmentstart'] = ' Bắt đầu các đánh giá ';
$string['assessmentstartevent'] = 'Bắt đầu đánh giá đối với $a';
$string['assessmentwasagreedon'] = 'Đánh giá được đưa ra vào ngày : $a';
$string['assessor'] = 'Người đánh giá ';
$string['assessthisassessment'] = 'Chấm điểm đánh giá này ';
$string['assessthissubmission'] = 'Đánh giá bài nộp này ';
$string['assignmentnotinthecorrectphase'] = 'Bài tập lớn không ở vào giai đoạn đúng';
$string['assmnts'] = 'Các hành động đánh giá';
$string['attachment'] = 'Phần đính kèm';
$string['attachments'] = 'Phần đính kèm ';
$string['authorofsubmission'] = 'Tác giả của bài nộp ';
$string['automaticgradeforassessment'] = 'Tự động cho điểm đối với hành động đánh giá';
$string['averageerror'] = 'Lỗi trung bình ';
$string['awaitinggradingbyteacher'] = 'Đang chờ đợi điểm bởi $a';
$string['beforedeadline'] = 'Trước hạn cuối cùng: $a';
$string['by'] = 'Được nộp bởi';
$string['calculationoffinalgrades'] = 'Tính toán các điểm cuối cùng';
$string['clearlateflag'] = ' Xoá các cờ trễ ';
$string['closeassignment'] = 'Đóng bài tập lớn lại';
$string['comment'] = 'Nhận xét';
$string['commentbank'] = 'Kho lưu giữ lời nhận xét ';
$string['commentby'] = 'Nhận xét bởi';
$string['comparisonofassessments'] = 'So sánh các đánh giá ';
$string['confirmdeletionofthisitem'] = 'Xác nhận việc xoá $a';
$string['correct'] = 'Đúng';
$string['count'] = 'Tổng số';
$string['criterion'] = 'Tiêu chuẩn';
$string['currentphase'] = 'Giai đoạn hiện hành ';
$string['date'] = 'Ngày tháng ';
$string['datestr'] = '%%d/%%m/%%y<br />%%H:%%M';
$string['deadline'] = 'Hạn cuối nộp bài:';
$string['deadlineis'] = 'Hạn cuối bài nộp là $a';
$string['delete'] = 'Xoá';
$string['deleting'] = 'Đang xoá';
$string['description'] = 'Mô tả ';
$string['detailsofassessment'] = 'Chi tiết các đánh giá ';
$string['disagreewiththisassessment'] = 'Không đồng ý đánh giá này ';
$string['displayofcurrentgrades'] = 'Hiển thị các điểm hiện tại ';
$string['displayoffinalgrades'] = 'Hiển thị các điểm cuối cùng ';
$string['displayofgrades'] = 'Hiển thị các điểm ';
$string['dontshowgrades'] = 'Không nhìn thấy các điểm ';
$string['edit'] = 'Soạn thảo đánh giá';
$string['editacomment'] = 'Soạn thảo một lời bình luận ';
$string['editingassessmentelements'] = 'Soạn thảo các tiêu chí đánh giá';
$string['editsubmission'] = 'Soạn thảo bài nộp';
$string['element'] = 'Tiêu chí đánh giá ';
$string['elementweight'] = 'Trọng số cơ sỏ ';
$string['enterpassword'] = ' Gõ vào mật khẩu';
$string['errorbanded'] = 'Sai số được cố định ';
$string['errortable'] = 'Bảng lỗi ';
$string['examplesubmissions'] = 'Thí dụ các bài tập nộp ';
$string['excellent'] = 'Xuất sắc ';
$string['excludingdroppedassessments'] = 'Loại trừ các đánh giá kém ';
$string['expectederror'] = 'Trị số lỗi có thể xảy ra nếu phỏng đoán: $a';
$string['fair'] = ' Khá tốt ';
$string['feedbackgoeshere'] = 'Thông tin phản hồi tới đây';
$string['firstname'] = 'Tên Riêng';
$string['generalcomment'] = 'Lời nhận xét chung';
$string['good'] = 'Tốt';
$string['grade'] = 'Điểm';
$string['gradeassessment'] = 'Điểm đánh giá ';
$string['graded'] = 'Được chấm điểm ';
$string['gradedbyteacher'] = 'Được chấm điểm bởi $a';
$string['gradeforassessments'] = 'Điểm đối với các đánh giá ';
$string['gradeforbias'] = 'Điểm đối với độ lệch ';
$string['gradeforreliability'] = 'Điểm đối với độ tin cậy';
$string['gradeforstudentsassessment'] = 'Điểm dành cho đánh giá của sinh viên ';
$string['gradeforsubmission'] = 'Điểm bài nộp';
$string['gradegiventoassessment'] = 'Điểm được đưa ra để đánh giá';
$string['gradeofsubmission'] = 'Điểm bài nộp là: $a';
$string['grades'] = 'Điểm';
$string['gradesforassessmentsare'] = 'Điểm dành cho đánh giá là trong số $a';
$string['gradesforstudentsassessment'] = 'Điểm dành cho đánh giá của $a ';
$string['gradesforsubmissionsare'] = 'Điểm dành cho các bài nộp nằm trong số $a';
$string['gradetable'] = 'Bảng điểm';
$string['gradingallassessments'] = 'Chấm điểm tất cả các đánh giá';
$string['gradinggrade'] = 'Phân loại điểm';
$string['hidegradesbeforeagreement'] = 'Giấu các điểm trước khi đồng ý';
$string['hidenamesfromstudents'] = 'Giấu tên của $a';
$string['includeteachersgrade'] = 'Bao gồm xếp loại của giáo viên ';
$string['incorrect'] = 'Không đúng ';
$string['info'] = 'Thông tin ';
$string['invaliddates'] = 'Những ngày tháng bạn đưa vào không còn hiệu lực.<br /> Sử dụng nút quay trở về của trình duyệt để quay trở về biểu mẫu và điền đúng các ngày tháng.';
$string['iteration'] = 'Sự lặp lại $a được hoàn thành ';
$string['lastname'] = 'Tên họ ';
$string['lax'] = ' Không chặt chẽ ';
$string['leaguetable'] = ' Bảng đánh giá công việc đã nộp ';
$string['listassessments'] = ' Danh sách các đánh giá ';
$string['listofallsubmissions'] = 'Danh sách tất cả các bài nộp ';
$string['liststudentsassessments'] = 'Danh sách các đánh giá của sinh viên ';
$string['loadingforteacherassessments'] = 'Nhập vào $a đánh giá ';
$string['mail1'] = 'Bài nộp của bạn \'$a\' được đánh giá bởi';
$string['mail10'] = 'Bạn có thể đánh giá nó trong cuộc bình bầu bài tập lớn của bạn ';
$string['mail2'] = 'Bình luận và điểm có thể được nhìn thấy trong cuộc bình bầu bài tập lớn \'$a\'.';
$string['mail3'] = 'Bạn có thể nhìn thấy nó trong cuộc bình bầu bài tập lớn của bạn ';
$string['mail4'] = 'Một bình luận được thêm vào bài tập lớn \'$a\' bởi';
$string['mail5'] = 'Bình luận mới có thể được nhìn thấy trong cuộc bình bầu bài tập lớn \'$a\'.';
$string['mail6'] = 'Đánh giá về bài tập lớn của bạn \'$a\' được xem lại.';
$string['mail7'] = 'Các bình luận đưa ra bởi $a có thể được nhìn thấy trong cuộc bình bầu bài tập lớn ';
$string['mail8'] = 'Bài tập lớn $a là một phần để xem lại kiến thức đã học. ';
$string['mail9'] = 'Vui lòng đánh giá nó trong cuộc bình bầu về bài tập lớn \'$a\'.';
$string['managingassignment'] = 'Quản lý cuộc bình bầu';
$string['maximum'] = 'Lớn nhất';
$string['maximumsize'] = 'Kích thước lớn nhất ';
$string['mean'] = 'trung bình ';
$string['minimum'] = 'Nhỏ nhất';
$string['modulename'] = ' cuộc bình bầu';
$string['modulenameplural'] = 'Các cuộc bình bầu';
$string['movingtophase'] = 'Di chuyển tới giai đoạn $a';
$string['namesnotshowntostudents'] = 'Các tên không được đưa ra tới $a';
$string['newassessments'] = 'Các đánh giá mới';
$string['newattachment'] = 'Phần đính kèm mới ';
$string['newgradings'] = 'Các điểm mới';
$string['newsubmissions'] = 'Các bài nộp mới';
$string['noassessments'] = 'Chưa có đánh giá nào';
$string['noassessmentsdone'] = 'Chưa có đánh giá nào được thực hiện ';
$string['noattachments'] = 'Chưa có phần đính kèm ';
$string['nosubmission'] = 'Chưa có bài nộp nào ';
$string['nosubmissionsavailableforassessment'] = 'Không có sẵn các bài nộp đối với đánh giá';
$string['notallowed'] = 'Bạn không được phép ở trang này lúc này';
$string['notavailable'] = ' Không có hiệu lực ';
$string['notenoughexamplessubmitted'] = 'Chưa nộp đủ các bài mẫu.';
$string['noteonassessmentelements'] = ' Chú ý rằng việc đánh giá được chia nhỏ thành nhiều phần.<br />
Điều này làm cho việc đánh giá dễ dàng hơn và phù hợp hơn. Giáo viên có quyền thêm các tiêu chí <br />
đánh giá trước khi áp dụng đối với sinh viên. Điều này được thực hiện băng cách kích chuột vào mục <br />
\'Bài tập Lớn\'trong phần cua học. Nếu chưa có tiêu chí đánh giá nào thì nó sẽ yêu cầu bạn thêm các<br />
tiêu chí đánh giá vào.Bạn có thể thay đổi một số tiêu chí đánh giá bởi việc sử dụng màn hình soạn thảo bài tập lớn,
bản thân các tiêu chí đánh giá có thể được thay đổi từ màn hình \"quản lý bài tập lớn\"';
$string['noteonstudentassessments'] = '{Điểm của sinh viên / Điểm đánh giá đối với đánh giá }';
$string['notgraded'] = 'Không được đánh giá';
$string['notitle'] = 'Chưa có tiêu đề ';
$string['notitlegiven'] = 'Tiêu đề chưa được đưa ra';
$string['nowork'] = 'Giai đoạn nộp bài đã kết thúc .<br /> Bạn nộp bài không có hiệu lực.';
$string['numberofassessmentelements'] = 'Số bình luận,tiêu chí đánh giá, phạm vi điểm, tiêu chuẩn,danh mục trong một chuyên mục ';
$string['numberofassessments'] = 'Số đánh giá ';
$string['numberofassessmentschanged'] = ' Số đánh giá bị thay đổi: $a';
$string['numberofassessmentsdropped'] = 'Số đánh giá được giảm : $a';
$string['numberofassessmentsofstudentsubmissions'] = 'Số đánh giá về các bài tập nộp của sinh viên ';
$string['numberofassessmentsofteachersexamples'] = 'Số đánh giá về các bài mẫu từ giáo viên ';
$string['numberofassessmentsweighted'] = 'Số đánh giá : $a';
$string['numberofattachments'] = 'Số phần đính kèm được mong đợi trên các bài nộp';
$string['numberofentries'] = 'Số mục';
$string['numberofnegativeresponses'] = 'Số trả lời từ chối ';
$string['numberofsubmissions'] = 'Số bài nộp: $a';
$string['ograde'] = 'Tổng<br />điểm ';
$string['on'] = 'on $a';
$string['openassignment'] = 'Mở bài tập lớn ';
$string['optionaladjustment'] = 'Điều chỉnh tuỳ ý ';
$string['optionforpeergrade'] = 'Tuỳ chọn dành cho đánh giá ngang hàng ';
$string['optionsusedinanalysis'] = 'Các tuỳ chọn sử dụng trong phân tích';
$string['overallgrade'] = 'Điểm toàn diện ';
$string['overallocation'] = 'Toàn bộ vị trí ';
$string['overallpeergrade'] = 'Toàn bộ điểm của những ngưòi ngang hàng: $a';
$string['overallteachergrade'] = 'Toàn bộ điểm của giáo viên: $a';
$string['ownwork'] = 'Phần việc của mình ';
$string['passmnts'] = 'Các đánh giá<br />ngang hàng';
$string['passwordprotectedworkshop'] = ' Mật khẩu bảo vệ cuộc bình bầu';
$string['percentageofassessments'] = 'Tỷ lệ phần trăm các đánh giá giảm dần';
$string['phase'] = 'Giai đoạn';
$string['phase0'] = 'Không hoạt động ';
$string['phase0short'] = 'Không hoạt động';
$string['phase1'] = 'Thiết lập bài tập lớn ';
$string['phase1short'] = 'Thiết lập ';
$string['phase2'] = 'Cho phép $a nộp bài ';
$string['phase2short'] = 'Nộp bài ';
$string['phase3'] = ' Cho phép $a nộp bài và đánh giá ';
$string['phase3short'] = 'Cả hai';
$string['phase4'] = 'Cho phép $a đánh giá ';
$string['phase4short'] = 'Các đánh giá ';
$string['phase5'] = 'Nhìn thấy các điểm cuối cùng';
$string['phase5short'] = 'Nhìn thấy các điểm ';
$string['pleaseassesstheseexamplesfromtheteacher'] = 'Vui lòng đánh giá các bài mẫu của $a';
$string['pleaseassessthesestudentsubmissions'] = 'Vui lòng đánh giá $a bài nộp';
$string['pleaseassessyoursubmissions'] = 'Vui lòng đánh giá bài nộp của bạn ';
$string['poor'] = 'Kém';
$string['present'] = 'Hiện tại';
$string['reasonforadjustment'] = 'Lý do điều chỉnh ';
$string['reassess'] = 'Đánh giá lại';
$string['regradestudentassessments'] = 'Chấm điểm lại các đánh giá của sinh viên ';
$string['releaseteachergrades'] = 'Đưa ra các điểm của giáo viên';
$string['removeallattachments'] = 'Gỡ bỏ tất cả các phần đính kèm ';
$string['repeatanalysis'] = 'Phân tích lại';
$string['reply'] = 'Hồi âm ';
$string['returnto'] = ' Quay trở lại ';
$string['returntosubmissionpage'] = 'Quay trở lại trang nộp bài ';
$string['rubric'] = 'Đề mục';
$string['savedok'] = 'Sự đồng ý được cất';
$string['saveleaguetableoptions'] = 'Cất các tuỳ chọn trong bảng xếp hạng ';
$string['savemyassessment'] = 'Cất đánh giá ';
$string['savemycomment'] = 'Cất bình luận ';
$string['savemygrading'] = 'Cất điểm ';
$string['savemysubmission'] = 'Cất bài nộp ';
$string['saveoverallocation'] = 'Cất các thiết lập';
$string['scale10'] = 'Điểm từ 0 tới 10';
$string['scale100'] = 'Điểm từ 0 tới 100';
$string['scale20'] = 'Điểm từ 0 tới 20';
$string['scalecorrect'] = '2 lựa chọn đúng/không đúng ';
$string['scaleexcellent4'] = '4 lựa chọn từ xuất sắc đến rất kém';
$string['scaleexcellent5'] = '5 lựa chọn từ xuất sắc đến rất kém ';
$string['scaleexcellent7'] = '7 lựa chọn từ xuất sắc đến rất kém ';
$string['scalegood3'] = '3lựa chọn từ tốt đến tồi';
$string['scalepresent'] = '2 lựa chọn tồn tại/không tồn tại';
$string['scaleyes'] = '2 lựa chọn Có/Không';
$string['select'] = 'Lựa chọn ';
$string['selfassessment'] = 'Tự đánh giá ';
$string['sgrade'] = 'Sbmsn<br />Điểm';
$string['showdescription'] = 'Nhìn thấy phần mô tả cuộc bình bầu';
$string['showgrades'] = 'Nhìn thấy các điểm ';
$string['showsubmission'] = 'Nhìn thấy bài nộp: $a';
$string['specimenassessmentform'] = 'Biểu mẫu đánh giá ';
$string['standarddeviation'] = 'Độ lệch chuẩn ';
$string['standarddeviationnote'] = 'tiêu chí đánh giá với độ lệch chuẩn bằng 0 hoặc các giá trị rất nhỏ làm sai lệch bản phân tích.<br /> Cơ sở đánh giá này bị loại ra từ sự phân tích.';
$string['standarddeviationofelement'] = 'Độ lệch chuẩn của cơ sở $a:';
$string['strict'] = 'Chính xác';
$string['studentassessments'] = '$a đánh giá ';
$string['studentgrades'] = '$a điểm';
$string['studentsubmissions'] = '$a nộp bài';
$string['studentsubmissionsforassessment'] = '$a bài nộp của sinh viên đối với đánh giá ';
$string['submission'] = 'Bài nộp ';
$string['submissionend'] = 'Kết thúc nộp bài ';
$string['submissionendevent'] = 'Kết thúc nộp bài đối với $a';
$string['submissions'] = 'Các bài nộp';
$string['submissionsnolongerallowed'] = 'Các bài nộp không được cho phép nữa ';
$string['submissionstart'] = 'Bắt đầu nộp bài ';
$string['submissionstartevent'] = 'Bắt đầu các bài nộp đối với $a';
$string['submissionsused'] = '$a bài nộp được sử dụng trong bảng này ';
$string['submitassignment'] = 'Nộp bài tập lớn ';
$string['submitassignmentusingform'] = 'Nộp bài tập lớn của bạn sử dụng biểu mẫu này ';
$string['submitexample'] = 'Nộp bài mẫu ';
$string['submitexampleassignment'] = 'Đưa ra bài tập mẫu';
$string['submitrevisedassignment'] = ' Nộp đánh giá sửa lại của bạn sử dụng biểu mẫu này ';
$string['submitted'] = ' Đã nộp';
$string['submittedby'] = 'Được nộp bởi';
$string['suggestedgrade'] = ' Điểm gợi ý ';
$string['tassmnt'] = 'Giáo viên<br />đánh giá';
$string['teacherassessments'] = '$a đánh giá';
$string['teachergradeforassessment'] = '$a điểm đối với đánh giá';
$string['teacherscomment'] = 'Nhận xét của giáo viên';
$string['teachersgrade'] = ' Điểm của giáo viên ';
$string['teachersubmissionsforassessment'] = '$a bài nộp của sinh viên đối với đánh giá';
$string['thegradeforthisassessmentis'] = 'Điểm đối với đánh giá này là $a';
$string['thegradeis'] = 'Điểm là $a';
$string['theseasessmentsaregradedbytheteacher'] = 'Những đánh giá này được cho điểm bởi $a';
$string['thisisadroppedassessment'] = 'Đây là một đánh giá thấp đi.';
$string['timeassessed'] = 'Thời gian được đánh giá';
$string['title'] = ' Tiêu đề ';
$string['typeofscale'] = 'Kiểu tỷ lệ ';
$string['unassessed'] = '$a không được đánh giá ';
$string['ungradedassessments'] = '$a Các đánh giá không được cho điểm ';
$string['ungradedassessmentsofstudentsubmissions'] = '$a các đánh giá không được cho điểm về các bài nộp của sinh viên';
$string['ungradedassessmentsofteachersubmissions'] = '$a các đánh giá không được cho điểm về các bài nộp của giáo viên';
$string['uploadsuccess'] = 'Nạp tải lên thành công ';
$string['usepassword'] = ' Sử dụng mật khẩu ';
$string['verylax'] = 'Không chính xác ';
$string['verypoor'] = ' Rất kém ';
$string['verystrict'] = 'Rất chính xác ';
$string['view'] = 'Xem đánh giá ';
$string['viewassessment'] = 'Xem đánh giá';
$string['viewassessmentofteacher'] = ' Xem đánh giá của $a';
$string['viewotherassessments'] = 'Quan sát các đánh giá khác ';
$string['warningonamendingelements'] = 'Cảnh báo:Có các đánh giá được đưa ra. <br /> Không thay đổi số tiêu chí đánh giá, các kiểu tỷ lệ hoặc các trọng số tiêu chí đánh giá .';
$string['weight'] = 'Trọng số ';
$string['weightederrorcount'] = 'Tổng số sai số đưa ra: $a';
$string['weightforbias'] = 'Trọng số dành cho sự chênh lệch';
$string['weightforgradingofassessments'] = 'Trọng số dành cho điểm của các đánh giá ';
$string['weightforpeerassessments'] = 'Trọng số dành cho các đánh giá của người ngang hàng ';
$string['weightforreliability'] = 'Trọng số đối với độ tin cậy';
$string['weightforteacherassessments'] = 'Trọng số dành cho các đánh giá của giáo viên';
$string['weights'] = 'Các trọng số ';
$string['weightsusedforfinalgrade'] = 'Trọng số sử dụng cho điểm cuối cùng ';
$string['weightsusedforsubmissions'] = 'Trọng số sử dụng cho các bài nộp ';
$string['workshopagreedassessments'] = 'Cuộc bình bầu đồng ý các đánh giá ';
$string['workshopassessments'] = 'Các đánh giá cuộc bình bầu ';
$string['workshopcomments'] = 'Các bình luận cuộc bình bầu ';
$string['workshopfeedback'] = 'Thông tin phản hồi cuộc bình bầu ';
$string['workshopsubmissions'] = 'Các bài nộp về cuộc bình bầu';
$string['wrongpassword'] = 'Mật khẩu chưa đúng';
$string['yourassessments'] = 'Các đánh giá của bạn ';
$string['yourassessmentsofexamplesfromtheteacher'] = 'Các đánh giá của bạn về các bài mẫu của $a';
$string['yourfeedbackgoeshere'] = 'Thông tin phản hồi của bạn ở đây';
$string['yoursubmissions'] = 'Các bài nộp của bạn ';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.