Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

16 lines (12 sloc) 0.616 kb
<?PHP // $Id$
// enrol_internal.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2004101900)
$string['description'] = 'Tämä on Moodlen normaali tapa kursseille rekisteröitymiseen. Käyttäjät voivat rekisteröityä kurseille kahdella tapaa:
<ul>
<li>Opettaja tai ylläpitä voi lisätä opiskelijan kursille ylläpitovalikon avulla</li>
<li>Kurssilla voi olla rekisteröitymisavain ja jokainen joka tietä avaimen voi liittyä kurssille.</li>
</ul>';
$string['enrolname'] = 'Sisäinen rekisteröityminen';
$string['thischarset'] = 'iso-8859-1';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Suomi';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.