Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
299 lines (282 sloc) 38.4 KB
<?php
/// Please, do not edit this file manually! It's auto generated from
/// contents stored in your standard lang pack files:
/// (langconfig.php, install.php, moodle.php, admin.php and error.php)
///
/// If you find some missing string in Moodle installation, please,
/// keep us informed using http://moodle.org/bugs Thanks!
///
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
$string['admindirerror'] = 'Նշված admin դիրեկտորիան սխալ է';
$string['admindirname'] = 'Admin դիրեկտորիա';
$string['admindirsettinghead'] = 'Admin թղթապանակի կարգաբերում ...';
$string['admindirsettingsub'] = 'Շատ քիչ ցանցակայքեր են օգտագործում /admin որպես հատուկ URL
control panel-ի և այլնի մատչելիության համար։ Սա հակասում է
Moodle-ի admin էջերի գտնվելու վայրին։ Դուք կարող եք ուղղել
սա` տեղակայման ընթացքում անվանափոխելով և ներ անվանումն
այստեղ տեղադրելով։ Օրինակ՝ <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />։';
$string['bypassed'] = 'Շրջանցված';
$string['cannotcreatelangdir'] = 'Չի հաջողվել ստեղծել lang դիրեկտորիա';
$string['cannotcreatetempdir'] = 'Չի հաջողվել ստեղծել temp դիրեկտորիա';
$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Չի կարող ներլցնել բաղադրիչներ։';
$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Չի կարող ներլցնել ZIP ֆայլ';
$string['cannotfindcomponent'] = 'Չի հաջողվել գտնել բաղադրիչը';
$string['cannotsavemd5file'] = 'Չի կարող պահպանել md5 ֆայլ';
$string['cannotsavezipfile'] = 'Չի կարող պահպանել ZIP ֆայլ';
$string['cannotunzipfile'] = 'Չի կարող unzip անել ֆայլը';
$string['caution'] = 'Նախազգուշացում';
$string['check'] = 'Ստուգել';
$string['chooselanguagehead'] = 'Ընտրեք լեզուն';
$string['chooselanguagesub'] = 'Ընտրեք լեզուն ՄԻԱՅՆ տեղակայման համար: Հետագա էկրաններից դուք հնարավորություն կունենաք ընտրել կայքի և օգտագործողի լեզուն:';
$string['closewindow'] = 'Փակել պատուհանը';
$string['compatibilitysettingshead'] = 'PHP կարգաբերումների ստուգում ...';
$string['compatibilitysettingssub'] = 'Ձեր սպասարկիչը (server) պետք է անցնի այս բոլոր ստուգումները, որպեսզի Moodle-ը նորմալ աշխատի';
$string['componentisuptodate'] = 'Բաղադրիչը ժամանակակից է';
$string['configfilenotwritten'] = 'Տեղակայման գրվածքը չի կարողացել ինքնաշխատ կերպով ստեղծել config.php ֆայլը, որը պարունակում է ձեր ընտրած կարգաբերումները: Հնարավոր է սա Moodle դիրեկտորիայի գրանցման համար ոչ մատչելի լինելն է։ Հետևյալ կոդը կարող եք ձեռքով պատճենել Moodle-ի արմատային դիրեկտորիայի config.php ֆայլում։';
$string['configfilewritten'] = 'config.php ֆայլը հաջողությամբ ստեղծվել է';
$string['configurationcompletehead'] = 'Կազմաձևումն ավարտվել է';
$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle-ը փորձել է պահպանել ձեր կազմաձևը Moodle տեղակայման արմատային դիրեկտորիայում։';
$string['continue'] = 'Շարունակել';
$string['ctyperecommended'] = 'Կայքի աշխատանքի արդյունավետության բարելավման համար խորհուրդ է տրվում տեղակայել լրացուցիչ ctype PHP ընդլայնումը , մասնավորապես եթե Ձեր կայքն աջակցում է ոչ լատինական լեզուներ։';
$string['ctyperequired'] = 'Այժմ կայքի աշխատանքի արդյունավետության բարելավման և բազմալեզու համատեղելիության համար Moodle-ը պահանջում է ctype PHP ընդլայնման տեղակայում։';
$string['curlrecommended'] = 'Moodle ցանցաստեղծման գործառույթի հնարավորության տրամադրման համար խորհուրդ է տրվում տեղակայել լրացուցիչ cURL գրադարանը։';
$string['customcheck'] = 'Այլ ստուգումներ';
$string['database'] = 'Տվյալների շտեմարան';
$string['databasecreationsettingshead'] = 'Այժմ Ձեզ անհրաժեշտ է կազմաձևել տվյալների շտեմարանի կարգաբերումները, որտեղ պահվելու է Moodle-ի տվյալների մեծ մասը: Այս տվյալների շտեմարանը կստեղծվի ինքնաշխատ տեղակայման գրվածքի կողմից` ստորև նշված կարգաբերումներով։';
$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Տիպ՝</b> \"mysql\" <br />
<b>Սպասարկիչ (host)`</b> տեղակայմա ծրագրում ամրագրված է \"localhost\"<br />
<b>Անուն՝</b> տվյալների շտեմարանի անունը, օր.`moodle<br />
<b>Օգտագործող՝</b> տվյալների շտեմարանի մուտքաբառը, օր.՝ \"root\" <br />
<b>Գաղտնաբառ՝</b> տվյալների շտեմարանի գաղտնաբառը<br />
<b>Աղյուսակների նախածանց՝</b> լրացուցիչ նախածանց, որն օգտագործվում է բոլոր աղյուսակների անվանումներում';
$string['databasesettingshead'] = 'Այժմ Ձեզ անհրաժեշտ է կազմաձևել տվյալների շտեմարանի կարգաբերումները, որտեղ պահվելու է Moodle-ի տվյալների մեծ մասը: Այս տվյալների շտեմարանը պետք է ստեղծված լինի և մուտքաբառն ու գաղտնաբառը պետք է մատչելիություն տրամադրեն դրան:';
$string['databasesettingssub'] = '<b>Տիպ՝</b> mysql կամ postgres7<br />
<b>Սպասարկիչ (host)`</b> օր.՝ localhost կամ db.isp.com<br />
<b>Անուն՝</b> տվյալների շտեմարանի անունը, օր.` moodle<br />
<b>Օգտագործող՝</b> տվյալների շտեմարանի օգտագործողի անունը<br />
<b>Գաղտնաբառ՝</b> տվյալների շտեմարանի գաղտնաբառը<br />
<b>Աղյուսակների նախածանց՝</b> լրացուցիչ նախածանց, որն օգտագործվում է բոլոր աղյուսակների անվանումներում';
$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Տիպ`</b> SQL*Server (ոչ UTF-8) <b><strong class=\"errormsg\">Փորձնական (չօգտագործել արտադրական նպատակներով)</strong></b><br />
<b>Սպասարկիչ (host)`</b> օր.՝ localhost կամ db.isp.com<br />
<b>Անուն՝</b> տվյալների շտեմարանի անունը, օր.` moodle<br />
<b>Օգտագործող՝</b> տվյալների շտեմարանի մուտքաբառը<br />
<b>Գաղտնաբառ՝</b> տվյալների շտեմարանի գաղտնաբառը<br />
<b>Աղյուսակների նախածանց՝</b> նախածանց, որն օգտագործվում է բոլոր աղյուսակների անվանումներում (պարտադիր)';
$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Տիպ`</b> SQL*Server (UTF-8)<br />
<b>Սպասարկիչ (host)`</b> օր.՝ localhost կամ db.isp.com<br />
<b>Անուն՝</b> տվյալների շտեմարանի անունը, օր.` moodle<br />
<b>Օգտագործող՝</b> տվյալների շտեմարանի մուտքաբառը<br />
<b>Գաղտնաբառ՝</b> տվյալների շտեմարանի գաղտնաբառը<br />
<b>Աղյուսակների նախածանց՝</b> նախածանց, որն օգտագործվում է բոլոր աղյուսակների անվանումներում (պարտադիր)';
$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Տիպ`</b> MySQL<br />
<b>Սպասարկիչ (host)`</b> օր.՝ localhost կամ db.isp.com<br />
<b>Անուն՝</b> տվյալների շտեմարանի անունը, օր.` moodle<br />
<b>Օգտագործող՝</b> տվյալների շտեմարանի մուտքաբառը<br />
<b>Գաղտնաբառ՝</b> տվյալների շտեմարանի գաղտնաբառը<br />
<b>Աղյուսակների նախածանց՝</b> նախածանց, որն օգտագործվում է բոլոր աղյուսակների անվանումներում (լրացուցիչ)';
$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Տիպ`</b> Բարելավված MySQL<br />
<b>Սպասարկիչ (host)`</b> օր.՝ localhost կամ db.isp.com<br />
<b>Անուն՝</b> տվյալների շտեմարանի անունը, օր.` moodle<br />
<b>Օգտագործող՝</b> Ձեր տվյալների շտեմարանի մուտքաբառը<br />
<b>Գաղտնաբառ՝</b> տվյալների շտեմարանի գաղտնաբառը<br />
<b>Աղյուսակների նախածանց՝</b> նախածանց, որն օգտագործվում է բոլոր աղյուսակների անվանումներում (լրացուցիչ)';
$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Տիպ`</b> Oracle<br />
<b>Սպասարկիչ (host)`</b> չի օգտագործվում, դատարկ թողեք<br />
<b>Անուն`</b> tnsnames.ora կապի անվանումը<br />
<b>Օգտագործող`</b> տվյալների շտեմարանի մուտքաբառը<br />
<b>Գաղտնաբառ՝</b> տվյալների շտեմարանի գաղտնաբառը<br />
<b>Աղյուսակների նախածանց՝</b> նախածանց, որն օգտագործվում է բոլոր աղյուսակների անվանումներում (պարտադիր, առավելագույնը 2 մաս )';
$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Տիպ`</b> SQL*Server (ODBC-ով) <b><strong class=\"errormsg\">Փորձնական (չօգտագործել արտադրական նպատակնեով)</strong></b><br />
<b>Սպասարկիչ (host)`</b> DSN-ի անվանումը ODBC ղեկավարման վահանակում<br />
<b>Անուն`</b> տվյալների շտեմարանի անունը, օր.՝ moodle<br />
<b>Օգտագործող`</b> տվյալների շտեմարանի մուտքաբառը<br />
<b>Գաղտնաբառ՝</b> տվյալների շտեմարանի գաղտնաբառը<br />
<b>Աղյուսակների նախածանց՝</b> նախածանց, որն օգտագործվում է բոլոր աղյուսակների անվանումներում (պարտադիր)';
$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Տիպ`</b> PostgreSQL<br />
<b>Սպասարկիչ (host)`</b> eg localhost or db.isp.com<br />
<b>Անուն`</b> տվյալների շտեմարանի անունը, օր.՝ moodle<br />
<b>Օգտագործող`</b> տվյալների շտեմարանի մուտքաբառը<br />
<b>Գաղտնաբառ՝</b> տվյալների շտեմարանի գաղտնաբառը<br />
<b>Աղյուսակների նախածանց՝</b> նախածանց, որն օգտագործվում է բոլոր աղյուսակների անվանումներում (պարտադիր)';
$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Ծանուցում՝</b> Տեղակայող ծրագիրը կփորձի ինքնաշխատ ստեղծել տվյալների շտեմարանը, եթե այն գոյություն չունի։';
$string['dataroot'] = 'Տվյալների դիրեկտորիա';
$string['datarooterror'] = 'Ձեր նշած \'Տվյալների դիրեկտորիան\' չի հաջողվել գտնել կամ ստեղծել։ ՈՒղղեք ճանապարհը կամ ձեռքով ստեղծեք դիրեկտորիան:';
$string['datarootpublicerror'] = 'Ձեր նշած \'Տվյալների դիրեկտորիան\' ուղղակիորեն մատչելի է ցանցից, անհրաժեշտ է ընտրել այլ դիրեկտորիա։';
$string['dbconnectionerror'] = 'Չի հաջողվում կապ հաստատել ձեր նշած տվյալների շտեմարանի հետ: Ստուգեք ձեր տվյալների շտեմարանի կարգաբերումները:';
$string['dbcreationerror'] = 'Տվյալների շտեմարանի ստեղծման սխալ: Հնարավոր չէ ստեղծել տրված անունով տվյալների շտեմարան նշված կարգաբերումներով';
$string['dbhost'] = 'Սպասարկիչ (host server)';
$string['dbprefix'] = 'Աղյուսակների նախածանց';
$string['dbtype'] = 'Տիպ';
$string['dbwrongencoding'] = 'Նշված տվյալների շտեմարանը աշխատում է խորհուրդ չտրվող կոդավորմամբ ($a)։ Ավելի լավ կլինի օգտագործել Յունիկոդային (UTF-8) կոդավորմամբ տվյալների շտեմարան։ Բայց և այնպես, կարող եք շրջանցել այս ստուգումը՝ ընտրելով \"Բաց թողնել ՏՇ կոդավորման ստուգումը\", սակայն կարող եք խնդիրներ ունենալ հետագայում։';
$string['dbwronghostserver'] = 'Դուք պետք է հետևեք \"Սպասարկչի\" կանոններին, ինչպես բացատրվում է վերևում։';
$string['dbwrongnlslang'] = 'Ձեր սպասարկչի NLS_LANG միջավայրի փոփոխականը պետք է օգտագործի AL32UTF8 նիշերի բազմությունը: Տե՛ս OCI8 PHP ճիշտ կազմաձևման փաստաթղթերը։';
$string['dbwrongprefix'] = 'Դուք պետք է հետևեք \"Աղյուսակների նախածանց\"-ի կանոններին, ինչպես բացատրվում է վերևում։';
$string['directorysettingshead'] = 'Խնդրվու է հաստատել այս Moodle տեղակայման վայրերը';
$string['directorysettingssub'] = '<b>Ցանցային հասցե՝</b>
Նշեք ամբողջական ցանցային հասցեն, որով Մուդլը մատչելի կլինի:
Եթե ձեր կայքը մատչելի է մի քանի հասցեներով, ապա ընտրեք այն, որը ամենաշատը կօգտագործեն ձեր ուսանողները: Մի ներառեք եզրափակիչ գծիկը:
<br />
<br />
<b>Moodle դիրեկտորիա՝</b>
Նշեք այս Մուդլի ամբողջական ուղին:
ՈՒշադրություն դարձրեք մեծատառ/փոքրատառ-երի վրա:
<br />
<br />
<b>Տվյալների դիրեկտորիա՝:</b>
Ձեզ անհրաժեշտ է տեղ, որտեղ Moodle-ը կարող է պահպանել վերբեռնված ֆայլերը։ Այս դիրեկտորիան պետք է ընթեռնելի և ԳՐԱՆՑԵԼԻ լինի ցանցային սպասարկչի օգտագործողի համար
(սովորաբար \'nobody\' կամ \'apache\'), բայց այն պետք է մատչելի չլինի անմիջապես ցանցից։';
$string['dirroot'] = 'Moodle դիրեկտորիա';
$string['dirrooterror'] = '\'Moodle դիրեկտորիա\' կարգաբերումը կարծես թե սխալ է - մեզ չի հաջողվում այնտեղ գտնել տեղակայված Moodle:
Ստորև բերված արժեքը վերականգնվել է:';
$string['download'] = 'Ներլցնել';
$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Ներլցված ֆայլի ստուգումը ձախողվել է';
$string['downloadlanguagebutton'] = 'Ներլցնել &quot;$a&quot; լեզվային փաթեթը';
$string['downloadlanguagehead'] = 'Ներլցնել լեզվային փաթեթը';
$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Դուք կարող եք շարունակել տեղակայման գործընթացը` օգտագործելով կանխորոշված լեզվային փաթեթը՝ \"$a\"։';
$string['downloadlanguagesub'] = 'Այժմ Դուք կարող եք ընտրել և ներլցնել Ձեր նախընտրած լեզվային փաթեթը կամ շարունակել ընթացիկ լեզվով:<br /><br />Եթե չունեք լեզվային փաթեթ ներլցնելու հնարավորություն, տեղակայման գործընթացը կշարունակվի անգլերենով։ (Տեղակայման գործընթացի ավարտից հետո հնարավորություն կունենաք ներլցնել և տեղակայել լրացուցիչ լեզվային փաթեթներ։)';
$string['environmenterrortodo'] = 'Մինչ Moodle-ի այս տարբերակի տեղակայումը, Ձեզ անհրաժեշտ է լուծել միջավայրի հետ կապված գտնված վերոնշյալ բոլոր խնդիրները (սխալները)։';
$string['environmenthead'] = 'Միջավայրի ստուգում ...';
$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'եթե այս փորձը ձախողվի, դա կնշանակի, որ ունենք հնարավոր խնդիր';
$string['environmentrecommendinstall'] = 'լավագույն արդյունքների համար պետք է տեղակայվի և թույլատրվի';
$string['environmentrecommendversion'] = 'խորհուրդ է տրվում $a->needed տարբերակը, դուք գործարկում եք $a->current';
$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'այս փորձաստուգումը պետք է անցնի';
$string['environmentrequireinstall'] = 'անհրաժեշտ է, որպեսզի տեղակայված և թույլատրված լինի';
$string['environmentrequireversion'] = 'պահանջվում է $a->needed տարբերակը, դուք գործարկում եք՝ $a->current';
$string['environmentsub'] = 'Մենք ստուգում ենք Ձեր համակարգի տարբեր բաղադրիչների բավարար լինելը համակարգի պահանջներին';
$string['environmentxmlerror'] = 'Միջավայրի տվյալների ընթերցման սխալ ($a->error_code)';
$string['error'] = 'Սխալ';
$string['fail'] = 'Ձախողում';
$string['fileuploads'] = 'Ֆայլերի վերբեռնում';
$string['fileuploadserror'] = 'Սա պետք է միացված լինի';
$string['fileuploadshelp'] = '<p>Ֆայլերի վերբեռնումը կանխարգելված է Ձեր սպասարկչում։</p>
<p>Moodle կարող է տեղակայվել, սակայն առանց այս հնարավորության, չեք կարող վերբեռնել դասընթացների
ֆայլերը կամ նոր օգտագործողների անձնական էջերի
նկարները։</p>
<p>Ֆայլերի վերբեռնումը թույլատրելու համար Դուք
(կամ Ձեր համակարգի կառավարիչը) պետք է խմբագրի
Ձեր համակարգի հիմնական php.ini ֆայլը և
<b>file_uploads</b> կարգաբերումը փոխի \'1\'-ի։</p>';
$string['gdversion'] = 'GD տարբերակ';
$string['gdversionerror'] = 'Պատկերների մշակման և ստեղծման համար պետք է առկա լինի GD գրադարանը';
$string['gdversionhelp'] = '<p>Ձեր սպասարկչում տեղակայված չէ GD։</p>
<p>GD-ն գրադարան է, որը պահանջվում է PHP-ից, որպեսզի Moodle-ը թույլատրի պատկերների մշակում
(ինչպես օրինակ՝ անձնական էջի պատկերները) և ստեղծի նոր պատկերներ (ինչպես օրինակ՝
աշխատամուտքերի գրաֆիկները)։ Moodle կաշխատի առանց GD-ի - այս հատկությունները մատչելի չեն լինի Ձեզ։</p>
<p>PHP-ում GD ավելացնելու համար (Unix-ում), կազմարկել PHP՝ օգտագործելով --with-gd պարամետրը։</p>
<p>Windows-ում, սովորաբար կարող եք խմբագրել php.ini և չմեկնաբանել php_gd2.dll տողի հղումը։</p>';
$string['globalsquotes'] = 'Ընդհանուր պարամետրերի ոչ անվտանգ մշակում';
$string['globalsquoteserror'] = 'Շտկեք PHP կարգաբերումները՝ կանխարգելեք register_globals և/կամ թույլատրեք magic_quotes_gpc';
$string['globalsquoteshelp'] = '<p>Խորհուրդ չի տրվում register_globals և magic_quotes_gpc կանխարգելումը միաժամանակ։</p>
<p>php.ini-ում խորհուրդ է տրվում <b>magic_quotes_gpc = On</b> և <b>register_globals = Off</b> կարգաբերումը </p>
<p>Եթե Ձեզ մատչելի չէ Ձեր php.ini ֆայլը, հետևյալ տողը կարող եք տեղադրել Moodle դիրեկտորիայի .htaccess կոչվող ֆայլում՝</p>
<blockquote><div>php_value magic_quotes_gpc On</div></blockquote>
<blockquote><div>php_value register_globals Off</div></blockquote>
';
$string['globalswarning'] = '<p><strong>ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ</strong>. Moodle-ի ճիշտ աշխատանքի համար պահանջվում է <br />կատարել որոշ փոփոխություններ ձեր ընթացիկ PHP կարգաբերումներում։<p/><p>Ձեզ <em>անհրաժեշտ է</em> կարգաբերել <code>register_globals=off</code>։<p>Այս կարգաբերումը կառավարվում է <code>php.ini</code> խմբագրմամբ, Apache/IIS <br />կազմաձևմամբ կամ <code>.htaccess</code> ֆայլով։</p>';
$string['help'] = 'Օգնություն';
$string['iconvrecommended'] = 'Լրացուցիչ ICONV գրադարանի տեղակայումը կլավացնի կայքի արդյունավետությունը, հատկապես, եթե չեն աջակցվում ոչ-լատիներեն լեզուները։';
$string['info'] = 'Տեղեկատվություն';
$string['installation'] = 'Տեղակայում';
$string['invalidmd5'] = 'Անվավեր md5';
$string['langdownloaderror'] = 'Ցավոք \"$a\" լեզուն տեղակայված չէ և տեղակայման գործընթացը կշարունակվի անգլերենով։';
$string['langdownloadok'] = '\"$a\" լեզուն հաջողությամբ տեղակայվել է։ Տեղակայման գործընթացը կարող եք շարունակել այս լեզվով։';
$string['language'] = 'Լեզու';
$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes գործարկման ժամանակ';
$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Սա պետք է անջատված լինի';
$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Magic quotes-ի գործարկման ժամանակը պետք է անջատված լինի, որպեսզի Moodle-ը նորմալ աշխատի։</p>
<p>Սովորաբար այն անջատած է լինում լռելյայն ... տե՛ս այս կարգաբերումը <b>magic_quotes_runtime</b> Ձեր php.ini ֆայլում։</p>
<p>Եթե Ձեզ մատչելի չէ Ձեր php.ini ֆայլը, հետևյալ տողը կարող եք տեղադրել Moodle դիրեկտորիայի .htaccess կոչվող ֆայլում՝</p>
<blockquote><div>php_value magic_quotes_runtime Off</div></blockquote>';
$string['mbstringrecommended'] = 'Կայքի արդյունավետ աշխատանքի համար առավելապես խորհուրդ է տրվում լրացուցիչ MBSTRING գրադարանի տեղակայումը, մասնավորապես, եթե Ձեր կայքն աջակցում է ոչ լատիներեն լեզուներ։';
$string['memorylimit'] = 'Հիշողության սահման';
$string['memorylimiterror'] = 'PHP-ի հիշողության սահմանը շատ փոքր է սահմանված ... հետագայում կարող եք խնդիրներ ունենալ:';
$string['memorylimithelp'] = '<p>PHP-ի հիշողության սահմանը սպասարկչի համար ներկայումս սահմանված է՝ $a։</p>
<p>հետագայում կարող եք հիշողության հետ կապված խնդիրներ ունենալ,
եթե Moodle-ում ունենաք շատ մոդուլներ և/կամ մեծ թվով օգտագործողներ։</p>
<p>Խորհուրդ ենք տալիս PHP-ն կազմաձևել հնարավորին շատ հիշողության համար, օրինակ` 40M: Դրա համար կան մի քանի ձևեր, որոնք կարող եք փորձել.</p>
<ol>
<li>Եթե դուք կարող եք, վերակազմարկել PHP-ն <i>--enable-memory-limit</i>-ով։ Այն թույլ կտա Moodle-ին ինքնուրույն կարգաբերել հիշողության սահմանը։</li>
<li>Եթե Ձեզ մատչելի է php.ini ֆայլը, կարող եք փոխել <b>memory_limit</b>-ը՝
կարգաբերելով մոտավորապես 40M։ </li>
<li>Որոշ PHP սպասարկիչներում Moodle դիրեկտորիայում կարող եք ստեղծել .htaccess ֆայլը, որը պարունակում է այս տողը՝
<blockquote><div>php_value memory_limit 40M</div></blockquote>
<p>Սակայն որոշ սպասարկիչներում սա կկանխարգելի <b>բոլոր</b> PHP էջերի աշխատելը
(դուք կտեսնեք սխալներ էջերը դիտելիս), այսպիսով դուք պետք է ջնջեք .htaccess ֆայլը։</p></li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield'] = 'Պարտադիր դաշտը լրացված չէ';
$string['moodledocslink'] = 'Moodle փաստաթղթեր այս էջի համար';
$string['mssql'] = 'SQL*Server (mssql)';
$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP-ն ճիշտ չէ կազմաձևվել MSSQL ընդլայնման հետ, որպեսզի կարողանա աշխատել SQL*Server-ի հետ։ Ստուգեք Ձեր php.ini ֆայլը կամ վերակազմարկեք PHP-ն։';
$string['mssql_n'] = 'SQL*Server UTF-8 աջակցմամբ (mssql_n)';
$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
$string['mysql416bypassed'] = 'Այնուամենայնիվ, եթե Ձեր կայքն օգտագործում է միայն iso-8859-1 (լատինական) լեզուներ, կարող եք շարունակել օգտագործել Ձեր ընթացիկ տեղակայած MySQL 4.1.12 (կամ բարձր) տարբերակը։';
$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16-ը Moodle 1.6-ի համար պահանջվող նվազագույն տարբերակն է, որպեսզի երաշխավորվեն, որ բոլոր տվյալները հետագայում կարող են փոխարկվել UTF-8-ի։';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP-ն ճիշտ չէ կազմաձևվել MSSQL ընդլայնման հետ, որպեսզի կարողանա աշխատել MySQL-ի հետ։ Ստուգեք Ձեր php.ini ֆայլը կամ վերակազմարկեք PHP-ն։';
$string['mysqli'] = 'Լավացրած MySQL (mysqli)';
$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP-ն ճիշտ չէ կազմաձևվել MySQLi ընդլայնման հետ, որպեսզի կարողանա աշխատել MySQL-ի հետ։ Ստուգեք Ձեր php.ini ֆայլը կամ վերակազմարկեք PHP-ն։ MySQLi ընդլայնումը մատչելի չէ PHP 4-ի համար։';
$string['name'] = 'Անվանում';
$string['next'] = 'Հաջորդը';
$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP-ն ճիշտ չէ կազմաձևվել OCI8 ընդլայնման հետ, որպեսզի կարողանա աշխատել Oracle-ի հետ։ Ստուգեք Ձեր php.ini ֆայլը կամ վերակազմարկեք PHP-ն։';
$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP-ն ճիշտ չէ կազմաձևվել ODBC ընդլայնման հետ, որպեսզի կարողանա աշխատել SQL*Server-ի հետ. Ստուգեք Ձեր php.ini ֆայլը կամ վերակազմարկեք PHP-ն։';
$string['odbc_mssql'] = 'SQL*Server over ODBC (odbc_mssql)';
$string['ok'] = 'OK';
$string['opensslrecommended'] = 'Խորհուրդ է տրվում լրացուցիչ OpenSSL գրադարանի տեղակայումը -- այն հնարավոր է դարձնում Moodle ցանցային գործառույթը։';
$string['parentlanguage'] = '<< Թարգմանիչներ. Եթե Ձեր լեզուն ունի մայր լեզու, որը Moodle-ը պետք է օգտագործի Ձեր փաթեթի բացակա տողերի փոխարեն, այստեղ նշեք այդ կոդը։ Եթե դատարկ թողեք, կօգտագործվի անգլերենը։ Օրինակ՝ nl >>';
$string['pass'] = 'Անցում';
$string['password'] = 'Գաղտնաբառ';
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP-ն ճիշտ չէ կազմաձևվել PGSQL ընդլայնման հետ, որպեսզի կարողանա աշխատել PostgreSQL-ի հետ։ Ստուգեք Ձեր php.ini ֆայլը կամ վերակազմարկեք PHP-ն։';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x-ն ունի որոշ հայտնի խնդիրներ, խնդրվում է, որ բարելավեք մինչև 5.1.x կամ տեղակայեք 4.3.x կամ 4.4.x տարբերակները';
$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x -ն ունի որոշ հայտնի խնդիրներ, խնդրվում է, որ բարելավեք մինչև 5.1.x կամ տեղակայեք 4.3.x կամ 4.4.x';
$string['phpversion'] = 'PHP տարբերակ';
$string['phpversionerror'] = 'PHP տարբերակը պետք է լինի 4.3.0 կամ 5.1.0 (5.0.x -ը ունի որոշ հայտնի խնդիրներ)։';
$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle Մուդլը պահանջում է PHP 4.3.0 կամ 5.1.0 տարբերակները (5.0.x -ը ունի որոշ հայտնի խնդիրներ)։</p>
<p>Դուք գործարկում եք $a տարբերակը</p>
<p>Անհրաժեշտ է բարելավել PHP-ն կամ տեղափոխել նոր PHP տարբերակով սպասարկչի վրա։<br />
(5.0.x-ի դեպքում կարող եք իջեցնել մինչև 4.4.x տարբերակի)</p>';
$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
$string['postgresqlwarning'] = '<strong>Ծանուցում՝</strong> Եթե ունեք կապի հետ կապված որոշ խնդիրներ, կարող եք փորձել կարգաբերել սպասարկչի դաշտերը՝
host=\'postgresql_host\' port=\'5432\' dbname=\'postgresql_database_name\' user=\'postgresql_user\' password=\'postgresql_user_password\'
և դատարկ թողեք Տվյալների շտեմարանի, օգտագործողի և գաղտնաբառի դաշտերը։ Առավել մանրամասն՝ <a href=\"http://docs.moodle.org/en/Installing_Postgres_for_PHP\">Moodle Docs</a>';
$string['previous'] = 'Նախորդը';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Բարելավման ընթացքում կջնջվի հարցի ՊՀՄ տիպը։ Դուք չեք օգտագործել հարցի այս տիպը, հետևաբար՝ չեք ունենա խնդիրներ։';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Բարելավման ընթացքում կջնջվի հարցի ՊՀՄ տիպը։ Ձեր տվյալների շտեմարանում Դուք ունեք ՊՀՄ հարցեր, և դրանք կդադարեն աշխատել, մնչև բարելավումից հետո նորից տեղակայեք կոդը http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 -ից։';
$string['remotedownloaderror'] = 'Ձեր սերվեր բաղադրիչների ներլցնումը ձախողվել է, խնդրվում է ստուգել միջնորդ սերվերի (proxy) կարգաբերումները, խորհուրդ է տրվում PHP cURL ընդլայնումը։<br /><br />Ձեզ անհրաժեշտ է ձեռքով ներլցնել <a href=\"$a->url\">$a->url</a> ֆայլը, այն պատճենել սերվերում՝ \"$a->dest\" և unzip անել այնտեղ։';
$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Ձեր սերվեր բաղադրիչների ներլցնում չի թույլատրվում (allow_url_fopen թույլատրված չէ)։<br /><br />Ձեզ անհրաժեշտ է ձեռքով ներլցնել <a href=\"$a->url\">$a->url</a> ֆայլը, այն պատճենել սերվերում՝ \"$a->dest\" և unzip անել այնտեղ։';
$string['report'] = 'Հաշվետվություն';
$string['restricted'] = 'Սահմանափակված է';
$string['safemode'] = 'Անվտանգ աշխատակերպ';
$string['safemodeerror'] = 'Moodle կարող է խնդիրներ ունենալ միացված անվտանգ աշխատակերպի դեպքում';
$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle կարող է տարբեր խնդիրներ ունենալ միացված անվտանգ աշխատակերպի դեպքում, օրինակ՝ չի թույլատրվի ստեղծել նոր ֆայլեր։</p>
<p>Անվտանգ աշխատակերպը, սովորաբար թույլատրվում է հասարակական պարանոիդային սպասարկիչներում, այպես որ ձեր Moodle կայքի համար կարող եք գտնել այլ ցանցային hosting տրամադրող ընկերություն։</p>
<p>Եթե ցանկանում եք, կարող եք շարունակել տեղակայումը, սակայն հետագայում կարող եք խնդիրներ ունենալ։</p>';
$string['serverchecks'] = 'Սերվերի ստուգումներ';
$string['sessionautostart'] = 'Աշխատաշրջանի ինքնաշխատ սկիզբ';
$string['sessionautostarterror'] = 'Սա պետք է անջատված լինի';
$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Մուդլը պահանջում է աշխատաժամանակի աջակցություն և չի աշխատի առանց դրա:</p>
<p>Աշխատաշրջանները պետք է թույլատրվեն php.ini ֆայլից ... փնտրեք session.auto_start պարամետրը։</p>';
$string['skipdbencodingtest'] = 'Բաց թողնել ՏՇ կոդավորման ստուգումը';
$string['status'] = 'Կարգավիճակ';
$string['thischarset'] = 'UTF-8';
$string['thisdirection'] = 'ltr';
$string['thislanguage'] = 'Հայերեն';
$string['unicoderecommended'] = 'Խորհուրդ է տրվում ձեր բոլոր տվյալները պահպանեք Յունիկոդով (UTF-8)։ Նոր տեղակայումները պետք է իրականացվեն տվյալների այն շտեմարաններում, որոնց գրանշանների հավաքածուն կանխորոշված կարգաբերված է որպես Յունիկոդ։ Եթե Դուք բարելավում եք համակարգը, պետք է իրականացնեք UTF-8 տեղափոխման գործընթաց (տե՛ս Կառավարման էջը)։';
$string['unicoderequired'] = 'Պահանջվում է, որ Ձեր տվյալները պահեք Յունիկոդային (UTF-8) ձևաչափով։ Նոր տեղակայումները պետք է իրականացվեն տվյալների այն շտեմարաններում, որոնց գրանշանների հավաքածուն կանխորոշված կարգաբերված է որպես Յունիկոդ։ Եթե Դուք բարելավում եք համակարգը, պետք է իրականացնեք UTF-8 տեղափոխման գործընթաց (տե՛ս Կառավարման էջը)։';
$string['user'] = 'Օգտագործող';
$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
$string['welcomep20'] = 'Դուք տեսնում եք այս էջը, քանի որ հաջողությամբ տեղակայել և գործարկել <strong>$a->packname $a->packversion</strong> փաթեթը։ Շնորհավորանքներ։';
$string['welcomep30'] = '<strong>$a->installername</strong> թողարկումը պարունակում է կիրառական ծրագրեր, որոնք ստեղծում են միջավայր, որտեղ <strong>Moodle</strong> կաշխատի, մասնավորապես՝';
$string['welcomep40'] = 'Այս փաթեթը պարունակում է նաև <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>։';
$string['welcomep50'] = 'Փաթեթի բոլոր կիրառական ծրագրերի օգտագործումը ղեկավարվում է դրանց համապատասխան արտոնագրերով: Ամբողջական <strong>$a->installername</strong> փաթեթը
<a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">բաց կոդով է</a> և տրամադրվում է <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a> արտոնագրով։';
$string['welcomep60'] = 'Հետևյալ էջերի որոշ հեշտ քայլերին հետևելով՝ կարող եք <strong>Moodle</strong> տեղակայել Ձեր համակարգչում։ Դուք կարող եք համաձայնվել լռելյայն կարգաբերումների հետ կամ փոխել դրանք՝ ձեր պահանջներին համապատասխան:';
$string['welcomep70'] = 'Սեղմեք ստորև գտնվող \'Հաջորդ\' կոճակը, որպեսզի անցնեք <strong>Moodle</strong>-ի կարգաբերման հաջորդ քայլին:';
$string['wrongdestpath'] = 'Նպատակակետի սխալ ուղի';
$string['wrongsourcebase'] = 'Սխալ URL հասցե';
$string['wrongzipfilename'] = 'ZIP ֆայլի սխալ անվանում';
$string['wwwroot'] = 'Ցանցային հասցե';
$string['wwwrooterror'] = '\'Ցանցային հասցեն\' կարծես թե վավերական չէ - այս Moodle-ը այնտեղ չէ։ Ստորև արժեքը վերականգնվել է:';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'Լրացուցիչ xmlrpc ընդլայնման տեղակայումն անհրաժեշտ է Moodle ցանցաստեղծման գործառույթի համար։';
$string['ziprequired'] = 'Այժմ Moodle-ը պահանջում է Zip PHP ընդլայնումը, info-ZIP կամ PclZip գրադարանն այլևս չեն օգտագործվում։';
?>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.