Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

6 lines (6 sloc) 0.619 kB
<P><IMG VALIGN=absmiddle SRC="<?php echo $CFG->wwwroot?>/mod/forum/icon.gif">&nbsp;<B>Forums</B></P>
<UL>
<P>Dit kan de belangrijke activiteit van je vak zijn - hier worden de meeste discussies gevoerd.
Forums kunnen op verschillende manieren gestructureerd worden en leerlingen kunnen eventueel berichten
van elkaar beoordelen. De berichten kunnen op verschillende manieren bekeken worden en het is
mogelijk om bijlagen bij de berichten te voegen. Als leerlingen lid zijn van het forum, dan krijgen zij kopieën van nieuwe berichten per e-mail. Als leraren dat willen kunnen zij iederen verplichten lid te zijn.</UL>
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.