Skip to content
Permalink
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
1364 lines (1321 sloc) 86.1 KB
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<!-- Translated by Patryk Skorupa (ppskorupa@outlook.com) and up-to-date as of version 7.7.2 (29/07/2019) -->
<!-- Updated by Cezariusz Marek to version 7.8.3 (11.01.2020) -->
<!-- Updated by Arkadiusz Michalski (webref.pl) to version 7.9 (09.09.2020) -->
<NotepadPlus>
<Native-Langue name="polski" filename="polish.xml" version="7.9">
<Menu>
<Main>
<!-- Główne menu -->
<Entries>
<Item menuId="file" name="&amp;Plik"/>
<Item menuId="edit" name="&amp;Edycja"/>
<Item menuId="search" name="&amp;Szukaj"/>
<Item menuId="view" name="&amp;Widok"/>
<Item menuId="encoding" name="&amp;Format"/>
<Item menuId="language" name="S&amp;kładnia"/>
<Item menuId="settings" name="&amp;Ustawienia"/>
<Item menuId="tools" name="&amp;Narzędzia"/>
<Item menuId="macro" name="&amp;Makra"/>
<Item menuId="run" name="U&amp;ruchom"/>
<Item idName="Plugins" name="W&amp;tyczki"/>
<Item idName="Window" name="&amp;Okno"/>
</Entries>
<!-- Menu rozwijane, główne -->
<SubEntries>
<Item subMenuId="file-openFolder" name="Otwórz folder zawierający"/>
<Item subMenuId="file-closeMore" name="Zamknij więcej"/>
<Item subMenuId="file-recentFiles" name="Ostatnie &amp;pliki"/>
<Item subMenuId="edit-copyToClipboard" name="Kopiuj do schowka"/>
<Item subMenuId="edit-indent" name="Wcięcie"/>
<Item subMenuId="edit-convertCaseTo" name="Wielkość liter"/>
<Item subMenuId="edit-lineOperations" name="Działania na liniach"/>
<Item subMenuId="edit-comment" name="Komentarze"/>
<Item subMenuId="edit-autoCompletion" name="Autouzupełnianie"/>
<Item subMenuId="edit-eolConversion" name="Konwersja znaku końca linii"/>
<Item subMenuId="edit-blankOperations" name="Działania na białych znakach"/>
<Item subMenuId="edit-pasteSpecial" name="Wklej specjalnie"/>
<Item subMenuId="edit-onSelection" name="Z zaznaczenia"/>
<Item subMenuId="search-markAll" name="Zaznacz wszystko"/>
<Item subMenuId="search-unmarkAll" name="Odznacz wszystko"/>
<Item subMenuId="search-jumpUp" name="Przejdź wyżej"/>
<Item subMenuId="search-jumpDown" name="Przejdź niżej"/>
<Item subMenuId="search-bookmark" name="Zakładki"/>
<Item subMenuId="view-currentFileIn" name="Wyświetl obecny plik w..."/>
<Item subMenuId="view-showSymbol" name="Niewidoczne znaki"/>
<Item subMenuId="view-zoom" name="Przybliż"/>
<Item subMenuId="view-moveCloneDocument" name="Bieżący dokument"/>
<Item subMenuId="view-tab" name="Karty"/>
<Item subMenuId="view-collapseLevel" name="Zwiń poziom w pliku"/>
<Item subMenuId="view-uncollapseLevel" name="Rozwiń poziom w pliku"/>
<Item subMenuId="view-project" name="Projekt"/>
<Item subMenuId="encoding-characterSets" name="Zestaw znaków"/>
<Item subMenuId="encoding-arabic" name="arabski"/>
<Item subMenuId="encoding-baltic" name="bałtycki"/>
<Item subMenuId="encoding-celtic" name="celtycki"/>
<Item subMenuId="encoding-cyrillic" name="cyrylica"/>
<Item subMenuId="encoding-centralEuropean" name="środkowoeuropejski"/>
<Item subMenuId="encoding-chinese" name="chiński"/>
<Item subMenuId="encoding-easternEuropean" name="wschodnioeuropejski"/>
<Item subMenuId="encoding-greek" name="grecki"/>
<Item subMenuId="encoding-hebrew" name="hebrajski"/>
<Item subMenuId="encoding-japanese" name="japoński"/>
<Item subMenuId="encoding-korean" name="koreański"/>
<Item subMenuId="encoding-northEuropean" name="północnoeuropejski"/>
<Item subMenuId="encoding-thai" name="tajski"/>
<Item subMenuId="encoding-turkish" name="turecki"/>
<Item subMenuId="encoding-westernEuropean" name="zachodnioeuropejski"/>
<Item subMenuId="encoding-vietnamese" name="wietnamski"/>
<Item subMenuId="language-userDefinedLanguage" name="Język zdefiniowany przez użytkownika"/>
<Item subMenuId="settings-import" name="Importuj..."/>
<Item subMenuId="tools-md5" name="MD5"/>
<Item subMenuId="tools-sha256" name="SHA-256"/>
</SubEntries>
<!-- Menu rozwijane, dokładniej -->
<Commands>
<Item id="41001" name="&amp;Nowy"/>
<Item id="41002" name="&amp;Otwórz"/>
<Item id="41019" name="Użyj domyślnego eksploratora"/>
<Item id="41020" name="Użyj wiersza poleceń"/>
<Item id="41003" name="Za&amp;mknij"/>
<Item id="41004" name="Zamknij &amp;wszystko"/>
<Item id="41005" name="Zamknij wszystko prócz bieżącego pliku"/>
<Item id="41009" name="Zamknij wszystko na lewo od bieżącego pliku"/>
<Item id="41018" name="Zamknij wszystko na prawo od bieżącego pliku"/>
<Item id="41024" name="Zamknij wszystko, gdzie nie dokonano zmian"/>
<Item id="41006" name="&amp;Zapisz"/>
<Item id="41007" name="Zapisz w&amp;szystko"/>
<Item id="41008" name="Z&amp;apisz jako..."/>
<Item id="41010" name="Drukuj..."/>
<Item id="1001" name="Drukuj teraz"/>
<Item id="41011" name="Za&amp;kończ"/>
<Item id="41012" name="Załaduj sesję..."/>
<Item id="41013" name="Zapisz sesję..."/>
<Item id="41014" name="O&amp;dśwież z dysku"/>
<Item id="41015" name="Zapisz kopię jako..."/>
<Item id="41016" name="Przenieś do kosza"/>
<Item id="41017" name="Zmień nazwę..."/>
<Item id="41021" name="Przywróć ostatni zamknięty plik"/>
<Item id="41022" name="Dodaj folder do obszaru roboczego..."/>
<Item id="41023" name="Otwórz bieżący w domyślnym programie"/>
<Item id="42001" name="Wy&amp;tnij"/>
<Item id="42002" name="&amp;Kopiuj"/>
<Item id="42003" name="&amp;Cofnij"/>
<Item id="42004" name="&amp;Ponów"/>
<Item id="42005" name="W&amp;klej"/>
<Item id="42006" name="&amp;Wyczyść"/>
<Item id="42007" name="&amp;Zaznacz wszystko"/>
<Item id="42020" name="Rozpocznij lub zakończ zaznaczanie"/>
<Item id="42008" name="Zwiększ wcięcie"/>
<Item id="42009" name="Zmniejsz wcięcie"/>
<Item id="42010" name="Powtórz bieżącą linię"/>
<Item id="42077" name="Usuń linie powtórzone kolejno"/>
<Item id="42012" name="Podziel linię"/>
<Item id="42013" name="Połącz linie"/>
<Item id="42014" name="Przenieś bieżącą linię do góry"/>
<Item id="42015" name="Przenieś bieżącą linię w dół"/>
<Item id="42059" name="Sortuj linie rosnąco..."/>
<Item id="42060" name="Sortuj linie malejąco..."/>
<Item id="42061" name="Sortuj rosnąco jako liczby całkowite"/> <!--Sort Lines As Integers Descending-->
<Item id="42062" name="Sortuj malejąco jako liczby całkowite"/> <!--Sort Lines As Integers Descending-->
<Item id="42063" name="Sortuj rosnąco jako liczby dziesiętne z przecinkiem"/>
<Item id="42064" name="Sortuj malejąco jako liczby dziesiętne z przecinkiem"/>
<Item id="42065" name="Sortuj rosnąco jako liczby dziesiętne z kropką"/>
<Item id="42066" name="Sortuj malejąco jako liczby dziesiętne z kropką"/>
<Item id="42078" name="Sortuj linie losowo"/>
<Item id="42016" name="&amp;MAJUSKUŁY"/>
<Item id="42017" name="mi&amp;nuskuły"/>
<Item id="42067" name="Jak Nazwy &amp;Własne"/>
<Item id="42068" name="Jak Nazwy Własne (zostaw MAJUSKUŁY)"/>
<Item id="42069" name="Jak w &amp;zdaniach"/>
<Item id="42070" name="Jak w zdaniach (zostaw MAJUSKUŁY)"/>
<Item id="42071" name="&amp;oDWRÓC wIELKOŚĆ lITER"/>
<Item id="42072" name="&amp;loSoWA WIelKość liTEr"/>
<Item id="42073" name="Otwórz plik"/>
<Item id="42074" name="Otwórz folder z plikiem w Eksploratorze"/>
<Item id="42075" name="Wyszukaj w Internecie"/>
<Item id="42076" name="Zmień wyszukiwarkę..."/>
<Item id="42018" name="Rozpocznij &amp;nagrywanie"/>
<Item id="42019" name="&amp;Zatrzymaj nagrywanie"/>
<Item id="42021" name="&amp;Odtwórz"/>
<Item id="42022" name="Przełącz komentarz liniowy"/>
<Item id="42023" name="Wstaw komentarz blokowy"/> <!--Block Comment-->
<Item id="42047" name="Usuń komentarz blokowy"/> <!--Block Unoomment-->
<Item id="42024" name="Usuń spacje na końcach linii"/>
<Item id="42042" name="Usuń spacje na początkach linii"/>
<Item id="42043" name="Usuń spacje na początkach i końcach linii"/>
<Item id="42044" name="Zamień znak końca linii na spację"/>
<Item id="42045" name="Usuń niepotrzebne białe znaki i puste linie"/>
<Item id="42046" name="Zamień tabulacje na spacje"/>
<Item id="42054" name="Zamień spacje na tabulacje (wszędzie)"/>
<Item id="42053" name="Zamień spacje na tabulacje (początki linii)"/>
<Item id="42038" name="Wklej treść HTML"/>
<Item id="42039" name="Wklej treść RTF"/>
<Item id="42048" name="Kopiuj treść binarną"/>
<Item id="42049" name="Wytnij treść binarną"/>
<Item id="42050" name="Wklej treść binarną"/>
<Item id="42037" name="Kolumnowy tryb zaznaczania"/>
<Item id="42034" name="Edycja kolumnowa..."/>
<Item id="42051" name="Tablica znaków"/>
<Item id="42052" name="Historia schowka"/>
<Item id="42025" name="&amp;Zapisz bieżące makro..."/>
<Item id="42026" name="Kierunek tekstu z prawej do lewej"/>
<Item id="42027" name="Kierunek tekstu z lewej do prawej"/>
<Item id="42028" name="Zablokuj edycję"/>
<Item id="42029" name="Kopiuj ścieżkę bieżącego pliku"/>
<Item id="42030" name="Kopiuj nazwę bieżącego pliku"/>
<Item id="42031" name="Kopiuj ścieżkę katalogu bieżącego pliku"/>
<Item id="42032" name="&amp;Uruchom makro wielokrotnie..."/>
<Item id="42033" name="Wyłącz tryb „Tylko do odczytu”"/>
<Item id="42035" name="Wstaw komentarz liniowy"/>
<Item id="42036" name="Usuń komentarz liniowy"/>
<Item id="42055" name="Usuń puste linie"/>
<Item id="42056" name="Usuń puste linie (z białymi znakami)"/>
<Item id="42057" name="Wstaw pustą linię nad bieżącą"/>
<Item id="42058" name="Wstaw pustą linię pod bieżącą"/>
<Item id="43001" name="&amp;Szukaj..."/>
<Item id="43002" name="&amp;Następne wystąpienie"/>
<Item id="43003" name="&amp;Zastąp..."/>
<Item id="43004" name="&amp;Przejdź do..."/>
<Item id="43005" name="Przełącz zakładkę"/>
<Item id="43006" name="Następna zakładka"/>
<Item id="43007" name="Poprzednia zakładka"/>
<Item id="43008" name="Usuń wszystkie zakładki"/>
<Item id="43018" name="Wytnij linie z zakładkami"/>
<Item id="43019" name="Kopiuj linie z zakładkami"/>
<Item id="43020" name="Wklej do linii z zakładkami i zastąp"/>
<Item id="43021" name="Usuń linie z zakładkami"/>
<Item id="43051" name="Usuń linie bez zakładek"/>
<Item id="43050" name="Odwróć przydzielenie zakładek"/>
<Item id="43052" name="Szukaj znaków z zakresu..."/>
<Item id="43053" name="Zaznacz wszystko pomiędzy odpowiadającymi nawiasami"/>
<Item id="43009" name="Przejdź do odpowiadającego nawiasu"/>
<Item id="43010" name="&amp;Poprzednie wystąpienie"/>
<Item id="43011" name="Wyszukiwanie przy&amp;rostowe"/>
<Item id="43013" name="Szukaj w plikach"/>
<Item id="43014" name="Szukaj zaznaczonego tekstu (w przód)"/>
<Item id="43015" name="Szukaj zaznaczonego tekstu (wstecz)"/>
<Item id="43022" name="Wyróżnienie 1."/> <!-- zaznacz > 'using' -->
<Item id="43023" name="Wyróżnienie 1."/><!-- odznacz > 'clear' -->
<Item id="43024" name="Wyróżnienie 2."/> <!-- zaznacz > 'using' -->
<Item id="43025" name="Wyróżnienie 2."/><!-- odznacz > 'clear' -->
<Item id="43026" name="Wyróżnienie 3."/> <!-- zaznacz > 'using' -->
<Item id="43027" name="Wyróżnienie 3."/><!-- odznacz > 'clear' -->
<Item id="43028" name="Wyróżnienie 4."/> <!-- zaznacz > 'using' -->
<Item id="43029" name="Wyróżnienie 4."/><!-- odznacz > 'clear' -->
<Item id="43030" name="Wyróżnienie 5."/> <!-- zaznacz > 'using' -->
<Item id="43031" name="Wyróżnienie 5."/><!-- odznacz > 'clear' -->
<Item id="43032" name="Wszystkie wyróżnienia"/>
<Item id="43033" name="1. styl"/>
<Item id="43034" name="2. styl"/>
<Item id="43035" name="3. styl"/>
<Item id="43036" name="4. styl"/>
<Item id="43037" name="5. styl"/>
<Item id="43038" name="Znajdź styl"/>
<Item id="43039" name="1. styl"/>
<Item id="43040" name="2. styl"/>
<Item id="43041" name="3. styl"/>
<Item id="43042" name="4. styl"/>
<Item id="43043" name="5. styl"/>
<Item id="43044" name="Znajdź styl"/>
<Item id="43045" name="Okno wyników wyszukiwania"/>
<Item id="43046" name="Następny wynik wyszukiwania"/>
<Item id="43047" name="Poprzedni wynik wyszukiwania"/>
<Item id="43048" name="Wybierz i szukaj następnego"/>
<Item id="43049" name="Wybierz i szukaj poprzedniego"/>
<Item id="43054" name="Oz&amp;nacz..."/>
<Item id="44009" name="Przełącz tryb Post-It"/>
<Item id="44010" name="Zwiń wszystko"/>
<Item id="44019" name="Pokaż wszystkie znaki"/>
<Item id="44020" name="Pokaż prowadnice kolumn"/>
<Item id="44022" name="Zawijaj wiersze"/>
<Item id="44023" name="Przy&amp;bliż (Ctrl+Kółko w górę)"/>
<Item id="44024" name="Od&amp;dal (Ctrl+Kółko w dół)"/>
<Item id="44025" name="Pokaż znaki niedrukowane"/>
<Item id="44026" name="Pokaż znaki końców linii"/>
<Item id="44029" name="Rozwiń wszystko"/>
<Item id="44030" name="Zwiń bieżący poziom"/>
<Item id="44031" name="Rozwiń bieżący poziom"/>
<Item id="44049" name="Informacje o pliku..."/>
<Item id="44080" name="Mapa dokumentu"/>
<Item id="44084" name="Lista funkcji"/>
<Item id="44085" name="Obszar roboczy"/>
<Item id="44086" name="1. karta"/>
<Item id="44087" name="2. karta"/>
<Item id="44088" name="3. karta"/>
<Item id="44089" name="4. karta"/>
<Item id="44090" name="5. karta"/>
<Item id="44091" name="6. karta"/>
<Item id="44092" name="7. karta"/>
<Item id="44093" name="8. karta"/>
<Item id="44094" name="9. karta"/>
<Item id="44095" name="Następna karta"/>
<Item id="44096" name="Poprzednia karta"/>
<Item id="44097" name="Monitorowanie pliku (tail -f)"/>
<Item id="44098" name="Przesuń kartę do przodu"/>
<Item id="44099" name="Przesuń kartę do tyłu"/>
<Item id="44032" name="Przełącz tryb pełnoekranowy"/>
<Item id="44033" name="Przywróć domyślne"/> <!-- przybliżenie -->
<Item id="44034" name="Zawsze na wierzchu"/>
<Item id="44035" name="Synchronizuj przewijanie pionowe"/>
<Item id="44036" name="Synchronizuj przewijanie poziome"/>
<Item id="44041" name="Pokaż symbol zawijania"/>
<Item id="44072" name="Przejdź do drugiego widoku"/>
<Item id="44081" name="Panel 1. projektu"/>
<Item id="44082" name="Panel 2. projektu"/>
<Item id="44083" name="Panel 3. projektu"/>
<Item id="45001" name="Konwertuj na format Windows (CR LF)"/>
<Item id="45002" name="Konwertuj na format Unix (LF)"/>
<Item id="45003" name="Konwertuj na format Macintosh (CR)"/>
<Item id="45004" name="Koduj w ANSI"/>
<Item id="45005" name="Koduj w UTF-8-BOM"/>
<Item id="45006" name="Koduj w UCS-2 BE BOM"/>
<Item id="45007" name="Koduj w UCS-2 LE BOM"/>
<Item id="45008" name="Koduj w UTF-8"/>
<Item id="45009" name="Konwertuj na format ANSI"/>
<Item id="45010" name="Konwertuj na format UTF-8"/>
<Item id="45011" name="Konwertuj na format UTF-8-BOM"/>
<Item id="45012" name="Konwertuj na format UCS-2 BE BOM"/>
<Item id="45013" name="Konwertuj na format UCS-2 LE BOM"/>
<Item id="45060" name="Big5 (Tradycyjny)"/>
<Item id="45061" name="GB2312 (Uproszczony)"/>
<Item id="45054" name="OEM 861: islandzki"/>
<Item id="45057" name="OEM 865: nordycki"/>
<Item id="45053" name="OEM 860: portugalski"/>
<Item id="45056" name="OEM 863: francuski"/>
<Item id="10001" name="Przenieś do drugiego widoku"/>
<Item id="10002" name="Sklonuj do drugiego widoku"/>
<Item id="10003" name="Przenieś do nowego okna"/>
<Item id="10004" name="Otwórz w nowym oknie"/>
<Item id="46001" name="Konfigurator stylów..."/>
<Item id="46250" name="Zdefiniuj własny język..."/>
<Item id="46300" name="Otwórz folder z językiem zdefiniowanym..."/>
<Item id="46180" name="Zdefiniowane przez użytkownika"/>
<Item id="47000" name="O programie..."/>
<Item id="47010" name="Argumenty wiersza polecenia..."/>
<Item id="47001" name="Strona domowa programu"/>
<Item id="47002" name="Repozytorium z kodem programu"/>
<Item id="47003" name="Dokumentacja online"/>
<Item id="47004" name="Forum społeczności"/>
<Item id="47011" name="Czat użytkowników"/>
<Item id="47012" name="Informacje o środowisku..."/>
<Item id="47005" name="Pobierz wtyczki"/>
<Item id="47006" name="Uaktualnij Notepad++"/>
<Item id="47009" name="Ustaw proxy do aktualizacji..."/>
<Item id="48005" name="Importuj wtyczki..."/>
<Item id="48006" name="Importuj motywy..."/>
<Item id="48018" name="Edycja menu kontekstowego"/>
<Item id="48009" name="Skróty klawiszowe..."/>
<Item id="48011" name="Ustawienia..."/>
<Item id="48014" name="Otwórz folder z wtyczkami..."/>
<Item id="48015" name="Zarządzaj wtyczkami..."/>
<Item id="48501" name="Generuj..."/>
<Item id="48502" name="Generuj z plików..."/>
<Item id="48503" name="Generuj z zaznaczenia do schowka"/>
<Item id="48504" name="Generuj..."/>
<Item id="48505" name="Generuj z plików..."/>
<Item id="48506" name="Generuj z zaznaczenia do schowka"/>
<Item id="49000" name="&amp;Uruchom..."/>
<Item id="50000" name="Uzupełnianie funkcji"/>
<Item id="50001" name="Uzupełnianie słów"/>
<Item id="50002" name="Podpowiadanie parametrów funkcji"/>
<Item id="50003" name="Przełącz na poprzedni dokument"/>
<Item id="50004" name="Przełącz na następny dokument"/>
<Item id="50005" name="Przełącz nagrywanie makra"/>
<Item id="50006" name="Uzupełnianie ścieżek"/>
<Item id="44042" name="Ukryj zaznaczone linie"/>
<Item id="42040" name="Otwórz wszystkie ostatnio otwarte pliki"/>
<Item id="42041" name="Wyczyść listę ostatnio otwartych plików"/>
<Item id="48016" name="Zmień skrót/Usuń makro..."/>
<Item id="48017" name="Zmień skrót/Usuń polecenie..."/>
</Commands>
</Main>
<Splitter>
</Splitter>
<TabBar>
<Item CMID="0" name="Zamknij"/>
<Item CMID="1" name="Zamknij wszystko PRÓCZ tego"/>
<Item CMID="2" name="Zapisz"/>
<Item CMID="3" name="Zapisz jako..."/>
<Item CMID="4" name="Drukuj"/>
<Item CMID="5" name="Przenieś do drugiego widoku"/>
<Item CMID="6" name="Klonuj do drugiego widoku"/>
<Item CMID="7" name="Kopiuj ścieżkę tego pliku do schowka"/>
<Item CMID="8" name="Kopiuj nazwę pliku do schowka"/>
<Item CMID="9" name="Kopiuj ścieżkę katalogu pliku do schowka"/>
<Item CMID="10" name="Zmień nazwę"/>
<Item CMID="11" name="Przenieś do kosza"/>
<Item CMID="12" name="Blokada edycji"/>
<Item CMID="13" name="Wyłącz tryb „Tylko do odczytu”"/>
<Item CMID="14" name="Przenieś do nowego okna"/>
<Item CMID="15" name="Otwórz w nowym oknie"/>
<Item CMID="16" name="Odśwież"/>
<Item CMID="17" name="Zamknij wszystko po lewej"/>
<Item CMID="18" name="Zamknij wszystko po prawej"/>
<Item CMID="19" name="Otwórz folder zawierający w Eksploratorze"/>
<Item CMID="20" name="Otwórz folder zawierający w Wierszu polecenia"/>
<Item CMID="21" name="Otwórz w domyślnym programie"/>
<Item CMID="22" name="Zamknij wszystko bez zapisywania"/>
</TabBar>
</Menu>
<Dialog>
<Find title="" titleFind="Szukaj" titleReplace="Zastąp" titleFindInFiles="Szukaj w plikach" titleMark="Oznacz">
<Item id="1" name="Szukaj"/> <!-- Find Next -->
<Item id="1722" name="W tekście wyżej"/>
<Item id="2" name="Zamknij"/>
<Item id="1620" name="Szukany &amp;tekst:"/>
<Item id="1603" name="Znajdź tylko &amp;całe wyrazy"/>
<Item id="1604" name="Uwzględnij &amp;wielkość liter"/>
<Item id="1605" name="Wyrażenia &amp;regularne"/>
<Item id="1606" name="Wracaj na &amp;początek pliku"/>
<Item id="1614" name="Po&amp;licz wystąpienia"/>
<Item id="1615" name="Oznacz wszystko"/>
<Item id="1616" name="Oznacz za&amp;kładką"/>
<Item id="1618" name="Nie zapisuj w historii"/>
<Item id="1611" name="Zamień &amp;na:"/>
<Item id="1608" name="&amp;Zamień"/>
<Item id="1609" name="Zamień &amp;wszystkie"/>
<Item id="1687" name="Gdy nieaktywne"/>
<Item id="1688" name="Stale"/>
<Item id="1632" name="W &amp;zaznaczeniu"/>
<Item id="1633" name="Odznacz wszystko"/>
<Item id="1635" name="Zamień we w&amp;szystkich otwartych plikach"/>
<Item id="1636" name="Szukaj we wszystkich otwartych &amp;plikach"/>
<Item id="1654" name="&amp;Filtry:"/>
<Item id="1655" name="Ś&amp;cieżka:"/>
<Item id="1656" name="Znajdź wszystkie"/>
<Item id="1658" name="W &amp;podfolderach"/>
<Item id="1659" name="W &amp;ukrytych folderach"/>
<Item id="1624" name="Tryb szukania"/>
<Item id="1625" name="&amp;Normalny"/>
<Item id="1626" name="&amp;Rozszerzony (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1660" name="Zamień w plikach"/>
<Item id="1661" name="Ścieżka bież. dok."/>
<Item id="1641" name="Znajdź w bieżącym dokumencie"/>
<Item id="1686" name="&amp;Przeźroczystość okna"/>
<Item id="1703" name="&amp;. jako nowa linia"/>
<Item id="1721" name=""/>
<Item id="1723" name="▼ Następne wystąpienie"/>
</Find>
<FindCharsInRange title="Zakres zestawu znaków...">
<Item id="2" name="Zamknij"/>
<Item id="2901" name="Znaki spoza zakresu ASCII (128-255)"/>
<Item id="2902" name="Znaki z zakresu ASCII (0-127)"/>
<Item id="2903" name="Własny zakres:"/>
<Item id="2906" name="W &amp;górę"/>
<Item id="2907" name="W &amp;dół"/>
<Item id="2908" name="Kierunek"/>
<Item id="2909" name="Wracaj do &amp;początku linii"/>
<Item id="2910" name="Szukaj"/>
</FindCharsInRange>
<GoToLine title="Przejdź do...">
<Item id="2007" name="&amp;Linii"/>
<Item id="2008" name="&amp;Offsetu"/>
<Item id="1" name="Przejdź"/>
<Item id="2" name="Nigdzie nie idę"/>
<Item id="2004" name="Jesteś tutaj:"/>
<Item id="2005" name="Chcesz przejść do:"/>
<Item id="2006" name="Nie możesz przejść dalej niż do:"/>
</GoToLine>
<Run title="Uruchom...">
<Item id="1903" name="Program do uruchomienia"/>
<Item id="1" name="Uruchom"/>
<Item id="2" name="Anuluj"/>
<Item id="1904" name="Zapisz..."/>
</Run>
<MD5FromFilesDlg title="Generowanie skrótu MD5 z plików">
<Item id="1922" name="Wybierz pliki..."/>
<Item id="1924" name="Kopiuj do schowka"/>
<Item id="2" name="Anuluj"/>
</MD5FromFilesDlg>
<MD5FromTextDlg title="Generowanie skrótu MD5">
<Item id="1932" name="Generuj dla każdej linii osobny skrót"/>
<Item id="1934" name="Kopiuj do schowka"/>
<Item id="2" name="Anuluj"/>
</MD5FromTextDlg>
<SHA256FromFilesDlg title="Generowanie skrótu SHA-256 z plików">
<Item id="1922" name="Wybierz pliki..."/>
<Item id="1924" name="Kopiuj do schowka"/>
<Item id="2" name="Anuluj"/>
</SHA256FromFilesDlg>
<SHA256FromTextDlg title="Generowanie skrótu SHA-256">
<Item id="1932" name="Generuj dla każdej linii osobny skrót"/>
<Item id="1934" name="Kopiuj do schowka"/>
<Item id="2" name="Anuluj"/>
</SHA256FromTextDlg>
<PluginsAdminDlg title="Zarządzanie wtyczkami" titleAvailable = "Dostępne" titleUpdates = "Aktualizacje" titleInstalled = "Zainstalowane">
<ColumnPlugin name="Wtyczka"/>
<ColumnVersion name="Wersja"/>
<Item id="5501" name="Szukaj:"/>
<Item id="5503" name="Instaluj"/>
<Item id="5504" name="Aktualizuj"/>
<Item id="5505" name="Usuń"/>
<Item id="5508" name="Następna"/>
<Item id="2" name="Zamknij"/>
</PluginsAdminDlg>
<StyleConfig title="Konfigurator stylów">
<Item id="2" name="Zamknij"/>
<Item id="2301" name="Zapisz i zamknij"/>
<Item id="2303" name="Przeźroczystość"/>
<Item id="2306" name="Wybierz motyw: "/>
<SubDialog>
<Item id="2204" name="Pogrubienie"/>
<Item id="2205" name="Kursywa"/>
<Item id="2206" name="Kolor pierwszorzędny"/>
<Item id="2207" name="Kolor drugorzędny"/>
<Item id="2208" name="Nazwa:"/>
<Item id="2209" name="Rozmiar:"/>
<Item id="2211" name="Styl:"/>
<Item id="2212" name="Wybór kolorów"/>
<Item id="2213" name="Czcionka"/>
<Item id="2214" name="Rozszerzenia:"/>
<Item id="2216" name="Roz. użyt.:"/>
<Item id="2218" name="Podkreślenie"/>
<Item id="2219" name="Domyślne słowa kluczowe"/>
<Item id="2221" name="Słowa kluczowe użytkownika"/>
<Item id="2225" name="Język:"/> <!-- programowania -->
<Item id="2226" name="Stosuj kolor pierwszorzędnego globalnie"/>
<Item id="2227" name="Stosuj kolor drugorzędnego globalnie"/>
<Item id="2228" name="Używaj czcionki globalnie"/>
<Item id="2229" name="Stosuj rozmiar czcionki globalnie"/>
<Item id="2230" name="Stosuj pogrubienie globalnie"/>
<Item id="2231" name="Stosuj kursywę globalnie"/>
<Item id="2232" name="Stosuj podkreślenie globalnie"/>
</SubDialog>
</StyleConfig>
<ShortcutMapper title="Skróty klawiszowe">
<Item id="2602" name="Zmień"/>
<Item id="2603" name="Usuń"/>
<Item id="2606" name="Wyczyść"/>
<Item id="2607" name="Filtruj:"/>
<Item id="1" name="Zamknij"/>
<ColumnName name="Nazwa"/>
<ColumnShortcut name="Skrót"/>
<ColumnCategory name="Kategoria"/>
<ColumnPlugin name="Wtyczka"/>
<MainMenuTab name="Menu główne"/>
<MacrosTab name="Macro"/>
<RunCommandsTab name="Polecenia uruchamiania"/>
<PluginCommandsTab name="Polecenia wtyczek"/>
<ScintillaCommandsTab name="Polecenia Scintilli"/>
<ConflictInfoOk name="Brak sprzecznego skrótu dla tej pozycji."/>
<ConflictInfoEditing name="Brak sprzeczności."/>
<MainCommandNames>
<Item id="41019" name="Otwórz folder zawierający w Eksploratorze"/>
<Item id="41020" name="Otwórz folder zawierający w Wierszu polecenia"/>
<Item id="41021" name="Przywróć ostatni zamknięty plik"/>
<Item id="45001" name="Konwertuj na format Windows (CR LF)"/>
<Item id="45002" name="Konwertuj na format Unix (LF)"/>
<Item id="45003" name="Konwertuj na format Macintosh (CR)"/>
<Item id="43022" name="Nadaj wyróżnienie 1."/>
<Item id="43024" name="Nadaj wyróżnienie 2."/>
<Item id="43026" name="Nadaj wyróżnienie 3."/>
<Item id="43028" name="Nadaj wyróżnienie 4."/>
<Item id="43030" name="Nadaj wyróżnienie 5."/>
<Item id="43023" name="Usuń wyróżnienie 1."/>
<Item id="43025" name="Usuń wyróżnienie 2."/>
<Item id="43027" name="Usuń wyróżnienie 3."/>
<Item id="43029" name="Usuń wyróżnienie 4."/>
<Item id="43031" name="Usuń wyróżnienie 5."/>
<Item id="43032" name="Usuń wszystkie wyróżnienia"/>
<Item id="43033" name="Poprzednie wyróżnienie 1."/>
<Item id="43034" name="Poprzednie wyróżnienie 2."/>
<Item id="43035" name="Poprzednie wyróżnienie 3."/>
<Item id="43036" name="Poprzednie wyróżnienie 4."/>
<Item id="43037" name="Poprzednie wyróżnienie 5."/>
<Item id="43038" name="Poprzednie oznaczenie"/>
<Item id="43039" name="Następne wyróżnienie 1."/>
<Item id="43040" name="Następne wyróżnienie 2."/>
<Item id="43041" name="Następne wyróżnienie 3."/>
<Item id="43042" name="Następne wyróżnienie 4."/>
<Item id="43043" name="Następne wyróżnienie 5."/>
<Item id="43044" name="Następne oznaczenie"/>
<Item id="44100" name="Wyświetl obecny plik w Firefox"/>
<Item id="44101" name="Wyświetl obecny plik w Chrome"/>
<Item id="44103" name="Wyświetl obecny plik w IE"/>
<Item id="44102" name="Wyświetl obecny plik w Edge"/>
<Item id="50003" name="Przełącz na poprzedni dokument"/>
<Item id="50004" name="Przełącz na następny dokument"/>
<Item id="44051" name="Zwiń poziom 1."/>
<Item id="44052" name="Zwiń poziom 2."/>
<Item id="44053" name="Zwiń poziom 3."/>
<Item id="44054" name="Zwiń poziom 4."/>
<Item id="44055" name="Zwiń poziom 5."/>
<Item id="44056" name="Zwiń poziom 6."/>
<Item id="44057" name="Zwiń poziom 7."/>
<Item id="44058" name="Zwiń poziom 8."/>
<Item id="44061" name="Rozwiń poziom 1."/>
<Item id="44062" name="Rozwiń poziom 2."/>
<Item id="44063" name="Rozwiń poziom 3."/>
<Item id="44064" name="Rozwiń poziom 4."/>
<Item id="44065" name="Rozwiń poziom 5."/>
<Item id="44066" name="Rozwiń poziom 6."/>
<Item id="44067" name="Rozwiń poziom 7."/>
<Item id="44068" name="Rozwiń poziom 8."/>
<Item id="44081" name="Przełącz panel 1. projektu"/>
<Item id="44082" name="Przełącz panel 2. projektu"/>
<Item id="44083" name="Przełącz panel 3. projektu"/>
<Item id="44085" name="Przełącz obszar roboczy"/>
<Item id="44080" name="Przełącz mapę dokumentu"/>
<Item id="44084" name="Przełącz listę funkcji"/>
<Item id="50005" name="Przełącz nagrywanie makra"/>
<Item id="44104" name="Przejdź do panelu 1. projektu"/>
<Item id="44105" name="Przejdź do panelu 2. projektu"/>
<Item id="44106" name="Przejdź do panelu 3. projektu"/>
<Item id="44107" name="Przejdź do panelu roboczego"/>
<Item id="44108" name="Przejdź do listy funkcji"/>
</MainCommandNames>
</ShortcutMapper>
<ShortcutMapperSubDialg title="Skrót">
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="Anuluj"/>
<Item id="5006" name="Nazwa"/>
<Item id="5008" name="Dodaj"/>
<Item id="5009" name="Usuń"/>
<Item id="5010" name="Zastosuj"/>
<Item id="5007" name="Spowoduje to usunięcie skrótu do polecenia:"/>
<Item id="5012" name="SKRÓT JUŻ UŻYWANY!"/>
</ShortcutMapperSubDialg>
<UserDefine title="Zdefiniowane przez użytkownika">
<Item id="20001" name="Dokuj"/>
<Item id="20002" name="Zmień nazwę"/>
<Item id="20003" name="Utwórz nowy..."/>
<Item id="20004" name="Usuń"/>
<Item id="20005" name="Zapisz jako..."/>
<Item id="20007" name="Język:"/>
<Item id="20009" name="Rozsz.:"/>
<Item id="20012" name="Ignoruj wielkość liter"/>
<Item id="20011" name="Przeźroczystość"/>
<Item id="20015" name="Importuj..."/>
<Item id="20016" name="Eksportuj..."/>
<StylerDialog title="Stylizowanie">
<Item id="25030" name="Opcje czcionki:"/>
<Item id="25006" name="Kolor pierwszorzędny"/>
<Item id="25007" name="Kolor drugorzędny"/>
<Item id="25031" name="Nazwa:"/>
<Item id="25032" name="Rozmiar:"/>
<Item id="25001" name="Pogrubienie"/>
<Item id="25002" name="Kursywa"/>
<Item id="25003" name="Podkreślenie"/>
<Item id="25029" name="Zagnieżdżenie:"/>
<Item id="25008" name="Ogranicznik 1"/>
<Item id="25009" name="Ogranicznik 2"/>
<Item id="25010" name="Ogranicznik 3"/>
<Item id="25011" name="Ogranicznik 4"/>
<Item id="25012" name="Ogranicznik 5"/>
<Item id="25013" name="Ogranicznik 6"/>
<Item id="25014" name="Ogranicznik 7"/>
<Item id="25015" name="Ogranicznik 8"/>
<Item id="25018" name="Słowo kluczowe 1"/>
<Item id="25019" name="Słowo kluczowe 2"/>
<Item id="25020" name="Słowo kluczowe 3"/>
<Item id="25021" name="Słowo kluczowe 4"/>
<Item id="25022" name="Słowo kluczowe 5"/>
<Item id="25023" name="Słowo kluczowe 6"/>
<Item id="25024" name="Słowo kluczowe 7"/>
<Item id="25025" name="Słowo kluczowe 8"/>
<Item id="25016" name="Komentarz"/>
<Item id="25017" name="Linia komentarza"/>
<Item id="25026" name="Operator 1"/>
<Item id="25027" name="Operator 2"/>
<Item id="25028" name="Liczby"/>
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="Zamknij"/>
</StylerDialog>
<Folder title="Folder i wart. dom.">
<Item id="21101" name="Domyślny styl"/>
<Item id="21102" name="Stylizuj"/>
<Item id="21105" name="Dokumentacja:"/>
<Item id="21104" name="Tymczasowa strona dok.:"/>
<Item id="21106" name="Zawijaj &amp;zwięźle (również puste linie)"/>
<Item id="21220" name="Styl zawijania kodu nr 1:"/>
<Item id="21224" name="Otwarcie:"/>
<Item id="21225" name="Środek:"/>
<Item id="21226" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="21227" name="Stylizuj"/>
<Item id="21320" name="Styl zawijania kodu nr 2 (wym. separatory):"/>
<Item id="21324" name="Otwarcie:"/>
<Item id="21325" name="Środek:"/>
<Item id="21326" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="21327" name="Stylizuj"/>
<Item id="21420" name="Styl zawijania komentarzy:"/>
<Item id="21424" name="Otwarcie:"/>
<Item id="21425" name="Środek:"/>
<Item id="21426" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="21427" name="Stylizuj"/>
</Folder>
<Keywords title="Słowa kluczowe">
<Item id="22101" name="1. grupa"/>
<Item id="22201" name="2. grupa"/>
<Item id="22301" name="3. grupa"/>
<Item id="22401" name="4. grupa"/>
<Item id="22451" name="5. grupa"/>
<Item id="22501" name="6. grupa"/>
<Item id="22551" name="7. grupa"/>
<Item id="22601" name="8. grupa"/>
<Item id="22121" name="Tryb prefiksu"/>
<Item id="22221" name="Tryb prefiksu"/>
<Item id="22321" name="Tryb prefiksu"/>
<Item id="22421" name="Tryb prefiksu"/>
<Item id="22471" name="Tryb prefiksu"/>
<Item id="22521" name="Tryb prefiksu"/>
<Item id="22571" name="Tryb prefiksu"/>
<Item id="22621" name="Tryb prefiksu"/>
<Item id="22122" name="Stylizuj"/>
<Item id="22222" name="Stylizuj"/>
<Item id="22322" name="Stylizuj"/>
<Item id="22422" name="Stylizuj"/>
<Item id="22472" name="Stylizuj"/>
<Item id="22522" name="Stylizuj"/>
<Item id="22572" name="Stylizuj"/>
<Item id="22622" name="Stylizuj"/>
</Keywords>
<Comment title="Komentarze i liczby">
<Item id="23003" name="Pozycja komentarza liniowego"/>
<Item id="23004" name="Pozwól wszędzie"/>
<Item id="23005" name="Wymuś na początku linii"/>
<Item id="23006" name="Pozwól na białe znaki po rozpoczęciu"/>
<Item id="23001" name="Pozwól na zawijanie komentarzy"/>
<Item id="23326" name="Stylizuj"/>
<Item id="23323" name="Otwarcie"/>
<Item id="23324" name="Znak kontynuacji"/>
<Item id="23325" name="Zamknięcie"/>
<Item id="23301" name="Styk komentarza liniowego"/>
<Item id="23124" name="Stylizuj"/>
<Item id="23122" name="Otwarcie"/>
<Item id="23123" name="Zamknięcie"/>
<Item id="23101" name="Styl komentarza"/>
<Item id="23201" name="Styl numerów"/>
<Item id="23220" name="Stylizuj"/>
<Item id="23230" name="Prefiks 1"/>
<Item id="23232" name="Prefiks 2"/>
<Item id="23234" name="Dodatki 1"/>
<Item id="23236" name="Dodatki 2"/>
<Item id="23238" name="Sufiks 1"/>
<Item id="23240" name="Sufiks 2"/>
<Item id="23242" name="Zakres:"/>
<Item id="23244" name="Separator dziesiętny"/>
<Item id="23245" name="Kropka"/>
<Item id="23246" name="Przecinek"/>
<Item id="23247" name="Oba"/>
</Comment>
<Operator title="Operatory i separator">
<Item id="24101" name="Styl operatorów"/>
<Item id="24113" name="Stylizuj"/>
<Item id="24116" name="Operatory 1"/>
<Item id="24117" name="Operatory 2 (wymagane separatory)"/>
<Item id="24201" name="Styl separatora nr 1"/>
<Item id="24220" name="Otwarcie:"/>
<Item id="24221" name="Ucieczka:"/>
<Item id="24222" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="24223" name="Stylizuj"/>
<Item id="24301" name="Styl separatora nr 2"/>
<Item id="24320" name="Otwarcie:"/>
<Item id="24321" name="Ucieczka:"/>
<Item id="24322" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="24323" name="Stylizuj"/>
<Item id="24401" name="Styl separatora nr 3"/>
<Item id="24420" name="Otwarcie:"/>
<Item id="24421" name="Ucieczka:"/>
<Item id="24422" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="24423" name="Stylizuj"/>
<Item id="24451" name="Styl separatora nr 4"/>
<Item id="24470" name="Otwarcie:"/>
<Item id="24471" name="Ucieczka:"/>
<Item id="24472" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="24473" name="Stylizuj"/>
<Item id="24501" name="Styl separatora nr 5"/>
<Item id="24520" name="Otwarcie:"/>
<Item id="24521" name="Ucieczka:"/>
<Item id="24522" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="24523" name="Stylizuj"/>
<Item id="24551" name="Styl separatora nr 6"/>
<Item id="24570" name="Otwarcie:"/>
<Item id="24571" name="Ucieczka:"/>
<Item id="24572" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="24573" name="Stylizuj"/>
<Item id="24601" name="Styl separatora nr 7"/>
<Item id="24620" name="Otwarcie:"/>
<Item id="24621" name="Ucieczka:"/>
<Item id="24622" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="24623" name="Stylizuj"/>
<Item id="24651" name="Styl separatora nr 8"/>
<Item id="24670" name="Otwarcie:"/>
<Item id="24671" name="Ucieczka:"/>
<Item id="24672" name="Zamknięcie:"/>
<Item id="24673" name="Stylizuj"/>
</Operator>
</UserDefine>
<Preference title="Preferencje">
<Item id="6001" name="Zamknij"/>
<Global title="Ogólne">
<Item id="6101" name="Pasek narzędzi"/>
<Item id="6102" name="Ukryj"/>
<Item id="6103" name="Małe ikony"/>
<Item id="6104" name="Duże ikony"/>
<Item id="6105" name="Normalne ikony"/>
<Item id="6106" name="Pasek kart"/>
<Item id="6107" name="Mały"/>
<Item id="6108" name="Zablokowany (bez przeciągania)"/>
<Item id="6109" name="Przyciemniaj nieaktywne karty"/>
<Item id="6110" name="Pokazuj kolorową belkę na aktywnej karcie"/>
<Item id="6111" name="Pokazuj pasek stanu"/>
<Item id="6112" name="Pokazuj przycisk zamknięcia na kartach"/>
<Item id="6113" name="Podwójne kliknięcie zamyka kartę"/>
<Item id="6118" name="Ukryty"/>
<Item id="6119" name="Wielolinowy"/>
<Item id="6120" name="Pionowy"/>
<Item id="6121" name="Zamknięcie ostatniej karty zamyka Notepad++"/>
<Item id="6122" name="Ukryj pasek menu (Alt lub F10 przełączają)"/>
<Item id="6123" name="Język interfejsu"/>
<Item id="6125" name="Lista dokumentów"/>
<Item id="6126" name="Pokazuj"/>
<Item id="6127" name="Bez kolumny z rozszerzeniami"/>
</Global>
<Scintillas title="Edycja">
<Item id="6216" name="Kursor"/>
<Item id="6217" name="Szerokość:"/>
<Item id="6219" name="Miganie:"/>
<Item id="6221" name="S"/>
<Item id="6222" name="W"/>
<Item id="6224" name="Edycja wieloliniowa"/>
<Item id="6225" name="Włącz (Ctrl+LPM/zaznaczanie)"/>
<Item id="6201" name="Styl marginesu"/>
<Item id="6202" name="Prosty"/>
<Item id="6203" name="Strzałki"/>
<Item id="6204" name="Kółka"/>
<Item id="6205" name="Kwadraty"/>
<Item id="6226" name="Żaden"/>
<Item id="6227" name="Zawijanie tekstu"/>
<Item id="6228" name="Domyślne"/>
<Item id="6229" name="Wyrównane"/>
<Item id="6230" name="Wcięte"/>
<Item id="6206" name="Pokazuj numer linii"/>
<Item id="6207" name="Pokazuj zakładki"/>
<Item id="6208" name="Pokazuj krawędź pionową"/>
<Item id="6234" name="Wyłącz zaawansowane przewijanie
(w razie problemów z touchpadem)"/>
<Item id="6211" name="Ustawienia krawędzi pionowej"/>
<Item id="6213" name="Podświetlenie tła"/>
<Item id="6237" name="Dodaj znacznik kolumny wskazując jego pozycję za pomocą liczby dziesiętnej.
Możesz zdefiniować kilka znaczników kolumn poprzez rozdzielenie różnych liczb znakami spacji."/>
<Item id="6214" name="Podświetlaj bieżącą linię"/>
<Item id="6215" name="Ujednolicaj czcionki"/>
<Item id="6231" name="Grubość ramki"/>
<Item id="6235" name="Brak ramki"/>
<Item id="6236" name="Umożliwiaj przewijanie poza ostatnią linię"/>
<Item id="6239" name="Zachowaj zaznaczenie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy poza zaznaczeniem"/>
</Scintillas>
<NewDoc title="Nowy dokument">
<Item id="6401" name="Format (koniec linii)"/>
<Item id="6402" name="Windows (CR LF)"/>
<Item id="6403" name="Unix (LF)"/>
<Item id="6404" name="Macintosh (CR)"/>
<Item id="6405" name="Kodowanie"/>
<Item id="6406" name="ANSI"/>
<Item id="6407" name="UTF-8"/>
<Item id="6408" name="UTF-8 z BOM"/>
<Item id="6409" name="UCS-2 Big Endian z BOM"/>
<Item id="6410" name="UCS-2 Little Endian z BOM"/>
<Item id="6411" name="Domyślny język:"/>
<Item id="6419" name="Nowy dokument"/>
<Item id="6420" name="Stosuj do otwartych plików ANSI"/>
</NewDoc>
<DefaultDir title="Domyślna ścieżka">
<Item id="6413" name="Domyślna ścieżka odczytu i zapisu"/>
<Item id="6414" name="Bieżącego pliku"/>
<Item id="6415" name="Pamiętaj ostatnio używaną"/>
<Item id="6430" name="Używaj nowego okna zapisu (bez ścieżki w stylu Unix)"/>
<Item id="6431" name="Nie traktuj przenoszonego folderu jako obszaru roboczego, tylko ładuj wszystkie jego pliki"/>
</DefaultDir>
<FileAssoc title="Powiązania plików">
<Item id="4008" name="Zamknij Notepad++ i uruchom Notepad++ w trybie administratora aby użyć tej funkcji."/>
<Item id="4009" name="Wspierane rozszerzenia:"/>
<Item id="4010" name="Zarejestrowane rozszerzenia:"/>
</FileAssoc>
<Language title="Języki">
<Item id="6505" name="Dostępne"/>
<Item id="6506" name="Wyłączone"/>
<Item id="6507" name="Kompaktowe menu języków"/>
<Item id="6508" name="Menu języków"/>
<Item id="6301" name="Ustawienia kart"/>
<Item id="6302" name="Zastąp spacją"/>
<Item id="6303" name="Rozmiar tabulacji:"/>
<Item id="6510" name="Używaj domyślnej wartości"/>
<Item id="6335" name="Używaj „\” jako znaku ucieczki SQL"/>
</Language>
<Highlighting title="Oznaczanie">
<Item id="6333" name="Inteligentne oznaczanie"/>
<Item id="6326" name="Włącz"/>
<Item id="6332" name="Patrz na wielkość liter"/>
<Item id="6338" name="Patrz tylko na całe słowa"/>
<Item id="6339" name="Używaj ustawień szukania"/>
<Item id="6340" name="Oznaczaj w obu widokach"/>
<Item id="6329" name="Oznaczanie pasujących znaczników"/>
<Item id="6327" name="Włącz"/>
<Item id="6328" name="Podświetlaj atrybuty"/>
<Item id="6330" name="Strefy komentarzy/php/asp"/>
</Highlighting>
<Print title="Drukowanie">
<Item id="6601" name="Drukuj numery linii"/>
<Item id="6602" name="Kolory"/>
<Item id="6603" name="Takie jak na monitorze"/>
<Item id="6604" name="Odwrócone"/>
<Item id="6605" name="Czarne na białym"/>
<Item id="6606" name="Bez koloru tła"/>
<Item id="6607" name="Margines (w milimetrach)"/>
<Item id="6612" name="Lewy"/>
<Item id="6613" name="Górny"/>
<Item id="6614" name="Prawy"/>
<Item id="6615" name="Dolny"/>
<Item id="6706" name="Pogrubienie"/>
<Item id="6707" name="Kursywa"/>
<Item id="6708" name="Nagłówek"/>
<Item id="6709" name="Lewa sekcja"/>
<Item id="6710" name="Środkowa sekcja"/>
<Item id="6711" name="Prawa sekcja"/>
<Item id="6717" name="Pogrubienie"/>
<Item id="6718" name="Kursywa"/>
<Item id="6719" name="Stopka"/>
<Item id="6720" name="Lewa sekcja"/>
<Item id="6721" name="Środkowa sekcja"/>
<Item id="6722" name="Prawa sekcja"/>
<Item id="6723" name="Dodaj"/>
<Item id="6725" name="Zawartość:"/>
<Item id="6727" name="Wybierz miejsce:"/>
<Item id="6728" name="Nagłówek i stopka"/>
</Print>
<Searching title="Wyszukiwanie">
<Item id="6901" name="W oknie wyszukiwania nie wprowadzaj wybranego słowa do pola z szukanym tekstem"/>
<Item id="6902" name="W oknie wyszukiwania użyj nieproporcjonalnego fontu (wymagany restart Notepad++)"/>
<Item id="6903" name="Okno wyszukiwania pozostaje otwarte po przywołaniu okna z wynikami wyszukiwania"/>
<Item id="6904" name="Potwierdź operację „Zamień we wszystkich otwartych plikach”"/>
</Searching>
<RecentFilesHistory title="Historia ostatnich plików">
<Item id="6304" name="Historia ostatnich plików"/>
<Item id="6306" name="Maks. liczba wpisów:"/>
<Item id="6305" name="Nie sprawdzaj podczas uruchomienia"/>
<Item id="6429" name="Wyświetlanie"/>
<Item id="6424" name="W podmenu"/>
<Item id="6425" name="Tylko nazwa pliku"/>
<Item id="6426" name="Pełna ścieżka pliku"/>
<Item id="6427" name="Maksymalna długość w znakach:"/>
</RecentFilesHistory>
<Backup title="Kopia zapasowa">
<Item id="6817" name="Zapamiętywanie sesji i cykliczne kopie zapasowe"/>
<Item id="6818" name="Włącz zapamiętywanie sesji i cykliczne kopie zapasowe"/>
<Item id="6819" name="Rób kopię co"/>
<Item id="6821" name="sekund"/>
<Item id="6822" name="Ścieżka kopii:"/>
<Item id="6309" name="Pamiętaj bieżącą sesję do następnego uruchomienia"/>
<Item id="6801" name="Kopia przy zapisywaniu"/>
<Item id="6315" name="Brak"/>
<Item id="6316" name="Prosta"/>
<Item id="6317" name="Drobiazgowa"/>
<Item id="6804" name="Własny folder kopii"/>
<Item id="6803" name="Ścieżka:"/>
</Backup>
<AutoCompletion title="Autouzupełnianie">
<Item id="6115" name="Autowcięcia"/>
<Item id="6807" name="Autouzupełnianie"/>
<Item id="6808" name="Włącz dla wszystkich:"/>
<Item id="6809" name="Funkcji"/>
<Item id="6810" name="Słów"/>
<Item id="6816" name="Funkcji i słów"/>
<Item id="6824" name="Ignoruj numery"/>
<Item id="6811" name="Od"/>
<Item id="6813" name=". znaku"/>
<Item id="6814" name="Poprawne wartości: 1–9"/>
<Item id="6815" name="Podpowiadaj parametry funkcji"/>
<Item id="6851" name="Autowstawianie"/>
<Item id="6857" name="tag zam. HTML/XML"/>
<Item id="6858" name="Otw."/>
<Item id="6859" name="Zamk."/>
<Item id="6860" name="Pasująca para 1:"/>
<Item id="6863" name="Pasująca para 2:"/>
<Item id="6866" name="Pasująca para 3:"/>
</AutoCompletion>
<MultiInstance title="Wieloinstancyjność">
<Item id="6151" name="Ustawienia wieloinstancyjności"/>
<Item id="6152" name="Otwieraj sesje w nowych instancjach Notepad++"/>
<Item id="6153" name="Zawsze w trybie wieloinstancyjności"/>
<Item id="6154" name="Domyślne (jedna instancja)"/>
<Item id="6155" name="Zmiana tego ustawienia wymaga ponownego uruchomienia Notepad++."/>
</MultiInstance>
<Delimiter title="Separator">
<Item id="6251" name="Ustawienia wybierania separatora (Ctrl + podwójny klik)"/>
<Item id="6252" name="Początek"/>
<Item id="6255" name="Koniec"/>
<Item id="6256" name="Dopuszczaj wiele linii"/>
<Item id="6161" name="Znaki włączane do zaznaczenia"/>
<Item id="6162" name="Włączaj tylko litery"/>
<Item id="6163" name="Włączaj dodatkowe znaki
(wybierz tę opcję tylko, jeżeli wiesz, co robisz)"/>
</Delimiter>
<Cloud title="Chmura">
<Item id="6262" name="Ustawienia chmury"/>
<Item id="6263" name="Nie korzystaj z chmury"/>
<Item id="6267" name="Ścieżka chmury:"/>
</Cloud>
<SearchEngine title="Wyszukiwarka internetowa">
<Item id="6271" name="Wyszukiwarka internetowa (dla opcji „Wyszukaj w Internecie”)"/>
<Item id="6272" name="DuckDuckGo"/>
<Item id="6273" name="Google"/>
<Item id="6274" name="Bing"/>
<Item id="6275" name="Yahoo!"/>
<Item id="6276" name="Inna wyszukiwarka:"/>
<!-- Don't change anything after Example: -->
<Item id="6278" name="Przykład: https://www.google.com/search?q=$(CURRENT_WORD)"/>
</SearchEngine>
<MISC title="Inne">
<ComboBox id="6347">
<Element name="Włącz"/>
<Element name="Włącz dla otwartych plików"/>
<Element name="Wyłącz"/>
</ComboBox>
<Item id="6308" name="Minimalizuj do zasobnika systemowego"/>
<Item id="6312" name="Autowykrywanie stanu pliku"/>
<Item id="6313" name="Uaktualniaj po cichu"/>
<Item id="6318" name="Hiperłącza w treści"/>
<Item id="6325" name="Przewiń na koniec po uaktualnieniu"/>
<Item id="6319" name="Włącz"/>
<Item id="6320" name="Nie podkreślaj"/>
<Item id="6322" name="Rozszerzenie pliku sesji:"/>
<Item id="6323" name="Automatycznie aktualizuj Notepad++"/>
<Item id="6324" name="Przełączanie dokumentów (Ctrl+TAB)"/>
<Item id="6331" name="Pokazuj w pasku tytułu tylko nazwę pliku"/>
<Item id="6334" name="Automatycznie wykrywaj kodowanie"/>
<Item id="6349" name="Użyj DirectWrite (może poprawić wyświetlanie znaków specjalnych, wymagany restart Notepad++)"/>
<Item id="6350" name="Włącz tryb fullbox"/>
<Item id="6337" name="Rozszerzenie pliku projektu:"/> <!-- obszaru roboczego -->
<Item id="6114" name="Włącz"/>
<Item id="6117" name="Zgodnie z ostatnim użyciem (MRU)"/>
<Item id="6344" name="Podgląd dokumentów"/>
<Item id="6345" name="Po najechaniu na kartę"/>
<Item id="6346" name="Po najechaniu na mapę dokumentu"/>
</MISC>
</Preference>
<MultiMacro title="Uruchom makro wielokrotnie">
<Item id="1" name="&amp;Uruchom"/>
<Item id="2" name="&amp;Anuluj"/>
<Item id="8006" name="Makro:"/>
<Item id="8001" name="Uruchom"/>
<Item id="8005" name="razy"/>
<Item id="8002" name="Wykonuj do &amp;końca pliku"/>
</MultiMacro>
<Window title="Okna">
<Item id="1" name="&amp;Przejdź"/>
<Item id="2" name="&amp;OK"/>
<Item id="7002" name="&amp;Zapisz"/>
<Item id="7003" name="&amp;Zamknij"/>
<Item id="7004" name="Sortuj &amp;karty"/>
</Window>
<ColumnEditor title="Edytor kolumn">
<Item id="2023" name="Wstaw teks&amp;t"/>
<Item id="2033" name="Wstaw liczb&amp;y"/>
<Item id="2030" name="Z&amp;acznij od"/>
<Item id="2031" name="Z&amp;większaj o:"/>
<Item id="2035" name="&amp;Poprzedzaj zerami"/>
<Item id="2036" name="&amp;Liczba powtórzeń:"/>
<Item id="2032" name="Format"/>
<Item id="2024" name="&amp;Dec"/>
<Item id="2025" name="&amp;Oct"/>
<Item id="2026" name="&amp;Hex"/>
<Item id="2027" name="&amp;Bin"/>
<Item id="1" name="OK"/>
<Item id="2" name="Anuluj"/>
</ColumnEditor>
<FindInFinder title="Szukaj wśród znalezionych">
<Item id="1" name="Znajdź wszystkie"/>
<Item id="2" name="Zamknij"/>
<Item id="1711" name="Szukany &amp;tekst:"/>
<Item id="1713" name="Szukaj tylko wśród znalezionych wierszy"/>
<Item id="1714" name="Znajdź tylko &amp;całe wyrazy"/>
<Item id="1715" name="Uwzględniaj &amp;wielkość liter"/>
<Item id="1716" name="Tryb szukania"/>
<Item id="1717" name="&amp;Normalny"/>
<Item id="1719" name="Wyrażenia &amp;regularne"/>
<Item id="1718" name="&amp;Rozszerzony (\n, \r, \t, \0, \x...)"/>
<Item id="1720" name="&amp;. jako nowa linia"/>
</FindInFinder>
<DoSaveOrNot title="Zapisywanie">
<Item id="1761" name="Zapisać plik „$STR_REPLACE$”?"/>
<Item id="6" name="&amp;Tak"/>
<Item id="7" name="&amp;Nie"/>
<Item id="2" name="&amp;Anuluj"/>
<Item id="4" name="Zapisz &amp;wszystkie"/>
<Item id="5" name="Nie &amp;zapisuj nic"/> <!-- Nie &amp;zapisuj żadnego -->
</DoSaveOrNot>
</Dialog>
<MessageBox> <!-- $INT_REPLACE$ is a place holder, don't translate it -->
<ContextMenuXmlEditWarning title="Edycja menu kontekstowego" message="Edycja pliku contextMenu.xml pozwala na zmianę menu kontekstowego dostępnego w Notepad++ pod prawym przyciskiem myszy.
Żeby zmiany dokonane contextMenu.xml weszły w życie, konieczne jest ponowne uruchomienie Notepad++."/>
<NppHelpAbsentWarning title="Plik nie istnieje" message="
nie istnieje. Można go pobrać ze strony internetowej Notepad++."/>
<SaveCurrentModifWarning title="Zapis bieżących zmian" message="Bieżące zmiany muszą zostać zapisane.
Po zapisaniu nie będzie można ich wycofać.
Kontynuować?"/>
<LoseUndoAbilityWarning title="Utrata możliwości cofania zmian" message="Bieżące zmiany muszą zostać zapisane.
Po zapisaniu nie będzie można ich wycofać.
Kontynuować?"/>
<CannotMoveDoc title="Przeniesienie do nowej instancji Notepad++" message="Dokument został zmodyfikowany. Zapisz go i spróbuj ponownie."/>
<DocReloadWarning title="Ponowne załadowanie" message="Czy na pewno chcesz ponownie załadować bieżący plik i stracić wszystkie dokonane w nim zmiany?"/>
<FileLockedWarning title="Nieudany zapis" message="Plik może być obecnie otwarty w innym programie."/>
<FileAlreadyOpenedInNpp title="" message="Plik jest już otwarty w Notepad++."/>
<DeleteFileFailed title="Usuwanie pliku" message="Nie udało się usunąć pliku."/>
<NbFileToOpenImportantWarning title="Otwarcie wielu plików" message="Liczba plików do otwarcia wynosi $INT_REPLACE$.
Czy na pewno chcesz tyle otworzyć?"/>
<SettingsOnCloudError title="Ustawienia chmury" message="Folder podany w ścieżce chmury dostępny jest tylko do odczytu
lub potrzebuje specjalnych uprawnień do modyfikacji jego zawartości.
Ustawienia chmury zostaną wycofane. Nową ścieżkę można podać w oknie preferencji."/>
<FilePathNotFoundWarning title="Otwarcie pliku" message="Wybrany plik nie istnieje."/>
<SessionFileInvalidError title="Ładowanie sesji" message="Nie udało się załadować sesji. Plik sesji jest uszkodzony lub nieprawidłowy."/>
<DroppingFolderAsProjectModeWarning title="Nieprawidłowe działanie" message="Pliki i foldery muszą być przenoszone do programu osobno, ponieważ aktywny jest tryb „Folder jako Projekt”.
Żeby to zmienić, należy włączyć opcję „Nie traktuj przenoszonego folderu jako obszaru roboczego, tylko ładuj wszystkie jego pliki” w zakładce „Domyślna ścieżka” w oknie preferencji."/>
<SortingError title="Błąd sortowania" message="Nie można wykonać sortowania przez linię numer $INT_REPLACE$."/>
<ColumnModeTip title="Wskazówka dotycząca edycji kolumnowej" message="ALT+LPM oraz Alt+Shift+Strzałka przełączają tryb kolumnowy."/>
<BufferInvalidWarning title="Błąd zapisywania" message="Nie udało się zapisać. Błąd bufora."/>
<DoCloseOrNot title="Zachowywanie nieistniejącego pliku" message="Plik „$STR_REPLACE$” nie istnieje.
Czy mimo to zachować go w edytorze?"/>
<DoDeleteOrNot title="Usuwanie" message="Plik „$STR_REPLACE$”
zostanie zamknięty i przeniesiony do Kosza.
Kontynuować?"/>
<NoBackupDoSaveFile title="Zapisywanie" message="Nie udało się odnaleźć kopii zapasowej na dysku. Została usunięta.
Żeby nie stracić danych, należy zapisać bieżące zmiany.
Zapisać plik „$STR_REPLACE$”?"/>
<DoReloadOrNot title="Przeładowywanie" message="Plik „&quot;$STR_REPLACE$”
został zmodyfikowany przez inny program.
Przeładować go?"/>
<DoReloadOrNotAndLooseChange title="Przeładowywanie" message="Plik „$STR_REPLACE$”
został zmodyfikowany przez inny program.
Przeładować go i stracić wszystkie zmiany dokonane w Notepad++?"/>
<PrehistoricSystemDetected title="Antyczny system" message="Wykryto antyczny system operacyjny. Przepraszamy, ale ta funkcja działa jedynie na nowoczesnych systemach."/>
<XpUpdaterProblem title="Samoaktualizacja Notepad++" message="Automatyczne aktualizowanie Notepad++ jest niemożliwe w systemie Windows XP ze względu na przestarzałe sposoby ochrony systemu.
Uruchomić stronę internetową Notepad++ z najnowszą wersją programu?"/>
<GUpProxyConfNeedAdminMode title="Proxy Settings" message="Uruchom Notepad++ w trybie administratora aby skonfigurować proxy."/>
<DocTooDirtyToMonitor title="Problem z monitorowaniem" message="Plik został naruszony. Musi zostać pierw zapisany, żeby mógł być monitorowany."/>
<DocNoExistToMonitor title="Problem z monitorowaniem" message="Plik musi istnieć na dysku, żeby być monitorowany."/>
<FileTooBigToOpen title="Problem z rozmiarem" message="Plik jest zbyt duży, żeby mógł być otwarty przez Notepad++."/>
<CreateNewFileOrNot title="Tworzenie nowego pliku" message="Plik „$STR_REPLACE$” nie istnieje. Utworzyć go?"/>
<CreateNewFileError title="Tworzenie nowego pliku" message="Nie można utworzyć pliku o nazwie „$STR_REPLACE$”."/>
<OpenFileError title="Błąd" message="Nie można otworzyć pliku „$STR_REPLACE$”."/>
<FileBackupFailed title="Błąd kopii zapasowej" message="Nie udało się utworzyć kopii zapasowej poprzedniej wersji pliku w katalogu „$STR_REPLACE$”.
Zapisać bieżący plik bez kopii?"/>
<LoadStylersFailed title="Błąd pliku stylers.xml" message="Nie udało się załadować pliku „$STR_REPLACE$”!"/>
<LoadLangsFailed title="Konfigurator" message="Nie udało się załadować pliku „langs.xml”!
Odzyskać go?"/>
<LoadLangsFailedFinal title="Konfigurator" message="Nie udało się załadować pliku „langs.xml”!"/>
<FolderAsWorspaceSubfolderExists title="Problem z obszarem roboczym" message="Przed dodaniem folderu „$STR_REPLACE$”
należy usunąć z niego podfolder."/>
<ProjectPanelChanged title="$STR_REPLACE$" message="Obszar roboczy został zmodyfikowany. Zapisać go?"/>
<ProjectPanelChangedSaveError title="$STR_REPLACE$" message="Twój obszar roboczy nie został zapisany."/>
<ProjectPanelOpenDoSaveDirtyWsOrNot title="Otwarcie obszaru roboczego" message="Bieżący obszar roboczy został zmodyfikowany. Zapisać bieżący projekt?"/>
<ProjectPanelNewDoSaveDirtyWsOrNot title="Nowy obszar roboczy" message="Bieżący obszar roboczy został zmodyfikowany. Zapisać bieżący projekt?"/>
<ProjectPanelOpenFailed title="Otwarcie obszaru roboczego" message="Nie udało się otworzyć projektu.
Plik nie jest prawidłowym plikiem projektu."/>
<ProjectPanelRemoveFolderFromProject title="Usuwanie folderu z projektu" message="Zawartość folderu zostanie usunięta z projektu.
Czy na pewno chcesz to zrobić?"/>
<ProjectPanelRemoveFileFromProject title="Usuwanie pliku z projektu" message="Czy na pewno chcesz usunąć ten plik z projektu?"/>
<ProjectPanelReloadError title="Przeładowywanie obszaru roboczego" message="Nie udało się odnaleźć żądanego pliku."/>
<ProjectPanelReloadDirty title="Przeładowywanie obszaru roboczego" message="Bieżący obszar roboczy został zmodyfikowany. Przeładowanie spowoduje cofnięcie wszystkich dokonanych zmian.
Kontynuować?"/>
<UDLNewNameError title="Błąd języka" message="Wybrana nazwa pojawia się w innym języku.
Proszę wybrać inną."/>
<UDLRemoveCurrentLang title="Usuwanie bieżącego języka" message="Na pewno chcesz kontynuować?"/>
<SCMapperDoDeleteOrNot title="Na pewno?" message="Czy na pewno chcesz usunąć ten skrót?"/>
<FindCharRangeValueError title="Błąd zakresu wartości" message="Wartość musi się mieścić w przedziale liczbowym między 0 i 255."/>
<OpenInAdminMode title="Błąd zapisywania" message="Nie udało się zapisać pliku, ponieważ ten może być chroniony.
Czy chcesz uruchomić Notepad++ jako Administrator?"/>
<OpenInAdminModeWithoutCloseCurrent title="Błąd zapisywania" message="Nie udało się zapisać pliku, ponieważ ten może być chroniony.
Czy chcesz uruchomić Notepad++ jako Administrator?"/>
<OpenInAdminModeFailed title="Błąd uprawnień Administratora" message="Nie udało się otworzyć Notepad++ jako Administrator."/>
<ViewInBrowser title="Przeglądanie pliku w przeglądarce" message="Nie udało się odnaleźć powiązanego programu w systemie."/>
<ExitToUpdatePlugins title="Notepad++ musi zostać zamknięty" message="Kliknięcie TAK zamknie Notepad++.
Notepad++ uruchomi się ponownie, kiedy tylko wszystkie działania zostaną zakończone.
Kontynuować?"/>
<NeedToRestartToLoadPlugins title="Ponowne uruchomienie Notepad++" message="Notepad++ musi zostać ponownie uruchomiony, aby zainstalowane wtyczki mogły działać."/>
</MessageBox>
<ClipboardHistory>
<PanelTitle name="Historia schowka"/>
</ClipboardHistory>
<DocSwitcher>
<PanelTitle name="Przełączanie dokumentów"/>
<ColumnName name="Nazwa"/>
<ColumnExt name="Rozsz."/>
</DocSwitcher>
<WindowsDlg>
<ColumnName name="Nazwa"/>
<ColumnPath name="Ścieżka"/>
<ColumnType name="Typ"/>
<ColumnSize name="Rozmiar"/>
</WindowsDlg>
<AsciiInsertion>
<PanelTitle name="Tablica znaków ASCII"/>
<ColumnVal name="Wartość"/>
<ColumnHex name="Hex"/>
<ColumnChar name="Znak"/>
<ColumnHtmlNumber name="Numer HTML"/>
<ColumnHtmlName name="Kod HTML"/>
</AsciiInsertion>
<DocumentMap>
<PanelTitle name="Mapa dokumentu"/>
</DocumentMap>
<FunctionList>
<PanelTitle name="Lista funkcji"/>
<SortTip name="Sortuj" />
<ReloadTip name="Odśwież" />
</FunctionList>
<FolderAsWorkspace>
<PanelTitle name="Obszar roboczy"/>
<SelectFolderFromBrowserString name="Wybierz folder do dodania do panelu obszaru roboczego."/>
<Menus>
<Item id="3511" name="Usuń"/>
<Item id="3512" name="Usuń wszystkie"/>
<Item id="3513" name="Dodaj"/>
<Item id="3514" name="Uruchom w systemie"/>
<Item id="3515" name="Otwórz"/>
<Item id="3516" name="Ścieżka do schowka"/>
<Item id="3517" name="Szukaj w plikach..."/>
<Item id="3518" name="Otwórz w Eksploratorze"/>
<Item id="3519" name="Otwórz w wierszu poleceń"/>
<Item id="3520" name="Nazwa pliku do schowka"/>
</Menus>
</FolderAsWorkspace>
<ProjectManager>
<PanelTitle name="Projekt"/>
<WorkspaceRootName name="Obszar roboczy"/>
<NewProjectName name="Nazwa projektu"/>
<NewFolderName name="Nazwa folderu"/>
<Menus>
<Entries>
<Item id="0" name="Obszar roboczy"/>
<Item id="1" name="Edytuj"/>
</Entries>
<WorkspaceMenu>
<Item id="3122" name="Nowy obszar roboczy"/>
<Item id="3123" name="Otwórz obszar roboczy"/>
<Item id="3124" name="Przeładuj obszar roboczy"/>
<Item id="3125" name="Zapisz"/>
<Item id="3126" name="Zapisz jako..."/>
<Item id="3127" name="Zapisz kopię jako..."/>
<Item id="3121" name="Dodaj nowy projekt"/>
</WorkspaceMenu>
<ProjectMenu>
<Item id="3111" name="Zmień nazwę"/>
<Item id="3112" name="Dodaj folder"/>
<Item id="3113" name="Dodaj pliki..."/>
<Item id="3117" name="Dodaj pliki z katalogu..."/>
<Item id="3114" name="Usuń"/>
<Item id="3118" name="Przenieś w górę"/>
<Item id="3119" name="Przenieś w dół"/>
</ProjectMenu>
<FolderMenu>
<Item id="3111" name="Zmień nazwę"/>
<Item id="3112" name="Dodaj folder"/>
<Item id="3113" name="Dodaj pliki..."/>
<Item id="3117" name="Dodaj pliki z katalogu..."/>
<Item id="3114" name="Usuń"/>
<Item id="3118" name="Przenieś w górę"/>
<Item id="3119" name="Przenieś w dół"/>
</FolderMenu>
<FileMenu>
<Item id="3111" name="Zmień nazwę"/>
<Item id="3115" name="Usuń"/>
<Item id="3116" name="Zmień ścieżkę pliku"/>
<Item id="3118" name="Przenieś w górę"/>
<Item id="3119" name="Przenieś w dół"/>
</FileMenu>
</Menus>
</ProjectManager>
<MiscStrings>
<!-- $INT_REPLACE$ and $STR_REPLACE$ are a place holders, don't translate these place holders -->
<word-chars-list-tip value="Pozwala to włączać określone znaki do zaznaczenia powstałego w wyniku podwójnego kliknięcia LPM na słowo lub wyszukania frazy z zaznaczoną opcją „Patrz tylko na całe słowa”."/>
<word-chars-list-warning-begin value="Uwaga! W twojej liście są: "/>
<word-chars-list-space-warning value="spacja ($INT_REPLACE$)"/>
<word-chars-list-tab-warning value="tabulator ($INT_REPLACE$)"/>
<word-chars-list-warning-end value="."/>
<cloud-invalid-warning value="Nieprawidłowa ścieżka."/>
<cloud-restart-warning value="Wymagane ponowne uruchomienie Notepad++."/>
<cloud-select-folder value="Wybierz folder, który Notepad++ ma wykorzystywać do zapisu i odczytu swoich ustawień."/>
<shift-change-direction-tip value="Shift+Enter pozwala wyszukiwać w drugą stronę."/>
<two-find-buttons-tip value="Tryb dwóch przycisków szukania"/>
<find-in-files-filter-tip value="Szukaj wśród plików cpp, cxx, h, hxx i hpp:
*.cpp *.cxx *.h *.hxx *.hpp
Szukaj wśród wszystkich plików z wyjątkiem exe, obj i log:
*.* !*.exe !*.obj !*.log"/>
<find-status-top-reached value="Szukanie: Plik przeszukano do góry. Znaleziono 1. wystąpienie od dołu."/>
<find-status-end-reached value="Szukanie: Plik przeszukano do dołu. Znaleziono 1. wystąpienie od góry."/>
<find-status-replaceinfiles-1-replaced value="Zamienianie w plikach: Zamieniono 1 wystąpienie"/>
<find-status-replaceinfiles-nb-replaced value="Liczba zamienionych wystąpień w plikach: $INT_REPLACE$"/>
<find-status-replaceinfiles-re-malformed value="Zamienianie w otwartych plikach: Wyrażenie jest zniekształcone"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-1-replaced value="Zamienianie w otwartych plikach: Zamieniono 1 wystąpienie"/>
<find-status-replaceinopenedfiles-nb-replaced value="Liczba zamienionych wystąpień w otwartych plikach: $INT_REPLACE$"/>
<find-status-mark-re-malformed value="Zaznaczanie: Wyrażenie jest zniekształcone"/>
<find-status-invalid-re value="Szukanie: Nieprawidłowe wyrażenie"/>
<find-status-mark-1-match value="Zaznaczanie: 1 trafienie"/>
<find-status-mark-nb-matches value="Liczba trafnych zaznaczeń: $INT_REPLACE$"/>
<find-status-count-re-malformed value="Wystąpienia: Wyrażenie jest zniekształcone"/>
<find-status-count-1-match value="Wystąpienia: 1 trafienie"/>
<find-status-count-nb-matches value="Liczba trafnych wystąpień: $INT_REPLACE$"/>
<find-status-replaceall-re-malformed value="Zamienianie wszystkiego: Wyrażenie jest zniekształcone"/>
<find-status-replaceall-1-replaced value="Zamienianie wszystkiego: Zamieniono jedno wystąpienie"/>
<find-status-replaceall-nb-replaced value="Liczba wszystkich zamienionych wystąpień: $INT_REPLACE$"/>
<find-status-replaceall-readonly value="Zamienianie wszystkiego: Nie można zamienić. Plik jest dostępny tylko do odczytu."/>
<find-status-replace-end-reached value="Zamienianie: Plik przeszukano do dołu. Zamieniono 1. wystąpienie od góry."/>
<find-status-replace-top-reached value="Zamienianie: Plik przeszukano do góry. Zamieniono 1. wystąpienie od dołu."/>
<find-status-replaced-next-found value="Zamienianie: Zamieniono 1 wystąpienie. Znaleziono kolejne do zamiany."/>
<find-status-replaced-next-not-found value="Zamienianie: Zamieniono 1 wystąpienie. Nie znaleziono kolejnych do zamiany."/>
<find-status-replace-not-found value="Zamienianie: Nie znaleziono wystąpień do zamiany."/>
<find-status-replace-readonly value="Zamienianie: Nie można zamienić. Plik jest dostępny tylko do odczytu."/>
<find-status-cannot-find value="Szukanie: Nie udało się znaleźć „$STR_REPLACE$”."/>
<find-status-scope-selection value="w zaznaczonym tekście"/>
<find-status-scope-all value="w cały pliku"/>
<find-status-scope-backward value="od początku pliku do aktualnego położenia kursora"/>
<find-status-scope-forward value="od aktualnego położenia kursora do końca pliku"/>
<finder-find-in-finder value="Szukaj w wyszukanych..."/>
<finder-close-this value="Zamknij"/>
<finder-collapse-all value="Zwiń wszystko"/>
<finder-uncollapse-all value="Rozwiń wszystko"/>
<finder-copy value="Kopiuj"/>
<finder-select-all value="Zaznacz wszystko"/>
<finder-clear-all value="Odznacz wszystko"/>
<finder-open-all value="Otwórz wszystko"/>
<finder-wrap-long-lines value="Zawijaj długie wiersze"/>
<common-ok value="OK"/>
<common-cancel value="Anuluj"/>
<common-name value="Nazwa: "/>
<tabrename-title value="Zmień nazwę bieżącej karty"/>
<tabrename-newname value="Nowa nazwa: "/>
<recent-file-history-maxfile value="Maks. plików: "/>
<language-tabsize value="Rozmiar tabulatora: "/>
<userdefined-title-new value="Nowy język..."/>
<userdefined-title-save value="Zapisz bieżący język jako..."/>
<userdefined-title-rename value="Zmień nazwę bieżącego języka"/>
<autocomplete-nb-char value="Numer znaku: "/>
<edit-verticaledge-nb-col value="Numer kolumny:"/>
<summary value="Podsumowanie"/>
<summary-filepath value="Pełna ścieżka pliku: "/>
<summary-filecreatetime value="Utworzony: "/>
<summary-filemodifytime value="Zmodyfikowany: "/>
<summary-nbchar value="Znaki (bez znaków końca linii): "/>
<summary-nbword value="Słowa: "/>
<summary-nbline value="Wiersze: "/>
<summary-nbbyte value="Długość dokumentu: "/>
<summary-nbsel1 value=" zaznaczonych znaków ("/>
<summary-nbsel2 value=" bajtów) w "/>
<summary-nbrange value=" zakresach"/>
<replace-in-files-confirm-title value="Na pewno chcesz kontynuować?"/>
<replace-in-files-confirm-directory value="Czy na pewno chcesz zastąpić wszystkie wystąpienia w:"/>
<replace-in-files-confirm-filetype value="Dla plików pasujących do filtrów:"/>
<replace-in-open-docs-confirm-title value="Na pewno chcesz kontynuować?"/>
<replace-in-open-docs-confirm-message value="Czy na pewno chcesz zastąpić wszystkie wystąpienia we wszystkich otwartych plikach?"/>
<find-result-caption value="Wynik wyszukiwania"/>
<find-result-title value="Wyszukanie"/>
<find-result-title-info value="($INT_REPLACE1$ trafień w $INT_REPLACE2$ plikach z $INT_REPLACE3$ przeszukiwanych)"/>
<find-result-title-info-selections value="($INT_REPLACE1$ trafień w $INT_REPLACE2$ zaznaczeniu z $INT_REPLACE3$ przeszukiwanych)"/>
<find-result-title-info-extra value=" - Tryb filtrowania linii: wyświetla tylko przefiltrowane wyniki"/>
<find-result-hits value="($INT_REPLACE$ trafień)"/>
<find-regex-zero-length-match value="dopasowanie o zerowej długości" />
</MiscStrings>
</Native-Langue>
</NotepadPlus>
You can’t perform that action at this time.