Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
100 lines (81 sloc) 6.71 KB
layout title author tags
post
Doctoral State Exam
Ondrej Platek
Mff, School,Linguistics

Cs: Vybrané okruhy pro doktorskou zkoušku

1. Basic Methods in Natural Language Processing

Cs: Základní přístupy k počítačovému zpracování přirozeného jazyka

General links

3. Statistical Methods and Machine Learning in NLP

CS: Statistické metody a strojové učení v počítačové lingvistice

 • Probabilistic modelling of language (Pravděpodobnostní modelování jazyka.)
 • Classification and regression (Metody řízeného učení pro klasifikaci a regresi.)
 • Linear and non-linear methods (Lineární a nelineární metody.)
 • SVM and kernel functions (Support Vector Machines a kernelové funkce.)
 • Logistic regression (Logistická regrese.)
 • Decision trees (Rozhodovací stromy.)
 • Unsupervised learning (Metody neřízeného učení.)
 • Noisy channel and language models (Jazykové modely a modely kanálu.)
 • LM smoothing (Vyhlazování modelů.)
 • HMM (Skryté Markovovy modely (algoritmy Baum–Welch, Forward–Backward, Viterbi).)
 • Algorithms for statistical POS tagging (Algoritmy pro statistický tagging.)
 • Algorithms for constituency and dependency parsing (Algoritmy pro složkový a závislostní statistický parsing.)
 • SMT & NN (Statistický strojový překlad. Základy neuronových sítí pro využití v počítačovém zpracování jazyka.)
 • Significance testing (Testy signifikance.)

General links

5. Application of methods for spoken language processing

CS: Aplikace metod pro zpracování mluvené řeči

PS: As usual, suggestions and improvements are welcome by pull request.