Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
set nocp "nekompalita se starými vi
filetype plugin indent on "odsazování podle typu souboru
set backspace=indent,eol,start "backspace maže vše
set background=dark " lepší čitelnost na tmavém pozadí
set display=lastline "zobrazovat alespoň část řádku místo zavináčů
set ignorecase "case insensitive vyhledávání
set smartcase "vypne case insensitive při hledání slova s velkými písmeny
set incsearch "při hledání hned zobrazuje prvně nálezené
set nojoinspaces "nevkládá dvě mezery za větu při spojování řádků
set number "číslování řádků
set ruler "zobrazení pozice v dokumentu
set scrolloff=4 "počet řádků které mají být vidět před a za kurzorem
set showbreak=\\ "označení zalomených řádků
set showcmd "zobrazuje zadávaný přikaz
set showmatch "zapíšete-li pravou závorku, ukáže vám její protějšek
set showmode "zobrazuje --INSERT--
set tabstop=2 "velikost tab
set shiftwidth=2 "velikost odsazování
set title "zobrazování informací v titulku okna
set viminfo='50,r/mnt,n~/.viminfo "ukládání historie
set wildignore=*~,*.bak "při doplňování bude ignorováno
set wildmenu "při <Tab> zobrazí možnosti
set wildmode=longest,list "způsob doplňování
set wrap "zalamování řádků
set fileencodings=utf-8,iso-8859-2,windows-1250
syntax on "zvýraznění syntaxe
set directory=~/tmp "dočasné soubory do tmp a ne do aktuálního adresáře
imap <C-t> <></><Esc>5hdiwp3lpT>i