Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Algemene Voorwaarden Digital Energy B.V.

We hebben een nuchtere en informele houding in ons werk en zijn geen grote fan van kleine lettertjes of te veel juridisch taalgebruik. Dus we proberen deze algemene voorwaarden zo bondig mogelijk te houden. We hopen dat u zich hierin kunt vinden en comfortabel voelt bij deze aanpak.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld om de wederzijdse verwachting af te stemmen, om onze verantwoordelijkheden te beschrijven en om onduidelijkheden of teleurstellingen tijdens en na afloop van onze samenwerking te voorkomen. Als iets onduidelijk is, schroom het niet om het ons te vragen.

1. Definities

 1. Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden hebben wij gebruik gemaakt van de ‘wij-vorm’. Waar ‘wij’ of ‘ons’ staat wordt het bedrijf Digital Energy B.V. bedoeld, ingeschreven onder kamer van koophandel nummer 24310329 en gevestigd aan de Nicolaes Maesstraat 2 te Zaandam.

 2. ‘De Werkzaamheden’ — onze werkzaamheden kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, de volgende diensten: consultancy uren, ontwerpwerkzaamheden, ontwikkel- en programmeerwerkzaamheden, het verzorgen van een cursus, presentatie of een workshop.

 3. ‘U’ refereert aan de klant of het bedrijf waarvoor onze werkzaamheden worden uitgevoerd.

 4. ‘Schriftelijk’ onder schriftelijk wordt tevens verstaan per e-mail.

2. Geldigheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor alle opdrachten en werkzaamheden die wij uitvoeren, offertes die wij uitbrengen en aanbiedingen die wij communiceren. Of waarvoor wij aangeven dat deze algemene voorwaarden gelden.

 2. Alleen onze algemene voorwaarden zijn geldig. Uw algemene voorwaarden, bijvoorbeeld uw inkoopvoorwaarden, wijzen wij expliciet af.

 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn pas geldig, als deze schriftelijk door ons zijn vastgelegd en overeengekomen. Dit kan ook per e-mail.

 4. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden niet meer geldig is, bijvoorbeeld op grond van de wet of door vernietiging, dan blijven de andere bepalingen van deze voorwaarden altijd geldig. Wij zullen dan overleggen over een nieuwe bepaling, die de ongeldige bepaling vervangt. We sluiten dan altijd aan bij het doel van de bepaling en de inhoud van deze algemene voorwaarden. 

3. Totstandkoming overeenkomst en opzeggen overeenkomst

 1. Al onze offertes zijn vrijblijvend. Behalve als we dit anders hebben aangegeven.

 2. Er is pas een opdracht als u akkoord geeft op onze offerte en wij de opdracht hebben bevestigd.

 3. Uw akkoord moet u ons altijd schriftelijk laten weten. Dit kan ook per e-mail.

 4. Als u dit schriftelijk akkoord niet geeft, maar wel meewerkt aan de uitvoering van de opdracht of instemt dat wij starten met onze werkzaamheden, dan zal het akkoord hierbij gegeven zijn. 

 5. De overeenkomst is tussentijds opzegbaar met een opzegtermijn van 2 weken. Bij opzegging zullen wij onze volledig gemaakte uren aan u in rekening brengen, rekenend houdend met de opzegtermijn.

4. Scope werkzaamheden en prijzen

 1. De scope van onze werkzaamheden die wij voor u zullen uitvoeren en de bijbehorende prijs, zijn beschreven in onze offerte.

 2. De prijsinschatting is altijd indicatief en exclusief btw.

 3. Eventueel extra door ons te maken kosten, zoals reiskosten accommodatie, licentie kosten etc., vallen buiten de prijsinschatting. Deze extra kosten zullen gefactureerd worden naast de overeengekomen prijs voor onze werkzaamheden.

 4. Het kan zijn dat gedurende de uitvoering van de opdracht de wensen van u als klant veranderen, of dat blijkt dat de scope aangepast moet worden, omdat dit wenselijk is voor de succesvolle afronding van het project. Een verandering van de scope kan betekenen dat de afgeven prijs aangepast moet worden. We zullen dan altijd vooraf overleggen over eventuele extra werkzaamheden en hoe we dit pragmatisch zullen oplossen. Wij zullen nooit zonder toestemming beginnen met eventuele extra werkzaamheden. Pas na schriftelijk akkoord over de nieuwe scope en bijbehorende prijs zullen wij gaan starten met die extra werkzaamheden.

 5. Onderhoud aan de website of het opgeleverde valt altijd buiten de door ons afgegeven prijs. Dit kan anders zijn als we dit schriftelijk zijn overeengekomen. Indien gewenst kunnen wij voor onderhoud een aparte offerte verstrekken.

5. Gefaseerd werken

 1. Bij sommige projecten werken wij in fasen. Als dit het geval is omschrijven wij in onze offerte welke fasen dit zijn en wat elke fase inhoudt. Per fase vragen wij om uw akkoord voor de uitgevoerde werkzaamheden. Pas na de goedkeuring zullen wij starten met de werkzaamheden van de volgende fase.

 2. Als u de goedkeuring niet geeft, maar wel instemt dat wij verder gaan met onze werkzaamheden of meewerkt aan onze werkzaamheden voor de volgende fase, dan gaan wij ervan uit dat u het werk in die fase heeft goedgekeurd en hiermee akkoord bent gegaan.

6. Wat verwachten wij van u?

 1. Een succesvol project is mede afhankelijk is van een goede samenwerking. Wij vragen u dan ook vriendelijk om alle door onze gevraagde informatie spoedig aan ons te leveren en tijdig feedback te geven en/ of gevraagde medewerking te verlenen. Doet u dit niet, dan kan dit betekenen dat de levertijden niet gehaald kunnen worden of dat wij extra tijd nodig hebben om de opdracht uit te voeren. Dit kan meerwerk opleveren en er dus voor zorgen dat wij de hierdoor extra gemaakte tijd in rekening moeten brengen. Dit zullen wij doen op basis van ons normale uurtarief.

 2. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u voor de materialen, (stockfotografie, fonts, code, etc.) die u ons aanlevert om te gebruiken tijdens onze werkzaamheden, toestemming heeft om deze te mogen gebruiken en indien nodig de een licentievergoeding voor die materialen heeft betaald. Als u dit niet gedaan heeft, dan vrijwaart u ons voor de schade als u of wij aangesproken worden door derden op een inbreuk op de rechten van die derden.

7. Wat kunt u van ons verwachten?

 1. Wij zullen ons inspannen om het project tot een succes te maken en zullen zorgdragen dat onze werkzaamheden voldoen aan de eisen en kwaliteit die aan dergelijke werkzaamheden gesteld worden.

 2. Programmeerfouten of andere fouten kunnen echter voorkomen. Foutloos opleveren kan, helaas, niet gegarandeerd worden. Mochten er wel dergelijke fouten gemaakt worden en deze fouten gerelateerd zijn aan de door ons overeengekomen scope en werkzaamheden en deze binnen twee weken na oplevering aan ons schriftelijk gemeld zijn, dan zullen deze opgelost worden. Dit valt binnen de overeengekomen prijs. Als we niks van u horen en de termijn van 2 weken is verstreken, dan wordt het project geacht foutloos opgeleverd te zijn.

8. Levertermijn

 1. Wij zullen er naar streven om de afgesproken indicatieve levertermijnen te halen en wij zullen er alles binnen onze mogelijkheden aan doen om deze termijn te halen.

 2. Het kan zijn dat wij medewerking bij de oplevering of informatie van u verwachten. Als wij bijvoorbeeld deze informatie te laat ontvangen, of u niet of vertraagd meewerkt, kan het invloed hebben op de levertermijn.

 3. Als we te lang, meer dan 7 dagen, op uw reactie moeten wachten en uw reactie bepalend is voor de voortgang van het traject zullen we onze werkzaamheden opschorten totdat we uw reactie hebben ontvangen. Ook zullen we de planning moeten aanpassen.

 4. Het kan zijn dat het project vertragingen oploopt, door aanpassing van de scope, of vanwege een andere omstandigheid. We zullen overleggen hoe dit op te lossen en een nieuwe streef oplevertermijn afspreken.

9. Intellectueel Eigendom

 1. Op de softwarecode, ontwerpen, cursus, workshops of presentaties hebben wij de intellectuele eigendomsrechten. Niet voor alles, want wij maken ook gebruik van open source code. Voor gebruikte libraries van derde partijen, zoals opensource code, geldt dat deze hun originele licentie behouden. U moet de betreffende open source licenties respecteren.

 2. Voor specifiek voor de opdracht ontwikkelde softwarecode en door ons gemaakte ontwerpen bieden wij u een niet exclusief gebruikersrecht aan.

 3. Als u een ruimer recht wilt, bijvoorbeeld de overdracht van de intellectueel eigendomsrechten, dan kan dit alleen als we hiervoor een aparte schriftelijke overeenkomst voor hebben gesloten. Het kan zijn dat wij voor de overdracht extra kosten in rekening brengen. Wij kunnen dan alleen de specifiek voor het project ontwikkelde werken overdragen, niet onze software libraries waar het project op voortborduurt en waar wij jaren in hebben geïnvesteerd. Ook kunnen we niet de door ons gebruikte open source code aan u overdragen.

 4. Als we een cursus, presentatie of workshop geven in uw bedrijf, dan behouden wij het auteursrecht over de slides en het recht om deze te delen met derden (de community), tenzij we dit schriftelijk anders overeengekomen zijn.

10. Openbaarmaking en geheimhouding

 1. Onze portfolio en de kennis die we vergaart hebben binnen projecten en delen met de community is voor ons één van de belangrijkste manieren om nieuwe opdrachten te krijgen. Wij schrijven (op onze website en/of twitter) vaak over projecten waar wij aan werken.

 2. Als u niet voor het sluiten van de overeenkomst laat weten dat u dit niet wilt, dan gaan wij ervan uit dat u er geen problemen mee heeft dat we over de opdracht schrijven. Uiteraard zullen wij u expliciet om toestemming vragen als wij iets specifiek over de gebruikte code of gebruikte technieken willen publiceren die wij speciaal ontwikkeld hebben voor uw opdracht. Als we voor het project gebruik maak van open source code, kan het zijn dat wij vanwege de open source licentie, de code moeten publiceren.

 3. Mocht u wel willen dat we een geheimhoudingsovereenkomst tekenen of het schrijven door ons over de opdracht wilt verbieden, dan kan het zijn dat wij in ruil voor dit verbod een hoger uurtarief in rekening moeten brengen en/of geen gebruik kunnen maken van open source code en de offerte daarom moeten aanpassen.

11. Aansprakelijkheid

 1. Voordat u ons aansprakelijk stelt moet u ons eerst schriftelijk een bericht sturen (ingebrekestelling) waarin u gemotiveerd aangeeft waarom u ontevreden bent of de reden dat u ons aansprakelijk wilt stellen en waarvoor. In het bericht moet u ons dan een redelijke termijn geven om te reageren, eventuele verplichtingen alsnog na te komen en/of eventuele fouten te herstellen, en/of schade te beperken en/of op te heffen.

 2. Als we aansprakelijk zijn voor schade die ontstaat door het niet nakomen van onze verplichtingen uit de overeenkomst of op een andere manier, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs, exclusief btw. In het geval dat wij verzekerd zijn, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering van onze verzekeraar in het betreffende geval. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als de aansprakelijkheid voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid door ons.

 3. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals; gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie etc.

 4. De beperking van de aansprakelijk van dit artikel geldt ook voor derden of ondergeschikten die wij voor het project hebben ingehuurd of hebben ingeschakeld.

12. Betaling

 1. Als klein bedrijf is een gezonde liquiditeit erg belangrijk. U wordt daarom verzocht zich aan de hieronder genoemde betalingsvoorwaarden te houden.

 2. De betalingstermijn van onze facturen is 30 dagen.

 3. Voor de aanvang van onze werkzaamheden vragen wij een voorschot van 50%. Onze werkzaamheden beginnen zodra het voorschot betaald is.

 4. Gedurende het project zullen maandelijks deelfacturen verstuurd worden voor het restant van de overeengekomen prijs.

 5. Wanneer onze werkzaamheden minder dan 1 maand beslaan, wordt na afronding van het project de resterende 50% gefactureerd. Het te factureren laatste factuur bedrag bestaat uit het overeengekomen prijs en andere door ons gemaakte gemaakte kosten.

13. Wat als u te laat betaalt?

 1. Wanneer u niet aan de betalingsvoorwaarden voldoet, zijn wij helaas genoodzaakt om incassokosten en wettelijke rente in rekening te brengen. De wettelijke rente berekenen wij direct na het verlopen van de betalingstermijn van onze factuur. Daarnaast kunnen de bijkomende kosten de volgende kosten bedragen:
  • Over de eerste EUR 2.500: 15% van het factuurbedrag (met een minimum van €40);
  • Over de volgende EUR 2.500: 10% van het factuurbedrag;
  • Over de volgende EUR 5.000: 5% van het factuurbedrag;
  • Over de volgende EUR 190.000: 1% van het factuurbedrag;
  • Over het bedrag boven de EUR 200.000: 0,5% van het factuurbedrag (met een maximum van EUR 6.775 aan incassokosten).

14. Conflict en bevoegde rechter

 1. Als er een conflict bestaat over de overeenkomst of de door ons uitgevoerde werkzaamheden, dan zullen we eerst proberen er onderling uit te komen.

 2. Alleen als dit niet lukt, zullen we het voorleggen aan de rechter te Noord-Holland.

 3. Nederlands recht is van toepassing op onze overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

15. Auteursrecht over deze Algemene Voorwaarden

Ook Algemene Voorwaarden vallen onder het Nederlands auteursrecht. Dat wil zeggen dat deze algemene voorwaarden niet zonder toestemming gekopieerd mogen worden. Komen deze algemene voorwaarden je bekend voor, dat klopt. Wij hebben expliciete toestemming van Frozen Rockets B.V. en Janneke Boerman van MetRechtHelder om de algemene voorwaarden van Frozen Rockets te gebruiken als basis voor onze eigen algemene voorwaarden. Wil je ook zulke voorwaarden? Neem dan contact op met Janneke Boerman van MetRechtHelder.