GTFS timetable viewer
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
db
lib
st
.htaccess
LICENSE
README.md
admin.php
adminer.php
config.example.php
index.php
todo.md

README.md

margarita4

GTFS timetable viewer

prohlížeč jízdních řádů

aneb má-li to Seznam, proč bych to nemohl mít i já?

V dávných dobách v roce 2010 jsem se na fóru K-reportu účastnil jakési hry, kdy jsem jakože provozoval svůj vlastní dopravní podnik. No a dopravní podnik potřebuje jízdní řády a ručně je psát je pěkná otrava. Tak jsem si na to napsal vlastní program (zvaný VDP Margarita), který pro daný účel celkem fungoval.

Postupem času jsem se k tomuto tématu vracel a zkoušel jsem program vylepšovat nebo brát z jiného konce. Dozvěděl jsem se o specifikaci formátu GTFS - de fakto se jedná o standard pro výměnu dat jízdních řádů. Zároveň se Seznam.cz pustil do boje s CHAPSem, výsledkem čehož bylo, že jsou dnes jízdní řády českých dopravců už v poměrně čitelné podobě. K dispozici je též GTFS dataset, který zveřejňuje DPP (ten používám já).

demo