Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
tree: 855edc0e26
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

214 lines (213 sloc) 5.408 kb
# maintainer: Ivan Stana <stiipa@centrum.sk>
sk:
date:
abbr_day_names:
- Ne
- Po
- Ut
- St
- Št
- Pi
- So
abbr_month_names:
-
- Jan
- Feb
- Mar
- Apr
- Máj
- Jún
- Júl
- Aug
- Sep
- Okt
- Nov
- Dec
day_names:
- Nedeľa
- Pondelok
- Utorok
- Streda
- Štvrtok
- Piatok
- Sobota
formats:
default: ! '%d.%m.%Y'
long: ! '%d. %B %Y'
short: ! '%d %b'
month_names:
-
- Január
- Február
- Marec
- Apríl
- Máj
- Jún
- Júl
- August
- September
- Október
- November
- December
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: asi hodinou
few: asi %{count} hodinami
other: asi %{count} hodinami
about_x_months:
one: asi mesiacom
few: asi %{count} mesiacmi
other: asi %{count} mesiacmi
about_x_years:
one: asi rokom
few: asi %{count} rokmi
other: asi %{count} rokmi
almost_x_years:
one: takmer rokom
few: takmer %{count} rokmi
other: takmer %{count} rokmi
half_a_minute: pol minútou
less_than_x_minutes:
one: necelou minútou
few: necelými %{count} minútami
other: necelými %{count} minútami
less_than_x_seconds:
one: necelou sekundou
few: necelými %{count} sekundami
other: necelými %{count} sekundami
over_x_years:
one: viac ako rokom
few: viac ako %{count} rokmi
other: viac ako %{count} rokmi
x_days:
one: dňom
few: ! '%{count} dňami'
other: ! '%{count} dňami'
x_minutes:
one: minútou
few: ! '%{count} minútami'
other: ! '%{count} minútami'
x_months:
one: mesiacom
few: ! '%{count} mesiacmi'
other: ! '%{count} mesiacmi'
x_seconds:
one: sekundou
few: ! '%{count} sekundami'
other: ! '%{count} sekundami'
prompts:
day: Deň
hour: Hodina
minute: Minúta
month: Mesiac
second: Sekunda
year: Rok
errors: &errors
format: ! '%{attribute} %{message}'
messages:
accepted: musí byť potvrdené
blank: je povinná položka
confirmation: nebolo potvrdené
empty: nesmie byť prázdny/e
equal_to: sa musí rovnať %{count}
even: musí byť párne číslo
exclusion: je vyhradené pre iný účel
greater_than: musí byť väčšie ako %{count}
greater_than_or_equal_to: musí byť väčšie alebo rovné %{count}
inclusion: nie je v zozname povolených hodnôt
invalid: nie je platná hodnota
less_than: musí byť menšie ako %{count}
less_than_or_equal_to: musí byť menšie alebo rovné %{count}
not_a_number: nie je číslo
not_an_integer: musí byť celé číslo
odd: musí byť nepárne číslo
record_invalid: ! 'Validácia neúspešná: %{errors}'
taken: ste už použili
too_long: je príliš dlhá/ý (max. %{count} znakov)
too_short: je príliš krátky/a (min. %{count} znakov)
wrong_length: nemá správnu dĺžku (očakáva sa %{count} znakov)
template:
body: ! 'Nasledujúce polia obsahujú chybne vyplnené údaje:'
header:
one: Pri ukladaní objektu %{model} došlo k chybám a nebolo ho možné uložiť
few: Pri ukladaní objektu %{model} došlo k %{count} chybám a nebolo ho možné uložiť
other: Pri ukladaní objektu %{model} došlo k %{count} chybám a nebolo ho možné uložiť
helpers:
select:
prompt: Prosím vyberte si
submit:
create: Vytvoriť %{model}
submit: Uložiť %{model}
update: Aktualizovať %{model}
number:
currency:
format:
delimiter: ! ' '
format: ! '%n %u'
precision: 2
separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit:
format:
delimiter: ! ' '
precision: 3
separator: ! ','
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: ! '%n %u'
units:
billion: Miliarda
million: Milión
quadrillion: Biliarda
thousand: Tisíc
trillion: Bilión
unit: ''
format:
delimiter: ''
precision: 1
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
storage_units:
format: ! '%n %u'
units:
byte:
one: B
few: B
other: B
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ! ' '
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: ! ' a '
two_words_connector: ! ' a '
words_connector: ! ', '
time:
am: dopoludnia
formats:
default: ! '%a %d. %B %Y %H:%M %z'
long: ! '%A %d. %B %Y %H:%M'
short: ! '%d.%m. %H:%M'
pm: popoludní
# remove these aliases after 'activemodel' and 'activerecord' namespaces are removed from Rails repository
activemodel:
errors:
<<: *errors
activerecord:
errors:
<<: *errors
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.