Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
203 lines (202 sloc) 5.01 KB
---
vi:
activerecord:
errors:
messages:
record_invalid: 'Có các lỗi sau: %{errors}'
restrict_dependent_destroy:
has_one: Không thể xóa do tồn tại đối tượng phụ thuộc %{record}
has_many: Không thể xóa do tồn tại một số đối tượng phụ thuộc %{record}
date:
abbr_day_names:
- Chủ nhật
- Thứ hai
- Thứ ba
- Thứ tư
- Thứ năm
- Thứ sáu
- Thứ bảy
abbr_month_names:
-
- Tháng một
- Tháng hai
- Tháng ba
- Tháng tư
- Tháng năm
- Tháng sáu
- Tháng bảy
- Tháng tám
- Tháng chín
- Tháng mười
- Tháng mười một
- Tháng mười hai
day_names:
- Chủ nhật
- Thứ hai
- Thứ ba
- Thứ tư
- Thứ năm
- Thứ sáu
- Thứ bảy
formats:
default: "%d-%m-%Y"
long: "%d %B, %Y"
short: "%d %b"
month_names:
-
- Tháng một
- Tháng hai
- Tháng ba
- Tháng tư
- Tháng năm
- Tháng sáu
- Tháng bảy
- Tháng tám
- Tháng chín
- Tháng mười
- Tháng mười một
- Tháng mười hai
order:
- :day
- :month
- :year
datetime:
distance_in_words:
about_x_hours:
one: khoảng 1 giờ
other: khoảng %{count} giờ
about_x_months:
one: khoảng 1 tháng
other: khoảng %{count} tháng
about_x_years:
one: khoảng 1 năm
other: khoảng %{count} năm
almost_x_years:
one: gần 1 năm
other: gần %{count} năm
half_a_minute: 30 giây
less_than_x_minutes:
one: chưa tới 1 phút
other: chưa tới %{count} phút
less_than_x_seconds:
one: chưa tới 1 giây
other: chưa tới %{count} giây
over_x_years:
one: hơn 1 năm
other: hơn %{count} năm
x_days:
one: 1 ngày
other: "%{count} ngày"
x_minutes:
one: 1 phút
other: "%{count} phút"
x_months:
one: 1 tháng
other: "%{count} tháng"
x_seconds:
one: 1 giây
other: "%{count} giây"
prompts:
day: Ngày
hour: Giờ
minute: Phút
month: Tháng
second: Giây
year: Năm
errors:
format: "%{attribute} %{message}"
messages:
accepted: phải được đồng ý
blank: không thể để trắng
present: cần phải để trắng
confirmation: không khớp với xác nhận
empty: không thể rỗng
equal_to: phải bằng %{count}
even: phải là số chẵn
exclusion: đã được giành trước
greater_than: phải lớn hơn %{count}
greater_than_or_equal_to: phải lớn hơn hoặc bằng %{count}
inclusion: không có trong danh sách
invalid: không hợp lệ
less_than: phải nhỏ hơn %{count}
less_than_or_equal_to: phải nhỏ hơn hoặc bằng %{count}
not_a_number: không phải là số
not_an_integer: phải là một số nguyên
odd: phải là số lẻ
taken: đã có
too_long: quá dài (tối đa %{count} ký tự)
too_short: quá ngắn (tối thiểu %{count} ký tự)
wrong_length: độ dài không đúng (phải là %{count} ký tự)
other_than: cần phải khác %{count}
template:
body: 'Có lỗi với các mục sau:'
header:
one: 1 lỗi ngăn không cho lưu %{model} này
other: "%{count} lỗi ngăn không cho lưu %{model} này"
helpers:
select:
prompt: Vui lòng chọn
submit:
create: Tạo %{model}
submit: Lưu %{model}
update: Cập nhật %{model}
number:
currency:
format:
delimiter: "."
format: "%n %u"
precision: 2
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
unit: đồng
format:
delimiter: "."
precision: 3
separator: ","
significant: false
strip_insignificant_zeros: false
human:
decimal_units:
format: "%n %u"
units:
unit: ''
billion: Tỷ
million: Triệu
quadrillion: Triệu tỷ
thousand: Nghìn
trillion: Nghìn tỷ
format:
delimiter: ''
precision: 1
significant: true
strip_insignificant_zeros: true
storage_units:
format: "%n %u"
units:
byte:
one: Byte
other: Byte
gb: GB
kb: KB
mb: MB
tb: TB
percentage:
format:
delimiter: ''
format: "%n%"
precision:
format:
delimiter: ''
support:
array:
last_word_connector: ", và "
two_words_connector: ""
words_connector: ", "
time:
am: sáng
formats:
default: "%a, %d %b %Y %H:%M:%S %z"
long: "%d %B, %Y %H:%M"
short: "%d %b %H:%M"
pm: chiều
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.