Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
64 lines (38 sloc) 831 Bytes
; Kolekce a další strukturované datové typy
; pomocné proměnné
(def positionX 1)
(def positionY 2)
(def positionZ 3)
; Seznamy
; prázdný seznam
'()
; seznam čísel
'(1 2 3 4)
; seznam řetězců
'("prvni" "druhy" "treti")
; seznam "keywords"
'(:prvni :druhy :treti)
; seznam s proměnnými
'(positionX positionY positionZ)
; vnořené seznamy
'( '(:x :y) '(:z :w) )
; Vektory
; prázdný vektor
[]
; vektor čísel
[1 2 3 4]
; vektor řetězců
["prvni" "druhy" "treti"]
; vektor "keywords"
[:prvni :druhy :treti]
; vektor proměnných
[positionX positionY positionZ]
; Mapa
; prázdná mapa
{}
; mapování typu string-string
{"prvni" "first" "druhy" "second" "treti" "third"}
; mapa s vyhodnocením proměnných
{"X" positionX "y" positionY "z" positionZ}
; Množina
#{"prvni" "druhy" "treti"}
You can’t perform that action at this time.