Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
23 lines (16 sloc) 620 Bytes
layout permalink section searchable title lang ref links
page
/yhteystiedot/
Tuki
true
Yhteystiedot
fi
contact-information
Tukikanavat
/tukikanavat

Tältä sivulta löydät Digitrafficiin liittyvät yhteystiedot.

Mikäli kyseessä on tukipyyntö, pyydämme ottamaan yhteyttä kyseisen tietolajin Google-ryhmän kautta. Google-ryhmät löytyvät Tukikanavat-sivulta.

Sähköposti: digitraffic@tmfg.fi

Facebook: www.facebook.com/OpenDigitraffic

Twitter: https://twitter.com/trafficfinland

You can’t perform that action at this time.