Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time

Başlangıç

Role models are important.
-- Officer Alex J. Murphy / RoboCop

Bu rehberin amacı, Ruby on Rails 3 & 4 geliştirirken kullanabileceğiniz en iyi alışkanlıkları ve stil tavsiyelerini sunmaktır. Topluluğun katkısıyla hali hazırda oluşturulmuş olan Ruby kodlama stili rehberi için tamamlayıcı bir rehberdir.

Tavsiyelerden bazıları sadece Rails 4.0+ için uygulanabilir.

Transmuter kullanarak bu rehberin PDF halini veya HTML kopyasını oluşturabilirsiniz.

Rehberin aşağıdaki dillere ait çevirileri bulunmaktadır:

Rails Stil Rehberi

Rails stil rehberi en iyi pratikleri önerdiğinden Rails programcıları tarafından yazılan kod diğer Rails programcıları tarafından devam ettirilebilir. Bir stil rehberi gerçek hayattaki alışıldık kullanımları gösterir ve insanlar tarafından reddedilen bir ideale bağlı kalır - Ne kadar iyi olduğuna bakılmaksızın alışılmadık risklerden kurtulmak için rehber gerekir.

Rehber, ilgili kuralların çeşitli bölümlerine ayrılmıştır. Kuralların arkasına gerekçelerini eklemeye çalıştım (Eğer eklenmemişse anlaşılır olduğunu varsaymışımdır).

Bu kuralları hiçbir yerden bulmadım - çoğu geniş yazılım mühendisliği kariyerime, Rails topluluk üyelerinden gelen geribildirim ve önerilere, ileri derece kabul edilen çeşitli Rails programlama kaynaklarına dayanmaktadır.

İçindekiler

Yapılandırma (Configuration)

 • Özel başlatma kodlarını config/initializers içine koyunuz. initializers içindeki kod uygulama başlatıldığında çalıştırılır.

 • Her bir gem için başlatma kodlarını, gem ismiyle aynı olan farklı dosyalarda tutun, örneğin; carrierwave.rb, active_admin.rb, vb.

 • Geliştirme (development), test ve üretim (production) ortamları için uygun ayarları düzenleyin (config/environments/ dizini altındaki ilişkili dosyalarda)

  • Ön derleme için ek varlıkları (assets) belirtin (eğer varsa):

   ```Ruby
   # config/environments/production.rb
   # Ek varlıkları (assets) ön derle (application.js, application.css, ve JS/CSS olmayan bütün dosyalar zaten eklenmiştir)
   config.assets.precompile += %w( rails_admin/rails_admin.css rails_admin/rails_admin.js )
   ```
   
 • config/application.rb dosyası içerisindeki tüm ortamlara uygulanabilir yapılandırma tutun.

 • production ortamına hemen hemen benzeyen ek staging ortamı oluşturun.

Yönlendirme (Routing)

 • RESTful kaynağına daha fazla eylemler(actions) eklemeye ihtiyacınız varsa (Gerçekten onlara ihtiyacınız var mı?) member ve collection yollarını kullanın.

  # kötü
  get 'subscriptions/:id/unsubscribe'
  resources :subscriptions
  
  # iyi
  resources :subscriptions do
   get 'unsubscribe', on: :member
  end
  
  # kötü
  get 'photos/search'
  resources :photos
  
  # iyi
  resources :photos do
   get 'search', on: :collection
  end
 • Eğer çoklu member/collection yolları tanımlamanız gerekiyorsa başka blok sözdizimi kullanın.

  resources :subscriptions do
   member do
    get 'unsubscribe'
    # daha fazla yol
   end
  end
  
  resources :photos do
   collection do
    get 'search'
    # daha fazla yol
   end
  end
 • ActiveRecord veri modelleri arasındaki ilişkiyi daha iyi göstermek için iç içe yolları kullanın.

  class Post < ActiveRecord::Base
   has_many :comments
  end
  
  class Comments < ActiveRecord::Base
   belongs_to :post
  end
  
  # routes.rb
  resources :posts do
   resources :comments
  end
 • İlgili eylemleri gruplamak için isim alanlı (namespaced) yolları kullanın.

  namespace :admin do
   # Directs /admin/products/* to Admin::ProductsController
   # (app/controllers/admin/products_controller.rb)
   resources :products
  end
 • Eski dağınık denetleyici yollarını asla kullanmayın. Bu yol her bir denetleyicideki tüm eylemleri GET isteği ile ulaşılabilir yapacaktır.

  # çok kötü
  match ':controller(/:action(/:id(.:format)))'
 • Yolları tanımlamak için match kullanmayın. Rails 4'te bu kaldırılmıştır.

Denetleyiciler (Controllers)

 • Denetleyicileri zayıf tutunuz - denetleyiciler sadece görünüm katmanı için verileri almalıdır ve hiç bir iş mantığı (business logic) içermemelidir (bütün iş mantıkları doğal olarak model içerisinde yer almalıdır).
 • İdeal olarak her bir denetleyici eylemi find veya new methodlarından başka sadece bir methodu çağırmalıdır.
 • Denetleyici (controller) ve görünüm (view) arasında iki değişkenden fazla değişken paylaşmayınız.

Veri Modelleri (Models)

 • ActiveRecord olmayan model sınıflarını serbestçe ekleyebilirsiniz.

 • Veri modellerine kısaltma kullanmadan anlamlı (fakat kısa) isimler veriniz.

 • Eğer ActiveRecord davranışını destekleyen veri modeli nesnelerine ihtiyacınız varsa (doğrulama gibi) ActiveAttr gemini kullanınız.

  class Message
   include ActiveAttr::Model
  
   attribute :name
   attribute :email
   attribute :content
   attribute :priority
  
   attr_accessible :name, :email, :content
  
   validates :name, presence: true
   validates :email, format: { with: /\A[-a-z0-9_+\.]+\@([-a-z0-9]+\.)+[a-z0-9]{2,4}\z/i }
   validates :content, length: { maximum: 500 }
  end

  Daha kapsamlı örnekler için RailsCast'teki ilgili konuya bakınız.

Etkin Kayıt (ActiveRecord)

 • İyi bir nedeniniz olmadığı sürece (veri tabanı kontrolünüzde değilse) ActiveRecord varsayılanlarını değiştirmekten kaçınınız (tablo isimleri,birincil anahtar vb.).

  # kötü - şemayı değiştirebiliyorsanız bunu yapmayınız 
  class Transaction < ActiveRecord::Base
   self.table_name = 'order'
   ...
  end
 • Makro tarzı methodları (has_many, validates vb.) sınıf tanımının başlangıcında gruplayınız.

  class User < ActiveRecord::Base
   # ilk default scope kullanın (varsa)
   default_scope { where(active: true) }
  
   # daha sonra sabitleri ekleyin
   GENDERS = %w(male female)
  
   # sonrasında attr ile ilişkili makroları koyun
   attr_accessor :formatted_date_of_birth
  
   attr_accessible :login, :first_name, :last_name, :email, :password
  
   # daha sonra ilişki makroları
   belongs_to :country
  
   has_many :authentications, dependent: :destroy
  
   # ve doğrulama makrolarını ekleyin
   validates :email, presence: true
   validates :username, presence: true
   validates :username, uniqueness: { case_sensitive: false }
   validates :username, format: { with: /\A[A-Za-z][A-Za-z0-9._-]{2,19}\z/ }
   validates :password, format: { with: /\A\S{8,128}\z/, allow_nil: true}
  
   # sırada geri çağrımlar var
   before_save :cook
   before_save :update_username_lower
  
   # diğer makrolar (devise'ın vb.) geri çağrımlardan sonra eklenmelidir
  
   ...
  end
 • has_and_belongs_to_many yerine has_many :through tercih edin. has_many:through kullanmak birleştirme modellerinde ek özelliklere ve doğrulamalara izin verir.

  # has_and_belongs_to_many kullanmak
  class User < ActiveRecord::Base
   has_and_belongs_to_many :groups
  end
  
  class Group < ActiveRecord::Base
   has_and_belongs_to_many :users
  end
  
  # tercih edilen yol - has_many :through kullanmak
  class User < ActiveRecord::Base
   has_many :memberships
   has_many :groups, through: :memberships
  end
  
  class Membership < ActiveRecord::Base
   belongs_to :user
   belongs_to :group
  end
  
  class Group < ActiveRecord::Base
   has_many :memberships
   has_many :users, through: :memberships
  end
 • read_attribute(:attribute) yerine self[:attribute] kullanın .

  # kötü
  def amount
   read_attribute(:amount) * 100
  end
  
  # iyi
  def amount
   self[:amount] * 100
  end
 • Her zaman yeni "çekici" doğrulamaları kullanın.

  # kötü
  validates_presence_of :email
  
  # iyi
  validates :email, presence: true
 • Özel doğrulamalar birden fazla kullanıldığında veya doğrulama, bazı düzenli ifadeleri (regular expression) eşleştirmekse, özel bir doğrulayıcı dosya oluşturun.

  # kötü
  class Person
   validates :email, format: { with: /\A([^@\s]+)@((?:[-a-z0-9]+\.)+[a-z]{2,})\z/i }
  end
  
  # iyi
  class EmailValidator < ActiveModel::EachValidator
   def validate_each(record, attribute, value)
    record.errors[attribute] << (options[:message] || 'is not a valid email') unless value =~ /\A([^@\s]+)@((?:[-a-z0-9]+\.)+[a-z]{2,})\z/i
   end
  end
  
  class Person
   validates :email, email: true
  end
 • Özel doğrulayıcıları app/validators altında tutun.

 • Eğer ilgili birçok uygulamayı sürdürüyorsanız veya doğrulayıcılarınız yeteri kadar kapsamlıysa, özel doğrulayıcılarızı paylaşılan bir geme çıkarmayı düşünün.

 • İsimli alanları (named scopes) serbestçe kullanın.

  class User < ActiveRecord::Base
   scope :active, -> { where(active: true) }
   scope :inactive, -> { where(active: false) }
  
   scope :with_orders, -> { joins(:orders).select('distinct(users.id)') }
  end
 • Eğer isimli alanların (named scopes) ihtiyaç duyulduğunda yüklenmesini istiyorsanız (lazy initialization) lambdalar ile kullanın (Rails 3 için bir tavsiyedir, fakat Rails 4 için zorunludur).

  # kötü
  class User < ActiveRecord::Base
   scope :active, where(active: true)
   scope :inactive, where(active: false)
  
   scope :with_orders, joins(:orders).select('distinct(users.id)')
  end
  
  # iyi
  class User < ActiveRecord::Base
   scope :active, -> { where(active: true) }
   scope :inactive, -> { where(active: false) }
  
   scope :with_orders, -> { joins(:orders).select('distinct(users.id)') }
  end
 • İsimli alanlar lambda ile tanımlandığında ve parametreler çok karışık olmaya başladığında, isimli alanla aynı amacı gerçekleştiren ve geriye ActiveRecord::Relation nesnesi döndüren bir sınıf methodu tercih edilir. Bu şekilde daha basit alanlar bile oluşturabilirsiniz.

  class User < ActiveRecord::Base
   def self.with_orders
    joins(:orders).select('distinct(users.id)')
   end
  end
 • update_attribute methodunun kullanımından sakının. Veri modelleri doğrulamalarını çalıştırmaz (update_attributes olmadan) ve veri modelinin durumunu bozabilir.

 • Kullanıcı dostu URL kullanın. URL'lerde veri modelinin id'si yerine tanımlayıcı özelliğini gösterin. Bunu yapmak için birden fazla yol var:

  • Veri modelinin to_param methodunu ezerek. Bu method nesnelere URL oluşturmak için kullanılır. Varsayılan yürütmelerde kaydın id'si String olarak döndürülür. Bu daha okunabilir özellik içermek amacıyla ezilebilir.

   ```Ruby
   class Person
    def to_param
     "#{id} #{name}".parameterize
    end
   end
   ```
   

   Bunu kullanıcı dostu bir değere dönüştürmek için, parameterize methodu çağrılmalıdır. ActiveRecord find methodu ile nesnenin bulunabilmesi için başlangıçta nesnenin id'si olmalıdır.

  • friendly_id gemini kullanın. Veri modelinin idsi yerine daha okunabilir URL'ler üretmenize yardımcı olur.

   ```Ruby
   class Person
    extend FriendlyId
    friendly_id :name, use: :slugged
   end
   ```
   

  friendly_id geminin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi almak içim gem dökümantasyonuna bakınız.

 • ActiveRecord nesnelerinin yığınları üzerinde öteleme yapmak için find_each methodunu kullanın. Bu durumda, yığın işleme methodları yığındaki kayıtlarla çalışmanıza izin verir, böylece hafıza tüketimi önemli ölçüde azalır.Veritabanından kayıtların yığını üzerinde döngü yapmak bütün nesneleri bir kerede klonlamayı deneyeceğinden verimsizdir (all methodu kullanmak gibi).

  # kötü
  Person.all.each do |person|
   person.do_awesome_stuff
  end
  
  Person.where("age > 21").each do |person|
   person.party_all_night!
  end
  
  # iyi
  Person.all.find_each do |person|
   person.do_awesome_stuff
  end
  
  Person.where("age > 21").find_each do |person|
   person.party_all_night!
  end

Göçler (Migrations)

 • schema.rb (veya structure.sql) dosyasını versiyon kontrolü altında tutun.

 • Boş bir veritabanını başlangıç durumuna getirmek için rake db:migrate yerine rake db:schema:load kullanın.

 • Veritabanı test şemasını güncellemek için rake db:test:prepare kullanın.

 • Varsayılan değerleri uygulama katmanı yerine göçlerin (migrations) içerisinde yürütün.

  # kötü - uygulama varsayılan değeri yürüttü
  def amount
   self[:amount] or 0
  end

  Bazı Rails geliştiricileri tarafından sadece Rails içerisinde tablo varsayılanlarının uygulanması önerilmektedir, fakat birçok uygulama hatasına karşı verileriniz savunmasız kalacağından bu aşırı kırılgan bir yaklaşımdır. Basit olmayan uygulamaların çoğu veritabanını başka uygulamalarla paylaşmaktadır, bu nedenle veri bütünlüğünü etkilemek imkansızdır.

 • Yabancı anahtar kısıtlamalarını (foreign-key constraints) kullanın. ActiveRecord'un bunları desteklememesine karşın schema_plus ve foreigner gibi 3.parti gemler bulunmaktadır.

 • Yapıcı göçleri yazıyorken (tablo ve sütun eklerken), göç yapmak için Rails 3.1deki yeni yolu kullanın - up ve down methodları yerine change methodunu kullanın.

  # eski yol
  class AddNameToPeople < ActiveRecord::Migration
   def up
    add_column :people, :name, :string
   end
  
   def down
    remove_column :people, :name
   end
  end
  
  # tercih edilen yeni yol
  class AddNameToPeople < ActiveRecord::Migration
   def change
    add_column :people, :name, :string
   end
  end
 • Veri modeli sınıflarını göçlerde kullanmayın. Veri modeli sınıfları sıkça değişime uğrar ve gelecek göçlerdeki bazı noktalarda veri modelindeki bu değişiklikler nedeniyle çalışma durabilir.

Görünümler (Views)

 • Bir görünümden model katmanını direk olrak çağırmayınız.
 • Görünümlerde karışık biçimleme yapmayınız, biçimlemeyi görünüm yardımcısındaki (view helper) bir methoda veya veri modeline aktarınız.
 • Kod tekrarlarını kısmi şablon (partial templates) ve düzenler (layouts) kullanarak azaltınız.

Uluslararasılaşma (Internationalization)

 • Stringleri veya diğer yerel ayarları görünüm, veri modeli ve denetleyiciler içinde kullanmayınız. Bu metinler config/locales dizinindeki yerel dosyalara (locale files) taşınmalıdır.

 • ActiveRecord veri modelindeki etiketlerin tercüme edilmesine gerek duyulduğunda, activerecord alanını kullanın:

  en:
   activerecord:
    models:
     user: Member
    attributes:
     user:
      name: "Full name"
  

  Sonrasında User.model_name.human "Member" döndürecek ve User.human_attribute_name("name") "Full name" döndürecektir. Özelliklerin bu tercümeleri görünüm içerisinde etiket olarak kullanılacaktır.

 • ActiveRecord özelliklerinin çevirilerinden görünüm içerisinde kullanılan metinleri ayırın. Veri modelleri için yerel dosyaları models klasörüne ve görünüm içerisinde kullanılan metinleri views klasörüne yerleştirin.

  • Ek dizinlerle birlikte yerel dosyaların düzeni tamamlandığında, bu dizinler dosyanın yüklenebilmesi için application.rb içerisinde belirtilmelidir.

   ```Ruby
   # config/application.rb
   config.i18n.load_path += Dir[Rails.root.join('config', 'locales', '**', '*.{rb,yml}')]
   ```
   
 • Tarih ve para formatları gibi ortak kullanılan yerelleştirme ayarlarını temel locales dizini altındaki dosyalarda tutunuz.

 • I18n methodlarının kısa kalıplarını kullanın: I18n.translate yerine I18n.t ve I18n.localize yerine I18n.l .

 • Görünümlerdeki metinler için tembel arama (lazy search) kullanın. Aşağıdaki yapımız olduğunu varsayalım:

  en:
   users:
    show:
     title: "User details page"
  

  users.show.title değeri için app/views/users/show.html.haml şablonunda böyle arama yapılabilir:

  = t '.title'
 • :scope ayarını belirtmek yerine denetleyicilerde ve veri modellerinde nokta ile ayrılmış anahtarlar kullanın. Nokta ile ayrılmış çağrılar, okumak ve hiyerarşiyi izlemek için daha kolay bir yapıdadır.

  # bu çağrıyı kullanın
  I18n.t 'activerecord.errors.messages.record_invalid'
  
  # bunun yerine
  I18n.t :record_invalid, :scope => [:activerecord, :errors, :messages]
 • Rails i18n ile ilgili daha fazla detaylı bilgi [Rails Rehberinde] (http://guides.rubyonrails.org/i18n.html) bulunabilir

Varlıklar (Assets)

Uygulamanızdaki düzeni kontrol etmek için assets pipeline kullanın.

 • app/assets klasörünü özel stil sayfaları (stylesheets), javascript dosyaları ve resimler için kullanınız.
 • Uygulama alanına koymaya elverişli olmayacak kendi kütüphanelerinizi lib/assets klasörüne atınız.
 • jQuery veya bootstrap gibi 3.parti kodlar vendor/assets içerisine yerleştirilmelidir.
 • Eğer mümkünse, varlıkların (assets) (e.g. jquery-rails, jquery-ui-rails, bootstrap-sass, zurb-foundation gibi) gem hallerini kullanınız.

Mail Göndericileri (Mailers)

 • Mail göndericilerine SomethingMailer adını verin. Mailer son eki olmadan neyin mail göndericisi olduğu ve hangi görünümlerin bu mail göndericisiyle ilgili olduğu tam belli olmaz.

 • Hem HTML hem de yalın metin görünüm şablonları (plain-text view templates) kullanın.

 • Geliştirme ortamınızda mail gönderirken oluşan hataları etkinleştirin. Hatalar varsayılan olarak devre dışıdır.

  # config/environments/development.rb
  
  config.action_mailer.raise_delivery_errors = true
 • Geliştirme ortamında Mailcatcher gibi yerel bir SMTP sunucusu kullanın.

  # config/environments/development.rb
  
  config.action_mailer.smtp_settings = {
   address: 'localhost',
   port: 1025,
   # daha fazla ayar
  }
 • Ana makine adları için varsayılan ayarları sağlayın.

  # config/environments/development.rb
  config.action_mailer.default_url_options = { host: "#{local_ip}:3000" }
  
  
  # config/environments/production.rb
  config.action_mailer.default_url_options = { host: 'your_site.com' }
  
  # mail göndericisi sınıfınızda
  default_url_options[:host] = 'your_site.com'
 • Eğer email içerisinde sitenize yönlendiren bir bağlantı kullanmak istiyorsanız , _path methodu yerine her zaman _url methodlarını kullanın. _url methodları site adını içerirken _path methodları içermez.

  # yanlış
  Bu yolla ilgili her zaman daha fazla bilgi bulabilirsiniz
  = link_to 'here', url_for(course_path(@course))
  
  # doğru
  Bu yolla ilgili her zaman daha fazla bilgi bulabilirsiniz
  = link_to 'here', url_for(course_url(@course))
 • Mailin geldiği ve gittiği adresleri düzgünce ayarlayın. Aşağıdaki düzeni kullanın:

  # mail göndericisi sınıfı içerisinde
  default from: 'Your Name <info@your_site.com>'
 • Test ortamlarınız için e-mail gönderim methodlarının test olarak ayarlandığına emin olun:

  # config/environments/test.rb
  
  config.action_mailer.delivery_method = :test
 • Geliştirme ve üretim ortamları için gönderim methodu smtp olmalıdır:

  # config/environments/development.rb, config/environments/production.rb
  
  config.action_mailer.delivery_method = :smtp
 • Html e-mailler gönderirken bütün stiller satır içinde olmalıdır (Her ne kadar kod tekrarının önüne geçmeyi ve sürdürülebilirliğini daha da zor bir hale getirse de), bazı mail istemcilerinde harici stiller problem yaratabilmektedir . Stilleri değiştiren ve onları ilgili html etiketlerine koyan iki tane benzer gem vardır: premailer-rails ve roadie.

 • Sayfa isteği üretilirken mail göndermekten kaçınılmalıdır. Bu, sayfalar yüklenirken gecikmeye ve çoklu mail gönderiliyorsa isteklerin zaman aşımına uğramasına neden olur. Bunun üstesinden gelmek için emailler sidekiq gemi yardımıyla arka planda gönderilebilir.

Paket Yükleyicisi (Bundler)

 • Sadece geliştirme veya sadece test için kullanılan gemleri Gemfile içerisinde uygun gruplara koyun.

 • Projenizde sadece kurulu gemleri kullanın. Eğer az bilinen bazı gemleri kullanmayı düşünüyorsanız, onların kaynak kodlarını önce dikkatlice incelemelisiniz.

 • İşletim sistemlerine özgü gemler farklı işletim sistemleri kullanan çoklu geliştiricilerin olduğu projeler için Gemfile.lock dosyasını sürekli değiştirecektir. Gemfile içerisinde tüm OS X'e özgü gemleri darwin grubuna ve tüm Linux'a özgü gemleri linux grubuna ekleyin:

  # Gemfile
  group :darwin do
   gem 'rb-fsevent'
   gem 'growl'
  end
  
  group :linux do
   gem 'rb-inotify'
  end

  Doğru ortamlarda uygun gemleri çağırmak için, config/application.rb dosyasına aşağıdaki kodu ekleyin:

  platform = RUBY_PLATFORM.match(/(linux|darwin)/)[0].to_sym
  Bundler.require(platform)
 • Versiyon kontrolünden Gemfile.lock dosyasını kaldırmayın. Bu rastgele üretilen bir dosya değildir, tüm takım arkadaşlarınızın bundle install yaptığında aynı gem versiyonlarını aldığına emin olur.

Hatalı Gemler (Flawed Gems)

Bu problemli olan veya yerini başka gemler alan gemlerin bir listesidir. Projelerinizde bunları kullanmaktan kaçınmalısınız.

 • rmagick - bu gem hafıza tüketimiyle kötü üne sahiptir. Yerine minimagick kullanın.
 • autotest - testleri otomatik çalıştırmak için eski çözümdür. guard ve watchr gemlerinden bayağı aşağıdadır.
 • rcov - kod test aracıdır, Ruby 1.9 ile uyumlu değildir. Yerine SimpleCov kullanın.
 • therubyracer - Bu gemin üretimde kullanılması hafızanın geniş bir kısmını kullandığından son derece bezdiricidir. Bunun yerine node.js kullanmanızı öneriyorum.

Bu liste hala geliştirilmektedir. Eğer başka popüler ve hatalı gemler biliyorsanız, lütfen bizi bilgilendirin.

İşlemleri Yönetme (Managing processes)

 • Eğer projeleriniz çeşitli harici işlemlere bağlıysa onları yönetmek için foreman gemini kullanın.

İlave Kaynaklar

Rails stili üzerine birçok güzel kaynak bulunmaktadır, eğer zamanınız varsa bakmanızı öneriyoruz:

Katkıda Bulunmak

Bu rehberde yazılan hiçbir şey değiştirilemez değildir.Benim arzum Rails kodlama stili ile ilgili herkesin birlikte çalışmasıdır. Bu sayede, tüm Ruby topluluğu için oldukça yararlı bir kaynak yaratabiliriz.

Yaptığınız düzeltmelerle ilgili rahatlıkla pull request gönderebilirsiniz veya konu açabilirsiniz. Şimdiden yardımlarınız için teşekkürler!

Ayrıca gittip'e yapacağınız finansal katkılarla projeyi (ve RuboCop) destekleyebilirsiniz .

Gittip ile katkıda bulunmak

Nasıl katkıda bulunurum?

Çok kolay, sadece destek kurallarını takip ediniz.

Lisans

Creative Commons Lisansı Bu çalışma Creative Commons Attribution 3.0 Unported Lisansı altında lisanslıdır.

Duymayan Kalmasın

Topluluğun katkısıyla oluşturulan bu rehberin olduğundan habersiz olunması kullanımın az olmasına sebep olur. Rehberle ilgili tweet atın, arkadaşlarınızla paylaşın. Her yorum, öneri veya düşünce bu rehberi biraz daha iyi hale getirecektir. Ve bizler mümkün olabilecek en iyi rehberi istiyoruz, değil mi?

Teşekkürler,
Bozhidar