Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 92e147398b
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

executable file 31 lines (30 sloc) 0.96 kb
<?php
$lang = array (
'admin_footer' => 'Z vašeho webu byla zaslána tato zpráva',
'admin_login_url' => 'Login admina',
'admin_new_comment' => array(
'message' => 'Na webu byl zadán nový komentář v odpověď na:',
'subject' => 'Nový komentář',
),
'admin_new_email' => array(
'message' => 'Na web byla zaslána nová emailová zpráva',
'subject' => 'Nová emailová zpráva',
),
'admin_new_report' => array(
'message' => 'Nová zpráva byla zadána přes webové rozhraní',
'subject' => 'Nová zpráva',
),
'admin_new_sms' => array(
'message' => 'Na web byla zaslána nová sms zpráva.',
'subject' => 'Nová sms zpráva',
),
'member_new_alert' => array(
'message' => 'You Have Received a New Alert',
'subject' => 'New Alert!',
),
'member_new_message' => array(
'footer' => 'To Reply Please Go To: ',
'message' => 'You Have Received a Private Message',
'subject' => 'New Private Message',
),
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.