Skip to content
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
273 lines (272 sloc) 11.4 KB
<?php
$translations = array(
'Login' => 'Logi sisse',
'Logout successful.' => 'Väljalogimine õnnestus.',
'Invalid credentials.' => 'Ebakorrektsed andmed.',
'Server' => 'Server',
'Username' => 'Kasutajanimi',
'Password' => 'Parool',
'Select database' => 'Vali andmebaas',
'Invalid database.' => 'Tundmatu andmebaas.',
'Create new database' => 'Loo uus andmebaas',
'Table has been dropped.' => 'Tabel on edukalt kustutatud.',
'Table has been altered.' => 'Tabeli andmed on edukalt muudetud.',
'Table has been created.' => 'Tabel on edukalt loodud.',
'Alter table' => 'Muuda tabeli struktuuri',
'Create table' => 'Loo uus tabel',
'Table name' => 'Tabeli nimi',
'engine' => 'andmebaasimootor',
'collation' => 'tähetabel',
'Column name' => 'Veeru nimi',
'Type' => 'Tüüp',
'Length' => 'Pikkus',
'Auto Increment' => 'Automaatselt suurenev',
'Options' => 'Valikud',
'Save' => 'Salvesta',
'Drop' => 'Kustuta',
'Database has been dropped.' => 'Andmebaas on edukalt kustutatud.',
'Database has been created.' => 'Andmebaas on edukalt loodud.',
'Database has been renamed.' => 'Andmebaas on edukalt ümber nimetatud.',
'Database has been altered.' => 'Andmebaasi struktuuri uuendamine õnnestus.',
'Alter database' => 'Muuda andmebaasi',
'Create database' => 'Loo uus andmebaas',
'SQL command' => 'SQL-Päring',
'Dump' => 'Ekspordi',
'Logout' => 'Logi välja',
'database' => 'andmebaas',
'Use' => 'Kasuta',
'No tables.' => 'Tabeleid ei leitud.',
'select' => 'kuva',
'Create new table' => 'Loo uus tabel',
'Item has been deleted.' => 'Kustutamine õnnestus.',
'Item has been updated.' => 'Uuendamine õnnestus.',
'Item%s has been inserted.' => 'Kirje%s on edukalt lisatud.',
'Edit' => 'Muuda',
'Insert' => 'Sisesta',
'Save and insert next' => 'Salvesta ja lisa järgmine',
'Delete' => 'Kustuta',
'Database' => 'Andmebaas',
'Routines' => 'Protseduurid',
'Indexes have been altered.' => 'Indeksite andmed on edukalt uuendatud.',
'Indexes' => 'Indeksid',
'Alter indexes' => 'Muuda indekseid',
'Add next' => 'Lisa järgmine',
'Language' => 'Keel',
'Select' => 'Kuva',
'New item' => 'Lisa kirje',
'Search' => 'Otsi',
'Sort' => 'Sorteeri',
'descending' => 'kahanevalt',
'Limit' => 'Piira',
'No rows.' => 'Sissekanded puuduvad.',
'Action' => 'Tegevus',
'edit' => 'muuda',
'Page' => 'Lehekülg',
'Query executed OK, %d row(s) affected.' => 'Päring õnnestus, mõjutatatud ridu: %d.',
'Error in query' => 'Päringus esines viga',
'Execute' => 'Käivita',
'Table' => 'Tabel',
'Foreign keys' => 'Võõrvõtmed (foreign key)',
'Triggers' => 'Päästikud (trigger)',
'View' => 'Vaata',
'Unable to select the table' => 'Tabeli valimine ebaõnnestus',
'Invalid CSRF token. Send the form again.' => 'Sobimatu CSRF, palun postitage vorm uuesti.',
'Comment' => 'Kommentaar',
'Default values' => 'Vaikimisi väärtused',
'%d byte(s)' => array('%d bait', '%d baiti'),
'No commands to execute.' => 'Käsk puudub.',
'Unable to upload a file.' => 'Faili üleslaadimine pole võimalik.',
'File upload' => 'Faili üleslaadimine',
'File uploads are disabled.' => 'Failide üleslaadimine on keelatud.',
'Routine has been called, %d row(s) affected.' => 'Protseduur täideti edukalt, mõjutatud ridu: %d.',
'Call' => 'Käivita',
'No extension' => 'Ei leitud laiendust',
'None of the supported PHP extensions (%s) are available.' => 'Serveris pole ühtegi toetatud PHP laiendustest (%s).',
'Session support must be enabled.' => 'Sessioonid peavad olema lubatud.',
'Session expired, please login again.' => 'Sessioon on aegunud, palun logige uuesti sisse.',
'Text length' => 'Teksti pikkus',
'Foreign key has been dropped.' => 'Võõrvõti on edukalt kustutatud.',
'Foreign key has been altered.' => 'Võõrvõtme andmed on edukalt muudetud.',
'Foreign key has been created.' => 'Võõrvõri on edukalt loodud.',
'Foreign key' => 'Võõrvõti',
'Target table' => 'Siht-tabel',
'Change' => 'Muuda',
'Source' => 'Allikas',
'Target' => 'Sihtkoht',
'Add column' => 'Lisa veerg',
'Alter' => 'Muuda',
'Add foreign key' => 'Lisa võõrvõti',
'ON DELETE' => 'ON DELETE',
'ON UPDATE' => 'ON UPDATE',
'Index Type' => 'Indeksi tüüp',
'Column (length)' => 'Veerg (pikkus)',
'View has been dropped.' => 'Vaade (VIEW) on edukalt kustutatud.',
'View has been altered.' => 'Vaade (VIEW) on edukalt muudetud.',
'View has been created.' => 'Vaade (VIEW) on edukalt loodud.',
'Alter view' => 'Muuda vaadet (VIEW)',
'Create view' => 'Loo uus vaade (VIEW)',
'Name' => 'Nimi',
'Process list' => 'Protsesside nimekiri',
'%d process(es) have been killed.' => array('Protsess on edukalt peatatud (%d).', 'Valitud protsessid (%d) on edukalt peatatud.'),
'Kill' => 'Peata',
'Parameter name' => 'Parameetri nimi',
'Database schema' => 'Andmebaasi skeem',
'Create procedure' => 'Loo uus protseduur',
'Create function' => 'Loo uus funktsioon',
'Routine has been dropped.' => 'Protseduur on edukalt kustutatud.',
'Routine has been altered.' => 'Protseduuri andmed on edukalt muudetud.',
'Routine has been created.' => 'Protseduur on edukalt loodud.',
'Alter function' => 'Muuda funktsiooni',
'Alter procedure' => 'Muuda protseduuri',
'Return type' => 'Tagastustüüp',
'Add trigger' => 'Lisa päästik (TRIGGER)',
'Trigger has been dropped.' => 'Päästik on edukalt kustutatud.',
'Trigger has been altered.' => 'Päästiku andmed on edukalt uuendatud.',
'Trigger has been created.' => 'Uus päästik on edukalt loodud.',
'Alter trigger' => 'Muuda päästiku andmeid',
'Create trigger' => 'Loo uus päästik (TRIGGER)',
'Time' => 'Aeg',
'Event' => 'Sündmus',
'%d row(s)' => '%d rida',
'Remove' => 'Eemalda',
'Are you sure?' => 'Kas oled kindel?',
'Privileges' => 'Õigused',
'Create user' => 'Loo uus kasutaja',
'User has been dropped.' => 'Kasutaja on edukalt kustutatud.',
'User has been altered.' => 'Kasutaja andmed on edukalt muudetud.',
'User has been created.' => 'Kasutaja on edukalt lisatud.',
'Hashed' => 'Häshitud (Hashed)',
'Column' => 'Veerg',
'Routine' => 'Protseduur',
'Grant' => 'Anna',
'Revoke' => 'Eemalda',
'%s version: %s through PHP extension %s' => '%s versioon: %s, kasutatud PHP moodul: %s',
'Logged as: %s' => 'Sisse logitud: %s',
'Too big POST data. Reduce the data or increase the %s configuration directive.' => 'POST-andmete maht on liialt suur. Palun vähendage andmeid või suurendage %s php-seadet.',
'Move up' => 'Liiguta ülespoole',
'Move down' => 'Liiguta allapoole',
'Export' => 'Ekspordi',
'Tables' => 'Tabelid',
'Data' => 'Andmed',
'Output' => 'Väljund',
'open' => 'näita brauseris',
'save' => 'salvesta failina',
'Format' => 'Formaat',
'Functions' => 'Funktsioonid',
'Aggregation' => 'Liitmine',
'Event has been dropped.' => 'Sündmus on edukalt kustutatud.',
'Event has been altered.' => 'Sündmuse andmed on edukalt uuendatud.',
'Event has been created.' => 'Sündmus on edukalt loodud.',
'Alter event' => 'Muuda sündmuse andmeid',
'Create event' => 'Loo uus sündmus (EVENT)',
'Start' => 'Alusta',
'End' => 'Lõpeta',
'Every' => 'Iga',
'Status' => 'Staatus',
'On completion preserve' => 'Lõpetamisel jäta sündmus alles',
'Events' => 'Sündmused (EVENTS)',
'Schedule' => 'Ajakava',
'At given time' => 'Antud ajahetkel',
'Save and continue edit' => 'Salvesta ja jätka muutmist',
'original' => 'originaal',
'Tables have been truncated.' => 'Validud tabelid on edukalt tühjendatud.',
'Tables have been moved.' => 'Valitud tabelid on edukalt liigutatud.',
'Tables have been dropped.' => 'Valitud tabelid on edukalt kustutatud.',
'Tables and views' => 'Tabelid ja vaated',
'Engine' => 'Implementatsioon',
'Collation' => 'Tähetabel',
'Data Length' => 'Andmete pikkus',
'Index Length' => 'Indeksi pikkus',
'Data Free' => 'Vaba ruumi',
'Rows' => 'Ridu',
',' => ',',
'Analyze' => 'Analüüsi',
'Optimize' => 'Optimeeri',
'Check' => 'Kontrolli',
'Repair' => 'Paranda',
'Truncate' => 'Tühjenda',
'Move to other database' => 'Liiguta teise andmebaasi',
'Move' => 'Liiguta',
'%d item(s) have been affected.' => 'Mõjutatud kirjeid: %d.',
'whole result' => 'Täielikud tulemused',
'Clone' => 'Kloon',
'Maximum number of allowed fields exceeded. Please increase %s and %s.' => 'Maksimaalne väljade arv ületatud. Palun suurendage %s ja %s.',
'Partition by' => 'Partitsiooni',
'Partitions' => 'Partitsioonid',
'Partition name' => 'Partitsiooni nimi',
'Values' => 'Väärtused',
'%d row(s) have been imported.' => 'Imporditi %d rida.',
'anywhere' => 'vahet pole',
'Import' => 'Impordi',
'Stop on error' => 'Peatuda vea esinemisel',
'%.3f s' => '%.3f s',
'$1-$3-$5' => '$6.$4.$1',
'[yyyy]-mm-dd' => 'd.m.[yyyy]',
'History' => 'Ajalugu',
'Variables' => 'Muutujad',
'Source and target columns must have the same data type, there must be an index on the target columns and referenced data must exist.' => 'Lähte- ja sihtveerud peavad eksisteerima ja omama sama andmetüüpi, sihtveergudel peab olema määratud indeks ning viidatud andmed peavad eksisteerima.',
'Relations' => 'Seosed',
'Run file' => 'Käivita fail',
'Clear' => 'Puhasta',
'Maximum allowed file size is %sB.' => 'Maksimaalne failisuurus %sB.',
'Numbers' => 'Numbrilised',
'Date and time' => 'Kuupäev ja kellaaeg',
'Strings' => 'Tekstid',
'Binary' => 'Binaar',
'Lists' => 'Listid',
'Editor' => 'Redaktor',
'E-mail' => 'E-post',
'From' => 'Kellelt',
'Subject' => 'Pealkiri',
'Send' => 'Saada',
'%d e-mail(s) have been sent.' => 'Saadetud kirju: %d.',
'Webserver file %s' => 'Fail serveris: %s',
'File does not exist.' => 'Faili ei leitud.',
'%d in total' => 'Kokku: %d',
'Permanent login' => 'Jäta mind meelde',
'Databases have been dropped.' => 'Andmebaasid on edukalt kustutatud.',
'Search data in tables' => 'Otsi kogu andmebaasist',
'schema' => 'struktuur',
'Schema' => 'Struktuur',
'Alter schema' => 'Muuda struktuuri',
'Create schema' => 'Loo struktuur',
'Schema has been dropped.' => 'Struktuur on edukalt kustutatud.',
'Schema has been created.' => 'Struktuur on edukalt loodud.',
'Schema has been altered.' => 'Struktuur on edukalt muudetud.',
'Sequences' => 'Jadad (sequences)',
'Create sequence' => 'Loo jada',
'Alter sequence' => 'Muuda jada',
'Sequence has been dropped.' => 'Jada on edukalt kustutatud.',
'Sequence has been created.' => 'Jada on edukalt loodud.',
'Sequence has been altered.' => 'Jada on edukalt muudetud.',
'User types' => 'Kasutajatüübid',
'Create type' => 'Loo tüüp',
'Alter type' => 'Muuda tüüpi',
'Type has been dropped.' => 'Tüüp on edukalt kustutatud.',
'Type has been created.' => 'Tüüp on edukalt loodud.',
'Ctrl+click on a value to modify it.' => 'Väärtuse muutmiseks Ctrl+kliki sellel.',
'Use edit link to modify this value.' => 'Väärtuse muutmiseks kasuta muutmislinki.',
'last' => 'viimane',
'From server' => 'Serverist',
'System' => 'Andmebaasimootor',
'Select data' => 'Vaata andmeid',
'Show structure' => 'Näita struktuuri',
'empty' => 'tühi',
'Network' => 'Võrk (network)',
'Geometry' => 'Geomeetria',
'File exists.' => 'Fail juba eksisteerib.',
'Attachments' => 'Manused',
'%d query(s) executed OK.' => array('%d päring edukalt käivitatud.', '%d päringut edukalt käivitatud.'),
'Show only errors' => 'Kuva vaid veateateid',
'Last page' => 'Viimane lehekülg',
'Refresh' => 'Uuenda',
'Invalid schema.' => 'Sobimatu skeema.',
'Please use one of the extensions %s.' => 'Palun kasuta üht laiendustest %s.',
'now' => 'nüüd',
'ltr' => 'ltr',
'Tables have been copied.' => 'Tabelid on edukalt kopeeritud.',
'Copy' => 'Kopeeri',
'Permanent link' => 'Püsilink',
'Edit all' => 'Muuda kõiki',
'HH:MM:SS' => 'HH:MM:SS',
);
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.