Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
14 lines (8 sloc) 1.24 KB

Uniksowy Serwer Gadu-Gadu

USG to proof-of-concept sprzed kilku lat. Miał zakończyć bezsensowne dyskusje na liście ekg-devel. Został napisany w kilka godzin, ale działał. Przesyła wiadomości, kolejkuje, informuje o zmianach stanu itd. Nie miał trybu tylko dla znajomych, nie obsługiwał starszych klientów (jak na tamte czasy), ignorowania, blokowania itd.

Jeśli nie wiesz, jak to uruchomić, jak tego używać, NIE PISZ DO MNIE! W najlepszym wypadku zostaniesz zignorowany. Ten kod to tylko i wyłącznie demonstracja. Nie jest przeznaczony dla zwykłych użytkowników, ani nawet dla administratorów. Jeśli nie rozumiesz C, najlepiej skasuj, daj sobie spokój i nie zawracaj głowy innym. Nawet jeśli jesteś programistą, też daj spokój. Ten kod nie jest w żaden sposób wspierany, ani utrzymywany.

Jak to działa?

W katalogu queue są zapisywane wiadomości do użytkowników, którzy nie byli dostępni. Format znajdziesz w msgqueue.c. W katalogu passwd są zapisywane hasła użytkowników. Jedna linia tekstu w pliku, którego nazwa jest numerem. W katalogu reasons są zapisane powody niedostępności niedostępnych użytkowników. I tak dalej.

Czego trzeba więcej? Dokładniej sprawdzać błędy, obsługiwać katalog publiczny, hub, wielowątkowość itd.