Skip to content
Permalink
master
Switch branches/tags
Go to file
 
 
Cannot retrieve contributors at this time
apiVersion: perf.kubestone.xridge.io/v1alpha1
kind: Fio
metadata:
name: fio-sample
spec:
image:
name: xridge/fio:3.13
cmdLineArgs: --name=randwrite --iodepth=1 --rw=randwrite --bs=4m --size=256M
volume: {}