Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

47 lines (42 sloc) 2.495 kb
<?php # lang_cz.inc.php 1.2 2013-03-31 13:05:31 VladaAjgl $
/**
* @version 1.2
* @author Vladimír Ajgl <vlada@ajgl.cz>
* @translated 2012/01/08
* @author Vladimír Ajgl <vlada@ajgl.cz>
* @revisionDate 2013/03/03
* @author Vladimír Ajgl <vlada@ajgl.cz>
* @revisionDate 2013/03/31
*/
@define('TWOK11_HEADER_IMG','Pou¾ít banner - obrázek v záhlaví stránky? (1120 pixelù ¹iroký; ponechte prázdné políèko a nebude se pou¾ívat ¾ádný banner)');
@define('TWOK11_USE_CORENAV', 'Pou¾ít globální navigaci?');
@define('TWOK11_WEBFONTS', 'Pou¾ít webfont hostovaný u Googlu?');
@define('TWOK11_NOWEBFONT', 'Nevkládat ¾ádný webfont');
@define('TWOK11_USERSTYLES', 'Vkládat user.css? (Je tøeba vytvoøit tento soubor v adresáøi ¹ablony. Generátor souborù na: http://yellowled.github.com)');
// Lang constants
@define('TWOK11_NAV_TITLE', 'Navigace');
@define('TWOK11_PAG_TITLE', 'Stránkování');
@define('TWOK11_PLINK_TEXT', 'Odkaz');
@define('TWOK11_PLINK_TITLE', 'Stálý odkaz na tento komentáø');
@define('TWOK11_PLACE_SEARCH', 'Vyhledat výraz(y)');
@define('TWOK11_PLACE_NAME', 'napø. Honza Králík');
@define('TWOK11_PLACE_MAIL', 'napø. mail@priklad.cz');
@define('TWOK11_PLACE_URL', 'napø. http://priklad.cz');
@define('TWOK11_PLACE_MESSAGE', 'Co máte na jazyku?');
@define('TWOK11_SEND_MAIL', 'Poslat');
@define('TWOK11_TWEET_THIS', 'Sdílet pøíspìvek na Twitteru');
@define('TWOK11_DENT_THIS', 'Sdílet pøíspìvek na Identice');
@define('TWOK11_SHORT_URL', 'Krátké URL');
@define('TWOK11_SHORT_URL_HINT', 'Tento odkaz není my¹len ke klikání. Obsahuje krátkou URL adresu k tomuto pøíspìvku. Mù¾ete ji pou¾ít k odkazování na tento pøíspìvek. Zkopírujte kliknutím pravým tlaèítkem a následnì kliknìte na Kopírovat odkaz v Internet Exporeru nebo Kopírovat umístìní odkazu v Mozille.');
// Next lines were translated on 2013/03/03
@define('TWOK11_REFCOMMENTS', 'Pøidat ke komntáøùm odkaz na pøíbuzné komentáøe (pokud jsou odpovìdí na jiný komentáø)?');
@define('TWOK11_SIDEBAR', 'Postranní sloupec');
@define('TWOK11_EMPTYTRACKBACK', 'Obsah této Odezvy bohu¾el nemù¾e být zobrazen.');
@define('TWOK11_TRACKBACKPREVIEW', 'Ukázat náhled');
@define('TWOK11_REPLYORIGIN', 'Pùvodní');
@define('TWOK11_FORMOPTIONS', 'Mo¾nosti formuláøe');
// Next lines were translated on 2013/03/31
@define('TWOK11_IMGSTYLE', 'Vzhled obrázkù v pøíspìvcích');
@define('TWOK11_IMGSTYLE_NONE', 'Bez rámeèku');
@define('TWOK11_IMGSTYLE_BORDER', 'Jednoduchý rámeèek');
@define('TWOK11_IMGSTYLE_SHADOW', 'Stínovaný rámeèek');
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.