Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
34 lines (24 sloc) 2.48 KB

Налагоджувальне розширення для Yii 2

Це розширення надає налагоджувач для додатків Yii 2. Коли використовується це розширення, знизу кожної сторінки буде з’являтись панель налагодження. Також це розширення надає набір автономних сторінок для відображення більш детальної інформації для налагодження.

Панель налагодження відображає інформацію про щойно відкриту сторінку, в той час як налагоджувач може використовуватись для аналізу даних, які були зібрані раніше (наприклад, для підтвердження значень змінних).

"З коробки" ці інструменти дозволяють:

  • швидко отримати версію фреймворку, версію PHP, статус відповіді, поточні контролер і дію, інформацію про швидкодію та інше через панель налагодження;
  • переглянути конфігурацію додатку та PHP;
  • подивитись дані запиту, заголовки запиту і відповіді, дані сесії та змінні середовища;
  • дивитись, фільтрувати журнали та здійснювати в них пошук;
  • подивитись будь-які результати профілювання;
  • подивитись запити до бази даних, які виконувались на певних сторінках;
  • подивитись листи, надісланні додатком на електронну пошту.

Вся ця інформація буде доступною для кожного окремого запиту, дозволяючи вам також переглянути знову інформацію для минулих запитів.

Початок роботи

Додаткові теми

You can’t perform that action at this time.