Skip to content
No description, website, or topics provided.
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
losning
.gitignore
LICENSE.md
README.md

README.md

Count vowels in sayings

Borta bra men hemma bäst.
Tomma tunnor skramlar mest.
Mycket väsen för lite ull, sa käringen som klippte grisen.

Ett något mer komplext program som räknar antalet vokaler i en array med inmatade ordstäv. Demonstrerar användning av:

  • metoder med parameterpassning av varierande typer
  • for- och foreach-loopar
  • switch-satsen
  • ?-operatorn
  • array- och stränghantering (typen string)
  • teckenhantering (typen char)
You can’t perform that action at this time.