Skip to content
No description, website, or topics provided.
C#
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
DieHard.VS2015
DieHard
.gitignore
LICENSE.md
README.md

README.md

Die hard

Låter hårt ... men är bara en enkel demonstration av grunderna om klasser och objekt, med hjälp av ett program med två klasser, Program och Die samt ett Random-objekt i huvudrollen.

Tips

Innan du tittar på lösningen - läs gärna MSDN-bibliotekets information om om ...

You can’t perform that action at this time.