Skip to content
Gõ tiếng việt trên Sublime Text 3 bằng kiểu gõ VNI
Python JavaScript
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is 12 commits ahead, 16 commits behind glmanhtu:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Default (Linux).sublime-keymap
Default (OSX).sublime-keymap
Default (Windows).sublime-keymap
LICENSE
README.md
vn_ime.py

README.md

Vietnamese IME - Bộ gõ tiếng Việt

Gõ tiếng Việt trên Sublime Text bằng kiểu gõ VNI, quy tắc đặt dấu theo kiểu cũ.

Lưu ý: Repo này hiện không còn được duy trì. Repo này sẽ được gộp chung với Repo của yehnkay và tiếp tục duy trì ở VN_IME

Cài đặt

git clone https://github.com/88d52bdba0366127fffca9dfa93895/VN_IME ~/.config/sublime-text-3/Packages/VN_IME

Hướng dẫn sử dụng

Nhấn phím F2 để bật gõ tiếng Việt, nhấn lại phím F2 để tắt. Khi thanh status hiện chữ VN IME : ON là đang bật, VN IME : OFF là đã tắt.

Khuyến nghị đặt dấu ở cuối từ

Tham khảo

Thuật toán dựa trên Quy tăc đặt dấu thanh trong chữ quốc ngữ

You can’t perform that action at this time.