Skip to content
Testprosjekt for REST api på NOARK5 v4 kjerne
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.nuget
IdSrvReferenceTokenValidation
Thinktecture.IdentityModel.Oidc
UnitTestN5
arkitektum.kommit.noark5.api
packages
.gitignore
README.md
arkitektum.kommit.noark5.api.sln

README.md

N5-net

Testprosjekt for REST api på NOARK5 v4 kjerne, utviklet med .NET ASP MVC 5

Prosjektet imiterer en NOARK 5 kjerne med fiktive data, og kan brukes til initiell utvikling og testing av klienter samt være utgangspunkt for implementering av tjenestegrensesnitt på egen NOARK kjerne.

You can’t perform that action at this time.