தமிழில் இயல்மொழி ஆய்வுக்கான நிரல்கள், கருவிகள் மற்றும் தரவுகள்
Switch branches/tags
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
Images
Resources
LICENSE
POSTagRDR.py
README.md
TextSummaryExtractor.py
WikiByCategory.py
WikiByPage.py

README.md

இந்த தளத்தில் தமிழில் இயல்மொழி ஆய்வுக்கான நிரல்கள், கருவிகள் மற்றும் தரவுகள் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்:

விக்கிப்பீடியா தமிழ் உரைத்தொகுப்பு (text corpus)

TXM உரைத்தொகுப்பு பகுப்பாய்வு செய்யும் கருவி

தமிழ் சொல்வகைக் குறியிடும் கருவி (POS tagger)

தமிழ் உரைச் சுருக்கம் செய்யும் நிரல்

தமிழ் வாக்கியப் பிரிப்பான்

அடிக்கடி பயன்படுத்தும் இடைச்சொற்கள் (Stopwords)

சொற்பிழைத்திருத்தி

ஒமேகா-டி (OmegaT) கணினி உதவி மொழிபெயர்ப்புக் கருவி

என் ஆங்கில வலைப்பதிவுகள் இங்கே

"தமிழின் எதிர்காலமும் தகவல் தொழில்நுட்பமும்" கணியம் இணைய இதழில் என்னுடைய கட்டுரைத் தொடர்

Copyright © 2016 இரா. அசோகன் Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.