Ab Tuyp edited this page Dec 3, 2018 · 5 revisions

BasisRegistraties MidOffice (BRMO)

Na de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zijn nu ook de Basisregistratie Kadaster (BRK), het nieuwe Handelsregister (nHR) en de topografische basisregistraties (grootschalig (BGT) en kleinschalig (BRT)) beschikbaar. De samenhang tussen de verschillende basisregistraties wordt steeds interessanter. Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) heeft dit onderkend en het Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke BasisGegevens (RSGB) ontwikkeld. Het RSGB biedt plaats aan de meeste basisregistraties. Dus naast voornoemde registraties ook aan BRP/GBA, WOZ en BGT/BRT. Hiermee kunnen deze basisregistraties in samenhang worden onderhouden en meervoudig gebruikt worden.

BRMO biedt een gegevensmagazijn conform RSGB voor eenmalige opslag en efficiënt gebruik van de basisregistraties. Het gegevensmagazijn ondersteunt zowel geografische als administratieve gegevens en biedt vele mogelijkheden voor het laden en het gebruik van informatie. Zowel backoffice- als frontofficeapplicaties kunnen hiervan gebruik maken. Hiernaast biedt BRMO mogelijkheden om de informatie direct in te zien, te rapporteren of te downloaden.

BRMO bestaat uit niet meer dan een database waarin de informatie wordt opgeslagen. Deze informatie is conform de NORA architectuur via services beschikbaar. Deze services verstrekken info over de locatie van objecten en kunnen op basis daarvan verzoeken afhandelen zoals een selectie binnen een bepaald gebied. De services kunnen klantspecifiek worden uitgebreid. Mutaties kunnen in principe op drie manieren worden aangeboden en verwerkt:

  • via berichtenverkeer vanuit een Enterprise Service Bus (ESB) of
  • via een landelijke voorziening of
  • via een laadproces vanuit een backofficeapplicatie

BRMO heeft op dit moment laders voor de landelijke voorziening van BAG en BRK welke stand en mutaties kunnen verwerken. De NHR lader wordt binnenkort verwacht. Berichten die via een ESB binnenkomen worden op dezelfde manier verwerkt. Historie wordt opgebouwd vanaf het laden van een stand op datum. Via een klantspecifieke koppeling komt de historie van vóór deze datum beschikbaar.

Basisregistraties waarvan de gemeente bronhouder is, zoals BAG en BGT, kunnen ook via een laadproces vanuit de backoffice worden geladen. Dit proces wordt klantspecifiek geconfigureerd.

BRMO is leveranciersonafhankelijk en via standaard services bevraagbaar. Er wordt een brug geslagen tussen de administratieve en geografische wereld met oog voor toekomstige ontwikkelingen.

Voor meer informatie zie B3Partners BV

Clone this wiki locally
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.