Skip to content
This repository

A Vietnamese input method library for GNU/Linux systems

branch: master
Octocat-spinner-32 data Add word data February 21, 2013
Octocat-spinner-32 input_methods Add VIQR input method definition November 06, 2013
Octocat-spinner-32 src Better function signature November 08, 2013
Octocat-spinner-32 test_data Re-standardize test data format November 06, 2013
Octocat-spinner-32 tests Fix typo November 08, 2013
Octocat-spinner-32 .gitignore Ignore build dir November 07, 2013
Octocat-spinner-32 COPYING Barebone February 21, 2013
Octocat-spinner-32 Makefile No more C99, using the default C89 November 07, 2013
Octocat-spinner-32 README.md Add feedback form October 11, 2013
README.md

bogoengine

Giới thiệu

bogoengine là một thư viện gõ tiếng Việt.

Mục đích của bogoengine là được sử dụng bởi lập trình viên, nhằm tích hợp với các chương trình cung cấp input method (như Ibus, SCIM, ...)

Kênh thông tin

Tài liệu

Tài liệu cho người sử dụng và người phát triển nằm trên wiki của dự án tại Github.

Một vài tài liệu hữu ích:

Giấy phép xuất bản

bogoengine được xuất bản dưới các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 (GNU General Public License v3). Văn bản của giấy phép nằm trong tệp COPYING.

Bản quyền

Bản quyền 2013 © thuộc về Nguyễn Hà Dương

Something went wrong with that request. Please try again.