Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
A Vietnamese input method library for GNU/Linux systems
branch: master
Failed to load latest commit information.
data Add word data
input_methods Add VIQR input method definition
src Better function signature
test_data Re-standardize test data format
tests Fix typo
.gitignore Ignore build dir
COPYING Barebone
Makefile No more C99, using the default C89
README.md Add feedback form

README.md

bogoengine

Giới thiệu

bogoengine là một thư viện gõ tiếng Việt.

Mục đích của bogoengine là được sử dụng bởi lập trình viên, nhằm tích hợp với các chương trình cung cấp input method (như Ibus, SCIM, ...)

Kênh thông tin

Tài liệu

Tài liệu cho người sử dụng và người phát triển nằm trên wiki của dự án tại Github.

Một vài tài liệu hữu ích:

Giấy phép xuất bản

bogoengine được xuất bản dưới các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 (GNU General Public License v3). Văn bản của giấy phép nằm trong tệp COPYING.

Bản quyền

Bản quyền 2013 © thuộc về Nguyễn Hà Dương

Something went wrong with that request. Please try again.