Skip to content
A Vietnamese input method library for GNU/Linux systems
C C++
Latest commit c6b7765 Nov 8, 2013 @cmpitg Better function signature

README.md

bogoengine

Giới thiệu

bogoengine là một thư viện gõ tiếng Việt.

Mục đích của bogoengine là được sử dụng bởi lập trình viên, nhằm tích hợp với các chương trình cung cấp input method (như Ibus, SCIM, ...)

Kênh thông tin

Tài liệu

Tài liệu cho người sử dụng và người phát triển nằm trên wiki của dự án tại Github.

Một vài tài liệu hữu ích:

Giấy phép xuất bản

bogoengine được xuất bản dưới các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU phiên bản 3 (GNU General Public License v3). Văn bản của giấy phép nằm trong tệp COPYING.

Bản quyền

Bản quyền 2013 © thuộc về Nguyễn Hà Dương

Something went wrong with that request. Please try again.