Skip to content
Hajautetusti ylläpidetyt palvelut
Python XSLT C Shell HTML
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
commandline
servers
.gitignore
README.md

README.md

Kielipankki-palvelut

Hajautetusti ylläpidetyt palvelut, ylläpito: CSC.

Metalb

XML-rajapinta Metashare-dataan

Kehittäjät: Jussi Piitulainen, Martin Matthiesen

Sanat

Wiki-pohjainen sanakirjapalvelu

Kehittäjät: Niklas Laxström (Wiki); Mika Hämäläinen (päivtysrajapinta)

Taito

Kielipankin työkalut Taito-laskentaympäristössä

  • hfst
  • hfst-morphologies
  • hfst-ospell
  • check-hfst
  • finnish-parse (Turku Dependency Parser)
You can’t perform that action at this time.