Visualisering af relaterede materialer udregnet ud fra ADHL-data
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
public
.gitignore
COPYING
README.md
importdata.py
package.json
server.coffee
updateData.coffee

README.md

. BibGraph visualisation

Visualisering til at græsse rundt i relateret litteratur udregnet ud fra Andre Der Har Lånt (ADHL) data.

Bemærk: dette er en eksperimentel prototype udviklet af DBC. Ikke brugbar uden udtræk DBCs ADHL-datasæt.

Installation

Installationen forudsætter node.js npm og python pip.

Repositoriet tjekkes ud (de følgende kommandoer antager man står i den udtjekkede mappe).

git clone git@github.com:DBCDK/bibgraph.git
cd bibgraph

Afhængigheder installeres via:

npm install
pip install leveldb

Databasen initialiseres med følgende kommandoer, hvilket tager noget tid:

scp guesstimate:~rje/adhl.json .
python importdata.py
node ./node_modules/.bin/coffee updateData.coffee

Serveren startes herefter med:

node ./node_modules/.bin/coffee server.coffee

hvorefter den burde være tilgængelig på localhost:1234

Indlejring i website

Koden er designet til let at kunne blive integreret i biblioteks-webgrænseflade i fremtiden. Integration kommet til at gøres ved at der forekommer html-elementer med css-klassen bibgraphRequest, samt en data-faust="..." property.

Scriptet vil da løbe siden igennem og erstatte css-klassen med bibgraphEnabled eller bibgraphDisabled afhængigt af om der er statistik nok til en visualisering ud fra det pågældende faustnummer. Klik på det pågældende element, vil da få visualiseringen til at poppe op.

Se public/style.css i dette repositorie for eksempel på hvorledes det kunne styles.

Overblik over filer

 • adhl.json behandlet og anonymiseret udtræk fra ADHL-databasen, - et json-objekt per linje, enten ["faust", "$FAUSTNUMMER", "$KLYNGEID"] for mapning mellem faustnumre og klynger, eller ["adhl", "$KLYNGEID", [["$KLYNGEID", "$COUNT"], ["$KLYNGEID2", "$COUNT2"], ["$KLYNGEID3", "$COUNT3"], ...]] der lister antal co-lån for de hyppigst lånte klynger, hvor det første $COUNT er antal lån for selve klyngen.
 • importdata.py laver adhl.leveldb, som er en komprimeret database af json-objekter genereret fra adhl.json
 • updateData.coffee opdaterer data i adhl.leveldb, således at der er information til at lave andre statistiske vægtninger end P(A|B)
 • server.coffee webserver på port 1234, der eksponerer public-kataloget, samt et par simple json webservices.
 • public/client.[coffee|js] selve visualiseringskoden

API

 • bibgraph.update() finder elementer i DOMen der har css-klassen bibgraphRequest, ændre klasse på dem, og gør dem klikbare hvis deres data-faust attribut er et faustnummer som der er ADHL-data på. Kaldes automatisk, men er også eksponeres, så den kan kaldes hvis DOMen opdateres (eksempelvis ved dynamisk indlæsning af søgeresultat.
 • bibgraph.open(klyngeId, pos) - åbn visualisering for en enkelt klynge, placer det på skærmen, (pos er et json-objekt, med x,y-properties)
 • bibgraph.close() - luk igangværende visualisering
 • bibgraph.boxContent(elem, faust) funktion der putter indhold i det html-element der repræsenterer et fasutnummer i grafen, - loader titel asynkront, og opdaterer elementet. Funktionen kan erstattes med custom javascript, hvis man vil tilpasse indholdet af de visualiserede materialer.

Progress

To do

 • disable for ie8 and older (works with ie9+)
 • encode expansions+fixedPoss in hash if not used for anything else
 • open selected in bibliotek.dk
 • touch-events bugfix
 • bundle, such that embedding wont need depencies such as d3. Ie. should be possible to add the functionality to a site by just including a single js + customise style.
 • remove debug/qp.log logging code

Done

 • better landing/info-page

  • bibdk search box
  • examples
  • layout via bootstrap
 • weight links by P(A|B)P(B|A) instead of just P(A|B), to avoid popular unrelated books pop up

 • draggable books

 • refactor/documentation

 • better line drawing

 • pinnable

 • popup menu

 • embeddable code

 • replace menu with:

  • pinned position when dragged
  • unpinned when clicked
  • generate graph based on pinned elements
 • dynamic update of graph

 • make it work in other than webkit

 • close visualisation on background click

 • better traversal, starting in pinned elements

  • perhaps deterministic random, with separate bucket of nodes per pinned, and picked random from that
   • one seed generates seeds for each bucket, and and bucket elements generated one bucket at a time - in order, same element allowed in multible buckets, but only yields one box
   • probability for low-probability co-loans to avoid getting stuck in local cluster
 • move div, in addition to update graph coordinates

 • pinned initial book

REST API

 • http://localhost:1234/faust/$FAUST_ID
 • http://localhost:1234//klynge/$KLYNGE_ID
 • http://localhost:1234//search/$QUERY

Database

Uses a single leveldb of json objects. LevelDB is used as it is simple to run key-value-store, which has compression to mitigate the cost of having data encoded as json.

 • faust:#### mapping from faustnumber to klynge + optional title
 • klynge:### data about each klynge

License

Copyright 2013 DBC A/S http://dbc.dk

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or (at your option) any later version.