Przewodnik Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
files
images
.gitignore
LICENCJA
Przewodnik Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr.tex
README.md

README.md

Przewodnik-Ubuntu-14.04-LTS-Trusty-Tahr

Przewodnik po Ubuntu 14.04 LTS Trusty Tahr jest objęty licencją Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 3.0 Polska. http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/

Wersja skompilowana:

http://ubuntu.pl/dokumenty/Przewodnik_Ubuntu_14.04_LTS_Trusty_Tahr.pdf

Zależności do kompilacji:

  1. texmaker (pociągnie resztę zależności)
  2. texlive-lang-polish

Dokument nie wykorzystuje NieWiadomoCzego, szybka kompilacja z texmakera działa, pdflatex też. Cały tekst przesuwamy do osobnych plików, aby tekst jak najmniej mieszał się z poleceniami składu tekstu.

Zgłszanie poprawek:

  1. Poprzez interfejs githuba
  2. http://ubuntu.pl/forum/viewtopic.php?f=233&t=173107

Obrazki

  1. Wszystkie obrazki do katalogu images/
  2. Używamy .png
  3. Nie manipulujemy obrazkami (poza kadrowaniem). Wszystkie dodatkowe lementy (numerki, zaznaczenia) opisywane są w plikach .tex za pomocą biblioteki tikz. Wszystkie nałożone elementy są opisywanie relatywnie - jako procent od lewego dolnego rogu. W ten sposób nawet jeżeli wymiary głównego obrazka się zmieniają (skalowanie, dopasowanie do strony) to i tak proporcje zostaną zachowane.