PHP wrapper pro práci s Ecomail.cz API
PHP
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
example
src
README.md
composer.json

README.md

PHP wrapper pro práci s Ecomail.cz API

Instalace

composer require ecomailcz/ecomail:dev-master

Použití

$ecomail = new Ecomail('API_KEY');
$ecomail->getListsCollection();

API klíč naleznete v nastavení vašeho účtu v sekci integrace.

Seznam dostupných metod

Všechny metody mají návratový typ: array stdClass string

Pro více informací prosím navštivte dokumentaci naší API: http://docs.ecomailczv2.apiary.io

getListsCollection

addListCollection

showList

updateList

getSubscribers

getSubscriber

addSubscriber

removeSubscriber

updateSubscriber

addSubscriberBulk

listCampaigns

addCampaign

updateCampaign

sendCampaign

listAutomations

createTemplate

listDomains

createDomain

deleteDomain

sendTransactionalEmail

sendTransactionalTemplate

createNewTransaction