Skip to content
PHP wrapper pro práci s Ecomail.cz API
PHP
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
example
src
.gitattributes
.gitignore
.travis.yml
README.md
composer.json

README.md

PHP wrapper pro práci s Ecomail.cz API

Build Status Downloads this Month

Instalace

composer require ecomailcz/ecomail

Použití

$ecomail = new Ecomail('API_KEY');
$ecomail->getListsCollection();

API klíč naleznete v nastavení vašeho účtu v sekci integrace.

Seznam dostupných metod

Všechny metody mají návratový typ: array stdClass string

Pro více informací prosím navštivte dokumentaci naší API: https://ecomailczv2.docs.apiary.io/

getListsCollection

addListCollection

showList

updateList

getSubscribers

getSubscriber

addSubscriber

removeSubscriber

updateSubscriber

addSubscriberBulk

listCampaigns

addCampaign

updateCampaign

sendCampaign

listAutomations

createTemplate

listDomains

createDomain

deleteDomain

sendTransactionalEmail

sendTransactionalTemplate

createNewTransaction

triggerAutomation

You can’t perform that action at this time.